Contractul colectiv de muncă a Sindicatului "FRONTIERA" cu modificări şi completări

 

      CONTRACT COLECTIV de MUNCĂ

   cu modificări şi completări pe anii 2017 -2022

   mun. Chişinău, 2017

 

   Părţile contractante (denumite în continuare „Părţi”):

- Conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră al MAI RM (denumit în continuare Angajator/Conducător);

-  Asociaţia Sindicală ”FRONTIERA” (denumit în continuare Sindicat),

în temeiul drepturilor garantate de art.6 din Carta Socială Europeană, art.42 din Constituţia Republicii Moldova, Legea Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, Convenţia Colectivă de Muncă (nivel ramural) pentru anii 2015-2020 cu  modificările şi completările ulterioare  încheiată între Ministerul       Afacerilor Interne şi Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr.288 din 16.12.2016, Legea cu privire la Poliţia de Frontieră nr.283  din  28.12.2011,  Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008,  cu modificările şi completările ulterioare şi alte acte legislative şi normative în vigoare,   încheie prezentul Contract colectiv de muncă  pe anii 2017-2022.

 Articolul 1

    (1)Contractul colectiv de muncă (în continuare Contract) este un act juridic, care reglementează raporturile sociale, conţine clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, garanţiile Sindicatului, precum şi angajamente reciproce ale partenerilor.

(2) Părţile semnatare recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului colectiv de muncă şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acesteia.

(3) Conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră recunoaşte libera exercitare a dreptului sindicatelor, conform Convenţiilor Internaţionale ratificate de Republica Moldova, a Constituţiei Republicii Moldova, Legii Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, Convenţiei colective (nivel ramural) pentru anii 2015-2020 şi altor acte legislative şi normative în vigoare.

(4) Prezentul Contract, conform prevederilor art.15 din Legea Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, art.31 din Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, cuprinde angajamente reciproce  privind:

a) formele, sistemele şi cuantumul retribuirii muncii;

b) plata indemnizaţiilor şi compensaţiilor;

c) mecanismul de reglementare a retribuirii muncii, ţinîndu-se cont de nivelul inflaţiei şi de atingerea indicilor economici prevăzuţi de contractul colectiv de muncă;

d) timpul de muncă şi cel de odihnă, precum şi chestiunile ce ţin de modul acordării şi de durata concediilor;

e) îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaţilor;

f) garanţiile şi înlesnirile pentru angajaţii care îmbină activitatea de muncă cu studiile;

g) recuperarea sănătăţii, odihna angajaţii şi a membrilor familiilor lor;

h) controlul executării clauzelor contractului colectiv de muncă, procedura de modificare şi completare a acestuia;

i) asigurarea unor condiţii normale de activitate pentru reprezentanţii angajaţilor;

j) răspunderea părţilor;

   (5) În cazul în care se adoptă alte reglementări legale favorabile angajaţilor, prevederile prezentului contract vor fi conformate acestora. 

 (6) Părţile au convenit că, în cazurile când legislaţia Republicii Moldova şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, stabilesc condiţii mai avantajoase de soluţionare a problemelor social-economice, decât cele din prezentul Contract, atunci sînt prioritare normele prevăzute de legislaţia şi convenţiile internaţionale.

 (7) Prevederile prezentului Contract colectiv de muncă sînt obligatorii pentru părţi.

 (8) În cazul în care  contractul colectiv de muncă conţine clauze inferioare celor stabilite în Convenţia colectivă  (nivel  ramural) şi legislaţia în vigoare, prevederile acestuia vor fi adaptate corespunzător.

 (9) Contractul colectiv de muncă  va continua să-şi producă efectele:

a)  pe toată perioada de valabilitate - în caz de schimbare a denumirii unităţii;

b)  pe toată perioada procesului de reorganizare – în cazul reorganizării pentru fuziune (contopire /absorbţie) sau  (divizare / separare);

c)    pe toată  durata procesului de lichidare a unităţii.

 (10) Părţile garantează realizarea drepturilor şi obligaţiunilor membrilor de sindicat prevăzute de legislaţia în vigoare, statutul sindicatului, contractul colectiv de muncă.

 Articolul 2

     (1) Clauzele prezentului Contract se extind asupra personalului din subdiviziunile  Poliţiei de Frontieră membri de sindicat, în privinţa cărora se aplică Codul Muncii al Republicii Moldova, nr.154-XV din 28.03.2003, Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr.288 din 16.12.2016, Legea cu privire la Poliţia de Frontieră nr.283  din  28.12.2011, Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI  din 04.07.2008,cu modificările şi completările ulterioare, cît şi alte acte legislative, normative şi juridice.

 (2) Contractul colectiv de muncă include drepturile şi obligaţiile angajatorului şi    ale sindicatului cu privire la stabilirea condiţiilor de muncă.

  Articolul 3 

Clauzele contractului pot fi modificate pe parcursul executării lui în condiţiile    legii, cu acordul părţilor. În perioada acţiunii Contractului fiecare din părţile semnatare este în drept să propună, în baza unei înţelegeri reciproce, operarea  modificărilor şi/sau completărilor în modul stabilit de legislaţie, care nu vor împiedica şi nu vor contravine obligaţiunilor deja asumate.

 Articolul 4

(1) Pentru stabilirea concretă a drepturilor şi obligaţiunilor angajatului şi angajatorului, încadrarea în câmpul muncii se face prin încheierea contractului individual de muncă, pentru salariaţi civili şi personal de deservire tehnică. Angajarea poliţiştilor de frontieră se efectuează prin ordinul de numire în funcţie, emis de angajator.

(2) Încheierea şi rezilierea contractului individual de muncă sau emiterea ordinului de numire în funcţie se efectuează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în domeniul muncii şi cu normele corespunzătoare ale dreptului internaţional, stipulate în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova.

    (3) Contractul individual de muncă nu poate să conţină clauze care contravin legislaţiei în vigoare şi clauzelor stabilite în prezentul Contract.

   (4) Contractul individual de muncă poate fi modificat de părţi în condiţiile   respectării legii printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.Raportul de serviciu al poliţistului de frontieră se modifică în condiţiile Legii nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

   (5) La încheierea, modificarea şi rezilierea contractului individual de muncă sau la apariţia, modificarea, încetarea raportului de serviciu al poliţistului de frontierăse asigură egalitatea persoanelor, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, convingeri politice sau religioase, apartenenţă la partide sau sindicate.

    (6) Contractele individuale de muncă pentru salariaţi civili şi personal de deservire tehnică şi raportul de serviciu al poliţistului de frontieră pe o durată determinată se încheie numai în cazurile prevăzute de Codul Muncii şi Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

    (7) Scopul general, sarcinile de bază, atribuţiile de serviciu, împuternicirile şi responsabilităţile specifice funcţiei, precum şi cerinţele faţă de titularul acestei funcţii  se stipulează în Fişa postului, ce urmează a fi semnată cu noul angajat la momentul numirii in funcţie, precum şi alte acte normative ce reglementează activitatea angajaţilor Poliţiei de Frontieră.

 CAPITOLUL II

Retribuirea muncii. Condiţiile de muncă şi protecţie a muncii

Articolul 5

(1) Părţile asigură drepturile angajaţilor de a dispune liber de aptitudinile lor, de alege domeniul de activitate şi profesie, dreptul la remunerarea muncii care ar asigura un nivel de trai decent, la apărare, prin metode neinterzise de lege a  drepturilor de muncă  a libertăţilor şi intereselor sale legitime.

(2) Sindicatul participă la elaborarea proiectelor de politici, actelor legislative, normative şi juridice în toate cazurile iniţiate sau avizate de angajator privind timpul de muncă, condiţiile şi securitatea muncii, remunerarea muncii, asigurărilor sociale, ocrotirii sănătăţii şi alte domenii ce ţin de muncă, dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor angajaţilor.

   (3) Grilele de salarii pentru toate categoriile de angajaţi, sunt specificate în Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare a sectorului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte legislative şi normative, cu condiţia că acestea nu vor înrăutăţi situaţia materială a angajaţilor.

  (4) Salariile tarifare (de funcţie) ale angajaţilor vor fi modificate pe parcursul viabilităţii prezentului Contract, ca urmare a apariţiei unor modificări în legislaţia muncii cu respectarea prevederilor art.140 al Codului Muncii.  În caz de necesitate vor fi iniţiate negocieri privind majorarea lor.

  (5) La stabilirea salariului de funcţie, sporurilor, suplimentelor, indemnizaţiilor, primelor anuale şi unice, ajutorului material în cursul anului este interzisă orice formă de discriminare pe criteriul apartenenţei sindicale.

(6) Indicii, condiţiile, mărimile concrete ale plăţilor stimulatorii se stabilesc de conducător cu consultarea reprezentantului Sindicatului.

  (7) Angajatorul va plăti integral salariul în condiţiile prevederilor legislaţiei muncii, pînă la data de 10 a lunii următoare, cu excepţia cazurilor ce nu depind de angajator.  

 Articolul 6

(1) Angajatorul asigură angajaţii cu condiţii de muncă, de ocrotire a sănătăţii, de integritate fizică şi psihică, precum şi aplicarea prevederilor legale privind măsurile de protecţie şi siguranţă la locul de muncă.

(2) Părţile desemnează unul sau mai mulţi angajaţi care să se ocupe de   activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în subdiviziune, avînd atribuţii de organizare, coordonare şi control. Angajaţii desemnaţi nu trebuie să fie dezavantajaţi ca urmare a desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale.

 (3) Împuterniciţii pentru securitatea şi sănătatea în muncă sînt obligaţi să organizeze şi să desfăşoare instructajele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea normelor interne în acest sens. Instructajul se va efectua şi individual, ori de cîte ori angajatul  îşi schimbă locul de muncă. În acest caz, instructajul se face înainte de începerea activităţii la noul loc de muncă. După fiecare instructaj, angajatul primeşte şi semnează fişa de protecţie a muncii.

 (4) Conducătorul va înfiinţa  unitatea, sau după caz, va desemna persoana responsabilă  pentru securitatea şi igiena muncii.  In toate unităţile se vor distribui gratuit materialele igienico-sanitare de protecţie.

 (5) Angajaţii beneficiază de asistenţă medicală şi tratament (ambulatoriu şi staţionar) gratuit. Dacă asistenţa medicală nu poate fi acordată în instituţiile medico-sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne, aceasta se acordă în altă instituţie medico-sanitară publică, cu rambursarea cheltuielilor suportate din contul bugetului de stat, în limita alocaţiilor bugetare.

  (6) Inspecţia Muncii a Federaţiei Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art.386 al Codului Muncii şi Regulamentul Inspecţiei Muncii a Federaţiei, vizitează şi inspectează nestingherit exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei muncii şi altor acte normative în domeniul protecţiei muncii în toate subdiviziunile din cadrul Poliţiei de Frontieră cu înştiinţarea prealabilă în scris a conducătorului.

 Articolul 7

(1)  Organul sindical are următoarele obligaţii:

 În baza prevederilor art.18 a Legii Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000, valorifică mijloacele financiare proprii, mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, autorităţilor publice şi alte mijloace, în limita alocaţiilor prevăzute în aceste scopuri de legislaţia în vigoare şi prezentul contract pentru organizarea:

a)   tratamentului balneo-sanatorial al angajaţilor;

b)   odihnei copiilor angajaţilor în taberele şi bazele de odihnă pentru copii;

c)    odihnei angajaţilor  în bazele de odihnă;

d)   activităţilor cultural-sportive a angajaţilor; 

e)   altor situaţii stabilite de legislaţie;

 (2) În baza prevederilor art.21 a Legii Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000, de         a acorda asistenţă juridică membrilor de sindicat şi de a participa, în conformitate cu legislaţia, la soluţionarea litigiilor individuale şi conflictelor colective de muncă.

(3) În baza prevederilor art.27 din Legea Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000, de     a constitui fonduri de solidaritate, de şomaj, de asigurare, de pensii, de investiţii, de culturalizare, fonduri pentru învăţământ şi pregătirea cadrelor.

 Articolul 8

(1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, părţile convin asupra următoarelor cerinţe:

a) asigurarea condiţiilor de spaţiu în conformitate cu normele legale de sănătate publică;

 b) amenajarea confortabilă a locului de muncă.

 c) asigurarea condiţiilor de mediu în birourile de lucru: iluminarea, microclima, temperatura optimă, aerisirea, igienizarea periodică;

 d) amenajarea anexelor sociale la locurile de muncă (vestiare, grupuri sanitare, cantine, locuri special amenajate pentru fumători etc.).

 (2) Conducătorul se obligă ca, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, să adopte măsurile necesare pentru adaptarea programului de lucru în    funcţie de condiţiile climaterice la locul de muncă, în cazul temperaturilor extreme.

     (3) Conducătorul este în drept să prevadă în buget resurse destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă.

 Articolul 9

 (1) Cuantumurile sporurilor la salariu pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, se stabileşte pentru poliţiştii de frontieră în conformitate cu pct.11din Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, iar pentru celelalte categorii de angajaţi în conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 10.10.2002.

 (2) Conducătorul va asigura participarea obligatorie a Sindicatului în componenţa comisiilor la cercetarea accidentelor de muncă şi a cazurilor de contractare a bolilor profesionale, cu prezentarea la dispoziţia Părţilor copiile proceselor-verbale, cu  privire la cercetarea accidentelor de muncă.

  Articolul 10

(1) În cazul producerii unor accidente de muncă în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în ţară sau străinătate, angajatul beneficiază de asistenţă medicală gratuită (proteze şi medicamente), cheltuielile fiind suportate din contul statului,  avînd dreptul şi la decontarea cheltuielilor de spitalizare, în condiţiile legii.

(2) Angajatorul este obligat să despăgubească angajatul, în condiţiile legii, în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

 Articolul 11

În cazul decesului angajatului, membrii familiei sau persoanele întreţinute de el care au dreptul la pensie de urmaş, vor beneficia de dreptul la serviciile gratuite de odihnă în Centrul de reabilitare medicală şi recreare al MAI la admiterea în instituţiile  de învăţămînt specializate ale MAI în afara concursului, precum şi de alte  înlesniri  prevăzute în legislaţia în vigoare.

 Articolul 12

 În exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, angajatul  beneficiază de protecţia legii prin serviciile de specialitate ale Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi/sau ale MAI. Angajatul, la solicitare, are dreptul la asistenţă juridică gratuită din partea unităţii.

Articolul 13

 (1) În cazul în care la nivelul unor unităţi ca urmare a reorganizării, potrivit legii,   se impune reducerea unor posturi, aceasta se va face în următoarea ordine:

a) locurile de muncă vacante;

 b) locurile de muncă ocupat prin cumul;

 c) locurile de muncă ocupat de angajaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare.

 (2) În caz  de reducere a numărului sau a statului de personal, de dreptul preferenţial de a fi lăsat la locul de muncă beneficiază angajaţii care se încadrează în  criteriile prevăzute în art.183 alin.(2) din Codul Muncii al Republicii Moldova.

 (3) Criteriile nu sunt limitate şi pot fi aplicate în limitele prevăzute de legislaţie.

  Articolul 14

 (1) Angajatul beneficiază de stabilitate în funcţia în care a fost încadrat.

 (2) Angajatul trimis în deplasare de serviciu, transferat sau detaşat în altă localitate are dreptul la decontarea cheltuielilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

   (3) Transferul într-o altă funcţie vacantă  în cadrul Poliţiei de Frontieră sau într-o altă autoritate administrativă a Ministerului Afacerilor Interne se face într-o funcţie echivalentă cu cea deţinută sau într-o funcţie de nivel inferior, la cererea scrisă a poliţistului de frontieră, cu aprobarea de către şeful subdiviziunii din care face parte şi respectarea condiţiilor stabilite de legislaţia în vigoare pentru funcţia în care se transferă.

 (4) Angajatul  poate refuza detaşarea sau transferul în cadrul altei structuri a autorităţii sau instituţiei publice din altă localitate, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 a) este însărcinată, fapt confirmat prin certificat medical;

 b) întreţine de unul singur copilul minor;

 c ) are la întreţinere trei sau mai mulţi copii minori, sau un membru de familie  este invalid;

d) starea sănătăţii, nu-i permite a fi detaşat sau transferat, fapt confirmat  prin certificat medical.

  Articolul 15

    (1) Atribuţiile angajaţilor sunt cele prevăzute în contractul individual de muncă, şi/sau fişa de post, precum şi alte acte normative ce reglementează activitatea angajaţilor Poliţiei de Frontieră.

 (2) Angajatul face cunoştinţă cu contractul individual de muncă şi/sau ordinul de numire în funcţie şi cu fişa postului şi o semnează la angajare.

 (3) Angajatorul va asigura respectarea demnităţii în muncă a angajaţilor, a condiţiilor egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a obligaţiunilor de serviciu cu cele familiale.

 (4) Angajatul are dreptul de a refuza în scris şi motivat executarea unor dispoziţii, primite de la şefii ierarhic superiori, dacă acestea contravin prevederilor legale în vigoare.

 (5) Retribuirea muncii în caz de cumulare a profesiilor (funcţiilor) şi de îndeplinire a obligaţiilor de muncă ale angajaţilor temporar absenţi,  se efectuează în conformitate cu prevederile art.156 din Codului Muncii al Republicii Moldova,      art.36 din Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 288 din 16.12.2016 şi Regulamentului cu privire la munca prin cumul şi condiţiile de cumulare a funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 460 din 22.06.2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 288 din 16.12.2016.

  Articolul 16

(1) Angajatorul garantează respectarea legilor şi a altor acte normative, clauzele  convenţiei colective la nivel de ramură  şi a prezentului contract  colectiv de  muncă, aplicînd aceleaşi criterii de evaluare a calităţii de muncă, de sancţionare şi de concediere. 

 (2) Pe timpul efectuării  anchetelor (cercetărilor) de serviciu dispuse de angajator, organizaţiile sindicale, la solicitarea membrilor de sindicat şi/sau a conducătorului subdiviziunii, vor desemna un reprezentant care să participe  în calitate de observator.

 (3) Pe perioada în care angajatul este desemnat de sindicat să participe ca observator pe timpul desfăşurării anchetei de serviciu, acestuia nu îi sunt afectate drepturile salariale legal cuvenite.

  (4) Pe perioada cît  angajatul are calitatea de observator, acesta se va abţine de la orice conduită neconformă şi nu va influenţa modul de desfăşurare a anchetei de serviciu. Observatorul are obligaţia să respecte regimul informaţiilor de care ia cunoştinţă în timpul anchetei de serviciu, să asigure confidenţialitatea acestuia şi să posede dreptul de acces corespunzător la documente clasificate.

  (5) În situaţia în care observatorul apreciază că procedura de desfăşurare a anchetei de serviciu nu a fost conform prevederilor legale în vigoare, va prezenta organizaţiei sindicale care l-a desemnat şi persoanei împuternicite de desfăşurarea controlului o informaţie scrisă în acest sens, la momentul constatării. Obiecţiile prezentate în scris la  concluzia anchetei de serviciu vor fi anexate obligatoriu la acesta.

 (6) Pe timpul efectuării cercetării prealabile, poliţiştii de frontieră, la cerere, pot fi asistaţi şi reprezentaţi prin apărătorii proprii sau numiţi de către organizaţiile sindicale, conform legii sindicatelor.

 (7) Angajatorul va examina sesizările angajaţilor şi ale reprezentanţilor lor  privind încălcările actelor legislative şi ale altor acte normative ale dreptului  muncii, va lua măsuri privind înlăturarea acestora, informînd despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege.

    (8) Persoana abilitată cu împuterniciri de efectuare a anchetei de serviciu referitoare la fapta comisă de membrul de sindicat este obligat să asigure dreptul persoanei la observator sindical.

 (9) Angajatului  i se  aduce la cunoştinţă  materialele şi concluzia anchetei de serviciu, înainte de emiterea ordinului  de sancţionare.

 Articolul 17

     (1) În caz de concediere în masă a angajaţilor,  în urma lichidării subdiviziunii sau a reorganizării acesteia, angajatorul va anunţa organizaţia sindicală din subdiviziune şi   Sindicatul  ”Frontiera”  cu 3 luni înainte de concedierea acestora şi va începe negocierile privind posibilităţile plasării lor în câmpul muncii, conform art.88 al Codului Muncii.

(2)   Încetarea contractului individual de muncă sau raportului de serviciu a unui membru de sindicat în cazurile prevăzute în art. 38 alin. (1) lit. f) şi j) din Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, va avea loc cu consultarea prealabilă a organului sindical în formă scrisă , cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.

 Articolul 18

(1) Angajarea personalului din sursa externă se realizează prin concurs. Procedura concursului nu se efectuează pentru persoanele angajate prin transfer.

 (2) Ca excepţie de la prevederile alin.(1),  angajatul  va fi numit, cu acordul său, într-o altă funcţie, fără necesitatea participării la concurs sau susţinerea examenului privind profesionalismul posedat, dacă intervine una din următoarele situaţii:

 a) ca urmare a reorganizării subdiviziunii, postul ocupat a fost redus;

b) cînd prin hotărîre judecătorească rămasă definitivă s-a dispus reintegrarea angajatului  în  funcţia care a deţinut-o anterior.

 CAPITOLUL III

     Regimul de muncă şi de odihnă     

 Articolul 19

(1) Timpul de muncă va fi acoperit de angajat, în funcţie de specificul activităţii prestate în cadrul unităţii.

(2) Formele de organizare a timpului de muncă, programul de muncă, evidenţa globală a timpului de muncă şi acordarea repausului săptămînal se stabilesc de către angajator, cu consultarea reprezentanţilor angajaţilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 Articolul 20

    (1) Durata normală a timpului de lucru pentru angajat este de 40 de ore pe săptămână, potrivit legii. De regulă se va aplica săptămîna de lucru de 5 zile, cu durata de 8 ore pe zi.

 (2) Avându-se în vedere specificul activităţii, angajaţii pot fi atraşi la executarea obligaţiilor de serviciu în afara orelor de program stabilite, precum şi pe timp de noapte, în zile de odihnă şi de sărbătoare, în baza dispoziţiei scrise, cu respectarea strictă a prevederilor legislaţiei în domeniul remunerării  orelor suplimentar lucrate.

 (3) Durata maximă legală a timpului de muncă, în afara orelor de program, nu poate depăşi 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, această limită, cu acordul Sindicatului, poate fi extinsă pînă la 240 de ore.

 (4) Programul de lucru poate fi organizat de către şefii subdiviziunilor, pe schimburi, astfel:

    - 8 ore program de lucru – 16 ore timp liber, cu acordarea de zile libere în decursul lunii (numărul de zile libere este egal cu numărul zilelor de sîmbătă şi duminică din luna respectivă, precum şi al zilelor de sărbători legale ori declarate nelucrătoare);

- 12 ore program de lucru – 24 de ore timp liber;

- 24 de ore program de lucru – 72 de ore timp liber.

(5) În cazul în care angajatul face parte din cadrul grupului operativ, constituit la nivelul subdiviziunii, iar programul de lucru al grupei este de 24 de ore, timpul liber de care beneficiază se stabileşte astfel:`

- după un schimb, timpul de odihnă este de 48 de ore;

 - după un schimb în zilele de odihnă sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare în afara graficului aprobat la începutul lunii, timpul liber este de 72 de ore.

 (6) Munca prestată în intervalul dintre orele 22.00-06.00 este considerată muncă de noapte.Durata muncii (schimbului) de noapte se reduce cu o oră. Pentru munca în program de noapte prestată de către angajaţi, acestora li se stabileşte pentru orele lucrate  în acest interval, un spor de 50 la sută din salariul de bază pe subdiviziune de timp stabilit angajatului.

 (7) Durata muncii zilnice  în ajunul zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu  o oră, cu excepţia celora, cărora li s-a stabilit durata redusă a timpului de muncă sau ziua de muncă parţială.

Articolul 21

 (1) În cazul muncii suplimentare angajaţilor li se asigură compensarea timpului lucrat suplimentar potrivit normelor legale.

(11)  Atragerea angajaţilor la muncă suplimentară în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare, cu excepţia instituirii stării de urgentă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război, se efectuează în cazurile stabilite de legislaţia muncii, în baza unui act administrativ motivat al angajatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta, care se aduce la cunoştinţa salariaţilor contra semnătura, astfel încît să se asigure continuitatea serviciului şi capacitatea de acţiuni  a entităţii.

  (2) Şeful nemijlocit poartă răspunderea pentru evidenţa corectă a orelor suplimentare lucrate peste programul de lucru. Atragerea  angajatului la muncă în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare  nelucrătoare se admite doar cu acordul scris al  angajatului, cu excepţia cazurilor cînd au survenit anumite activităţi  sau evenimente, care datorită specificului serviciului nu pot fi amînate sau necesită prezenţa obligatorie a efectivului Poliţiei de Frontieră.

     (3) Orele suplimentare desfăşurate peste program ca urmare a prelungirii anumitor activităţi sau evenimente, care nu pot fi sistate datorită specificului serviciului, se evidenţiază în documentele întocmite de către şefii nemijlociţi, după finalizarea activităţii la care a participat angajatul.

 (4) Tabelul de evidenţă a timpului de muncă se întocmeşte de către şeful  nemijlocit pînă la sfîrşitul fiecărei luni, se coordonează cu  secţia/serviciul resurse umane şi se transmite către secţia economie şi finanţe a subdiviziuni pînă la data de 5 a lunii următoare.

  (5) Persoanele cu funcţii de conducere care dispun ca angajaţii să desfăşoare activităţi peste program, fără întocmirea documentelor în scris în acest sens, vor răspunde conform prevederilor legale.

       (6) Plata pentru orele lucrate peste program  se achită  în conformitate cu art.157 al Codului Muncii şi  actele normative departamentale ce reglementează aspectul dat.

      (7) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită de către pct.3 din art.20 din prezentul Contract este interzisă, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

  Articolul 22

 (1)   Zilele de sărbătoare nelucrătoare sunt prevăzute de art.111 al Codului Muncii.

 (2)   Ziua Hramului bisericii  declarate în modul stabilit de consiliul local, este zi de sărbătoare pentru angajaţii care activează în regimul de muncă de 8 ore din subdiviziunile poliţiei de  frontieră situate în raza localităţilor respective.

 (3)   Plata  pentru munca prestată de către angajaţii cu regim de muncă de 8 ore în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare este retribuită în mărimea unui salariu pe unităţile de timp sau a remuneraţiei de o zi peste salariu, dacă munca în ziua de repaus sau cea de sărbătoare nelucrătoare a fost prestată în limitele normei lunare a timpului de muncă.

(4)   Plata  pentru munca prestată de către angajaţii cu regim de muncă de 8 ore în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare peste limita normei lunare a timpului de muncă, este retribuită în mărimea dublă a salariului pe unitate de timp sau a remuneraţiei de o zi peste salariu.

 Articolul 23

   (1)  În cursul  programului de lucru  angajaţii au dreptul la pauză de masă cu durata de cel puţin 30 minute. Pauza de masă nu se include în timpul de muncă.

    (2) Conducătorul va asigura angajaţilor condiţii pentru luarea mesei  în timpul serviciului la locul de muncă.

  Articolul 24

(1) Repausul săptămânal pentru angajaţii cu regim de muncă de 8 ore,  este de două zile, de regulă,  sîmbătă şi duminica.

 (2) În cazul în care activitatea de la locul de muncă, în zilele de sâmbătă şi duminică, nu poate fi întreruptă sau activitatea se desfăşoară în schimburi, şeful unităţii, de comun acord cu organizaţiile sindicale,  va stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămînal să fie acordate în alte zile ale săptămînii.  

(3) Pentru angajaţii care desfăşoară activitatea pe schimburi, şeful nemijlocit are obligaţia să asigure în cursul unei luni cel puţin un repaus săptămînal sîmbăta şi duminica, în zile consecutive.

Articolul 25

(1) Angajaţii  au dreptul, potrivit legii, la concedii suplimentare plătite cu durata de 5 zile calendaristice în cazul următoarelor evenimente familiale:

a) căsătoria  angajatului;

b) naşterea sau/şi  căsătoria  copilului;

c) decesul soţului, soţiei sau a unei rude de pînă la gradul II al angajatului sau soţului/soţiei acestuia;

(2)  Angajaţilor care au copii în clasele primare li se oferă liberă ziua întîi şi ultima zi  de şcoală. În cazul, în care ambii părinţi sunt angajaţi ai Poliţiei de Frontieră, de  acest drept  beneficiază unul din părinţi.

(3) De asemenea,  angajaţii pot beneficia de concedii suplimentare plătite cu durata de 5 zile calendaristice  în următoarele situaţii:

a) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii familiei;

b) în situaţia unor calamităţi naturale care au afectat domiciliul angajatului, al părinţilor, socrilor sau copiilor acestuia;

 c) în caz de schimbare a locului de muncă în cadrul aceleiaşi subdiviziuni sau altă subdiviziune, cu schimbarea domiciliului în aceiaşi sau altă localitate.

(4) Concediile suplimentare plătite se aprobă de conducerea subdiviziunii la cererea angajatului. La punctul (3) lit.a)  se vor prezenta de către angajat acte confirmative solicitării.

(5) Concediile de odihnă anuale suplimentare se acordă în condiţiile şi cu duratele indicate în art.121 din Codul muncii şi prevederile art.40 alin.(4) al Legii privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr.288 din 16.12.2016.

 (6) În temeiul art.121 din Codul muncii, personalului de conducere şi de specialitate a cărui muncă implică eforturi psiho–emoţionale sporite i se poate acorda un concediu suplimentar plătit cu durata de 5 – 7 zile calendaristice, la  momentul solicitării,  care poate fi alipit, de regulă la concediul de odihnă anual sau folosit aparte. Durata e stabilită de angajator sau persoana împuternicită, în baza raportului  depus de angajat, în urma căruia se emite ordinul în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare.

 Articolul 26

 (1) Dreptul la concediu de odihnă este garantat de lege, acordându-se pînă la sfîrşitul  anului  sau dacă nu este posibil, la solicitarea angajatului,  în afara graficului de concediu,  în următorul an calendaristic. În cazul unui refuz justificat din partea angajatorului, o parte din concediu poate fi amînat cu consimţământul scris al  angajatului şi acordul scris al sindicatului, pentru  anul de muncă următor. În acest caz, în anul de muncă curent, angajatului i se vor acorda cel puţin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată pînă la sfîrşitul anului următor.

    (2) Pentru perioada concediului de odihnă anual, angajatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu  prevăzută de  legislaţia în vigoare .  

 (3) Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea angajatului în concediu.Pe perioada concediului de odihnă anual poliţiştilor de frontieră li se menţin drepturile salariale pentru funcţia deţinută la momentul acordării concediului, în mărimea salariului mediu lunar.

(4) Durata concediului de odihnă al fiecărui angajat însumează, în funcţie de vechimea în serviciu conform prevederilor art.40 şi 41 din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,  Legea nr.158-XVI  din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova.

  Articolul 27

 (1) Programarea concediului de odihnă se face de către conducerea unităţii, avându-se în vedere situaţia statistică pe ultimii 2 ani şi opţiunile fiecărui angajat, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de sfîrşitul fiecărui an, pentru anul următor, cu consultarea organizaţiilor sindicale .

 (2) La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa angajatului, cît şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.

(3) În situaţia în care ambii soţi lucrează în aceeaşi subdiviziune, la solicitarea acestora, se va urmări asigurarea programării concediului de odihnă în aceeaşi perioadă.

 (4) În cazul în care  angajatul are bilet de tratament, el va beneficia, obligatoriu de concediul de odihnă în perioada în care are programat biletul, cu respectarea procedurilor legale de acordare a concediului de odihnă.

 Articolul 28

(1) În perioada concediului de odihnă,  angajatul are dreptul de a se deplasa liber, oriunde în ţară şi străinătate, anunţînd despre aceasta în scris conducătorul subdiviziunii.

(2) În afara programului de lucru zilnic şi în zilele libere,  angajatul are dreptul de a se deplasa liber oriunde în ţară şi peste hotare,anunţînd despre aceasta în scris conducătorul subdiviziunii,cu condiţia asigurării posibilităţii de a lua legătură cu el la prima necesitate în dependenţă de condiţiile tehnice ale mijloacelor de comunicaţie.

(3) În cazurile enumerate în alin. (1) şi (2), întreruperea călătoriei  angajatului sau rechemarea la serviciu poate fi efectuată numai în cazuri excepţionale cu acceptul angajatului şi care nu suferă amînare.

 Articolul 29

(1) Angajatul, care  îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I, II şi III, şi învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (studii medii de specialitate), autorizate ori acreditate,  trimişi la studii  de către  angajator sau din iniţiativă proprie, beneficiază de concedii suplimentare de studii cu menţinerea  salariului  mediu  lunar, în conformitate cu prevederile  legislaţiei în vigoare, Convenţiei Colective şi  Contractului colectiv de muncă.

(2) Angajatul nu beneficiază de dreptul la concediu de studii plătit pentru repetarea anului de studii.

 (3) Concediul de studii nefolosit nu se poate utiliza în anul universitar  următor.

 (4)  Nu se consideră concediu de studii participarea angajaţilor la cursuri şi alte forme de  instruire, cu scoaterea  de la locul de muncă şi cu aprobarea şefilor   unităţilor.

   CAPITOLUL IV

 Formarea  profesională

Articolul 30

(1) Părţile sunt de acord că formarea  profesională constituie o modalitate ce contribuie la îmbunătăţirea activităţii specifice.

(2) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii formării profesionale a tuturor categoriilor de angajaţi.

 (3) Sindicatul va înainta propuneri în planul anual de pregătire profesională a angajaţilor. 

 (4) Sindicatul, în comun cu partenerii sociali va elabora şi promova programele de instruire în probleme ce ţin de raporturile de muncă, negocieri colective, a parteneriatului şi dialogului social, jurisdicţiei muncii, etc.

 Articolul 31

(1) Angajatorul va  asigura alocarea  în mărime de cel puţin 2 la sută din fondul de salarizare a subdiviziunilor pentru organizarea cursurilor de formare profesională a angajaţilor în cadrul instituţiilor de învăţămînt sau centrelor de pregătire.

(2) Angajatorul comunică la solicitarea organizaţiilor sindicale modul de folosire a fondurilor destinate  formării profesionale a angajaţilor.

  Articolul 32

      (1) Angajatorul este obligat să creeze condiţiile necesare şi  să favorizeze formarea profesională  a  angajaţilor, inclusiv instruirea sindicală.

   (2) Angajatorul va acorda sindicatului ajutorul necesar  la pregătirea cadrelor pentru participarea la procesul de negocieri colective în sistemul parteneriatului social şi la implementarea prevederilor prezentului contract.

  (3) Angajaţii  beneficiază de decontarea contravalorii cursurilor obligatorii de urmat pentru buna desfăşurare a activităţii profesionale şi sindicaliste, în conformitate cu  legislaţia în vigoare.

 Articolul 33

(1) Evaluarea pregătirii profesionale individuale a salariaţilor se face avînd în vedere criteriile de performanţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Gradul de performanţă pentru fiecare criteriu se stabileşte în raport cu standardele ocupaţionale corespunzătoare fiecărei categorii de funcţii, cerinţelor postului, precum şi descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor cuprinse în fişa postului. La evaluarea pregătirii individuale se vor lua în vedere cunoştinţele şi deprinderile practice acumulate ca urmare a parcurgerii programelor de formare profesională.

 3) Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor va fi obiectivă, fără tendinţe de discriminare, subapreciere sau supraapreciere, ţinându-se seama pe lîngă celelalte criterii obiective de evaluare stabilite conform normelor în vigoare şi  specificul unităţii şi efectivul salariat avut la dispoziţie.

 CAPITOLUL V.

 Dezvoltarea parteneriatului social

 Articolul 34

(1) Angajatorul  şi/sau conducătorul va consulta Sindicatul în toate cazurile în care iniţiază sau avizează proiectele de acte  normative cu privire la:

a) remunerarea muncii,

b) asigurarea socială,

 c) ocrotirea sănătăţii,  

d) reorganizarea unităţilor;

e) aplicarea sistemului de normare a muncii;

f) programarea concediului de odihnă anual;

g) repartizarea biletelor de odihnă alocate de MAI şi alte Instituţii;

h) sancţionarea disciplinară a angajaţilor;

i) stabilirea unor plăţi de stimulare şi compensare;

k) acordarea ajutorului material;

l)  în alte cazuri,  ce ţin de timpul şi condiţiile de muncă, dezvoltare social – economică şi cultural - sportivă a salariaţilor.

(2)  Organele sindicale  îşi vor  comunica  avizul în termen de 10 zile de la data solicitării.

 Articolul 35

   (1)   Garanţii pentru persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de muncă de bază:

1) Persoanele alese în componenţa organelor sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul de muncă de bază nu pot fi supuse sancţiunilor disciplinare  fără consultarea prealabilă a organului sindical. Conducătorii organizaţiilor sindicale primare (organizatorii sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi traşi la răspundere disciplinară fără consimţămîntul preliminar al organului sindical ierarhic superior.

 2)  Încetarea rapoartelor de serviciu în temeiul art.38 alin.(1) lit.f) şi j) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a persoanei alese în organul sindical şi neeliberate de la locul de muncă de bază, se admite cu respectarea modului general de încetare rapoartelor de serviciu şi cu acordul preliminar al organului sindical, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.

 3) Nu pot fi încetate rapoartele de serviciu ale conducătorilor organizaţiei sindicale primare (organizatorii sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază, în temeiul art.38 alin.(1) lit.f) şi j) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fără acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior.

       4) Organele sindicale îşi vor comunica acordul sau dezacordul (opinia consultativă) privind încetarea rapoartelor de serviciu a angajatului în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului (opiniei consultative) de către angajator.  În cazul în care răspunsul nu a fost primit de angajator în acest termen, acordul (comunicarea opiniei consultative) a organului respectiv se prezumă.

    5) Membrilor organelor sindicale elective neeliberaţi de la locul de muncă de bază li se acordă pînă la 4 ore de lucru pe săptămînă pentru a-şi realiza drepturile şi a-şi îndeplini obligaţiile sindicale, păstrînduli-se salariul mediu. Durata reală a timpului de lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor sindicale poate fi determinată săptămânal prin acordul părţilor.

   6) Pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti în interesele membrilor de sindicat, în perioada participării la adunările sindicale, învăţămîntul sindical, formarea profesională sindicală, seminarele, concursurilor, spartachiadelor, congresele, conferinţele  şi plenarele convocate de sindicat, participanţii, membrii organelor elective şi alţi membri de sindicat sînt eliberaţi de la locul de muncă de bază pe durată acestora, păstrînduli-se salariul mediu.

 Articolul 36

(1) Garanţii persoanelor alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă de bază:

 1) Persoanelor eliberate din lucru ca urmare a alegerii în funcţii elective în organele sindicale, după expirarea mandatului, li se acordă funcţia deţinută anterior, iar în lipsa acesteia - o altă funcţie echivalentă în aceeaşi unitate. Pe perioada de exercitare a funcţiei elective, rapoartele de serviciu se suspendă.

  2) În cazul în care este imposibil a acorda locul de muncă ocupat anterior sau un loc de muncă echivalent (lichidarea unităţii, reorganizarea ei, reducerea funcţiei), administraţia (iar în cazul lichidării unităţiii - succesorul de drept) plăteşte persoanelor indicate la alin.(1) al prezentului articol o indemnizaţie în temeiul prevederilor  legislaţiei în vigoare.  

  3) Persoanele eliberate din funcţie în legătură cu alegerea lor în componenţa organelor sindicale ale unităţii dispun de aceleaşi drepturi şi înlesniri ca şi ceilalţi membri ai colectivului respectiv.

  4) Retribuirea muncii conducătorului organului sindical al cărui contract individual de muncă sau raport de serviciu a fost suspendat în legătură cu alegerea în funcţia electivă se efectuează din contul mijloacelor unităţii, mărimea salariului include salariul de bază (salariul funcţiei), salariul suplimentar (adausurile şi sporule la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare, dar nu mai mic de salariu în funcţia de exerciţiu.

 5) Concedierea la iniţiativa administraţiei a persoanelor care au fost alese în componenţa organelor sindicale nu se admite timp de doi ani după expirarea atribuţiilor elective, cu excepţia cazurilor de lichidare totală a unităţii sau comiterii de către persoana respectivă a unor acţiuni culpabile, pentru care legislaţia prevede posibilitatea concedierii. În asemenea cazuri, concedierea se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

   Articolul 37

     La solicitarea preşedintelui organizaţiei sindicale sau a  membrilor aleşi în organele de conducere ale sindicatului, angajatorul/conducătorul le va acorda audienţă.

  Articolul 38

(1) Reprezentantul Sindicatului va participa în mod obligatoriu la şedinţele din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră încadrul cărora se vor pune spre discuţie chestiunile privind, remunerarea muncii,  condiţiilor de muncă, asigurările sociale, ocrotirea sănătăţii şi alte domenii ce ţin de dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor şi intereselor colective şi individuale  de muncă a angajaţilor, precum şi alte chestiuni, în conformitate cu dreptul salariaţilor la administrarea unităţilor.

 (2) La nivelul unităţilor, la şedinţele publice în cadrul cărora se pun spre discuţie chestiunile privind bilanţul activităţilor instituţiei, remunerarea muncii, asigurărilor sociale, ocrotirii sănătăţii şi alte domenii ce ţin de muncă, dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor angajaţilor va participa reprezentantul (membrul biroului) uniunii sindicale.

(3) Reprezentanţii care participă la şedinţe, indiferent de nivelul la care are loc, va asigura confidenţialitatea informaţia documentelor discutate.

  Articolul 39

 Obligaţiile unităţilor privind asigurarea condiţiilor pentru activitatea sindicatelor:

(1) Administraţia are obligaţia să acorde gratuit Sindicatului  încăperi cu tot inventarul, cu încălzire, iluminare, cu servicii de dereticare şi pază necesare activităţii acestuia.

 (2) Administraţia pune gratuit  la dispoziţia sindicatului  respectiv, mijloace de telecomunicaţii pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti, iar la necesitate acordă mijloace de transport.

      (3) Întreţinerea gospodărească, inclusiv reparaţia, încălzirea, iluminarea, serviciile de dereticare, dotarea clădirilor, încăperilor, amenajărilor se fac din contul angajatorului.  

 (4) Angajatorul/conducătorul, de comun acord cu sindicatele, prevede în planul de activitate în devizul de cheltuieli, mijloace în mărime de 0,15% din fondul de salarii pentru utilizarea lor, în  scopurile  cultural-sportive.

 (5) Administraţia,  la cererea scrisă a  membrului de sindicat,  efectuează  în modul stabilit de legislaţie,  colectarea cotizaţiilor de membru şi le transferă lunar pe contul de decontare ale organului sindical.

CAPITOLUL VI.

Alte chestiuni determinate de părţi

Articolul 40

(1) Angajatorul comunică la solicitarea scrisă a Sindicatului, gratuit, informaţii ce ţin de condiţiile şi timpul de  muncă, salariu, dezvoltarea social-economică, starea mediului înconjurător, privatizare, asistenţă socială, ocrotirea sănătăţii, spaţiul locativ.

 (2) La solicitarea scrisă a organizaţiei sindicale, comunică acestora situaţii privind modul de folosire a fondurilor destinate îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă şi celor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă şi de trai.

 (3) Angajatorul va comunica la solicitarea scrisă a organizaţiei sindicale statistici privind  sancţiunile disciplinare aplicate membrilor de sindicat.

 (4) La cererea organizaţiei sindicale, angajatorul va pune la dispoziţie, în termen de 15 zile lucrătoare, informaţiile solicitate referitoare la situaţia privind asigurarea cu uniforme de serviciu şi echipament de protecţie personalului concret indicat în solicitare,  în temeiul adresării scrise a acestuia.

 CAPITOLUL VII.

 Dispoziţii finale

Articolul 41 

Părţile semnatare promovează un climat  moral-psihologic normal în raporturile de serviciu, respectând prevederile legii şi ale prezentului Contract.

 Articolul 42

Personalul cu funcţii de conducere are obligaţia de a respecta personalitatea şi demnitatea angajaţilor subordonaţi, în cadrul relaţiilor de muncă şi conexe, precum şi din partea angajaţilor faţă de şefii lor ierarhici.

 Articolul 43

     (1) Părţile semnatare se obligă să respecte şi să aducă la cunoştinţa angajaţilor prevederile  prezentului Contract.

 (2) Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin acte adiţionale ca urmare a acordului de voinţă a părţilor, în condiţiile legii.

 (3) Orice solicitare de modificare a prezentului Contract va constitui obiectul unei negocieri.

 (4) Solicitarea de modificare se comunică în scris celeilalte părţi.

     (5) Negocierile cu privire la modificare vor începe nu mai tîrziu de 7 zile şi nici mai devreme de 3 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.

     (6) Solicitările de modificare, completare a prezentului contract vor fi înaintate prezidiului Consiliului Sindicatului, iar cele ale Sindicatului - se înaintează  Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră cu înregistrare în secretariat.                                             

(7) Părţile sunt obligate să-şi furnizeze reciproc informaţiile necesare pentru desfăşurarea negocierilor colective cel tîrziu peste 2 săptămîni din momentul solicitării.

 (8) La solicitarea Sindicatului, preferenţial, ca urmare a înţelegerii prealabile, va fi organizată întâlnirea conducătorilor Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră  cu reprezentanţii  Sindicatului.

 Articolul 44

     (1) Prezentul Contract se  încheie pe o perioadă de 5 ani. Cu acordul părţilor  termenul de valabilitate a Contractului poate fi prelungit.

 (2) Suspendarea sau încetarea Contractului poate interveni prin acordul părţilor.

 (3) Cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiată, părţile vor conveni asupra prelungirii valabilităţii Contractului sau a negocierii clauzelor acestuia.

 (4) Dacă nici una dintre părţi nu solicită prelungirea valabilităţii sau negocierii Contractului, acesta se prelungeşte de drept pe o perioadă de un an de la data expirării valabilităţii.

  Articolul 45

 (1) Interpretarea clauzelor Contractului se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpretează potrivit dreptului comun.

(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate în prezentul Contract atrage răspunderea părţilor semnatare, în condiţiile legii.

 Articolul 46

     Problemele apărute în aplicarea prezentului Contract vor fi analizate, la sesizarea uneia dintre părţi, în cadrul comisiei de conciliere, constituită în conformitate cu prevederile art.351 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003.

  Articolul 47

 (1) Prezentul Contract intră în vigoare din data înregistrării acestuia la Inspectoratul Teritorial al Muncii.                                                             

 (2) Prezentul Contract s-a încheiat în trei exemplare, cîte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru  Inspectoratul Teritorial al Muncii.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimime stiri

Prev Next

Feb.23

Sporirea competenţelor de lider ăn cadrul Sindicatului "Salvatorul"

Sporirea competenţelor de lide…

      În perioada 21 -22 februarie 2018  Sindicatul „SALVATORUL”, organizaţia membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a desfăşurat două seminare...

Read more

Feb.16

"Dialogul Social" 13.02.2018

"Dialogul Social" 13…

Репортаж о встрече членов Федерального Совета с нашими партнерами из Международной Евразийской Федерации "Металлист" в передаче "Dialogul Social" Смотрите видео с...

Read more

Feb.09

Федерация Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" приветствует любую инициативу, что касается социального жилья или помощи молодым семьям в нашей стране.

Федерация Профсоюзов Молдовы …

Председатель Федерации "SINDLEX" принял участие в четверг 8 февраля в обсуждении темы социального жилья для молодых специалистов в рамках телепередачи...

Read more

Feb.08

Ministrul de Interne afirmă că sunt necesare măsuri drastice împotriva consumului excesiv de alcool

Ministrul de Interne afirmă că…

Funcţionarii trebuie pedepsiţi mai dur decât oamenii simpli, atunci când încalcă Regulamentul circulaţiei rutiere. De această părere este ministrul Afacerilor...

Read more

Feb.06

Instruirea liderilor sindicali –  prioritate în Federaţia „SINDLEX”

Instruirea liderilor sindicali…

            În cadrul Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a demarat instruirea planificată pentru perioada 17- 31 ianuarie 2018,...

Read more

Ian.31

Турецкая делегация из Международной Евроазиатской Федерации Профсоюзов Металлистов в гостях у профсоюзов Молдовы

Турецкая делегация из Междунар…

Во вторник, 30 января с.г. в Молдову с официальным визитом прибыл Генеральный Секретарь Международной Евроазиатской Федерации Профсоюзов Металлистов, господин Исмаил ДУРСУН и...

Read more

Ian.29

Asociaţia Sindicală “ FRONTIERA”  îşi face bilanţul de activitate

Asociaţia Sindicală “ FRONTIER…

  La data de 26 ianuarie 2018, în incinta Institutului muncii, Consiliul Asociaţiei Sindicale „FRONTIERA”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din...

Read more

Ian.26

Sindicatul „Salvatorul” face totalurile.

Sindicatul „Salvatorul” face t…

Sindicatul „Salvatorul” organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” s-a întrunit  în şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului, la data de 25 ianuarie ...

Read more

Ian.23

Sindicatul „SindMAI” face bilanţul activităţii pe anul 2017

Sindicatul „SindMAI” face bila…

   La data de 23 ianuarie  în incinta Institutului Muncii s-a desfăşurat şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului „SindMAI” organizaţie membră a...

Read more

Ian.22

Dialogul Social 16 ianuarie 2018 cu segvenţe

Dialogul Social 16 ianuarie 20…

Dragi prieteni, priviti emisiunea "Dialogul Social" de la minuta: 8:30 În cadrul acestei emisiuni veţi putea viziona semnarea Contractului Colectiv de...

Read more

Ian.22

Dialog Social. Emisiune din 16 ianuarie 2018

Dialog Social. Emisiune din 16…

Dragi prieteni, priviti emisiunea "Dialogul Social" de la minuta 19:30. Efim Ivas, vicepreşedinte al Sindicatului "VIITORUL" pe regiunea Nord a vizitat...

Read more

Ian.22

Secretar general al Federaţiei "SINDLEX", dna Angela Otean a participat la emisiunea Publica Report împreuna cu şeful IGP dl Alexandru Pînzari

Secretar general al Federaţiei…

    VIDEO PRIVIŢI AICI 

Read more

Ian.19

Cu gîndul  la invățămînt, de îngrijirea învățătorilor

Cu gîndul la invățămînt, de î…

     La data de 19 ianuarie 2018, în incinta Institutului muncii, Consiliului Sindicatului „Viitorul”, organizație membră a Federației Sindicatelor din...

Read more

Ian.18

Consiliului Sindicatului “DEMNITATE” s-au reunit la inceput de an

Consiliului Sindicatului “DEMN…

  La data de 17 ianuarie 2018  s-a desfăşurat şedinţa Plenară a Consiliului Sindicatului “DEMNITATE”, urmată de un seminar instructive în...

Read more

Dec.30

Creciunul Fericit, la anul şi la mulţi ani!

Creciunul Fericit, la anul şi …

  Mult stimaţi colegi, În ajunul frumoaselor sărbători de iarnă, Crăciunul şi  Anul Nou 2018, Vă adresăm calde felicitări şi urări de sănătate,...

Read more

Dec.20

PROMOVÎND DREPTURI SALARIALE ŞI DE MUNCĂ

PROMOVÎND DREPTURI SALARIALE Ş…

  La data  de 20 decembrie, după o rundă de negocieri şi consultări a Comisiei pentru dialogul social „angajator-salariat” s-a ajuns...

Read more

Dec.17

Felicatări cu Ziua Poliţiei Naţionale 2017

Felicatări cu Ziua Poliţiei Na…

                                         ...

Read more

Dec.15

FELICITARE CU ZIUA SISTEMULUI PENITENCIAR 2017

FELICITARE CU ZIUA SISTEMULUI …

   Mult stimţi colegi, În numele Comitetului Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” şi al meu personal, vă adresăm cele mai sincere felicitări cu...

Read more

Dec.13

Instruirea liderilor de sindicat din cadrul Sindicatului “FRONTIERA”

Instruirea liderilor de sindic…

La data de 13 decembrie,  curent, Federaţia Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, în conformitate cu planul de activitate a organizat  şi...

Read more

Dec.11

Instruirea permanentă oferă oportunitatea de aţi cunoaste drepturile de muncă

Instruirea permanentă oferă op…

   Astăzi, 8 decembrie, Federaţia Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX” a organizat  şi petrecut seminarul instructiv „Asigurarea şi respectarea drepturilor social-economice ale...

Read more

Dec.07

Resetarea sistemului educaţional

Resetarea sistemului educaţion…

La data de 6 decembrie 2017 dl Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului „VIITORUL” a participat PublicaTV în emisiunea televizată „ДЕНЬ ЗА...

Read more

Dec.01

FELICITĂRI!

FELICITĂRI!

   Stimaţi colegi ai Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din România, Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, Vă...

Read more

Dec.01

Emisiunea "День за днем", Prima casă

Emisiunea "День за днем…

La 30 noiembrie preşedintele Federaţiei "SINDLEX" a participat la emisiunea "День за днем" cu privire la Prima casă. Pentru a privi...

Read more

Nov.24

Platforma dialogului social

Platforma dialogului social

Astăzi, 24 noiembrie 2017, a avut loc semnarea modificărilor şi completărilor la Convenţia colectivă (nivel ramural) pentru anii 2015-2020, încheiată...

Read more

Nov.22

SEMINAR: SINDICATELE ŞI LEGEA. INSTRUIREA LIDERILOR SINDICALI ÎN mun.COMRAT

SEMINAR: SINDICATELE ŞI LEGEA.…

      Liderii Asociaţiei sindicale mun.Comrat din cadrul Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL”, la data de 21...

Read more

Nov.17

Contractul colectiv de muncă a Sindicatului "FRONTIERA" cu modificări şi completări

Contractul colectiv de muncă a…

        CONTRACT COLECTIV de MUNCĂ    cu modificări şi completări pe anii 2017 -2022    mun. Chişinău, 2017      Părţile contractante (denumite în continuare „Părţi”): - Conducerea...

Read more

Nov.15

Sindicatul „SindMAI” instruieşte activul sindical.

Sindicatul „SindMAI” instruieş…

     Conform planului educaţional,pe data de 15 noiembrie curent, în incinta Institutului Muncii , Federaţia  Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”...

Read more

Nov.10

Sindicatul „FRONTIERA” a semnat modificările şi completările la Contractul colectiv de muncă

Sindicatul „FRONTIERA” a semna…

     Astăzi, 10 noiembrie 2017,  în cadrul parteneriatului social dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Sindicatul „FRONTIERA”,  în...

Read more

Nov.07

Vizita preşedintelui Sindicatului „DEMNITATE” la Inspectoratul de Poliţie Criuleni

Vizita preşedintelui Sindicatu…

   La 03 noiembrie 2017, în incinta Inspectoratului de Poliţie Criuleni al Inspectoratului General al Poliţiei, a avut loc întrunirea preşedintelui...

Read more

Nov.06

INSTRUIREA LIDERILOR SINDICALI LA UNGHENI

INSTRUIREA LIDERILOR SINDICALI…

La data de 3 noiembrie 2017, în cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din or. Ungheni s-a desfăşurat seminarul instructiv cu...

Read more

Nov.03

POLIŢIŞTII NU IAU MITĂ!

POLIŢIŞTII NU IAU MITĂ!

La data de 2 noiembrie 2017, Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului „DEMNITATE” a participat la emisiunea televizată “День за днем”.  În cadrul...

Read more

Oct.26

Funcţiilre vacante în poliţie provoacă activitatea supra normă.

Funcţiilre vacante în poliţie …

Astăzi, 26 oactombrie Secretarul general al Sindicatului "DEMNITATE", doamna Angela OTEAN a participat la emisiunea "Publica report" cu privire la...

Read more

Oct.25

Negocierile pe marginea Contractului Colectiv  de Muncă la IGPF continuă

Negocierile pe marginea Contra…

   Comisia pentru dialog social ”angajator-angajaţi” a  Inspectoratului General  al Poliţiei de Frontieră  s-a întrunit  într-o următoare şedinţă  pentru a ...

Read more

Oct.25

Comisia ramurală pentru negocieri şi consultări

Comisia ramurală pentru negoci…

 Astăzi, 24 octombrie 2017 s-a desfăşurat runda a II de negocieri în cadrul Comisiei ramurale pentru negocieri şi consultări, demarată...

Read more

Oct.24

Viziuni sindicale vizavi instituţiile preşcolare

Viziuni sindicale vizavi insti…

Ieri, 22 octombrie a.c. preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Învăţămănt şi Educaţie "VIITORUL" Mihail Laşcu a participat la emisiunea "День за...

Read more

Oct.20

Instruirea liderilor sindicali  al  Sindicatului „Salvatorul”

Instruirea liderilor sindicali…

   Conform planului educaţional,pe data de 19 octombrie curent, în incinta Institutului Muncii , Federaţia  Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în comun...

Read more

Oct.18

Negocieri la frontieră pe marginea Contractului Colectiv  de Muncă

Negocieri la frontieră pe marg…

     La data  de 17 octombrie 2017, în incinta Inspectoratului General  al Poliţiei de frontieră s-a desfăşurat prima şedinţă...

Read more

Oct.18

CONDIŢII DE MUNCĂ MAI BUNE

CONDIŢII DE MUNCĂ MAI BUNE

Sindicatul „DEMNITATE” salută eforturile întreprinse de conducerea Inspectoratului General al Poliţiei al MAI în colaborare cu partenerii de dezvoltare, pentru...

Read more

Oct.16

Federaţia Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului  Contractual din România în vizită la colegii din Republica Moldova

Federaţia Sindicatelor Naționa…

   Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” în perioada de 13-15 octombrie  i-a avut în vizită pe conducerea Federației Sindicatelor Naționale...

Read more

Oct.11

Perfecţionare internaţională la Turin, Italia

Perfecţionare internaţională l…

   În perioada 25 septembrie- 06 octombrie 2017, la Centrul Internaţional de Training al Organizaţiei Internaţionale a Muncii din or. Turin...

Read more