Raportul de activitate al Comitetului Sectorial în formarea profesională în domeniul industriei nealimentare pentru anul 2015 şi Planul de lucru al Comitetului Sectorial în anul 2016

 

Raportul de activitate al Comitetului Sectorial în formarea profesională în domeniul industriei nealimentare pentru anul 2015 şi  Planul de lucru al Comitetului Sectorial în anul 2016   

 

 

Conținut

1    Prefață. 4

2    Întroducere. 5

3    Activități pentru anul 2015. 6

4    Rezultate. 7

5    Cooperarea cu alți actori de bază și parteneri 8

6    Aspecte financiare. 9

7    Anexe. 10

 

Anexe

 

Anexa 1

Planul  de lucru pentru anul 2016

Anexa 2

Constituirea Comitetului Sectorial

Anexa 3

Decizia Comitetului Sectorial în industria nealimentară. Acordul de Colaborare dintre Comitet şi Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale

 

 

 

1. Prefață

 

Comitetul Sectorial are ca scop dezvoltarea, în ramurile economiei naţionale, a unei forţe de muncă moderne, competente şi adaptabile la cerinţele crescânde ale pieţei muncii cu referire la :

- corelarea cererii și ofertei de muncă calitative;

- asigurarea complexității și calității procesului de instruire profesională inițială și continuă;

- realizarea drepturilor și intereselor angajaților la formarea profesională continuă.

  

Obiective:

 

-       Dezvoltarea și implementarea în practică, prin intermediul unui sistem de învățământ performant, a standardelor educaționale moderne, bazate pe standarde  ocupaționale corelate la cerințele partenerilor sociali din ramură.

-       Ajustarea în permanență a nomenclatorului de meserii din ramură la necesitățile actuale și de perspectivă a pieții muncii.

-       Elaborarea ,modernizarea , validarea și adaptarea standardelor ocupaționale și a celor educaționale , conform nomenclatorului de meserii modificat.

-       Transformarea sistemului de formare profesională ramurală   în structură dezvoltativă, flexibilă , operativ adaptabil la cerințele timpului , asigurând funcționarea sa – unitate - diversitate, centralizare-descentralizare.  

 

 

2. Activitățile desfăşurate în anul 2015.

 1. Convocarea periodică a ședințelor Comitetului Sectorial

 

 1. Participarea Comitetului Sectorial în elaborarea a 2 Standarde Ocupaţionale pentru profesiile „Electrogazosudor- montator” şi „Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric”. Aceste elaborări s-au desfăşurat în parteneriat cu Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale. Activităţile au fost finanţate de către Fundaţia pentru Dezvoltare din Liechtenstein în cadrul Proiectului „CONSEPT- Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică din Moldova” precum şi din partea Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare Profesională în cadrul Proiectului „AquaProf- consolidarea capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă şi canalizare din Republica Moldova”.

 

 1. Participarea reprezentanţilor Comitetului Sectorial în cadrul comisiilor de concurs pentru selectarea directorilor, în cadrul procesului de selecţie în funcţii de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, organizat de către Ministerul Educaţiei. Printre aceste instituţii se numără: Şcoala Profesională nr.1 din Chişinău, Şcoala Profesională, or. Călăraşi, Şcoala Profesională, or.Soroca, Şcoala Profesională, Briceni. 

 

 1. Participarea Comitetului Sectorial în procesul de validare a calificării profesionale pentru profesia „Tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor”,„Electrogazosudor- montator” şi „Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric”.   

 

 1. Implicarea în procedurile de achiziţii publice destinate elaborării standardelor ocupaţionale.

 

 1. Participarea în elaborarea legislației. Promovarea poiectului Legii Comitetelor Sectoriale. Participarea la elaborarea propunerilor de modificare a Metodologiei de elaborare a Strandardelor Ocupaţionale. 

 

 1. Participarea la seminare, conferinţe, întrevederi de lucru pe problemele dezvoltării sistemului de învăţământ profesional tehnic.

 

 

3.Rezultate

 1. A fost asigurată activitatea permanentă a Comitetului Sectorial în primul an de activitate. 
 2. A fost consolidată echipa Comitetului Sectorial
 3. A fost elaborată lista profesiilor pentru care urmează a fi elaborate standarde ocupaționale
 4. Comitetul Sectorial a fost implicat în activitatea de elaborare a Standardelor Ocupaţionale şi de validare a calificărilor profesionale.
 5. Participări în cadrul atelierelor de formare și coordonare a activităților comitetelor sectoriale existente la moment în Republica Moldova

 

4. Cooperarea cu alți actori de bază și parteneri

 

Comitetul Sectoriial cooperează în primul rînd cu ministerul de ramură (Ministerul Economiei), cît și cu alte ministere de resort cum ar Ministerul Educației,  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Totodată, Comitetul Sectorial a inițiat colaborări cu alte instituții, cum ar fi: IFCP, LED Moldova, Agenţia Austriecă pentru Dezvoltare Profesională, IDIS Viitorul, Proiectul de Asistență tehnică pentru domeniul învățămînt și formare profesională în Republica Moldova.

 

5.Aspecte financiare

 

La moment, din cauza incertitudinilor privind statutul juridic la comitetelor sectoriale în Republica Moldova, comitetul sectorial în domeniul industriei nealimentare nu beneficiază de alocări financiare. Activitatea de elaborare a Standadelor a fost finanţată de către partenerii Comitetelor: LED Moldova, Agenţia Austriecă pentru Dezvoltare Profesională. Validarea calificărilor a fost finanţată din partea Ministerului Educaţiei.

 

 

                                                                  

                                                               Planul de lucru al Comitetului Sectorial

                                                                ANEXA 1

în formarea profesională

În domeniul industriei nealimentare 2016

 

Comitetul sectorial pentru industria nealimentară și-a planificat un șir de activități pentru anul 2016. Principalul obiectiv constă în reorganizarea Comitetului Sectorial şi reprofilarea acestuia în domeniul industriei uşoare.   

Printre activităţile de bază se numără:

 1. Elaborarea standardelor ocupaționale pentru ramura industriei uşoare.   
 2. Participarea la elaborarea şi validarea  calificărilor profesionale și curriculum pentru ramura industriei uşoare.
 3. Conlucrarea cu Asociațiile Patronale, Agenții Economici , promovarea misiunii Comitetului și necisitatea elaborărilor standardelor ocupaționale pentru formare resurselor umane pregătite la un nivel înalt.  
 4. Stabilirea unui parteneriat viabil cu Centrul de Excelenţă în domeniul Industriei Uşoare prin semnarea şi ulterior implementarea  unui Acord de Colaborare dintre Comitet şi Centrul de excelenţă.   

 

 

Nr.

Activități

Grup țintă / Participanți

Termen de realizare

Indicatori

Asistență din partea Proiectului UE

1

1.1      Participarea la elaborarea a  standarde ocupaționale, a calificărilor și a curriculum-ului pentru ramura industriei ușoare

 

Grupuri de lucru (desemnați de ministerul educației și comitetul sectorial)

2016

Tr. – I

Tr. – III

- cel puţin 2 standarde ocupaționale, cel puţin -- 2 calificări  elaborate şi validate;

- 2 curricule elaboarate și aprobate 

- training

- asistență pentru elaborări și validări

- experți

2.

Participarea în elaborarea legislației.

Promovarea cadrului legal (Legea Comitetelor Sectoriale)

 

Activităţi în cadrul grupului de lucru

2016

Tr. – I

 

Comitetul Sectorial dobândeşte personalitate juridică   

- asistență juridică

- întâlniri cu decidenții

3.

1.1.Conlucrarea cu Asociațiile Patronale, Agenții Economici ,  promovînd rolul CS și necisitatea elaborărilor SO pentru formare resurselor umane professional bine pregătite.

1.2.Culegerea datelor de la Agenții Economici privind ocupațiile prioritare , ocupațiile depășite și ocupațiile noi care apar datorită progresului tehnologic .

1.3. Cartografierea ocupațiilor din fiecare sector.

Grup de lucru (desemnaț de comitetele sectoriale)

2016

Lista ocupațiilor din  fiecare sector, cu priorități și necesități

asistență metodologică

 1.  

Reorganizarea Comitetului Sectorial şi reprofilarea acestuia în domeniul industriei uşoare. Activităţi de revizuire a Regulamentului Comitetului, selectarea membrilor noi în cadrul Comitetului

Membrii Comitetului Sectorial

2016

Tr. – I

Tr. – III

Regulament modificat, membrii noi selectaţi,

asistență metodologică

4.

Participarea în revizuirea Clasificatorului Ocupațiilor și a Nomenclatorului de Meserii, în concordanță cu  ISCO 2008

Membrii Comitetelor Sectoriale

2016

Clasificatorul Ocupațiilor și a Nomenclatorului de Meserii aprobate de ministerele de resort

expertiză

5.

Formarea profesională continuă (cerere și ofertă)

Angajați

2016

- analiză nevoi

- module de formare

- formare traineri

- elaborare module formare

6.

Organizarea de campanii publicitare și de conștientizare

Grup de lucru (desemnaț de comitetele sectoriale)

2016

- Campanii în  întreprinderi

- Conferințe

- Website și materiale publicitare,pleante

 

- Asistență pentru elaborare materiale și platformă electronică

- organizare conferințe

 

 1.  

Stabilirea unui parteneriat viabil cu Centrul de Excelenţă în domeniul Industriei Uşoare prin semnarea şi ulterior implementarea  unui Acord de Colaborare dintre Comitet şi Centrul de excelenţă.

Membrii Comitetului Sectorial şi conducerea Centrului de Excelenţă în Industria Uşoară.  

2016

Tr. – I

 

Acord negociat, semnat şi ulterior implementat.

asistență metodologică  

 

 

 

 

ANEXA 2

Constituirea Comitetului Sectorial

 

La primul subiect s-a remarcat că, în cadrul şedinţei precedente a Comisiei de ramură, care a avut loc pe data de 13 decembrie 2013 s-a luat decizia de instituire a Comitetului Sectorial în formarea profesională în domeniul industriei nealimentare (Procesul verbal nr. 1 din 13.12.2013).

    La  şedinţa Comisiei pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei nealimentare din 13.12.2013  la Ministerul Economiei dl Dumitru GODOROJA, viceministru al economiei, Preşedintele Comisiei  a accentuat importanţa creării condiţiilor corespunzătoare destinate pregătirii cadrelor calificate în corespundere cu necesităţile pieţei forţei de muncă, majorării productivităţii muncii, reîntoarcerii populaţiei active în ţară.

A fost menţionată că, problema deficienţelor învăţământului profesional este permanent abordată de către agenţii economici în cadrul meselor rotunde, întrunirilor organizate la diferite niveluri şi diferite tematice. Sistemul naţional de formare profesională este rigid la schimbare şi nu este flexibil în a oferi alternative educaţionale,calitatea studiilor secundare, profesionale şi terţiare este redusă. Dificultatea principală constă în decalajul dintre sistemul educaţional şi necesităţile sectorului real al economiei.

Specialiştii pregătiţi nu corespund cerinţelor contemporane de a îndeplini eficient munca

în sectorul real.Este necesar îmbunătăţirea radicală a sistemului de atestare şi de certificare a personalului. Există deficienţe în organizarea, planificarea, implementarea şi monitorizarea rezultatelor procesului de instruire, care duc la o alocare ineficientă a resurselor şi a investiţiilor în capitalul uman.

     Din aceste considerente a devenit deosebit de stringentă importanţa implicării

tuturor partenerilor sociali, Comisiei ramurale (agenţilor economici, organizaţiilor

obşteşti, patronatelor, sindicatelor, instituţiilor publice), în modificarea situaţiei create şi

în implementarea reformelor în învăţământul vocaţional (profesional), prin modernizarea

lui, în scopul sporirii gradului de adecvare între educaţie şi formarea profesională şi

nevoile pieţei forţei de muncă, dar şi în scopul diminuării decalajului dintre nivelul

competenţelor şi obligaţiunilor la locul de muncă. Acest lucru este realizabil, îndeosebi,

şi prin implicarea activă a Comitetelor sectoriale în formarea profesională, subiect care

necesită a fi discutat în cadrul şedinţei.

    La  şedinţei Comisiei pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei nealimentare din 03.06.2014 în scopul stabilirii componenţei nominale a Comitetului Sectorial, de către Ministerul Economiei s-au înaintat scrisori către membrii Comisiei de ramură, prin care s-a solicitat desemnarea din partea fiecărui partener, Sindicat şi Patronat a unui membru permanent şi a unui membru supleant pentru a fi incluşi în componenţa Comitetului Sectorial nominalizat. Ca rezultat, în Comitet sînt incluşi reprezentanţi atît din partea autorităţilor publice (Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Camerei de Comerţ şi Industrie) cît şi din partea partenerilor sociali (Patronatele şi Sindicatele din domeniu).                                                                                                        

 Totodată, membrilor Comisiei de ramură li s-au înaintat spre examinare şi proiectul Regulamentului de activitate al Comitetului sectorial elaborat în baza Hotărîrii nr. 4 din 28.03.2012 a Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective „Cu privire la Regulamentul-cadru privind activitatea Comitetului Sectorial în formarea profesională”.

    Membrii Comisiei de ramură au decis:

A aproba Componenţa nominală a Comitetului Sectorial de formare profesională în domeniul industriei nealimentare. (Componenţa Comitetului sectorial se anexează).

A aproba Regulamentul de activitate al Comitetului sectorial în domeniul industriei nealimentare. (Regulamentul de activitate se anexează).

Membrii CS sunt reprezentanți ai patronatelor, sindicatelor și guvernului din domeniul industriei nealimentare.

Industria nealimentară cuprinde industria ușoară, industria de prelucrare a mobilei, industria constuctoare de mașini agricole, industria chimică și resurse energetice.

 

 

Ultimime stiri

Prev Next

Sep.25

Federaţia ”SINDLEX” participantă la Spartachiada a VI–a a CNSM

Federaţia ”SINDLEX” participan…

În perioada 22-24 septembrie 2023,  Federaţiei ”SINDLEX” a participat la ediția a VI-a a Spartachiadei Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din...

Read more

Sep.11

Forumul „MAREA FAMILIE SINDICALĂ” organizat de Sindicatul “GARDIANUL”

Forumul „MAREA FAMILIE SINDICA…

Sindicatul „GARDIANUL”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, a organizat în perioada 8-9 septembrie 2023, Forumul liderilor sindicali...

Read more

Aug.28

Spartachiada Federației „Sindlex” Ungheni - ediția a II

Spartachiada Federației „Sindl…

Comunicarea și promovarea modului sănătos de viață a fost sloganul celei de-a II ediții a Spartachiadei  Federației „SINDLEX” Ungheni, care...

Read more

Aug.21

Instruirea internațională 2023

Instruirea internațională 2023

În perioada 12-20 august 2023 delegația sindicală din cadrul Sindicatului „Demnitate” și Asociației Sindicale „Gardianul” s-au aflat în or.Ankara, Turcia,...

Read more

Iul.17

Colaborarea internațională a Sindicatului “VIITORUL”

Colaborarea internațională a S…

Liderii sindicali ai Sindicatului Angajaților din Învățământ și Educație “VIITORUL”, organizație membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în cadrul...

Read more

Iul.05

Comunicat de presă privind protecția social-economică a funcționarilor publici cu statut special, obiectiv primordial al sindicatului

Comunicat de presă privind pr…

În calitate de  reprezentant oficial al angajaților, membri de sindicat din cadrul organelor de  drept, care  în virtutea  funcțiilor deținute...

Read more

Iul.01

MESAJ DE CONDOLEANȚE

MESAJ DE CONDOLEANȚE

 Căzut la datorie!  Polițistul de frontieră Serghei Muntean, 31 de ani. Nu se va mai întoarce niciodată acasă de la serviciu...

Read more

Iun.19

Colaborări instituționale - parteneriate durabile și cu sens

Colaborări instituționale - pa…

În perioada  16-17 iulie în  cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor, pe platoul de la  Goian, s-a desfășurat un complexde  activități cu scop de consolidare a   capacităților...

Read more

Iun.05

Familia sindicalistă-2023

Familia sindicalistă-2023

La data de 3 iunie 2023 organizațiile membre ale Federației “SINDLEX” din raionul Ungheni, Sindicatul “Demnitate”, Sindicatul “Frontiera”, Sindicatul “Salvatorul”,...

Read more

Iun.10

MAMA, TATA ȘI EU – FAMILIE SINDICALISTĂ

MAMA, TATA ȘI EU – FAMILIE SIN…

Astăzi, 10 iunie 2023, Federația Sindicatelor din Moldova "Sindlex" a organizat și petrecut pe stadionul "Dinamo" o activitate cultural-sportivă "Mama,...

Read more

Mai.22

Perspective și noi scopuri în realizarea obiectivelor trasate de Sindicatul „GARDIANUL”

Perspective și noi scopuri în …

Sindicatul „GARDIANUL”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, la data de 22  mai 2023 a desfăşurat şedinţa Plenară...

Read more

Mai.19

Contract Colectiv de Muncă pentru anii 2023-2028 semnat dintre Sindicatul “DEMNITATE” și Inspectoratul General al Poliţiei

Contract Colectiv de Muncă pen…

Astăzi, 19 mai 2023, a fost semnat Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2023-2028 între Inspectoratul General al Poliţiei al...

Read more

Mai.15

Sindicatele din raionul Ocnița au marcat ziua Familiei desfășurând masă rotundă cu genericul ”Rolul sindicatului în protejarea drepturilor familie. Securitatea și sănătatea la locul de muncă”

Sindicatele din raionul Ocniț…

Ziua Internațională a Familiei anual este marcată în întreaga lume pentru a sublinia importanța familiei și a valorilor sale în...

Read more

Mai.15

MAREA FAMILIE SINDICAL-POLIȚIENEASCĂ

MAREA FAMILIE SINDICAL-POLIȚIE…

  Zilele de 12 -13 mai, pentru sindicaliștii din sindicatul "DEMNITATE", organizație membra a Federației Sindicatelor din Moldova "SINDLEX", au fost...

Read more

Mai.03

Solicitările sindicaliștilor în domeniul politicilor salariale și protecției social-economice, abordate la Ministerul Finanțelor

Solicitările sindicaliștilor î…

La data de 3 mai 2023, dna Angela OTEAN, secretar general al Federației "SINDLEX", președinta Sindicatului "DEMNITATE" a participat în...

Read more

Mai.01

MUNCĂ DECENTĂ – VIITOR EUROPEAN!

MUNCĂ DECENTĂ – VIITOR EUROPEA…

Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” a participat la data de 1 mai 2023 la mitingul consacrat Zilei internaționale a solidarității...

Read more

Apr.30

ORGANIZAREA FORULUI LIDERILOR SINDICALI DIN CADRUL SINDICATULUI „DEMNITATE”

ORGANIZAREA FORULUI LIDERILOR …

În conformitate cu planul de activitate al Consiliului Sindicatului „DEMNITATE”, la data de 30 aprilie 2023, în incinta Institutului muncii...

Read more

Apr.30

Parteneriatul internațional dintre Sindicatul “DEMNITATE” și Sindicatul Național al Polițiștilor și a Personalului Contractual din România

Parteneriatul internațional di…

La data de 30 aprilie 2023, în incinta Institutului Muncii a CNSM s-a desfășurat ședința lărgită a membrilor Consiliului Sindicatului...

Read more

Apr.29

„SINDICALISM FĂRĂ FRONTIERĂ”

„SINDICALISM FĂRĂ FRONTIERĂ”

În contextul  cooperării  stabilite între  Sindicatul  „Demnitate” și Sindicatului Național al Polițiștilor și a Personalului Contractual din România, în ajunul...

Read more

Apr.28

FESTIVALUL "CÎNTEC,JOC ȘI VOIE BUNĂ"

FESTIVALUL "CÎNTEC,JOC ȘI…

La data de 29 aprilie 2023, în orașul Ocnița s-a desfășurat Ediția a XVIII a Festivalului "CÎNTEC, JOC ȘI VOIE BUNĂ".    Acest...

Read more

Mar.13

LEADERȘHIP - LA FEMININ!

LEADERȘHIP - LA FEMININ!

Astăzi, 13 martie 2023, Federația Sindicatelor din Moldova SINDLEX , în incinta  Institutului Muncii,   a convocat  peste 90 de   doamne,...

Read more

Mar.11

CONGRESUL X al Federaţiei Internaţionale a Metaliştilor din Euroasia

CONGRESUL X al Federaţiei Int…

Colaborarea internaţională în domeniul sindical aduce noi experienţe în  elaborarea şi abordarea obiectivelor activităţii sindicaliste în domeniul apărării drepturilor de...

Read more

Mar.10

Femeile sindicaliste la Ocnița ” Aspectul legislației muncii în domeniul protejării drepturilor profesionale, sociale și economice a femeilor din sindicat”

Femeile sindicaliste la Ocnița…

 La data de  5 martie 2023, dna Ecaterina Sturzinschi, președintele centrului sindical ramural, în ajunul Zilei Internaționale a Femeii, în...

Read more

Feb.28

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Sindicatul  „Demnitate” exprimă îngrijorare în legătură cu dezordinile în masă provocate și organizate de participanții la  proteste, care cu interes...

Read more

Feb.19

Apelul Prezidiului Consiliului Sindicatului ”DEMNITATE” către toţi cetăţenii Republicii Moldova

Apelul Prezidiului Consiliului…

Prezidiul Consiliului Sindicatului ”DEMNITATE” face apel către toţi cetăţenii Republicii Moldova, participanţi la protestul paşnic de astăzi, să nu admită...

Read more

Feb.17

Rezultatele activității Comitetului Federal al Federației „SINDLEX” în anul 2022

Rezultatele activității Comite…

Membrii Consiliului General al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, întruniți miercuri,  15 februarie, la ședința de dare de seamă, au...

Read more

Feb.16

Bilanțul de activitate în anul 2022 al Sindicatului „FRONTIERA”

Bilanțul de activitate în anul…

Tradițional la început de an, organizațiile membre din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, își fac bilanțul activităților desfășurate și...

Read more

Feb.04

Bilanțul de activitate în anul 2022 al Sindicatului “SALVATORUL”

Bilanțul de activitate în anul…

  Sindicatul „Salvatorul” organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” s-a întrunit  în şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului, la data de 3 februarie2023, ...

Read more

Feb.01

„TÂNĂRUL SPECIALIST” - EDIȚIA 2023

„TÂNĂRUL SPECIALIST” - EDIȚIA …

În conformitate cu planul de activitate al Asociației sindicale raionale Ocnița pentru anul de studii 2022-2023 și în temeiul Regulamentului...

Read more

Ian.20

FELICITARE CU ANIVERSAREA A 20 DE ANI a Sindicatului "VIITORUL"

FELICITARE CU ANIVERSAREA A 20…

LA MULȚI ANI! Sindicatul "VIITORUL"

Read more

Dec.16

INSTRUIREA LIDERILOR DE SINDICAT

INSTRUIREA LIDERILOR DE SINDIC…

În perioada 12-13 decembrie  Sindicatul „GARDIANUL”  și Sindicatul „SindMAI”, organizații membre a Federației ,,SINDLEX” , în conformitate cu planul de...

Read more

Dec.15

Instruirea liderilor Organizației de Femei și de Tineret a Federației "SINDLEX"

Instruirea liderilor Organizaț…

La data de 7 decembrie 2022, Organizaţia de Femei şi de Tineret a Federaţiei “SINDLEX” a desfăşurat masa rotundă cu...

Read more

Dec.16

        Sindicatul “DEMNITATE” – instruirea liderilor de sindicat

Sindicatul “DEM…

La data de 8 decembrie 2022, Sindicatul “DEMNITATE”, organizație membră a Federației “SINDLEX”, în incinta Institutului Muncii a desfășurat seminarul...

Read more

Dec.01

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

Ziua de 1 Decembrie marchează un moment istoric în care sărbătorim unitatea şi spiritualitatea unui popor cu valori şi tradiţii...

Read more

Nov.27

Tinerii sindicalişti s-au întrunit la seminarul cu genericul: “Sindicatele în protejarea drepturilor profesionale şi social-economice ale angajaţilor”.

Tinerii sindicalişti s-au într…

La data de 25 noiembrie 2022, Organizaţia de tineret din cadrul Sindicatului “Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei “Sindlex”, a desfăşurat...

Read more

Nov.23

Semnarea Contractului colectiv de muncă al Sindicatului „GARDIANUL”

Semnarea Contractului colectiv…

Sindicatului „GARDIANUL”, organizație membră a Federației „SINDLEX  și Administrația Națională a Penitenciarelor la data de 16 noiembrie 2022 au semnat...

Read more

Nov.01

Protecția social-economică a funcționarilor publici cu statut special, obiectiv primordial al sindicatului

Protecția social-economică a …

În calitate de  reprezentant oficial al angajaților, membri de sindicat din cadrul organelor de  drept, care  în virtutea  funcțiilor deținute...

Read more

Oct.31

STOP PROTESTELOR VIOLENTE!

STOP PROTESTELOR VIOLENTE!

Sindicatul  “Demnitate” exprimă îngrijorarea în legătură cu  dezordinile în masă provocate de protestatarii agresivi la marșul de protest din 30 octombrie 2022,  și...

Read more

Oct.26

CONFERINȚA DE PRESĂ - 26 octombrie 2022

CONFERINȚA DE PRESĂ - 26 octom…

Federația Sindicatelor din Moldova  „Sindlex” și Sindicatul  „Demnitate” exprimă îngrijorare în legătură cu  dezordinile în masă provocate și organizate de participanții...

Read more

Oct.26

Ședința Consiliului Sindicatului "DEMNITATE"

Ședința Consiliului Sindicatul…

Astăzi, 26 octombrie 2022 liderii Sindicatului „DEMNITATE”, membrii Consiliului  s-au întrunit în format online, pe platforma ZOOM și au discutat...

Read more