Conferinţele cadrelor didactice: perspective, provocări şi aşteptări

 

   În perioada 17 – 25 august 2017, s-au desfăşurat Conferinţele cadrelor didactice din raionul Donduşeni (17 august),  cadrul UTA Gagauzia (21 august), Edineţ (23 august), Ocniţa (24 august), Ungheni (24 august), Bălţi (25 august) şi Rezina (25 august) care se organizează tradiţional anual, în luna august, pentru a face totalizarea anului precedent şi stabilirea obiectivelor în noul an de învăţămînt. 

  La acest eveniment au participat cadrele didactice, managerii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi preşcolar, reprezentanţii autorităţilor publice locale şi centrale, preşedinţii Asociaţiilor sindicale raionale, municipale ai Sindicatului „Viitorul” (dna Aliona Mustea, Asociaţia sindicală raională Donduşeni,                   dl Terzi Alexei, Asociaţia sindicală raională Comrat, dna Ecaterina Sturzinschi, Asociaţia sindicală raională Ocniţa, dl Corneliu Prepeliţă, Asociaţia sindicală raională Ungheni, dl Efim Ivas, Asociaţia sindicală municipală Bălţi, dna Ludmila Gherasimenco, Asociaţia sindicală raională Rezina şi respectiv la toate cele menţionate, şi dl Mihail Laşcu, preşedintele Sindicatul Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL”, exprimîndu-se pe marginea subiectelor şi adresînd mesaje de felicitare.

 
   Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc şi reprezentanţii ministerului au dat asigurări cadrelor didactice în ceea ce priveşte sprijinul Guvernului pentru pedagogi şi soluţionarea problemelor din domeniul educaţional, de comun acord, în baza parteneriatului şi dialogului social. La fel, oficialii au enunţat că, problemele vizate în cadrul Conferinţei sunt probleme cu care se confruntă întreg sistem educaţional din ţară, şi necesită o abordare pragmatică, per ansamblu. 

 
   Reprezentanţii autorităţilor publice locale, în raporturile sale au  menţionat că în prezent societatea are nevoie de calitate în toate domeniile, dar fără şcoală, un factor de prima valoare în dezvoltarea societăţii, nu se va putea obţine performanţă. În cadrul acestui eveniment au fost înaintate o serie de sugestii privind colaborarea autorităţilor publice locale şi cele centrale întru soluţionarea problemelor din cadrul sistemului educaţional.

      Totodată, raportorii, managerii instituţiilor de învăţămînt, liderii Asociaţiilor sindicale raionale, municipale au atras atenţia că odată cu schimbările din lume, din societatea actuală se necesită însuşirea ideii de schimbare, modificare pentru sistemul educaţional al secolului XXI.

      Discuţiile pe marginea rapoartelor prezentate au generat un şir de propuneri, observaţii doleanţe ce ţin de necesitatea soluţionării problemelor stringente ale colaboratorilor din sistemul educaţional cum ar fi:

-         asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu cadre didactice;

-         majorarea  salariilor;

-         majorarea  salariilorpersonalului auxiliar din instituţiile de învăţămînt şi grădiniţele de copii;

-         stabilirea unui salariu minim unic pe ţară la nivelul minimului de existenţă;

-         extinderea formelor de menţiune morală şi materială a muncii calitative;

-         soluţionarea problemelor din sistemul asigurărilor medicale şi modificarea legislaţiei în vederea încurajării persoanelor spre un nivel de viaţă sănătos;

-         lărgirea măsurilor de susţinere materială, socială, crearea condiţiilor de trai pentru tinerii specialişti din mediul urban, într-u a-i motiva la angajarea în muncă:

-         elaborarea unui Program de susţinere a tinerilor privind încadrarea în cîmpul muncii;

-         dotarea instituţiilor de învăţămînt cu materiale curriculare (Soft-uri educaţionale, table interactive, inventar tehnologic, instrumentarii, materiale distributiv-ilustrative şi demonstrative, mulaje, reactive chimice  etc.)

   
 Forul pedagogic a lansat drept obiectiv primordial schimbarea atitudinii şi a opticii cadrului didactic în raport cu elevii, familia, comunitatea, înaintând propuneri concrete care au fost incluse în obiectivele de bază pentru anul de studiu 2017–2018, după cum urmează: asigurarea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate; majorarea resurselor financiare pentru dezvoltarea infrastructurii, a bazei tehnico–materiale şi didactice; asigurarea transparenţei activităţilor realizate în instituţie; promovarea principiilor educaţiei incluzive şi a programelor de alternative educaţionale individuale; susţinerea copiilor rămaşi fără supravegherea părinţilor. 

 

 

 

 

 

Rezoluţia atelierului liderilor sindicali a Consiliul Asociaţiei sindicale raionale Ocniţa


Atelierul de lucru a  liderilor sindicali a activat cu genericul: 

 „Parteneriatul dintre sindicat şi angajator din perspectiva asigurării  calităţii  premizelor educaţiei de calitate”

Consiliul Asociaţiei sindicale raionale Ocniţa a sindicatului din învăţămînt „Viitorul” au  ajuns la următoarea  concluzie;

 S-au obţinut unele progrese:

 1. S-au îmbunătăţit condiţiile de activitate a angajaţilor, aproape toate instituţiile au trecut la încălzirea cu gaz, salariile se achită la timp, toate instituţiile care au organizaţii sindicale au semnate contracte colective de muncă unde sunt stipulate condiţiile de muncă si odihna.
 2. A fost organizată odihna a 21 copiii a angajaţilor din învăţământ gratis în diferite tabere de odihnă din ţară.
 3. 3.  Există o colaborare dintre angajatori şi organizaţiile primare.
 4. În majoritatea organizaţiilor primare au semnat şi s-a realizat Contractul Colectiv de Muncă  cu toate privilegiile stipulate.
 5. S-au desfăşurat instruiri ai manangerilor şcolari şi lideri sindicali în domeniul protecţiei muncii a salariaţilor şi drepturile lor.
 6. S-au desfăşurat concursuri de motivare a tinerilor; ”Tânărul specialist 2016”, ”Regina sindicalistă- 2017”, pentru familiile profesorilor concursul ”Jumătatea  mea”, festivalul ”Cântec, joc şi voie bună”, excursie la ”Pădurea Domnească”, raionul Glodeni, activitatea „Mama şi copilul „ în timpul sărbătorilor de iarnă, excursie în ţara vecină România.
 7. Au fost  întocmite  Adresări  către Sindicatul angajaţilor din Învăţământ şi CNS referitor la salarizarea  angajaţilor din învăţământ, am participat cu 30 de persoane la protestele organizate de sindicat.
 8. S-au susţinut instituţiile de învăţămînt de către Consiliul Raional pentru menţinerea şi reparaţiea lor în suma de 5 milioane de lei.
 9. Este îmbucurător faptul că nu sa  optimizat nici o instituţie din raion.

      Însă analizând situaţia din instituţiile de învăţământ din raion atelierul liderilor sindicali au menţionat un şir de probleme:

1. Pe parcursul anului au avut loc 3 letigii de muncă intre sindicat şi  APL.

2. Nu toţi managerii instituţiilor de învăţământ respectă  principiul transparenţei prin implicarea liderului  sindical ca reprezintznt al  salariaţilor la repartizarea  sarcinei didactice,  premiului anual nu se consultă cu sindicatul la sancţionarea membrilor de sindicat. Aici se încalcă Legea Sindicatelor şi Codul Muncii  al RM.

3. Nu în  toate instituţiile de învăţământ se respectă  dreptul salariatului de a cunoaşte mărimea salariului şi toate reţinerile, nu se dă la mână fişa personală a salariului în instituţiile preşcolare.

4. În unele instituţii de învăţământ nu li se acordă angajaţilor  birotică pentru efectuarea activităţii mai eficient.

5. Ministerul Muncii nu şi-a onorat obligaţiile la timp privind repartizarea foilor de odihnă a angajaţilor şi a foilor copiilor angajaţilor la taberele de odihnă.

6. S-a adăugat în luna mai  la salariul tocmai cu 100 lei  care nu se socot la salariul tarifar  pur şi simplu   după ce se socot toate adausurile se adaugă 100 lei, parcă în batjocoră pentru lucrătorii tehnici.

7. Nu s-a rezolvat problemele cu lucrătorii medicali din instituţiile de învâţîmânt, cu toate ca s-a promis că vor fi subordonate MS şi vor fi salarizaţi conform lucrătorilor din sănătate asa au şi rămas ca lucrători tehnici cu un salariu de 1100 lei. Ni se spune că nu sunt surse pentru majorarea salariului dar de editat aceleaşi manuale care peste 3 ani nu vor corespunde noii curricule modernizate  în care sunt aceleaşi carenţe expuse de profesori , finanţarea partidelor se găsesc surse .

8. S-a primit Legea pensionării, care are unele  prevederi descriminatorii, referitor la femei, majorarea stagiul de cotezare, vârstei de pensionare, recalcularea pensiei....

9. Guvernul a aprobat, în cadrul şedinţei de  23 iunie, 2017  o serie de modificări şi completări la Codul Muncii al Republicii Moldova.

 Proiectul de lege prevede:

- printre altele, scutirea angajatorilor de obligaţia de a prezenta statele de personal inspecţiei teritoriale de muncă şi de a elibera salariaţilor permise nominale de acces la locul de muncă,

- excluderea interzicerii perioadei de probă la angajarea tinerilor specialişti în cazul încheierii contractului individual de muncă şi concedierea ulterioară a acestora fără ca angajatorul să mai fie obligat să-şi argumenteze decizia.

- De asemenea, se propune micşorarea cu 2 ani a concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului,

- limitarea acţiunii contractelor colective de muncă, dar şi privarea sindicatelor de dreptul de a se opune concedierii angajaţilor.

- S-a micşorat concediul de îngrigire a copilului de la 6 la 4 ani.

-S-a  modificat articolul 80 referitor la şomajul tehnic angajaţii vor beneficia lunar nu de 75%, ci de 50 %  din salariul lor de bază.

Guvernul nu a ţinut cont de argumentele sindicatelor, care, în cadrul ultimei şedinţe a Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective, de la 25 mai curent, şi-au prezentat Avizul asupra acestui document, prin care au respins mai multe din propunerile înaintate.

   ”Până la momentul actual, propunerile privind modificarea legislaţiei muncii au fost elaborate de partenerii sociali prin consens. Spre regret, proiectul respectiv nu a fost aprobat în baza unui compromis între Guvern, sindicate şi patronate, acest document venind să diminueze drepturile şi garanţiile salariaţilor membri de sindicat, eficacitatea dialogului social şi importanţa contractelor colective de muncă”.

 Analizând  progresele şi problemele  liderii sindicali unanim s-a primit următoarea

   

DECIZIE:

1. Asociaţia raională a Sindicatului “Viitorul”  susţine unanim Declaraţia Confideraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova referitor la Modificarea CM   în baza unui  dialog  între Guvern, sindicate şi patronate.

2. Stabilirea salariului minim în sectorul bugetar  la nivelul minimului de existenşă.

3. Majorarea salariului  în  învăţămţîmânt de la 01.09.2017  cu minimum 25% pentru stimularea şi motivarea profesorului la obţinerea unor performanţe înalte.

4. De  decis  statutul  şi apartinnenţa lucrătorilor medicali din instituţiile de învăţămînt, aprecierea  activităţii conform efortului  depus şi responsabilităţii de sănătatea copiilor.

5. Alocarea surselor suplimentare pentru îmbunătăţirea  bazei materiale a instituţiilor şcolare, aprovizionarea cu suport didactic, utilaje pentru o instituţie modernă atractivă ce ar presta servicii de calitate.

6. Achitarea totală a cheltuielilor pentru formarea continuă a pedagogilor odată la 3 ani, din contul angajatorului

7. Transparenţă la repartizarea  sarcinilor  cu implicarea reprezentanţilor  angajaţilor – sindicatele.

8. Remunirarea cadrelor didactice pentru munca suplimentară îndeplinită conform ordinului angajatorului:

-Completarea Bazelor de date

-Munca profesorului cu elevii grupa CES

- Coordonatoriii ANET

-Activităâile extracurriculare artistice  şi sportive în zile de odihnă.

    Respectarea CM al Republicii Moldova şi Legii Sindicatelor  la alocarea premiilor, menţionarea şi sancţionarea membrilor de sindicat.

   Sindicatul va  continua promovarea parteneriatului  cu  Ministerul Educaţiei, conducerea raionului,  managerii şcolari, cadrele didactice, organizaţii obşteşti, părinţi pentru asigurarea  în prestarea calitativă a  serviciului în educaţie,   transparenţei, crearea condiţiilor de activitate, respectarea legislaţiei în vigosre, menţinerea climatului psihologic pozitiv în organizaţiile primare a sindicatului.

 La nivel de Asociţie  va :

- Întreprinde  aţiuni mai îndrăzneţe în apărarea drepturilor social-economice ale membrilor de sindicat în conformitate cu prevederile  Legii Sndicatelor, Statutului sindicatului  „Viitorul”,  regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Ramural, Convenţia Colectivă  la nivel de ramură, şi legislaţia în vigoare, Contractul Colectiv de Muncă la nivel  raional şi instituţie.

-Colabora   cu Administraţia Publică Locală, managerii şcolari, în vederea  îmbunătăţirii condiţiilor de muncă,  salarizare ale angajaţilor din instituţiile de învăţămînt, soluţionarea problemelor social- economice ale membrilor de sindicat.

-Întreprinde acţiuni pentru  dezvoltărea şi consolidărea parteneriatului social la nivel de teritoriu şi dialogul social la nivel de unitate.

- Pezenta informaţii   mai  ample  şi operative a membrilor de sindicat despre activitatea organelor sindicale şi deciziile abordate;

- Organiza instruirea activului  sindicalist  (în organizarea şi desfăşurarea activităţilor sindicale) şi a membrilor de sindicat cu contribuţia organelor sindicale ierarhic superioare şi a Administraţiei Publice Locale;

- Va activa în domeniul consolidarii mişcării sindicaliste prin implicarea activă în soluţionarea problemelor de interes comun ale membrilor de sindicat;

- Soluţionarea divergenţilor litigiilor şi conflictelor de muncă , evitînd confruntările şi violenţa.

-Participarea  activă a tuturor organizaţiilor, membrilor de sindicat la activităţile raionale organizate de sindicat, Direcţia Învăţământ, Consiliul Raional.

     În numele Consiliului Asociaţiei raionale a sindicatului „Viitorul” felicităm toţi angajaţii din învăţământ cu începutul anului de studii ne dorim şi vă dorim un an de studii liniştit, stabil  cu succese şi realizări,   o atitudine mai grijulie  faţă colegii şi  discipolii dumnevoastră, dragoste, respect, recunoştinţă  şi colaborare cu  elevii,  părinţii comunitatea. Un început bun de an şcolar!

 

Rezoluţia  Conferinţei Pedagogice din 25 august 2017 cu genericul

„Acces, Relevanţă, Calitate în Educaţie – Competenţe pentru Prezent şi Viitor”

 

  Rezina 2017

  Stimaţi participanţi ai Conferinţei Pedagogice!

           Sistemul educaţional este un produs al dezvoltării sociale a unei ţări şi o valoare a acesteia.  

 Educația omului este funcția pe care trebuie să o îndeplinească atât natura sa, cât și comunitatea prezentă în viața acestuia, inclusiv şcoala, care are drept obiectiv  formarea şi dezvoltarea  personalității individului.

             

              Educația nu poate fi efectuată separat de societate, ambele având acelaşi scop, şi anume: de a obține cât mai multe beneficii comune. Atât omul, cât și societatea își au menirea de a spori calitatea vieții, nivelul de cultură și civilizație, remodelarea intelectului uman – rezultat al unei bune instruiri și al unui bun nivel de educație.

Dezvoltarea unui sistem bazat pe educație și instruire are nevoie de susținerea și ajutorul permanent din partea statului.

               Sistemul de învățământ, care are rolul de a educa și a instrui omul, este centrul cultural și intelectual al oricărei societăți și al oricărui stat. Ţinând cont de această importantă valoare a sa, orice stat, societatea urmează să respecte și să contribuie cu demnitate la acțiunea de valorificare a procesului de educaţie a tinerei generaţii.

            Instituția de învățământ a fost, este și va fi mereu acel mediu social în care se dezvoltă, se educă și se instruiește omul-copilul-elevul. Pentru a atinge nivelul corespunzător de educație și instruire omul-copilul are nevoie de multă învățătură, de multă atenție din partea școlii și a cadrului didactic, de multă autonomie și de relații socio-umane necesare comunicării pentru o dezvoltare personală. Aici trebuie să-și spună cuvântul comportamentul cadrului didactic, care este dascălul, îndrumătorul și propagatorul ideilor despre identitatea personalității și identitatea sistemului de învățământ, rolul acestuia în educaţie fiind esenţial. Or, nimic nu poate înlocui impactul contactului direct cu omul viu, integru, care aplică în exercitarea funcţiei sale propria inteligenţă, caracteristici ale personalităţii sale, talente şi hobby-uri şi un mare-mare sacrificiu. El determină climatul instituţiei în care părintele îşi instituţionalizează copilul, cultura educaţională pe care instituţia dată o promovează, ajutând individul să-şi descopere şi să-şi valorifice propria identitate, pesronalitatea.

           Anume acestui deziderat a fost subordonată întreaga activitate a sistemului de învăţământ din raion.  În acest context, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport a canalizat eforturi considerabile în valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al elevilor, susţinerea elevilor dotaţi şi  a performanţei didactice, promovarea educaţiei de calitate.    

           În continuare DÎTS, instituțiile de învățământ din raion îşi vor orienta eforturile spre asigurarea continuităţii în sistem, lansând drept obiectiv strategic postulatul „Acces, Relevanţă, Calitate în Educaţie - Competenţe pentru Prezent şi Viitor”. Vor fi desfăşurate  activităţi de diminuare a blocajelor.

 

          Sunt identificate următoarele direcţii prioritare şi sarcini de perspectivă:

 Asigurarea accesului la educaţie de calitate.

 1. Sensibilizarea cadrelor didactice la necesitatea îmbunătăţirii performanţei profesionale.
 2. Sensibilizarea la necesitatea de sporire a randamentului şcolar.
 3. Modernizarea sistemului de evaluare prin aplicarea întregului instrumentariu de evaluare a competenţelor specifice disciplinelor şcolare.
 4. Schimbul de bune practici.
 5. Dezvoltarea educaţiei incluzive şi asigurarea serviciilor psihopedagogice.
 6. Extinderea ofertei educaţionale, asigurarea calităţii educaţiei complementare.
 7. Lărgirea posibilităţilor de aplicare a TIC.
 8. Motivarea performanţei didactice. Susţinerea şi promovarea elevilor dotaţi.
 9. Acoperirea şarjei didactice cu cadre didactice calificate şi asigurarea calităţii serviciilor de educaţie timpurie în toate instituţiile preşcolare.
 10. Promovarea politicilor educaţionale locale.
 11. Dezvoltarea infrastructurii în domeniu.

 


Alocaţiunea tînărului specialist din cadrul Conferinţei pedagogice, raionul Ungheni

 

Buna ziua Distinşi Dascăli, stimaţi invitaţi şi oaspeţi de onoare.

În postura de pedagog debutant, sunt în al doi-lea an de activitate şi sunt responsabil  de cerinţele sistemului educaţional.

Orice absolvent al instituţiilor pedagogice,devenind tînăr specialist,este conştient  că sistemul educaţional pune accent pe calitate, dar calitatea presupune  anumite responsabilităţi :o proiectare şi o bună desfăşurare a demersului didactic,o implicare activă în cadrul comisiilor metodice, Consiliile profesorale, desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi  dezvoltarea profesională prin participarea la seminare,mese rotunde, întruniri metodice.

   Toate aceste responsabilităţi, pot fi onorate doar dacă simţi acel suflu de susţinere din partea administraţiei gimnaziului( eu  personal am avut tot sprijinul  din partea administraţiei gimnaziului Negurenii Vechi, şi le zic un grandios Mulţumesc). Direcţia Educaţie, ne-a acordat asistenţă metodică prin organizarea de către specialiştii principali a diverselor activităţi instructiv-informative,instructiv-metodice,teoretico-practice, de o implimentare calitativă a curriculumului la disciplini. Din partea Guvernului şi a Ministerului Educaţiei benificiem de indemnizaţii unice şi de compensarea cheltuielilor pentru consumul de energie electrică şi termică fiind o bună practică pentru municipiu  căci ne sunt achitate fără întîrzîere.

Din cele relatate mai sus, pot afirma că susţinerea,  morală  şi financiară o avem ,dar numărul de tineri specialişti încadraţi în cîmpul muncii nu este în creştere.

    Ce se întîmplă?

    Greutăţile profesiei de pedagog ne sperie!:

*lipsa unui salariu motivant, actualul salariu de funcţie este mizer de  2955 lei, pe cînd în ţările europene,precum în Franţa salariul unui pedagog debutant este de peste 2000 euro

*insuficienţa suportului didactic

*lipsa resurselor educaţionale ceia ce suntem nevoiţi să le procurăm din buzunarul propriu

*acomodarea la cerinţele profesionale

*lipsa de interes a părinţilor faţă de copii şi totodată cerinţe exagerate faţă de profesor

*şi nu în ultimul rînd, volumul mare de lucru.

Ministerul Educaţiei ne-a asigurat cu unele facilităţi:

-indemnizaţii unice de 45 mii lei comparativ  cu cele 35 mii lei

-reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcţie

-compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ,consumul de energie electrică şi termică.

     Însă, dacă încadrarea tînărului specialist în cîmpul muncii rămîne a fi o problemă,  atunci Ministerul Educaţiei are datoria de a dezvolta noi strategii şi  a propune oferte.

       Care sunt unele oferte din perspectiva tinerilor specialişti din raion?

1. Oferirea locuinţelor sociale  cu toate condiţiile necesare  de trai

2. Alocarea unei indemnizaţii unice la 15 august  în momentul încadrării tînărului specialist în cîmpul muncii ,nu mai puţin de 1000 lei pentru asigurarea cu materiale didactice.

3. Instituţiile ce prestează servicii de instruire şi formare profesională să ofere tinerilor specialişti  instruiri fără plată

4. Şi în cazul cînd Ministerul Educaţiei va asigura toate condiţiile optime pentru încadrarea tînărului specialist în cîmpul muncii,iar ei la rîndul lor nu vor binevoi să se încadreze ,atunci aş sugera Ministerului Educaţiei să împrumute experienţa Ministerului Sănătăţii de ai responsabiliza pe absolvenţii instituţiilor de învăţămînt printr-un proces de întoarcere a banilor cheltuiţi de către stat pentru cei 4 ani de studii.

        La final,  îndemn tinerii specialişti: să ne dezvoltăm profesional, să ne implicăm în proiecte educaţionale, să contribuim la promovarea prestigiului instituţiei. Doar prin asigurarea unui înalt nivel de profesionalism putem realiza o educaţie de calitate. Avem cea mai nobilă profesie şi cel mai nobil crez.Să ajutăm oamenii să devină oameni!Mulţumim pentru atenţie.

              

 

 

 

Ultimime stiri

Prev Next

Nov.12

Publica Report din 10 noiembrie a.c.

Publica Report din 10 noiembri…

Președintele Federației Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, dl Mihail LAȘCU a participat sâmbătă 10 noiembrie la emisiunea ”PUBLICA REPORT”, unde a...

Read more

Nov.12

IMPORTANT !!!

IMPORTANT !!!

  Ca urmare a solicitării Federaţiei Sindicatelor din Moldova „ Sindlex” în vederea majorării valorii de referinţă pentru personalul din Grupul...

Read more

Nov.07

”Contract colectiv de muncă și parteneriatul social

”Contract colectiv de muncă ș…

 Aici puteți privi emisiunea "Dialogul social" din 6 noiembrie a.c., cu privire la  noul Contract colectiv de muncă, semnat între...

Read more

Nov.02

Comisia pentru Negocieri și Consulatări tripartidă a adunat 1 noiemrie pentru discutarea proictul Legii de salarizare

Comisia pentru Negocieri și Co…

      Secretarul general al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN, a participat 01 noiembrie, a.c. la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și...

Read more

Oct.31

Contractul colectiv de muncă - baza drepturile tale la serviciu

Contractul colectiv de muncă -…

         ”Contract colectiv de muncă – baza drepturilor tale la serviciu” a fost tema de discuţie  în  cadrul reuniunii...

Read more

Oct.29

Felicitare cu aniversarea 66-a Sirviciului Pază de Stat!

Felicitare cu aniversarea 66-a…

Cu prilejul celei de a 66 – a aniversări  de la constituirea Serviciului pază  Federația Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX” Vă adresează cele mai...

Read more

Oct.26

"День за днём" обсуждаем реформу оплаты труда бюджетникам с 1 декабря с.г.

"День за днём" обсуж…

Анжела ОТЯН, генеральный секретарь Федерации "SINDLEX", в субботу приняла участие в передаче ДЕНЬ ЗА ДНЁМ на телеканале Publika, где обсуждалась...

Read more

Oct.29

Emisiunea ”Replica” unde a fost pusă în discuție reforma salarizării

Emisiunea ”Replica” unde a fos…

Mihail LAȘCU, Președintele Federației ”SINDLEX” a participat vineri, 28 octombrie la emisiunea ”Replica”, împreună cu ministrul finanțelor dl Octavean ARMAȘU și...

Read more

Oct.26

În anul Contractului Colectiv Sindicatul “Demnitate” a semnat cu Inspectoratul General al Poliţiei un nou Contract Colectiv de Muncă pentru anii 2018-2023

În anul Contractului Colectiv …

   Astazi, 26 octombrie,  la sediul IGP a fost semnat   Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2018-2023 între Inspectoratul general al...

Read more

Oct.24

В ожидании роста зарплат

В ожидании роста зарплат

Сегодня, 24 октября председатель Федерации "SINDLEX" Михаил ЛАШКУ принял участие в телепередаче "День за днем", в которой обсуждался законопроект правительства...

Read more

Oct.24

Majorarea salariilor în sistemul bugetar este așteptată și susținută de sindicate!

Majorarea salariilor în sistem…

Secretarul general al Federatiei ”SINDLEX” dna Angela OTEAN a participat marți, 23 octombrie a.c. la emisiunea ”Publika Report” unde a...

Read more

Oct.16

Contract colectiv de muncă - garanția drepturilor sindicale

Contract colectiv de muncă - g…

  Comisia de dialog social „angajator-salariat” s-a întrunit în şedinţa de lucru în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, MAI la data...

Read more

Oct.15

Promovarea și apărarea valorile creștine

Promovarea și apărarea valoril…

Astăzi, 15 octombrie 2018  i-a fost acordat Ordinul ”Sfântului Ioan Botezătorul” dlui Mihail LAȘCU, Președintele Federației ”SINDLEX”, pentru promovarea și apărarea valorile...

Read more

Oct.12

Angela OTEAN a participat la programa televizată PUBLIKA -REPORT

Angela OTEAN a participat la p…

Secretarul general al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN a participat la programa televizată ”PUBLIKA -REPORT”, unde s-a pus în discuție...

Read more

Oct.05

Ziua Profesionale a Lucrătorilor din Învăţămînt –marcată în raionul OCNIŢA

Ziua Profesionale a Lucrătoril…

  La data de 3 septembrie 2018, dl Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL” a participat la...

Read more

Oct.05

Omagiu pentru cei ce instruiesc polițiști

Omagiu pentru cei ce instruies…

În zi marcantă, dedicată Zilei Mondiale a învățătorului, dl. Alexandru JIZDAN, ministrul afacerilor interne a felicitat cadrele didactice din cele...

Read more

Oct.05

Михаил Лашку в передаче "День за днём" о надбавках к зарплате учителей

Михаил Лашку в передаче "…

В канун Международного Дня Учителя председатель Профсоюза "VIITORUL", Михаил Лашку принял участие в телепередаче на канале Publika-TV, в рамках которой...

Read more

Oct.05

Cu sărbătoarea profesională a Serviciilor operative

Cu sărbătoarea profesională a …

                                  Stimaţi colegi,  În numele Prezidiului...

Read more

Oct.04

Начисление зарплат по новому - токшоу "День за днем"

Начисление зарплат по новому -…

Генеральный секретарь Федерации Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" Анжела ОТЯН приняла участие в телепрограмме "День за днем", в которой обсуждались зарпалаты педагогов,...

Read more

Oct.03

5 octombrie - Ziua Mondială a Profesorului!

5 octombrie - Ziua Mondială a …

  Stimaţi colegi,   Cu prilejul sărbătorii profesionale - Ziua Mondială a Profesorului,   Vă adresăm sincere felicitări cu urări de bine şi sănătate.    Fie...

Read more

Oct.01

Întrunire cu membrii de sindicat la DSE Ungheni

Întrunire cu membrii de sindic…

    În cadrul Direcţiei Situaţii Excepţionale Ungheni  la data de 29 septembrie s-a desfăşurat întrunirea conducerii Sindicatului „Salvatorul” cu membrii de...

Read more

Sep.28

Contractul colectiv de muncă – baza legală a activităţii organizaţiilor sindicale primare a Sindicatului „VIITORUL”

Contractul colectiv de muncă –…

     La  data de 27 septembrie 2018 la iniţiativa Direcţiei de Învăţămînt al raionului Rezina, Asociaţia sindicală raională Rezina...

Read more

Sep.24

LA PAS CU SPORTUL, SPRE NOI VICTORII !

LA PAS CU SPORTUL, SPRE NOI VI…

  În perioada 21-23 septembrie CNSM a petrecut cea de-a V-a Spartachiadă a Confederației, unind prin duhul sportiv și buna dispoziție peste 650...

Read more

Sep.21

PROMOVÎND DREPTURILE SINDICALISTE

PROMOVÎND DREPTURILE SINDICALI…

La data de 19 septembrie , în incinta Inspectoratului de Poliţie Ciocana a avut loc întrunirea conducerii Federaţiei “SINDLEX” cu...

Read more

Sep.14

Ministrul Monica Babuc a avut o întrevedere cu Mihail Lașcu, președintele Sindicatului „Viitorul”

Ministrul Monica Babuc a avut …

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a avut astăzi, 13 septembrie, o întrevedere cu Mihail Lașcu, președintele Sindicatului Angajaților...

Read more

Sep.11

ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAŢIE DE CALITATE

ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAŢIE DE …

La data de 8 septembrie 2018, dl Mihail Laşcu, preşedintele Sindicatului „Viitorul” a participat la Conferinţa cadrelor didactice din raionul...

Read more

Sep.03

Felicitari cu ocazia sosirii noului an scolar 2018-2019!

Felicitari cu ocazia sosirii n…

Cu prilejul inceputului noului an scolar, dorim sa aducem sincere felicitari elevilor, parintilor si profesorilor!    Stimaţi pedagogi! Voi sunteţi oamenii timpului...

Read more

Aug.29

Organizarea securităţii şi sănătăţii în muncă – seminar instructiv

Organizarea securităţii şi săn…

     În perioada 28-29 august curent, în ajunul noului an de studii 2018-2019,  Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie...

Read more

Aug.25

La mulți ani, Moldova!

La mulți ani, Moldova!

    Multstimaţi colegi, Cu prilejul aniversării a                                ...

Read more

Aug.30

Новый 2018-2019 учебный год – качественное образование, задачи и проблемы

Новый 2018-2019 учебный год – …

 Noul an de studii 2018-2019 – studii calitative, obiective și soluții        În mod tradițional, în luna august 2018, la...

Read more

Aug.23

Negocieri colective cu privire la modificari și copletări a CCM Sindicatului ”DEMNITATE” cu IGP MAI

Negocieri colective cu privire…

  Comisia de dialog social „angajator-salariat”  Comisia de dialog social „angajator-salariat” s-a întrunit în şedinţa de lucru în încinta Inspectoratului General...

Read more

Iul.30

”Tema săptămânii” - Reforma fiscală

”Tema săptămânii” - Reforma fi…

  Pentru a privi emisiunea apasați aici

Read more

Iul.18

Михаил Лашку принял участие в телепередаче "День за днём" и дал свой комментарий по теме "Prima casa-3"

Михаил Лашку принял участие в …

Председатель Федерации "SINDLEX" Михаил Лашку принял участие в телепередаче "День за днём" и дал свой комментарий по теме "Prima casa-3",...

Read more

Iul.17

NU PROFANAŢI IDEALURILE NAŢIUNII

NU PROFANAŢI IDEALURILE NAŢ…

 Federaţia Sindicatelor  din Moldova „Sindlex” îşi exprimă indignarea profundă privind profanarea numelui marelui Voievod Stefan cel Mare şi Sfant de...

Read more

Iul.17

LA PAZA PĂCII SOCIALE!

LA PAZA PĂCII SOCIALE!

  La data de 16 iulie 2018, Mihail LAŞCU, preşedintele Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și membru Prezidiului Consiliului Veteranilor al...

Read more

Iul.13

Tema zilei din 12.07.2018 cu privire la majorarea salariilor pedagogilor

Tema zilei din 12.07.2018 cu p…

Pentru a privi video, apasati aici

Read more

Iul.13

Телепередача на тему: "Учителям повышают зарплату"

Телепередача на тему: "Уч…

Чтобы посмотреть видео, нажмите тут

Read more

Iul.12

APEL catre pichetatori

APEL catre pichetatori

   Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, ca reprezentant legal al membrilor de sindicat, funcţionari publici cu statut special...

Read more

Iul.12

Tradiționala instruire în Turcia

Tradiționala instruire în Turc…

   În perioada 1-7 iulie 2018, delegaţia Federaţiei Sindicatelor din Moldova «SINDLEX» a participat la un curs de instruire cu privire...

Read more

Iul.11

Platforma dialogului social a Sindicatului „Salvatorul”

Platforma dialogului social a …

La data de 10 iulie 2018 , a avut loc semnarea modificărilor şi completărilor la Contractul colectiv de muncă (nivel...

Read more