Conferinţele cadrelor didactice: perspective, provocări şi aşteptări

 

   În perioada 17 – 25 august 2017, s-au desfăşurat Conferinţele cadrelor didactice din raionul Donduşeni (17 august),  cadrul UTA Gagauzia (21 august), Edineţ (23 august), Ocniţa (24 august), Ungheni (24 august), Bălţi (25 august) şi Rezina (25 august) care se organizează tradiţional anual, în luna august, pentru a face totalizarea anului precedent şi stabilirea obiectivelor în noul an de învăţămînt. 

  La acest eveniment au participat cadrele didactice, managerii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi preşcolar, reprezentanţii autorităţilor publice locale şi centrale, preşedinţii Asociaţiilor sindicale raionale, municipale ai Sindicatului „Viitorul” (dna Aliona Mustea, Asociaţia sindicală raională Donduşeni,                   dl Terzi Alexei, Asociaţia sindicală raională Comrat, dna Ecaterina Sturzinschi, Asociaţia sindicală raională Ocniţa, dl Corneliu Prepeliţă, Asociaţia sindicală raională Ungheni, dl Efim Ivas, Asociaţia sindicală municipală Bălţi, dna Ludmila Gherasimenco, Asociaţia sindicală raională Rezina şi respectiv la toate cele menţionate, şi dl Mihail Laşcu, preşedintele Sindicatul Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL”, exprimîndu-se pe marginea subiectelor şi adresînd mesaje de felicitare.

 
   Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc şi reprezentanţii ministerului au dat asigurări cadrelor didactice în ceea ce priveşte sprijinul Guvernului pentru pedagogi şi soluţionarea problemelor din domeniul educaţional, de comun acord, în baza parteneriatului şi dialogului social. La fel, oficialii au enunţat că, problemele vizate în cadrul Conferinţei sunt probleme cu care se confruntă întreg sistem educaţional din ţară, şi necesită o abordare pragmatică, per ansamblu. 

 
   Reprezentanţii autorităţilor publice locale, în raporturile sale au  menţionat că în prezent societatea are nevoie de calitate în toate domeniile, dar fără şcoală, un factor de prima valoare în dezvoltarea societăţii, nu se va putea obţine performanţă. În cadrul acestui eveniment au fost înaintate o serie de sugestii privind colaborarea autorităţilor publice locale şi cele centrale întru soluţionarea problemelor din cadrul sistemului educaţional.

      Totodată, raportorii, managerii instituţiilor de învăţămînt, liderii Asociaţiilor sindicale raionale, municipale au atras atenţia că odată cu schimbările din lume, din societatea actuală se necesită însuşirea ideii de schimbare, modificare pentru sistemul educaţional al secolului XXI.

      Discuţiile pe marginea rapoartelor prezentate au generat un şir de propuneri, observaţii doleanţe ce ţin de necesitatea soluţionării problemelor stringente ale colaboratorilor din sistemul educaţional cum ar fi:

-         asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu cadre didactice;

-         majorarea  salariilor;

-         majorarea  salariilorpersonalului auxiliar din instituţiile de învăţămînt şi grădiniţele de copii;

-         stabilirea unui salariu minim unic pe ţară la nivelul minimului de existenţă;

-         extinderea formelor de menţiune morală şi materială a muncii calitative;

-         soluţionarea problemelor din sistemul asigurărilor medicale şi modificarea legislaţiei în vederea încurajării persoanelor spre un nivel de viaţă sănătos;

-         lărgirea măsurilor de susţinere materială, socială, crearea condiţiilor de trai pentru tinerii specialişti din mediul urban, într-u a-i motiva la angajarea în muncă:

-         elaborarea unui Program de susţinere a tinerilor privind încadrarea în cîmpul muncii;

-         dotarea instituţiilor de învăţămînt cu materiale curriculare (Soft-uri educaţionale, table interactive, inventar tehnologic, instrumentarii, materiale distributiv-ilustrative şi demonstrative, mulaje, reactive chimice  etc.)

   
 Forul pedagogic a lansat drept obiectiv primordial schimbarea atitudinii şi a opticii cadrului didactic în raport cu elevii, familia, comunitatea, înaintând propuneri concrete care au fost incluse în obiectivele de bază pentru anul de studiu 2017–2018, după cum urmează: asigurarea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate; majorarea resurselor financiare pentru dezvoltarea infrastructurii, a bazei tehnico–materiale şi didactice; asigurarea transparenţei activităţilor realizate în instituţie; promovarea principiilor educaţiei incluzive şi a programelor de alternative educaţionale individuale; susţinerea copiilor rămaşi fără supravegherea părinţilor. 

 

 

 

 

 

Rezoluţia atelierului liderilor sindicali a Consiliul Asociaţiei sindicale raionale Ocniţa


Atelierul de lucru a  liderilor sindicali a activat cu genericul: 

 „Parteneriatul dintre sindicat şi angajator din perspectiva asigurării  calităţii  premizelor educaţiei de calitate”

Consiliul Asociaţiei sindicale raionale Ocniţa a sindicatului din învăţămînt „Viitorul” au  ajuns la următoarea  concluzie;

 S-au obţinut unele progrese:

 1. S-au îmbunătăţit condiţiile de activitate a angajaţilor, aproape toate instituţiile au trecut la încălzirea cu gaz, salariile se achită la timp, toate instituţiile care au organizaţii sindicale au semnate contracte colective de muncă unde sunt stipulate condiţiile de muncă si odihna.
 2. A fost organizată odihna a 21 copiii a angajaţilor din învăţământ gratis în diferite tabere de odihnă din ţară.
 3. 3.  Există o colaborare dintre angajatori şi organizaţiile primare.
 4. În majoritatea organizaţiilor primare au semnat şi s-a realizat Contractul Colectiv de Muncă  cu toate privilegiile stipulate.
 5. S-au desfăşurat instruiri ai manangerilor şcolari şi lideri sindicali în domeniul protecţiei muncii a salariaţilor şi drepturile lor.
 6. S-au desfăşurat concursuri de motivare a tinerilor; ”Tânărul specialist 2016”, ”Regina sindicalistă- 2017”, pentru familiile profesorilor concursul ”Jumătatea  mea”, festivalul ”Cântec, joc şi voie bună”, excursie la ”Pădurea Domnească”, raionul Glodeni, activitatea „Mama şi copilul „ în timpul sărbătorilor de iarnă, excursie în ţara vecină România.
 7. Au fost  întocmite  Adresări  către Sindicatul angajaţilor din Învăţământ şi CNS referitor la salarizarea  angajaţilor din învăţământ, am participat cu 30 de persoane la protestele organizate de sindicat.
 8. S-au susţinut instituţiile de învăţămînt de către Consiliul Raional pentru menţinerea şi reparaţiea lor în suma de 5 milioane de lei.
 9. Este îmbucurător faptul că nu sa  optimizat nici o instituţie din raion.

      Însă analizând situaţia din instituţiile de învăţământ din raion atelierul liderilor sindicali au menţionat un şir de probleme:

1. Pe parcursul anului au avut loc 3 letigii de muncă intre sindicat şi  APL.

2. Nu toţi managerii instituţiilor de învăţământ respectă  principiul transparenţei prin implicarea liderului  sindical ca reprezintznt al  salariaţilor la repartizarea  sarcinei didactice,  premiului anual nu se consultă cu sindicatul la sancţionarea membrilor de sindicat. Aici se încalcă Legea Sindicatelor şi Codul Muncii  al RM.

3. Nu în  toate instituţiile de învăţământ se respectă  dreptul salariatului de a cunoaşte mărimea salariului şi toate reţinerile, nu se dă la mână fişa personală a salariului în instituţiile preşcolare.

4. În unele instituţii de învăţământ nu li se acordă angajaţilor  birotică pentru efectuarea activităţii mai eficient.

5. Ministerul Muncii nu şi-a onorat obligaţiile la timp privind repartizarea foilor de odihnă a angajaţilor şi a foilor copiilor angajaţilor la taberele de odihnă.

6. S-a adăugat în luna mai  la salariul tocmai cu 100 lei  care nu se socot la salariul tarifar  pur şi simplu   după ce se socot toate adausurile se adaugă 100 lei, parcă în batjocoră pentru lucrătorii tehnici.

7. Nu s-a rezolvat problemele cu lucrătorii medicali din instituţiile de învâţîmânt, cu toate ca s-a promis că vor fi subordonate MS şi vor fi salarizaţi conform lucrătorilor din sănătate asa au şi rămas ca lucrători tehnici cu un salariu de 1100 lei. Ni se spune că nu sunt surse pentru majorarea salariului dar de editat aceleaşi manuale care peste 3 ani nu vor corespunde noii curricule modernizate  în care sunt aceleaşi carenţe expuse de profesori , finanţarea partidelor se găsesc surse .

8. S-a primit Legea pensionării, care are unele  prevederi descriminatorii, referitor la femei, majorarea stagiul de cotezare, vârstei de pensionare, recalcularea pensiei....

9. Guvernul a aprobat, în cadrul şedinţei de  23 iunie, 2017  o serie de modificări şi completări la Codul Muncii al Republicii Moldova.

 Proiectul de lege prevede:

- printre altele, scutirea angajatorilor de obligaţia de a prezenta statele de personal inspecţiei teritoriale de muncă şi de a elibera salariaţilor permise nominale de acces la locul de muncă,

- excluderea interzicerii perioadei de probă la angajarea tinerilor specialişti în cazul încheierii contractului individual de muncă şi concedierea ulterioară a acestora fără ca angajatorul să mai fie obligat să-şi argumenteze decizia.

- De asemenea, se propune micşorarea cu 2 ani a concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului,

- limitarea acţiunii contractelor colective de muncă, dar şi privarea sindicatelor de dreptul de a se opune concedierii angajaţilor.

- S-a micşorat concediul de îngrigire a copilului de la 6 la 4 ani.

-S-a  modificat articolul 80 referitor la şomajul tehnic angajaţii vor beneficia lunar nu de 75%, ci de 50 %  din salariul lor de bază.

Guvernul nu a ţinut cont de argumentele sindicatelor, care, în cadrul ultimei şedinţe a Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective, de la 25 mai curent, şi-au prezentat Avizul asupra acestui document, prin care au respins mai multe din propunerile înaintate.

   ”Până la momentul actual, propunerile privind modificarea legislaţiei muncii au fost elaborate de partenerii sociali prin consens. Spre regret, proiectul respectiv nu a fost aprobat în baza unui compromis între Guvern, sindicate şi patronate, acest document venind să diminueze drepturile şi garanţiile salariaţilor membri de sindicat, eficacitatea dialogului social şi importanţa contractelor colective de muncă”.

 Analizând  progresele şi problemele  liderii sindicali unanim s-a primit următoarea

   

DECIZIE:

1. Asociaţia raională a Sindicatului “Viitorul”  susţine unanim Declaraţia Confideraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova referitor la Modificarea CM   în baza unui  dialog  între Guvern, sindicate şi patronate.

2. Stabilirea salariului minim în sectorul bugetar  la nivelul minimului de existenşă.

3. Majorarea salariului  în  învăţămţîmânt de la 01.09.2017  cu minimum 25% pentru stimularea şi motivarea profesorului la obţinerea unor performanţe înalte.

4. De  decis  statutul  şi apartinnenţa lucrătorilor medicali din instituţiile de învăţămînt, aprecierea  activităţii conform efortului  depus şi responsabilităţii de sănătatea copiilor.

5. Alocarea surselor suplimentare pentru îmbunătăţirea  bazei materiale a instituţiilor şcolare, aprovizionarea cu suport didactic, utilaje pentru o instituţie modernă atractivă ce ar presta servicii de calitate.

6. Achitarea totală a cheltuielilor pentru formarea continuă a pedagogilor odată la 3 ani, din contul angajatorului

7. Transparenţă la repartizarea  sarcinilor  cu implicarea reprezentanţilor  angajaţilor – sindicatele.

8. Remunirarea cadrelor didactice pentru munca suplimentară îndeplinită conform ordinului angajatorului:

-Completarea Bazelor de date

-Munca profesorului cu elevii grupa CES

- Coordonatoriii ANET

-Activităâile extracurriculare artistice  şi sportive în zile de odihnă.

    Respectarea CM al Republicii Moldova şi Legii Sindicatelor  la alocarea premiilor, menţionarea şi sancţionarea membrilor de sindicat.

   Sindicatul va  continua promovarea parteneriatului  cu  Ministerul Educaţiei, conducerea raionului,  managerii şcolari, cadrele didactice, organizaţii obşteşti, părinţi pentru asigurarea  în prestarea calitativă a  serviciului în educaţie,   transparenţei, crearea condiţiilor de activitate, respectarea legislaţiei în vigosre, menţinerea climatului psihologic pozitiv în organizaţiile primare a sindicatului.

 La nivel de Asociţie  va :

- Întreprinde  aţiuni mai îndrăzneţe în apărarea drepturilor social-economice ale membrilor de sindicat în conformitate cu prevederile  Legii Sndicatelor, Statutului sindicatului  „Viitorul”,  regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Ramural, Convenţia Colectivă  la nivel de ramură, şi legislaţia în vigoare, Contractul Colectiv de Muncă la nivel  raional şi instituţie.

-Colabora   cu Administraţia Publică Locală, managerii şcolari, în vederea  îmbunătăţirii condiţiilor de muncă,  salarizare ale angajaţilor din instituţiile de învăţămînt, soluţionarea problemelor social- economice ale membrilor de sindicat.

-Întreprinde acţiuni pentru  dezvoltărea şi consolidărea parteneriatului social la nivel de teritoriu şi dialogul social la nivel de unitate.

- Pezenta informaţii   mai  ample  şi operative a membrilor de sindicat despre activitatea organelor sindicale şi deciziile abordate;

- Organiza instruirea activului  sindicalist  (în organizarea şi desfăşurarea activităţilor sindicale) şi a membrilor de sindicat cu contribuţia organelor sindicale ierarhic superioare şi a Administraţiei Publice Locale;

- Va activa în domeniul consolidarii mişcării sindicaliste prin implicarea activă în soluţionarea problemelor de interes comun ale membrilor de sindicat;

- Soluţionarea divergenţilor litigiilor şi conflictelor de muncă , evitînd confruntările şi violenţa.

-Participarea  activă a tuturor organizaţiilor, membrilor de sindicat la activităţile raionale organizate de sindicat, Direcţia Învăţământ, Consiliul Raional.

     În numele Consiliului Asociaţiei raionale a sindicatului „Viitorul” felicităm toţi angajaţii din învăţământ cu începutul anului de studii ne dorim şi vă dorim un an de studii liniştit, stabil  cu succese şi realizări,   o atitudine mai grijulie  faţă colegii şi  discipolii dumnevoastră, dragoste, respect, recunoştinţă  şi colaborare cu  elevii,  părinţii comunitatea. Un început bun de an şcolar!

 

Rezoluţia  Conferinţei Pedagogice din 25 august 2017 cu genericul

„Acces, Relevanţă, Calitate în Educaţie – Competenţe pentru Prezent şi Viitor”

 

  Rezina 2017

  Stimaţi participanţi ai Conferinţei Pedagogice!

           Sistemul educaţional este un produs al dezvoltării sociale a unei ţări şi o valoare a acesteia.  

 Educația omului este funcția pe care trebuie să o îndeplinească atât natura sa, cât și comunitatea prezentă în viața acestuia, inclusiv şcoala, care are drept obiectiv  formarea şi dezvoltarea  personalității individului.

             

              Educația nu poate fi efectuată separat de societate, ambele având acelaşi scop, şi anume: de a obține cât mai multe beneficii comune. Atât omul, cât și societatea își au menirea de a spori calitatea vieții, nivelul de cultură și civilizație, remodelarea intelectului uman – rezultat al unei bune instruiri și al unui bun nivel de educație.

Dezvoltarea unui sistem bazat pe educație și instruire are nevoie de susținerea și ajutorul permanent din partea statului.

               Sistemul de învățământ, care are rolul de a educa și a instrui omul, este centrul cultural și intelectual al oricărei societăți și al oricărui stat. Ţinând cont de această importantă valoare a sa, orice stat, societatea urmează să respecte și să contribuie cu demnitate la acțiunea de valorificare a procesului de educaţie a tinerei generaţii.

            Instituția de învățământ a fost, este și va fi mereu acel mediu social în care se dezvoltă, se educă și se instruiește omul-copilul-elevul. Pentru a atinge nivelul corespunzător de educație și instruire omul-copilul are nevoie de multă învățătură, de multă atenție din partea școlii și a cadrului didactic, de multă autonomie și de relații socio-umane necesare comunicării pentru o dezvoltare personală. Aici trebuie să-și spună cuvântul comportamentul cadrului didactic, care este dascălul, îndrumătorul și propagatorul ideilor despre identitatea personalității și identitatea sistemului de învățământ, rolul acestuia în educaţie fiind esenţial. Or, nimic nu poate înlocui impactul contactului direct cu omul viu, integru, care aplică în exercitarea funcţiei sale propria inteligenţă, caracteristici ale personalităţii sale, talente şi hobby-uri şi un mare-mare sacrificiu. El determină climatul instituţiei în care părintele îşi instituţionalizează copilul, cultura educaţională pe care instituţia dată o promovează, ajutând individul să-şi descopere şi să-şi valorifice propria identitate, pesronalitatea.

           Anume acestui deziderat a fost subordonată întreaga activitate a sistemului de învăţământ din raion.  În acest context, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport a canalizat eforturi considerabile în valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al elevilor, susţinerea elevilor dotaţi şi  a performanţei didactice, promovarea educaţiei de calitate.    

           În continuare DÎTS, instituțiile de învățământ din raion îşi vor orienta eforturile spre asigurarea continuităţii în sistem, lansând drept obiectiv strategic postulatul „Acces, Relevanţă, Calitate în Educaţie - Competenţe pentru Prezent şi Viitor”. Vor fi desfăşurate  activităţi de diminuare a blocajelor.

 

          Sunt identificate următoarele direcţii prioritare şi sarcini de perspectivă:

 Asigurarea accesului la educaţie de calitate.

 1. Sensibilizarea cadrelor didactice la necesitatea îmbunătăţirii performanţei profesionale.
 2. Sensibilizarea la necesitatea de sporire a randamentului şcolar.
 3. Modernizarea sistemului de evaluare prin aplicarea întregului instrumentariu de evaluare a competenţelor specifice disciplinelor şcolare.
 4. Schimbul de bune practici.
 5. Dezvoltarea educaţiei incluzive şi asigurarea serviciilor psihopedagogice.
 6. Extinderea ofertei educaţionale, asigurarea calităţii educaţiei complementare.
 7. Lărgirea posibilităţilor de aplicare a TIC.
 8. Motivarea performanţei didactice. Susţinerea şi promovarea elevilor dotaţi.
 9. Acoperirea şarjei didactice cu cadre didactice calificate şi asigurarea calităţii serviciilor de educaţie timpurie în toate instituţiile preşcolare.
 10. Promovarea politicilor educaţionale locale.
 11. Dezvoltarea infrastructurii în domeniu.

 


Alocaţiunea tînărului specialist din cadrul Conferinţei pedagogice, raionul Ungheni

 

Buna ziua Distinşi Dascăli, stimaţi invitaţi şi oaspeţi de onoare.

În postura de pedagog debutant, sunt în al doi-lea an de activitate şi sunt responsabil  de cerinţele sistemului educaţional.

Orice absolvent al instituţiilor pedagogice,devenind tînăr specialist,este conştient  că sistemul educaţional pune accent pe calitate, dar calitatea presupune  anumite responsabilităţi :o proiectare şi o bună desfăşurare a demersului didactic,o implicare activă în cadrul comisiilor metodice, Consiliile profesorale, desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi  dezvoltarea profesională prin participarea la seminare,mese rotunde, întruniri metodice.

   Toate aceste responsabilităţi, pot fi onorate doar dacă simţi acel suflu de susţinere din partea administraţiei gimnaziului( eu  personal am avut tot sprijinul  din partea administraţiei gimnaziului Negurenii Vechi, şi le zic un grandios Mulţumesc). Direcţia Educaţie, ne-a acordat asistenţă metodică prin organizarea de către specialiştii principali a diverselor activităţi instructiv-informative,instructiv-metodice,teoretico-practice, de o implimentare calitativă a curriculumului la disciplini. Din partea Guvernului şi a Ministerului Educaţiei benificiem de indemnizaţii unice şi de compensarea cheltuielilor pentru consumul de energie electrică şi termică fiind o bună practică pentru municipiu  căci ne sunt achitate fără întîrzîere.

Din cele relatate mai sus, pot afirma că susţinerea,  morală  şi financiară o avem ,dar numărul de tineri specialişti încadraţi în cîmpul muncii nu este în creştere.

    Ce se întîmplă?

    Greutăţile profesiei de pedagog ne sperie!:

*lipsa unui salariu motivant, actualul salariu de funcţie este mizer de  2955 lei, pe cînd în ţările europene,precum în Franţa salariul unui pedagog debutant este de peste 2000 euro

*insuficienţa suportului didactic

*lipsa resurselor educaţionale ceia ce suntem nevoiţi să le procurăm din buzunarul propriu

*acomodarea la cerinţele profesionale

*lipsa de interes a părinţilor faţă de copii şi totodată cerinţe exagerate faţă de profesor

*şi nu în ultimul rînd, volumul mare de lucru.

Ministerul Educaţiei ne-a asigurat cu unele facilităţi:

-indemnizaţii unice de 45 mii lei comparativ  cu cele 35 mii lei

-reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcţie

-compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ,consumul de energie electrică şi termică.

     Însă, dacă încadrarea tînărului specialist în cîmpul muncii rămîne a fi o problemă,  atunci Ministerul Educaţiei are datoria de a dezvolta noi strategii şi  a propune oferte.

       Care sunt unele oferte din perspectiva tinerilor specialişti din raion?

1. Oferirea locuinţelor sociale  cu toate condiţiile necesare  de trai

2. Alocarea unei indemnizaţii unice la 15 august  în momentul încadrării tînărului specialist în cîmpul muncii ,nu mai puţin de 1000 lei pentru asigurarea cu materiale didactice.

3. Instituţiile ce prestează servicii de instruire şi formare profesională să ofere tinerilor specialişti  instruiri fără plată

4. Şi în cazul cînd Ministerul Educaţiei va asigura toate condiţiile optime pentru încadrarea tînărului specialist în cîmpul muncii,iar ei la rîndul lor nu vor binevoi să se încadreze ,atunci aş sugera Ministerului Educaţiei să împrumute experienţa Ministerului Sănătăţii de ai responsabiliza pe absolvenţii instituţiilor de învăţămînt printr-un proces de întoarcere a banilor cheltuiţi de către stat pentru cei 4 ani de studii.

        La final,  îndemn tinerii specialişti: să ne dezvoltăm profesional, să ne implicăm în proiecte educaţionale, să contribuim la promovarea prestigiului instituţiei. Doar prin asigurarea unui înalt nivel de profesionalism putem realiza o educaţie de calitate. Avem cea mai nobilă profesie şi cel mai nobil crez.Să ajutăm oamenii să devină oameni!Mulţumim pentru atenţie.

              

 

 

 

Ultimime stiri

Prev Next

Mai.23

Asociaţia Sindicală „FRONTIERA” la cea de-a 5-ea aniversare

Asociaţia Sindicală „FRONTIERA…

Vineri, 18 mai 2018, cu ocazia a 5 ani de la crearea Asociaţei Sindicale „FRONTIERA”, în Institutul Muncii s-a desfăşurat...

Read more

Mai.16

PRIMA CASĂ UN VIITOR ASIGURAT

PRIMA CASĂ UN VIITOR ASIGURAT

PENTRU A PRIVI VIDEO APASATI AICI

Read more

Mai.12

Poliţiştii de frontieră au celebrat ZIUA FAMILIEI

Poliţiştii de frontieră au cel…

  Fericirea adevărată constă într-o familie frumoasă și unită, acest fapt au demonstrat la data de 11 mai 2018 mai multe...

Read more

Mai.13

Forumul sindical consacrat Zilei Internaţionale a Familiei

Forumul sindical consacrat Zil…

   Pe data de 13 mai a.c în or. Ocniţa, la initiativa Asociatiei Raionale a sindicatului ,,Viitorul “  s-a desfăşurat...

Read more

Mai.10

Festivalul de creaţie ,,Cântec, joc şi voie bună”, Ocniţa

Festivalul de creaţie ,,Cântec…

  A devenit deja o tradiție la Ocniţa să se  desfăşoare  festivalul de creație a lucrătorilor din domeniul învățământului ,,Cântec, joc...

Read more

Mai.10

ABUZ ÎN SERVICIU PE DRUMURI

ABUZ ÎN SERVICIU PE DRUMURI

Pentru a privi emisiune Publica report apasaţi aici

Read more

Mai.02

Emisiunea cu participarea dlui M.LAŞCU privind accidentul la locul de munca

Emisiunea cu participarea dlui…

  VEZI EMISIUNEA   Preşedintele  Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL”,   dl Mihail LAŞCU, la data de 30 aprilie 2018, a participat...

Read more

Mai.02

Emisiunea consacrată Zilei Solidarităţii -1 MAI

Emisiunea consacrată Zilei Sol…

VEZI EMISIUNEA   Mihail LAŞCU, preşedintele Federaţiei „SINDLEX” la data de 1 mai, curent a participat la emisiunea televizată „TEMA ZILEI”, consacrată...

Read more

Apr.27

27 aprilie- ZIUA DRAPELULUI DE STAT

27 aprilie- ZIUA DRAPELULUI DE…

Mult stimaţi colegi,           În numele Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” ,         Vă felicit cu Ziua Drapelului de Stat al Republicii...

Read more

Mai.01

1 MAI - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A OAMENILOR MUNCII

1 MAI - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A …

Stimaţi colegi şi prieteni!  Cu prilejul Zilei Internaţionale  ale oamenilor muncii - 1 Mai Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, Vă...

Read more

Apr.23

Grija angajatorului pentru angajaţii săi

Grija angajatorului pentru ang…

  VIDEO PRIVIŢI AICI  

Read more

Apr.23

Tema zilei din 20.04.2018 cu Efim Olaru și Mihai Lașcu

Tema zilei din 20.04.2018 cu E…

 VIDEO PRIVIŢI AICI

Read more

Apr.20

Asociaţia Sindicală raională Donduşeni, instruieşte liderii de sindicat

Asociaţia Sindicală raională D…

  Asociaţia sindicală municipală  Donduşeni din cadrul Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX”, la data...

Read more

Apr.18

Standarde minime europene

Standarde minime europene

     Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, dl Mihail Laşcu,  în perioada 3- 4 aprilie 2018, a participat la Conferinţa...

Read more

Apr.05

Sărbători fericite pascale alături de cei dragi!

Sărbători fericite pascale ală…

Stimaţi  colegi,   Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” Vă adresează sincere felicitări şi urări de bine! Fie...

Read more

Mar.14

OMUL, CRIMINOLOGIA, ŞTIINŢA

OMUL, CRIMINOLOGIA, ŞTIINŢA

La data de 9 martie 2018, în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică omagială „Omul, criminologia,...

Read more

Mar.13

Emisiunea Tema zilei din 12.03.2018 cu Alexandru Jizdan

Emisiunea Tema zilei din 12.03…

Cu privire la asigurarea cu spaţii locative de serviciu şi alte fascilităţi sociale, pentru funcţionarii publici cu statutul special al...

Read more

Mar.07

Sindicatul din raionul Ocniţa a marcat sărbătoarea Femeii

Sindicatul din raionul Ocniţa …

          La data de 04 martie 2018, la iniţiativa Asociaţiei raionale a Sindicatului ,,Viitorul”,  a fost organizată o  masă...

Read more

Mar.07

Соблюдение прав членов профсоюза в рамках меняющихся условий труда и распределения рабочего времени учителей.

Соблюдение прав членов профсою…

     В мун. Комрат во вторник, 6-го марта прошел семинар, собравший профсоюзных лидеров южного региона республики Молдова Профсоюза Работников Образования и...

Read more

Mar.07

Reuniunea activului sindical din mun. Bălţ

Reuniunea activului sindical d…

   Asociaţia sindicală municipală Bălţi din cadrul Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” la data...

Read more

Mar.06

O primăvară cu multe bucurii, zâmbete şi voie bună

O primăvară cu multe bucurii, …

     Cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii - 8 Martie –ziua în care odată cu sosirea primăverii înfloresc cele mai dragi...

Read more

Mar.03

“FEMEIA, ETERNA POVESTE…”

“FEMEIA, ETERNA POVESTE…”

Cu acest generic frumos,  astazi, 03.03.2018, n incinta  Filarmonicii Naționale “Serghei Lunchevici”  a avut loc concertul festiv dedicat Zilei Internaționale a Femeii,...

Read more

Mar.01

Femeile identifică soluţii pentru o viaţă decent

Femeile identifică soluţii pen…

   La data de 28 februarie curent, în or.Edineţ s-a desfăşurat seminarul cu genericul: „Obiectivele de dezvoltare durabilă 2030. Ţinte şi...

Read more

Feb.25

Imaginea Poliţiei continuă să crească!

Imaginea Poliţiei continuă să …

Desre măsurile şi acţiunile întreprinse vorbeşte dl Alexandu PÎNZARI, şef al Inspectoratului General al Poliţiei, MAI Republicii Moldova. PENTRU A PRIVI...

Read more

Feb.23

Angela Otean, secretarul general Federaţiei "SINDLEX" au participat la emisiunea Publika-Report la data de 23 februarie a.c.

Angela Otean, secretarul gener…

150 militarii Republicii Moldova au primit locuinţe de la Statului, în ce constituie problema? PRIVIŢI VIDEO AICI

Read more

Feb.24

Михаил Лашку принял участие в телепередаче на Publika-TV

Михаил Лашку принял участие в …

23 февраля председатель Федерации "SINDLEX" был приглашен на передачу на телеканал PUBLIKA-TV, где обсуждались результаты опроса общественного мнения, согласно которым...

Read more

Feb.23

Sporirea competenţelor de lider ăn cadrul Sindicatului "Salvatorul"

Sporirea competenţelor de lide…

      În perioada 21 -22 februarie 2018  Sindicatul „SALVATORUL”, organizaţia membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a desfăşurat două seminare...

Read more

Feb.16

"Dialogul Social" 13.02.2018

"Dialogul Social" 13…

Репортаж о встрече членов Федерального Совета с нашими партнерами из Международной Евразийской Федерации "Металлист" в передаче "Dialogul Social" Смотрите видео с...

Read more

Feb.09

Федерация Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" приветствует любую инициативу, что касается социального жилья или помощи молодым семьям в нашей стране.

Федерация Профсоюзов Молдовы …

Председатель Федерации "SINDLEX" принял участие в четверг 8 февраля в обсуждении темы социального жилья для молодых специалистов в рамках телепередачи...

Read more

Feb.08

Ministrul de Interne afirmă că sunt necesare măsuri drastice împotriva consumului excesiv de alcool

Ministrul de Interne afirmă că…

Funcţionarii trebuie pedepsiţi mai dur decât oamenii simpli, atunci când încalcă Regulamentul circulaţiei rutiere. De această părere este ministrul Afacerilor...

Read more

Feb.06

Instruirea liderilor sindicali – prioritate în Federaţia „SINDLEX”

Instruirea liderilor sindicali…

            În cadrul Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a demarat instruirea planificată pentru perioada 17- 31 ianuarie 2018,...

Read more

Ian.31

Турецкая делегация из Международной Евроазиатской Федерации Профсоюзов Металлистов в гостях у профсоюзов Молдовы

Турецкая делегация из Междунар…

Во вторник, 30 января с.г. в Молдову с официальным визитом прибыл Генеральный Секретарь Международной Евроазиатской Федерации Профсоюзов Металлистов, господин Исмаил ДУРСУН и...

Read more

Ian.29

Asociaţia Sindicală “ FRONTIERA” îşi face bilanţul de activitate

Asociaţia Sindicală “ FRONTIER…

  La data de 26 ianuarie 2018, în incinta Institutului muncii, Consiliul Asociaţiei Sindicale „FRONTIERA”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din...

Read more

Ian.26

Sindicatul „Salvatorul” face totalurile.

Sindicatul „Salvatorul” face t…

Sindicatul „Salvatorul” organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” s-a întrunit  în şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului, la data de 25 ianuarie ...

Read more

Ian.23

Sindicatul „SindMAI” face bilanţul activităţii pe anul 2017

Sindicatul „SindMAI” face bila…

   La data de 23 ianuarie  în incinta Institutului Muncii s-a desfăşurat şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului „SindMAI” organizaţie membră a...

Read more

Ian.22

Dialogul Social 16 ianuarie 2018 cu segvenţe

Dialogul Social 16 ianuarie 20…

Dragi prieteni, priviti emisiunea "Dialogul Social" de la minuta: 8:30 În cadrul acestei emisiuni veţi putea viziona semnarea Contractului Colectiv de...

Read more

Ian.22

Dialog Social. Emisiune din 16 ianuarie 2018

Dialog Social. Emisiune din 16…

Dragi prieteni, priviti emisiunea "Dialogul Social" de la minuta 19:30. Efim Ivas, vicepreşedinte al Sindicatului "VIITORUL" pe regiunea Nord a vizitat...

Read more

Ian.22

Secretar general al Federaţiei "SINDLEX", dna Angela Otean a participat la emisiunea Publica Report împreuna cu şeful IGP dl Alexandru Pînzari

Secretar general al Federaţiei…

    VIDEO PRIVIŢI AICI 

Read more

Ian.19

Cu gîndul la invățămînt, de îngrijirea învățătorilor

Cu gîndul la invățămînt, de î…

     La data de 19 ianuarie 2018, în incinta Institutului muncii, Consiliului Sindicatului „Viitorul”, organizație membră a Federației Sindicatelor din...

Read more