Raportul de activitate al Comitetului Sectorial în formarea profesională în domeniul industriei nealimentare pentru anul 2015 şi Planul de lucru al Comitetului Sectorial în anul 2016

 

Raportul de activitate al Comitetului Sectorial în formarea profesională în domeniul industriei nealimentare pentru anul 2015 şi  Planul de lucru al Comitetului Sectorial în anul 2016   

 

 

Conținut

1    Prefață. 4

2    Întroducere. 5

3    Activități pentru anul 2015. 6

4    Rezultate. 7

5    Cooperarea cu alți actori de bază și parteneri 8

6    Aspecte financiare. 9

7    Anexe. 10

 

Anexe

 

Anexa 1

Planul  de lucru pentru anul 2016

Anexa 2

Constituirea Comitetului Sectorial

Anexa 3

Decizia Comitetului Sectorial în industria nealimentară. Acordul de Colaborare dintre Comitet şi Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale

 

 

 

1. Prefață

 

Comitetul Sectorial are ca scop dezvoltarea, în ramurile economiei naţionale, a unei forţe de muncă moderne, competente şi adaptabile la cerinţele crescânde ale pieţei muncii cu referire la :

- corelarea cererii și ofertei de muncă calitative;

- asigurarea complexității și calității procesului de instruire profesională inițială și continuă;

- realizarea drepturilor și intereselor angajaților la formarea profesională continuă.

  

Obiective:

 

-       Dezvoltarea și implementarea în practică, prin intermediul unui sistem de învățământ performant, a standardelor educaționale moderne, bazate pe standarde  ocupaționale corelate la cerințele partenerilor sociali din ramură.

-       Ajustarea în permanență a nomenclatorului de meserii din ramură la necesitățile actuale și de perspectivă a pieții muncii.

-       Elaborarea ,modernizarea , validarea și adaptarea standardelor ocupaționale și a celor educaționale , conform nomenclatorului de meserii modificat.

-       Transformarea sistemului de formare profesională ramurală   în structură dezvoltativă, flexibilă , operativ adaptabil la cerințele timpului , asigurând funcționarea sa – unitate - diversitate, centralizare-descentralizare.  

 

 

2. Activitățile desfăşurate în anul 2015.

 1. Convocarea periodică a ședințelor Comitetului Sectorial

 

 1. Participarea Comitetului Sectorial în elaborarea a 2 Standarde Ocupaţionale pentru profesiile „Electrogazosudor- montator” şi „Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric”. Aceste elaborări s-au desfăşurat în parteneriat cu Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale. Activităţile au fost finanţate de către Fundaţia pentru Dezvoltare din Liechtenstein în cadrul Proiectului „CONSEPT- Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică din Moldova” precum şi din partea Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare Profesională în cadrul Proiectului „AquaProf- consolidarea capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă şi canalizare din Republica Moldova”.

 

 1. Participarea reprezentanţilor Comitetului Sectorial în cadrul comisiilor de concurs pentru selectarea directorilor, în cadrul procesului de selecţie în funcţii de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, organizat de către Ministerul Educaţiei. Printre aceste instituţii se numără: Şcoala Profesională nr.1 din Chişinău, Şcoala Profesională, or. Călăraşi, Şcoala Profesională, or.Soroca, Şcoala Profesională, Briceni. 

 

 1. Participarea Comitetului Sectorial în procesul de validare a calificării profesionale pentru profesia „Tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor”,„Electrogazosudor- montator” şi „Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric”.   

 

 1. Implicarea în procedurile de achiziţii publice destinate elaborării standardelor ocupaţionale.

 

 1. Participarea în elaborarea legislației. Promovarea poiectului Legii Comitetelor Sectoriale. Participarea la elaborarea propunerilor de modificare a Metodologiei de elaborare a Strandardelor Ocupaţionale. 

 

 1. Participarea la seminare, conferinţe, întrevederi de lucru pe problemele dezvoltării sistemului de învăţământ profesional tehnic.

 

 

3.Rezultate

 1. A fost asigurată activitatea permanentă a Comitetului Sectorial în primul an de activitate. 
 2. A fost consolidată echipa Comitetului Sectorial
 3. A fost elaborată lista profesiilor pentru care urmează a fi elaborate standarde ocupaționale
 4. Comitetul Sectorial a fost implicat în activitatea de elaborare a Standardelor Ocupaţionale şi de validare a calificărilor profesionale.
 5. Participări în cadrul atelierelor de formare și coordonare a activităților comitetelor sectoriale existente la moment în Republica Moldova

 

4. Cooperarea cu alți actori de bază și parteneri

 

Comitetul Sectoriial cooperează în primul rînd cu ministerul de ramură (Ministerul Economiei), cît și cu alte ministere de resort cum ar Ministerul Educației,  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Totodată, Comitetul Sectorial a inițiat colaborări cu alte instituții, cum ar fi: IFCP, LED Moldova, Agenţia Austriecă pentru Dezvoltare Profesională, IDIS Viitorul, Proiectul de Asistență tehnică pentru domeniul învățămînt și formare profesională în Republica Moldova.

 

5.Aspecte financiare

 

La moment, din cauza incertitudinilor privind statutul juridic la comitetelor sectoriale în Republica Moldova, comitetul sectorial în domeniul industriei nealimentare nu beneficiază de alocări financiare. Activitatea de elaborare a Standadelor a fost finanţată de către partenerii Comitetelor: LED Moldova, Agenţia Austriecă pentru Dezvoltare Profesională. Validarea calificărilor a fost finanţată din partea Ministerului Educaţiei.

 

 

                                                                  

                                                               Planul de lucru al Comitetului Sectorial

                                                                ANEXA 1

în formarea profesională

În domeniul industriei nealimentare 2016

 

Comitetul sectorial pentru industria nealimentară și-a planificat un șir de activități pentru anul 2016. Principalul obiectiv constă în reorganizarea Comitetului Sectorial şi reprofilarea acestuia în domeniul industriei uşoare.   

Printre activităţile de bază se numără:

 1. Elaborarea standardelor ocupaționale pentru ramura industriei uşoare.   
 2. Participarea la elaborarea şi validarea  calificărilor profesionale și curriculum pentru ramura industriei uşoare.
 3. Conlucrarea cu Asociațiile Patronale, Agenții Economici , promovarea misiunii Comitetului și necisitatea elaborărilor standardelor ocupaționale pentru formare resurselor umane pregătite la un nivel înalt.  
 4. Stabilirea unui parteneriat viabil cu Centrul de Excelenţă în domeniul Industriei Uşoare prin semnarea şi ulterior implementarea  unui Acord de Colaborare dintre Comitet şi Centrul de excelenţă.   

 

 

Nr.

Activități

Grup țintă / Participanți

Termen de realizare

Indicatori

Asistență din partea Proiectului UE

1

1.1      Participarea la elaborarea a  standarde ocupaționale, a calificărilor și a curriculum-ului pentru ramura industriei ușoare

 

Grupuri de lucru (desemnați de ministerul educației și comitetul sectorial)

2016

Tr. – I

Tr. – III

- cel puţin 2 standarde ocupaționale, cel puţin -- 2 calificări  elaborate şi validate;

- 2 curricule elaboarate și aprobate 

- training

- asistență pentru elaborări și validări

- experți

2.

Participarea în elaborarea legislației.

Promovarea cadrului legal (Legea Comitetelor Sectoriale)

 

Activităţi în cadrul grupului de lucru

2016

Tr. – I

 

Comitetul Sectorial dobândeşte personalitate juridică   

- asistență juridică

- întâlniri cu decidenții

3.

1.1.Conlucrarea cu Asociațiile Patronale, Agenții Economici ,  promovînd rolul CS și necisitatea elaborărilor SO pentru formare resurselor umane professional bine pregătite.

1.2.Culegerea datelor de la Agenții Economici privind ocupațiile prioritare , ocupațiile depășite și ocupațiile noi care apar datorită progresului tehnologic .

1.3. Cartografierea ocupațiilor din fiecare sector.

Grup de lucru (desemnaț de comitetele sectoriale)

2016

Lista ocupațiilor din  fiecare sector, cu priorități și necesități

asistență metodologică

 1.  

Reorganizarea Comitetului Sectorial şi reprofilarea acestuia în domeniul industriei uşoare. Activităţi de revizuire a Regulamentului Comitetului, selectarea membrilor noi în cadrul Comitetului

Membrii Comitetului Sectorial

2016

Tr. – I

Tr. – III

Regulament modificat, membrii noi selectaţi,

asistență metodologică

4.

Participarea în revizuirea Clasificatorului Ocupațiilor și a Nomenclatorului de Meserii, în concordanță cu  ISCO 2008

Membrii Comitetelor Sectoriale

2016

Clasificatorul Ocupațiilor și a Nomenclatorului de Meserii aprobate de ministerele de resort

expertiză

5.

Formarea profesională continuă (cerere și ofertă)

Angajați

2016

- analiză nevoi

- module de formare

- formare traineri

- elaborare module formare

6.

Organizarea de campanii publicitare și de conștientizare

Grup de lucru (desemnaț de comitetele sectoriale)

2016

- Campanii în  întreprinderi

- Conferințe

- Website și materiale publicitare,pleante

 

- Asistență pentru elaborare materiale și platformă electronică

- organizare conferințe

 

 1.  

Stabilirea unui parteneriat viabil cu Centrul de Excelenţă în domeniul Industriei Uşoare prin semnarea şi ulterior implementarea  unui Acord de Colaborare dintre Comitet şi Centrul de excelenţă.

Membrii Comitetului Sectorial şi conducerea Centrului de Excelenţă în Industria Uşoară.  

2016

Tr. – I

 

Acord negociat, semnat şi ulterior implementat.

asistență metodologică  

 

 

 

 

ANEXA 2

Constituirea Comitetului Sectorial

 

La primul subiect s-a remarcat că, în cadrul şedinţei precedente a Comisiei de ramură, care a avut loc pe data de 13 decembrie 2013 s-a luat decizia de instituire a Comitetului Sectorial în formarea profesională în domeniul industriei nealimentare (Procesul verbal nr. 1 din 13.12.2013).

    La  şedinţa Comisiei pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei nealimentare din 13.12.2013  la Ministerul Economiei dl Dumitru GODOROJA, viceministru al economiei, Preşedintele Comisiei  a accentuat importanţa creării condiţiilor corespunzătoare destinate pregătirii cadrelor calificate în corespundere cu necesităţile pieţei forţei de muncă, majorării productivităţii muncii, reîntoarcerii populaţiei active în ţară.

A fost menţionată că, problema deficienţelor învăţământului profesional este permanent abordată de către agenţii economici în cadrul meselor rotunde, întrunirilor organizate la diferite niveluri şi diferite tematice. Sistemul naţional de formare profesională este rigid la schimbare şi nu este flexibil în a oferi alternative educaţionale,calitatea studiilor secundare, profesionale şi terţiare este redusă. Dificultatea principală constă în decalajul dintre sistemul educaţional şi necesităţile sectorului real al economiei.

Specialiştii pregătiţi nu corespund cerinţelor contemporane de a îndeplini eficient munca

în sectorul real.Este necesar îmbunătăţirea radicală a sistemului de atestare şi de certificare a personalului. Există deficienţe în organizarea, planificarea, implementarea şi monitorizarea rezultatelor procesului de instruire, care duc la o alocare ineficientă a resurselor şi a investiţiilor în capitalul uman.

     Din aceste considerente a devenit deosebit de stringentă importanţa implicării

tuturor partenerilor sociali, Comisiei ramurale (agenţilor economici, organizaţiilor

obşteşti, patronatelor, sindicatelor, instituţiilor publice), în modificarea situaţiei create şi

în implementarea reformelor în învăţământul vocaţional (profesional), prin modernizarea

lui, în scopul sporirii gradului de adecvare între educaţie şi formarea profesională şi

nevoile pieţei forţei de muncă, dar şi în scopul diminuării decalajului dintre nivelul

competenţelor şi obligaţiunilor la locul de muncă. Acest lucru este realizabil, îndeosebi,

şi prin implicarea activă a Comitetelor sectoriale în formarea profesională, subiect care

necesită a fi discutat în cadrul şedinţei.

    La  şedinţei Comisiei pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei nealimentare din 03.06.2014 în scopul stabilirii componenţei nominale a Comitetului Sectorial, de către Ministerul Economiei s-au înaintat scrisori către membrii Comisiei de ramură, prin care s-a solicitat desemnarea din partea fiecărui partener, Sindicat şi Patronat a unui membru permanent şi a unui membru supleant pentru a fi incluşi în componenţa Comitetului Sectorial nominalizat. Ca rezultat, în Comitet sînt incluşi reprezentanţi atît din partea autorităţilor publice (Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Camerei de Comerţ şi Industrie) cît şi din partea partenerilor sociali (Patronatele şi Sindicatele din domeniu).                                                                                                        

 Totodată, membrilor Comisiei de ramură li s-au înaintat spre examinare şi proiectul Regulamentului de activitate al Comitetului sectorial elaborat în baza Hotărîrii nr. 4 din 28.03.2012 a Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective „Cu privire la Regulamentul-cadru privind activitatea Comitetului Sectorial în formarea profesională”.

    Membrii Comisiei de ramură au decis:

A aproba Componenţa nominală a Comitetului Sectorial de formare profesională în domeniul industriei nealimentare. (Componenţa Comitetului sectorial se anexează).

A aproba Regulamentul de activitate al Comitetului sectorial în domeniul industriei nealimentare. (Regulamentul de activitate se anexează).

Membrii CS sunt reprezentanți ai patronatelor, sindicatelor și guvernului din domeniul industriei nealimentare.

Industria nealimentară cuprinde industria ușoară, industria de prelucrare a mobilei, industria constuctoare de mașini agricole, industria chimică și resurse energetice.

 

 

Ultimime stiri

Prev Next

Oct.04

I EDIȚIE a SPARTACHIADEI RAIONALE UNGHENI

I EDIȚIE a SPARTACHIADEI RAION…

La data de 1 octombrie 2022, membrii de sindicat din organizațiile membre ale Federației “SINDLEX”  din raionului Ungheni au desfășurat...

Read more

Oct.04

Forumul IX al Comisiei de Tineret a CNSM

Forumul IX al Comisiei de Tine…

În perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2022 liderii Organizației de Tineret a Federației „SINDLEX” au participat la Forumul IX...

Read more

Sep.25

SUNTEM ONORAȚI CA TE-AM CUNOSCUT

SUNTEM ONORAȚI CA TE-AM CUNOSC…

Cu profundă tristețe, Federația „SINDLEX” anunță decesul colegului nostru, prim-vicepreședinte al Federației, dl Alexandru GOBJILA. Un coleg, care și-a dedicat o...

Read more

Sep.21

CONDAMNĂM PROVOCAREA, INTIMIDAREA , ULTRAGIEREA ORGANELOR DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE!

CONDAMNĂM PROVOCAREA, INTIMIDA…

COMUNICAT Sindicatul  «Demnitate»  exprimă îngrijorare în legătură cu  dezlănţuirea unor proteste  de către un partid parlamentar  şi condamnă   cazurile de  violenţă ...

Read more

Aug.26

Prin dialog social sunt identificate cele mai bune soluţii.

Prin dialog social sunt identi…

Urmare a modificării  art.124 al Codului muncii din luna iulie a.c., începând cu 01 septembrie, concediul parţial plătit pentru îngrijirea...

Read more

Aug.26

LA MULȚI ANI MOLDOVA!

LA MULȚI ANI MOLDOVA!

  Mult stimaţi colegi, Cu prilejul aniversării a 31 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova    Federaţia Sindicatelor din Moldova  „SINDLEX”, Vă adresează cele mai...

Read more

Aug.19

Cooperarea internațională în cadrul parteneriatului social

Cooperarea internațională în c…

Sindicatul “DEMNITATE”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova  “SINDLEX” în urma discuțiilor purtate la ședința EPU (European Police  Union)...

Read more

Aug.12

Protejarea drepturilor de muncă şi garanţiilor sociale ale funcţionarilor publici cu statut special

Protejarea drepturilor de munc…

Astăzi, 11 august, în incinta Institutului Muncii s-a desfășurat masa rotundă cu genericul „Protejarea drepturilor de muncă şi garanţiilor sociale...

Read more

Aug.01

COLABORAREA INTERNAȚIONALĂ A F…

Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în cadrul colaborării internaţionale şi la inițiativa Federaţiei Internaţionale Euroasiatice a Metaliștilor din Turcia,  in...

Read more

Iun.07

FORUMUL LIDERILOR SINDICALI- 2022

FORUMUL LIDERILOR SINDICALI- 2…

În ajunul Zilei Sindicalistului și aniversării a celor 10 ani de la crearea Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” liderii şi...

Read more

Mai.17

Ziua Internațională a Familiei marcată la Ocnița

Ziua Internațională a Familiei…

Anual la 15 mai, în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Familiei, pentru a sublinia importanța familiei și a...

Read more

Mai.17

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIEI - UNGHENI 2022

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIEI…

 Ziua Internațională a Familiei este marcată în fiecare an la data de 15 mai. Rolul acestei zile este de a...

Read more

Mai.07

MAI PRESUS DE TOATE ESTE LEGEA !

MAI PRESUS DE TOATE ESTE LEGE…

În aceste  zile  de  odihnă și sărbătoare oficială cu conotații de înaltă intensitate emoțională și comemorativă, angajații MAI sunt non-stop la datorie, monitorizând procesul...

Read more

Apr.29

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SOLIDARITĂȚII OAMENILOR MUNCII-1 MAI

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SOLIDARI…

STIMAȚI COLEGI!  Cu prilejul Zilei Internaţionale  a Solidarităţii oamenilor muncii -  1 Mai, Comitetul Federal al Federației  „SINDLEX” Vă adresează cele mai calde...

Read more

Apr.05

,,ÎN VIITOR CU DEMNITATE’’ - motoul Conferinței a III a Federației „SINDLEX”

,,ÎN VIITOR CU DEMNITATE’’ - m…

La data de 05 aprilie 2022, Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, şi-a desfășurat cea de-a  III-a Conferinţă a Federaţiei, care...

Read more

Mar.22

Protecția socială și de sănătate a femeiilor sindicaliste  din cadrul Asociației sindicale raionale Ocnița

Protecția socială și de sănăta…

La data de 22 martie 2022 curent Asociația sindicală raională Ocnița din cadrul Sindicatului ”VITORUL”, organizație membră a Federaţiei ”SINDLEX”,...

Read more

Mar.09

SĂRUT FEMEIE MÂNA TA!

SĂRUT FEMEIE MÂNA TA!

Милые, нежные, прекрасные женщины  Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX»! От всей души разрешите вас поздравить прекрасным женским днем -  8 Марта. Пусть этот...

Read more

Mar.06

VIZITA CONDUCERII FEDERAȚIEI ”SINDLEX” LA POSTUL VAMAL PALANCA

VIZITA CONDUCERII FEDERAȚIEI ”…

Mihail LAȘCU, președintele Federației ”SINDLEX” împreună cu președintele Sindicatului ”FRONTIERA”, dl Vasile BÎNZARU și președintele Sindicatului ”SALVATORUL”, dl Gheorghe BIVOL...

Read more

Mar.02

EROII NU MOR NICIODATĂ !

EROII NU MOR NICIODATĂ !

Astăzi,  02 martie 2022 se împlinesc 30 de ani de la începutul  Conflictului  armat de pe Nistru.  E o  zi ...

Read more

Feb.24

Semnarea Contractului colectiv de muncă al Sindicatului “SALVATORUL” al MAI pentru anii 2022-2027

Semnarea Contractului colectiv…

Sindicatului „SALVATORUL”, organizație membră a Federației „SINDLEX și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI la data de 18...

Read more

Ian.31

Comitetului Federal al Federației „SINDLEX”- bilanțul de activitate în anul 2021

Comitetului Federal al Federaț…

   Tradițional la început de an, Comitetul Federal al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”își face bilanțul activităților desfășurateși examinează rezultatele obținute. Astfel,...

Read more

Ian.21

Briefing de presă susținut de către Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco - 20 ianuarie 2022

Briefing de presă susținut de …

  Briefing de presă susținut de către Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, privind activitățile ce urmează să fie realizate de subdiviziunile...

Read more

Ian.13

Prevederile legislației în domeniul salarizării, în vigoare de la 1 ianuarie 2022

Prevederile legislației în dom…

1.Principalele modificări ale Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar sunt: S-a modificat noțiunea de bază “funcție...

Read more

Dec.30

Conducerea Sindicatului “VIITORUL” a prezentat rezultatele activităţii sale desfăşurate în anul 2021

Conducerea Sindicatului “VIITO…

  Membrii Consiliului Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie “VIITORUL”, organizaţie membră a Federaţiei “SINDLEX” s-au întrunit marţi, 28 decembrie 2021,...

Read more

Dec.24

Bilanț de an al Sindicatului ”DEMNITATE”

Bilanț de an al Sindicatului ”…

  Sindicatul „Demnitate” la data de 22 decembrie s-a întrunit  în plenara Consiliului sindicatului lărgită, cu participarea  partinerilor sociali.  Să-şi impărtăşească...

Read more

Dec.17

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLICII MOLDOVA

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLIC…

  STIMAȚI COLEGI! În numele Prezidiului Consiliului Sindicatului “DEMNITATE” şi al meu personal, cu ocazia sărbătorii profesionale     – ZIUA POLIŢIEI NAŢIONALE,  adresez sincere felicitări...

Read more

Dec.05

Sindicaliștii organizează un miting de protest în fața clădirii Parlamentului Republicii Moldova

Sindicaliștii organizează un m…

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a afirmat în cadrul conferinței de presă de astăzi că intenționează să picheteze luni,...

Read more

Nov.30

Asigurarea și protecția funcționarilor cu statut special

Asigurarea și protecția funcți…

   90 de sindicaliști din cadrul organelor de forță au participat la webinarul  cu genericul “Asigurarea protecției sociale și dreptul la...

Read more

Nov.24

PARTENERIATUL SINDICAL MOLDO-LITUANIAN

PARTENERIATUL SINDICAL MOLDO-L…

  Mișcarea sindicală nu are hotare, obiectivele principale fiind identice necesităților salariaților întregii lumi. Principiile de bază a sindicalismului rămân a...

Read more

Nov.23

Partineriatul sindical moldo-lituanian

Partineriatul sindical moldo-l…

    Partineriatul sindical  moldo-lituanian    O delegaţie din Sindicatul „Demnitate” în perioada   17-18 noiembrie 2021,  a efectuat  o vizită de lucru  în  Lituania,...

Read more

Nov.12

VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI

VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI

APEL        Trăim timpuri grele. Pandemia ia proporţii din ce în ce mai periculoase,  iar numărul de decese creşte vertiginos.        Toate...

Read more

Nov.04

Declarația Comitetului Federal al SNDLEX

Declarația Comitetului Federal…

D E C L A R A Ţ I E   Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „Sindlex”, declară îngrijorarea şidezacordul,...

Read more

Nov.02

 Parteneriatul social dintre Federația „SINDLEX” și Ministerul afacerilor interne

Parteneriatul social dintre F…

La data de 01 noiembrie 2021 Comitetul Federal al Federației Sindicale a Moldovei  „SINDLEX”  a avut o întrevedere de lucru cu dna Ana...

Read more

Nov.02

Consolidarea cooperării internaționale

Consolidarea cooperării intern…

Cooperarea sindicală internațională este o prioritate în activitatea instituțională, deoarece oferă posibilitatea schimbului de experiență și informație în vederea realizării obiectivelor de bază a sindicatelor. Astfel, fiind într-o vizită de ...

Read more

Oct.27

Parteneriat internațional a funcționarilor publici cu statut special

Parteneriat internațional a fu…

Dl Mihail Lașcu, președintele Federației “SINDLEX” și dna Angela Otean, președintele Sindicatului “DEMNITATE”, secretar general al Federației “SINDLEX” au participat...

Read more

Oct.04

5 octombrie - Ziua Internationala a Pedagogilor!

5 octombrie - Ziua Internation…

   Уважаемые коллеги!                                              Президиум...

Read more

Oct.04

Vârsta de pensionare pentru angajații MAI rămâne aceeași

Vârsta de pensionare pentru an…

  Discuțiile unor politicieni despre necesitatea modificării vârstei de pensionare a funcționarilor publici cu statut special și al militarilor au generat...

Read more

Sep.24

Parteneriat social în continuă dezvoltare

Parteneriat social în continuă…

La data de 23 septembrie, în incinta IGP, conducerea Sindicatului „Demnitate” s-a  întâlnit  cu conducerea Inspectoratului General al Poliţiei. La  prezenta...

Read more

Sep.24

Participarea președintelui Federației "SINDLEX",Mihail LAȘCU LA EMISIUNEA "SPUTNIK MOLDOVA"

Participarea președintelui Fed…

La data de 23 septembrie, curent președintele Federației  ”SINDLEX” dl Mihail Laşcu a participat la emisiunea  "SPUTNIK MOLDOVA" la care a...

Read more

Sep.24

Suntem la straja drepturilor sociale şi de muncă.

Suntem la straja drepturilor …

Urmare  apariţiei  unor opinii a politicului, privitor la necesitatea modificării vârstei de pensionare a funcţionarilor publici cu statut special şi...

Read more