Sindicatul “SINDMAI” a semnat Contractul colectiv (nivel de unitate) pe anii 2016-2020

Conducerea Sindicatului „SINDMAI”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, în persoana preşedintelui, dlui Simion Grajdean și a IS “Servicii Pază” a MAI, în persoana directorului general dlui Vasile Puiu,  în rezultatul negocierilor bilaterale, au semnat astăzi, 28 martie curent, Contractul colectiv de muncă (nivel de unitate) pe anii 2016-2020.

 

Contractul Colectiv conţine dispoziţii şi clauze privind retribuirea muncii, condiţii de muncă şi protecţia muncii, regimul de muncă şi de odihnă, perfecţionarea profesională şi dezvoltarea parteneriatului social, reglementând  raporturile sociale privind  drepturile invocate mai sus.

Ambii conducători de entităţi au  menţionat importanţa momentului şi necesitatea  semnării  acestui  act normativ, care  are  menirea primordială să apere interesele  social-economice ale angajaţilor şi să protejeze sănătatea şi drepturile garantate de  legislaţia în vigoare.

Vasile Puiu  a menționat că sunt deschiși pentru o colaborare  constructivă cu sindicate ;

Semnarea Contractului de astăzi, va fi de bun augur, iar colaborarea pe viitor cu sindicatele va fi fructuoasă”.

 

Dna Angela Otean, Secretar general al Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, partener social al conducerii Ministerului Afacerilor Interne, a mentionat că conlucrarea la un nivel înalt în cadrul negocierilor colective a adus astăzi la semnarea prezentului Contract colectiv de muncă.

 

 

 

                        Părţile contractante (denumite în continuare „Părţi”):

- Administraţia Întreprinderii de Stat Servicii Pază  a MAI (denumit în continuare Angajator),

 

- Asociaţia Sindicală „SINDMAI” (denumit în continuare Sindicat), parte componentă a FSM „SINDLEX, în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale, colective şi individuale pentru salariaţi,  precum şi în scopul stabilirii condiţiilor normale de muncă şi a utilizării eficiente a timpului de muncă şi de odihnă de către angajaţii serviciilor de pază, în temeiul drepturilor garantate de art.6 din Carta Socială Europeană, art.42 din Constituţia Republicii Moldova, Legea Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, au convenit se încheie prezentul Contract colectiv de muncă  la nivel  de ramură, bazat pe încrederea reciprocă între părţi.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 Articolul 1

(1) Contractul colectiv de muncă (în continuare Contract) este un act juridic, care reglementează raporturile sociale, conţine clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, garanţiile Sindicatului, precum şi angajamente reciproce ale partenerilor.

(2) Părţile semnatare recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acesteia.

(3) Conducerea Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI recunoaşte libera exercitare a dreptului sindicatelor, conform Convenţiilor Internaţionale ratificate de Republica Moldova, a Constituţiei Republicii Moldova, Legii Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, Convenţiei colective (nivel ramural) pentru anii 2015-2020 încheiat între FSM „SINDLEX şi MAI, precum şi altor acte legislative şi normative în vigoare.

(4) Prezentul Contract, conform prevederilor art.15 din Legea Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, art.31 din Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, cuprinde angajamente reciproce  privind:

a) formele, sistemele şi cuantumul retribuirii muncii;

b) plata indemnizaţiilor şi compensaţiilor;

c) mecanismul de reglementare a retribuirii muncii, ţinîndu-se cont de nivelul inflaţiei şi de atingerea indicatorilor economico- financiari  de performanţă realizaţi de către Întreprindere pe parcursul  anului financiar;

d) timpul de muncă şi cel de odihnă, precum şi chestiunile ce ţin de modul acordării şi de durata concediilor;

e) îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaţilor;

f) garanţiile şi înlesnirile pentru angajaţii care îmbină activitatea de muncă cu studiile;

g) recuperarea sănătăţii, odihna angajaţilor şi a membrilor familiilor lor;

h) controlul executării clauzelor contractului colectiv de muncă, procedura de modificare şi completare a acestuia;

i) asigurarea unor condiţii normale de activitate pentru reprezentanţii angajaţilor;

j) răspunderea părţilor;

(5) În cazul în care Angajatorul adoptă alte reglementări legale mai favorabile angajaţilor entităţii, prevederile prezentului contract vor fi conformate acestora. 

(6) În cazurile când legislaţia Republicii Moldova şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, stabilesc condiţii mai avantajoase de soluţionare a problemelor social-economice, decât   cele din prezentul Contract, atunci sânt prioritare normele prevăzute de legislaţia şi convenţiile internaţionale.

(7) În cazul în care  Contractul conţine clauze inferioare celor stabilite în Convenţia colectivă  (nivel  ramural) şi legislaţia în vigoare, prevederile acestuia vor fi adaptate corespunzător.

(8) Prevederile prezentului Contract sânt obligatorii pentru îndeplinire de către părţi.

(9) Contractul va continua să-şi producă efectele:

-  pe toată perioada de valabilitate - în caz de schimbare a denumirii unităţii;

- pe toată perioada procesului de reorganizare - în cazul reorganizării prin fuziune (contopire /absorbţie) sau  ( divizare / separare);

-  pe toată  durata procesului de lichidare a unităţii.

(10) Părţile garantează realizarea drepturilor şi obligaţiunilor membrilor de sindicat 

prevăzute de legislaţia în vigoare, statutul sindicatului, contractul colectiv de muncă.

 

Articolul 2

(1) Clauzele prezentului Contract se extind asupra membrilor de sindicat ai Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI.

(2) Contractul include drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale sindicatului cu privire la stabilirea condiţiilor de muncă.

(3) Clauzele Contractului au o valoare normativă, alcătuiesc un “drept al muncii” ce aparţine părţilor semnatare.

 

Articolul 3

(1) Pentru stabilirea concretă a drepturilor şi obligaţiunilor angajatului şi angajatorului, încadrarea în cîmpul muncii se face prin încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, anterior începerii raporturilor de muncă.

(2) Încheierea şi rezilierea contractului individual de muncă se efectuează în conformitate cu Legislaţia Republicii Moldova în domeniul muncii şi cu normele corespunzătoare ale dreptului internaţional, stipulate în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova.

(3) Contractul individual de muncă nu poate să conţină clauze care contravin legislaţiei în vigoare şi clauzelor stabilite în prezentul Contract.

(4) Contractul individual de muncă poate fi modificat de părţi în condiţiile respectării legii printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.

(5) La încheierea, modificarea şi rezilierea contractului individual de muncă se asigură egalitatea persoanelor, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, convingeri politice sau religioase, apartenenţă la partide sau sindicate, cu excepţia raporturilor ierarhice, în codiţiile legislaţiei cu privire la conflictul de interese, prevenire şi combatere a corupţiei.

(6) Contractele individuale de muncă pe o durată determinată se încheie numai în cazurile prevăzute de Codul Muncii. Cu persoanele pensionate pentru limită de vârstă, Angajatorul poate semna un acord de muncă individual pe termen de pînă la doi ani. (art.55 (f) al Codului Muncii).

 (7) Scopul general, sarcinile de bază, atribuţiile de serviciu, împuternicirile şi responsabilităţile specifice funcţiei, precum şi cerinţele faţă de titularul funcţiei  se stipulează în Fişa postului, ce urmează a fi semnată la numirea/transferul in funcţie, precum şi alte acte normative ce reglementează activitatea angajaţilor.

(8) Angajatorul va asigura respectarea demnităţii în muncă a angajaţilor, a condiţiilor egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a obligaţiunilor de serviciu cu cele familiale.

(9) Angajatorul are dreptul să ceară informaţie de la persoane terţe referitor la persoana ce urmează a fi angajată, numai cu înştiinţarea prealabilă a acesteia.

(10) Angajatul are dreptul de a refuza în scris şi motivat executarea unor dispoziţii, primite de la şefii ierarhic superiori, dacă acestea contravin prevederilor legale în vigoare.

(11) Modalitatea de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice activităţii de bază a angajatorului sunt aprobate în Regulamentul intern al entităţii, care se aduce la cuoştinţa şi produce efecte juridice pentru salariaţi din momentul începerii activităţii.

(12) Sindicatul are dreptul de a participa la desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea posturilor vacante, ori de cîte ori este implicat sau concurează un membru de sindicat.

(13) Părţile recunosc drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi salariaţilor în conformitate cu art.9,10 ale Codului muncii al Republicii Moldova

CAPITOLUL II

Retribuirea muncii. Condiţiile de muncă şi protecţie a muncii

Articolul 4

(1) Părţile asigură drepturile angajaţilor de a dispune liber de aptitudinile lor, de alege domeniul de activitate şi profesie, dreptul la remunerarea muncii care ar asigura un nivel de trai decent, la apărare, prin metode neinterzise de lege a drepturilor de muncă  a libertăţilor şi intereselor sale legitime.

(2) Sindicatul participă la elaborarea proiectelor de politici, actelor legislative, normative şi juridice în toate cazurile iniţiate sau avizate de angajator privind timpul de muncă, condiţiile de securitatea şi sănătate a muncii, remunerarea muncii, asigurarea  socială, ocrotire a sănătăţii şi alte domenii ce ţin de muncă, dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor angajaţilor.

(3) Condiţiile de retribuire a muncii salariaţilor antrenaţi în procesul de prestarea serviciilor de pază a bunurilor şi a valorilor materiale, pază şi protecţie a persoanelor fizice şi juridice, precum şi altor plăţi sunt specificate în  Codul muncii, Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002, Hotărîrea Guvernuluinr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”, precum şi în Regulamentul cu privire la retribuirea muncii şi efectuarea altor plăţi în folosul angajaţilor Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia că acestea nu vor înrăutăţi situaţia materială a angajaţilor.

(4) În cadrul ÎS Servicii Pază a MAI se aplică sistemul tarifar de salarizare şi salarizarea în acord. Sistemul de retribuire a muncii în acord se aplică pentru remunerarea salariaţilor implicaţi la efectuarea lucrărilor de instalare şi reglare a mijloacelor tehnice de securitate

(5) Diferenţierea salarizării reiese din nivelul de pregătire profesională, caracterul muncii îndeplinite în cadrul unei ocupaţii (profesie/funcţie/meserie) conform sarcinilor şi atribuţiilor specificate în Îndrumarele de calificare a profesiilor, specialităţilor şi funcţiilor, condiţiile şi locul de muncă, după cantitatea şi calitatea muncii, programul de muncă a beneficiarilor de servicii,  în funcţie de experienţa de muncă.

(6) Raportarea lucrătorilor la categoriile de personal se efectuează în strictă conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14).

(7) Elementele salariului cuprind salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul suplimentar (sporurile şi adaosurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare.

(8) La stabilirea salariului de funcţie, sporurilor, suplimentelor, indemnizaţiilor, primelor anuale şi unice, ajutorului material în cursul anului este interzisă orice formă de discriminare.

(9) Salariile angajaţilor vor fi modificate pe parcursul viabilităţii prezentului Contract, ca urmare a apariţiei unor modificări în legislaţia muncii cu respectarea prevederilor art.140 al Codului Muncii. În caz de necesitate vor fi iniţiate negocieri privind majorarea lor.

(10) Cuantumurile sporurilor pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, se achită  în conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 10.10.2002. Atestarea locurilor de muncă se efectuează de către o comisie numită de angajator, constituită din cel puţin trei persoane, care reprezintă angajatorul şi salariaţii şi care au pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

(11) Indicii, condiţiile, mărimile concrete ale plăţilor stimulatorii se stabilesc de conducător cu consultarea reprezentantului Sindicatului, indicate în anexa nr.1 la prezentul contract.

(12) Retribuirea muncii pentru îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca sa conform funcţiei de bază ocupate,la aceeaşi unitate, a unei munci suplimentare într-o altă funcţie, fără a fi scutit de munca lui de bază se consideră cumulare a profesiilor (funcţiilor) sau îndepli­nirea obligaţiilor de muncă ale salariatului absent temporar şi se efectuiează în conformitate cu prevederile art.156 al Codului Muncii. Cuantumul sporului se stabileşte prin ordinul angajatorului, proporţional cu volumul lucrărilor executate, în limitele salariului tarifar sau de funcţie al salariatului absent.

(13) Pentru eficienţa executării obligaţiunilor funcţionale, intensitatea sporită a muncii, asigurarea calităţii lucrului, respectarea disciplinei tehnologice şi de muncă, de asemenea pentru îndeplinirea sarcinilor de importanţă majoră Administraţia va stimula angajaţii cu prime. Decizia privind acordarea primei este luată de către directorul general şi se legalizează prin ordin.

 

Articolul 5

(1) Angajatorul asigură angajaţii cu condiţii de muncă, de ocrotire a sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice, precum şi aplicarea prevederilor legale privind măsurile de protecţie şi siguranţă la locul de muncă.

(2) În temeiul Legii nr.186 din 10.07.2008 şi Regulamentul priivind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor,  aprobat prin HG nr.95 din 05.12.2014, părţile desemnează unul sau mai mulţi angajaţi care se ocupă de activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în unităţile structurale şi filiale, avînd atribuţii de organizare, coordonare şi control. Angajaţii desemnaţi nu trebuie să fie dezavantajaţi, ca urmare a desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale.

(3) Împuterniciţii pentru securitatea şi sănătatea în muncă sânt obligaţi să organizeze şi să desfăşoare instructajele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea normelor interne în acest sens. Instructajul se va efectua individual la angajare şi ori de câte ori angajatul  îşi schimbă locul de muncă, înainte de începerea activităţii la noul loc de muncă. După fiecare instructaj, angajatul semnează fişa personală de protecţie a muncii.

(4) Instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuiează după numirea lor în funcţiile respective şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni la cursuri de instruire organizate din contul angajatorului.

(5) Conducătorul va înfiinţa  unitatea, sau după caz, va desemna persoana responsabilă  pentru securitatea şi igiena muncii.  In toate unităţile se vor distribui gratuit materiale promoţionale de securitate a muncii şi  igienico-sanitare de protecţie în domeniu.

(6)  Din contul întreprinderii angajaţii sunt asiguraţi cu echipament de protecţie individuală şi colectivă, conform listei de profesii şi lucrări (cu specificarea termenelor de utilizare a echipamentului de protecţie individuală - conform normelor) indicate în anexa nr.2 la prezentul contract , inclusiv:

- achiziţionarea truselor de prim ajutor şi completarea anuală a acestora cu medicamente de primă necesitate;

- înzestrarea cu mijloace speciale şi muniţii, conform normelor, descrierii şi regulamentului de port uniformă aprobate de către Angajator pentru persoanele implicate nemijlocit la paza valorilor materiale ale persoanelor fizice şi juridice.

(7) Dacă se anticipează accidentări sau vătămări ale sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie să furnizeze echipament de protecţie individuală pentru: protecţia capului, protecţia picioarelor, protecţia corpului,  protecţia ochilor, feţei şi a căilor respiratorii.

(8) Prevederile ce au în vedere monitorizarea sănătăţii trebuie să se aplice independent de utilizarea echipamentului individual de protecţie.

(9) Conducătorul va asigura participarea obligatorie a Sindicatului în componenţa comisiilor la cercetarea accidentelor de muncă şi a cazurilor de contractare a bolilor profesionale, cu prezentarea la dispoziţia Părţilor a copiilor proceselor-verbale privind cercetarea acidentelor de muncă.

(10) Inspecţia Muncii a Federaţiei Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art.386 al Codului Muncii şi Regulamentul Inspecţiei Muncii a Federaţiei, vizitează şi inspectează nestingherit exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei muncii şi altor acte normative în domeniul protecţiei muncii în toate unităţile structurale şi filialele din cadrul Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI cu înştiinţarea prealabilă în scris a conducătorului.

                                             

Articolul 6

(1) Organul sindical are următoarele obligaţii:

În baza prevederilor art.18 a Legii Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000, valorifică mijloacele financiare proprii, mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, autorităţilor publice şi alte mijloace, în limita alocaţiilor prevăzute în aceste scopuri de legislaţia în vigoare şi prezentul contract pentru organizarea:

 1. a)
 2. b)
 3. c)
 4. d)
 5. e)altor situaţii stabilite de legislaţie;

(2) În baza prevederilor art.21 a Legii Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000, de a acorda asistenţă juridică membrilor de sindicat şi de a participa, în conformitate cu legislaţia, la soluţionarea litigiilor individuale şi conflictelor colective de muncă.

(3) În baza prevederilor art.27 a Legii nr.1129 din 07.07.2000, de a constitui fonduri de solidaritate, de investiţii, de culturalizare, fonduri pentru învăţământ şi pregătirea cadrelor.

(4) În temeiul art. 42 al Codului Muncii nr.154-XV din 28.03.2003 de a colabora eficient cu angajatorul în cadrul parteneriatului social pe problemele ce ţin de planificarea activităţii şi valorificarea anuală a mijloacelor financiare, constituite din alocaţiile în mărime de 0,15% din fondul de salarii în conformitate cu prevederile art.35, alin.(5) al Legii sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000.

 

Articolul 7

(1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, părţile convin asupra următoarelor cerinţe:

a) amenajarea confortabilă a locului de muncă.

b) asigurarea condiţiilor de mediu în birourile de lucru: iluminat, microclimat, temperatură optimă în birourile destinate activităţii, aerisire, igienizare periodică;

c) amenajarea anexelor sociale la locurile de muncă (vestiare, grupuri sanitare, cantine, locuri special amenajate pentru fumători etc.).

(2) Conducătorul se obligă că, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, să adopte măsurile necesare pentru adaptarea programului de lucru în funcţie de condiţiile climaterice la locul de muncă, în cazul temperaturilor extreme.

(3) Conducătorul este în drept să prevadă în buget resurse destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă.

 

Articolul 8

(1) Angajatorul garantează respectarea legilor şi a altor acte normative, clauzele   convenţiei colective la nivel de ramură  şi a prezentului contract  colectiv de  muncă, aplicând aceleaşi criterii de evaluare a calităţii de muncă, de sancţionare şi de concediere. 

(2) Pe timpul efectuării controalelor pe linie profesională şi demararea  ulterioară a anchetelor (cercetărilor) de serviciu dispuse de angajator, organizaţiile sindicale, la solicitarea membrilor de sindicat şi/sau a conducătorului, vor desemna un reprezentant care să participe la aceste controale în calitate de observator, fără imixtiune în desfăşurarea anchetei.

(3) Pe perioada în care angajatul este desemnat de sindicat să participe ca observator la acţiunea de control, acestuia nu îi sunt afectate drepturile salariale legal cuvenite.

 (4) Pe perioada cât  angajatul are calitatea de observator se va abţine de la orice conduită neconformă şi nu va influenţa modul de desfăşurare a controlului. Observatorul are obligaţia să respecte regimul informaţiilor de care ia cunoştinţă în timpul controlului, să asigure confidenţialitatea acestuia şi să posede dreptul de acces corespunzător la documente clasificate.

 (5) În situaţia în care observatorul apreciază că procedura de desfăşurare a controlului nu a fost conform prevederilor legale în vigoare, va prezenta organizaţiei sindicale care l-a desemnat şi persoanei împuternicite de desfăşurarea controlului o informaţie scrisă în acest sens, la momentul constatării. Obiecţiile prezentate în scris la actul de control vor fi anexate obligatoriu la acesta.

(6) Pe timpul efectuării cercetării de serviciu, precum şi în componenţa comisiilor de atestare, la cerere, angajaţii pot fi asistaţi şi reprezentaţi de reprezentantul organizaţiei sindicale, conform legii sindicatelor.

(7) Angajatorul va examina sesizările angajaţilor şi ale reprezentanţilor lor privind încălcările actelor legislative şi ale altor acte normative  ale dreptului  muncii, va lua măsuri privind  înlăturarea acestora, informând  despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege.

 

Articolul 9

(1) În cazul în care la nivelul unor unităţi ca urmare a reorganizării, potrivit legii, se impune reducerea unor posturi, aceasta se va face în următoarea ordine:

a) locurile de muncă vacante;

b) locurile de muncă ocupate prin cumul;

c) locurile de muncă ocupat de angajaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare.

(2) În caz  de reducere a numărului sau a statului de personal,  de dreptul preferenţial de a fi lăsat la locul de muncă beneficiază angajaţii care se încadrează în  criteriile prevăzute în alin.(2) art.183 al Codului Muncii al Republicii Moldova.

(3) În caz de concediere în masă a angajaţilor,  în urma lichidării subdiviziunii sau a reorganizării acesteia, angajatorul va anunţa organizaţia sindicală din subdiviziune şi   Sindicatul  ”SINDMAI”  cu 3 luni înainte de concedierea acestora şi va începe negocierile privind posibilităţile plasării lor în cîmpul muncii, conform art. 88 al Codului Muncii.

(4) Concedierea salariaţilor membri de sindicat  poate avea loc conform art.86 alin.1), lit.c), e) şi  g) din Codul Muncii doar cu acordul preliminar al organului  sindical din unitate.

 

CAPITOLUL III

    Regimul de muncă şi de odihnă     

Articolul 10

(1) Timpul de muncă va fi acoperit integral de angajat, în funcţie de specificul activităţii prestate în cadrul unităţii şi/sau a programului de muncă a beneficiarilor de servicii.

(2) În scopul asigurării pazei obiectivelor şi onorării obligaţiunilor contractuale, persoanele implicate în asigurarea pazei fizice şi tehnice a valorilor materiale a persoanelor fizice şi juridice vor efectua munca în schimburi, conform prevederilor art.101 Codul Muncii.

(3) Munca în schimburi se efectuează în baza unui program (grafic) al muncii în schimburi, în care se prevede: numărul de schimburi în timpul zilei; modul de alternare a salariaţilor pe schimburi; începutul şi sfîrşitul muncii în fiecare schimb, durata schimburilor şi a timpului de odihnă.

(3) Modul de planificare a programului pe ore şi zile se stabileşte de către angajator prin dispoziţii sau regulamente interne, cu acordul sindicatului.

 

Articolul 11

(1) Durata normală de lucru pentru  angajat  este de 40 de ore pe săptămână, potrivit legii. De regulă se va aplica săptămâna de lucru de 5 zile, cu durata de 8 ore pe zi.

(2) Avându-se în vedere specificul activităţii, angajaţii pot fi atraşi la executarea obligaţiilor de serviciu în afara orelor de program stabilite, precum şi pe timp de noapte, în zile de odihnă şi de sărbătoare, în baza dispoziţiei scrise,  cu respectarea strictă a prevederilor legislaţiei în domeniul remunerării  orelor suplimentar lucrate.

(3) Durata maximă legală a timpului de muncă, în afara orelor de program, nu poate depăşi 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, această limită, cu acordul Sindicatului, poate fi extinsă până la 240 de ore.

(4) Programul de lucru poate fi organizat de către angajtor, pe schimburi, astfel:

- 8 ore program de lucru – 16 ore timp liber, cu acordarea de zile libere în decursul lunii (numărul de zile libere este egal cu numărul zilelor de sâmbătă şi duminică din luna respectivă, precum şi al zilelor de sărbători legale ori declarate nelucrătoare);

- 12 ore program de lucru – 24 de ore timp liber;

- 24 de ore program de lucru – 72 de ore timp liber.

(5) Munca prestată în intervalul dintre orele 22.00-06.00 este considerată muncă de noapte. Durata muncii (schimbului) de noapte se reduce cu o oră. Pentru munca  în program de noapte prestată de către angajaţii, acestora li se stabileşte pentru orele lucrate  în acest interval, un spor de 50 la sută din salariul de bază pe subdiviziune de timp stabilit angajatului.

(6) Zilele de sărbătoare nelucrătoare sunt prevăzute de art.111 al Codului Muncii.

(7) Ziua Hramului bisericii  declarate în modul stabilit de consiliul local este zi de sărbătoare pentru   angajaţii care activează în regimul de muncă de 8 ore din unităţile structurale şi filialele situate în raza localităţilor respective

(8) Durata muncii zilnice  în ajunul zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu  2 ore, cu excepţia celor cărora li s-a stabilit, conform art.96 din Codul muncii, durata redusă a timpului de muncă sau, conform art.97 din Codul muncii, ziua de muncă parţială, persoanelor care efectuează munca în schimburi, inclusiv şi în cazurile cînd ziua de muncă din ajunul zilei de sărbătoare a fost transferată în altă zi.

 

Articolul 12

(1) Angajaţii vor fi atraşi la muncă suplimentară doar în condiţiile legii. Orice activitate profesională desfăşurată peste orele de program sau în zilele de odihnă şi în zilele declarate sărbători nelucrătoare, se face numai în baza dispoziţiilor scrise ale angajatorului, în baza prevederilor  art.104 al Codului Muncii al Republicii Moldova.

(2) Şeful nemijlocit poartă răspunderea pentru evidenţa corectă a orelor suplimentare lucrate peste programul de lucru. Atragerea  angajatului la muncă în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare  nelucrătoare se admite cu doar cu acordul scris al  angajatului.

(3) Orele suplimentare desfăşurate peste program ca urmare a prelungirii anumitor activităţi sau evenimente, care nu pot fi sistate datorită specificului serviciului, se evidenţiază în documentele întocmite de către şefii nemijlociţi, după finalizarea activităţii la care a participat angajatul.

(4) Documentele primare pentru evidenţa muncii şi a salarizării în cadrul Întreprinderii sunt: dislocarea unică, contractele de pază, actul de îndeplinire a lucrărilor de montaj, tabelul de pontaj, lista angajaţilor care au lucrat suplimentar şi tabelul de evidenţă a folosirii timpului de muncă, ordine de stabilire a adaosurilor, sporurilor şi primelor la salariu, procese-verbale şi încheieri pentru documentarea altor suplimente în favoarea salariaţilor.

(5) Tabelul de evidenţă a timpului de muncă, semnat în prealabil de persoanele responsabile (pontator, resurse umane, compartimentul tehnic,  contabilitate,etc.) şi aprobate de conducător, se transmit în contabilitate pînă la sfîrşitul fiecării luni,  în baza cărora se întocmesc registrele analitice şi sintetice pe acest sector de evidenţă.

(6) Plata pentru orele lucrate peste program   se achită  în conformitate cu art. 157 al Codului Muncii şi  actele normative departamentale  ce reglementează aspectul dat.

(7) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită este interzisă, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident. Persoanele cu funcţii de conducere care dispun ca angajaţii să desfăşoare activităţi peste program, fără întocmirea documentelor în scris în acest sens, vor răspunde conform prevederilor legale.

 

Articolul 13

(1) În cursul  programului de lucru  angajaţii au dreptul la pauză de masă cu durata de cel puţin 30 minute. Pauza de masă nu se include în timpul de muncă.

(2) Conducătorul va asigura angajaţilor condiţii pentru luarea mesei  în timpul serviciului la locul de muncă.

 

Articolul 14

(1) Repausul săptămânal pentru angajaţii cu regim de muncă de 8 ore,   este de două zile, de regulă,  sâmbăta şi duminica.

(2) În cazul în care activitatea de la locul de muncă, în zilele de sâmbătă şi duminică, nu poate fi întreruptă sau activitatea se desfăşoară în  schimburi, conducătorul unităţii, de comun acord cu organizaţiile sindicale,  va stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămînal să fie acordate în alte zile ale săptămânii. 

(3) Pentru angajaţii care desfăşoară activitatea pe schimburi, şeful nemijlocit are obligaţia să asigure în cursul unei luni cel puţin un repaus săptămînal sâmbăta şi duminica, în zile consecutive.

(4) Munca prestată în zilele de odihnă sâmbătă, duminică), precum şi în zilele de sărbători în care, potrivit legii, nu se lucrează, în conformitate cu art.158 din Codul Muncii,  se compensează prin oferirea angajatului în decurs de o lună a unei alte zile de odihnă cu retribuţia în mărime de cel puţin un salariu mediu pe zi, sau se remunerează, la dorinţa angajatului, în mărime dublă a salariului pe unitate fără acordarea unei zile suplimentare de odihnă, cu excepţia persoanelor care efectuează munca în schimburi, conform graficului de serviciu.

 

Articolul 15

(1) Programarea concediului de odihnă pentru anul următor se face de către conducerea unităţii, avându-se în vedere situaţia statistică pe ultimii 2 ani şi opţiunile fiecărui angajat, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de sfârşitul fiecărui an,  cu consultarea organizaţiilor sindicale .

(2) La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atât de dorinţa angajatului, cât şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.

(3) În situaţia în care ambii soţi lucrează în aceeaşi unitate, la solicitarea acestora, se va urmări asigurarea programării concediului de odihnă în aceeaşi perioadă.

(4) În cazul în care  angajatul are bilet de tratament, el va beneficia, obligatoriu, de concediul de odihnă în perioada în care are programat biletul, cu respectarea procedurilor legale de acordare a concediului de odihnă.

 

Articolul 16

(1) Dreptul la concediu de odihnă este garantat de lege, acordându-se până la sfârşitul  anului  sau, dacă nu este posibil, la solicitarea angajatului,  în afara graficului de concediu,  în următorul an calendaristic. În cazul unui refuz justificat din partea angajatorului, concediul de odihnă poate fi amânat cu consimţământul  scris al  angajatului şi  acordul scris al sindicatului, pentru  anul de muncă următor. În acest caz,  în anul următor angajatul  va beneficia de două concedii, care pot fi cumulate sau divizate în baza cererii scrise. 

(2) Pentru perioada concediului de odihnă anual, angajatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu  prevăzută de  legislaţia în vigoare. 

(3) Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea angajatului în concediu.

(4)  Concediul de odihnă anual poate fi amînat sau prelungit în cazul aflării salariatului în concediu medical, dispunerii de recomandare medicală pentru a  urma un tratament într-o staţiune balneo-climaterică, a îndeplinirii de către acesta a unei îndatoriri de stat sau în alte cazuri prevăzute de lege

(5) La rezilierea contractului individual de muncă, salariatului i se achită compensaţia bănească pentru toate zilele de concediu anual cu plată nefolosite, exceptînd alte feluri de concedii.

(6) În caz de eliberare a salariatului înainte de expirarea anului calendaristic în contul căruia el a folosit deja concediul anual, din salariul acestuia se reţine suma achitată pentru zilele fără acoperire ale concediului. Reţinerea pentru aceste zile nu se efectuează, dacă salariatul şi-a întrerupt raportul de muncă cu entitatea:

- în legătură cu ieşirea la pensie;

- înmatricularea la o instituţie de învăţămînt;

- eliberarea pe motiv de boală, alegerea într-o funcţie electivă în autorităţile publice sau numirea într-o funcţie de demnitate publică;

- lichidarea unităţii, reducerea numărului sau a statelor de personal.

Articolul 17

(1) Concediile de odihnă anuale suplimentare se acordă în condiţiile şi cu duratele indicate în art.121 al Codului muncii.

(2) Angajaţii  au dreptul la concedii suplimentare plătite cu durata de 3 zile lucrătoare, acordat la cerere, în cazul următoarelor evenimente familiale:

a) căsătoria  salariatului;

b) naşterea, înfierea  sau/şi  căsătoria  copilului salariatului;

c) decesul soţului (soţiei), copilului, părinţilor, buneilor, fraţilor, surorilor angajatului (în caz de necesitate de a se deplasa peste 300 km-5 zile);

(2) Angajaţilor care au copii în clasele I şi II, li se oferă liberă ziua întîi şi ultima zi  de şcoală. În cazul,  în care ambii părinţi sunt angajaţi, de  acest drept  beneficiază doar unul din părinţi.

(3) Concediile suplimentare plătite se aprobă de angajator în baza cererii salariatului, la data producerii evenimentului, cu prezentarea actelor confirmative solicitării.

(4) În conformitate cu prevederile alin. (5)  din art.121,  alin. (1) lit. g) şi alin. (2) art. 199  al Codului muncii şi articolele 9-10 din Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 ”Timpul de muncă şi timpul de odihnă”, personalului de conducere şi de specialitate,  a căror muncă implică  eforturi psiho-emoţionale sporite, sunt antrenaţi la elaborarea documentelor de politici şi suplimentar,  în interes de serviciu, în afara programului de muncă în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare,  i se poate acorda un concediu suplimentar plătit cu durata de pînă la 5 zile calendaristice, conform listei adiţionale din anexa  nr.3 la prezentul contract.

(5) Concediul suplimentar plătit  nu se poate transfera/utiliza în anul următor de gestiune.

 

Articolul 18

(1) Salariaţii care îmbină activitatea de muncă cu studiile în instituţiile de învăţămînt li acordă înlesnirile conform prevederilor Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.435 din 23 aprilie 2007.

(2) Angajatul  care urmează  studii în instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare, acreditate ori autorizate, în condiţiile alin. (1) au dreptul la un concediu de studii plătit, acordat la cerere, integral sau fracţionat, în fiecare an universitar. Garanţiile sunt acordate pe perioada anului de studii conform duratei prevăzute la art.art.14 şi 22 al Codului Educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014.

(3) De aceleaşi drepturi beneficiază şi angajaţii absolvenţi ai colegiilor (deţinători ai diplomei de studii medii de specialitate), care îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare, autorizate ori acreditate şi angajatul înscris la studii de doctorat.

(4) De aceste garanţii şi compensaţii beneficiază salariaţii la obţinerea, pentru prima dată, a studiilor de nivelul respectiv.

(5) Nu au dreptul la concediu de studii  angajaţii înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt superior de stat sau particulare, autorizate ori acreditate, pentru repetarea anului de studii. Concediul plătit nu se acordă dacă salariatul s-a adresat pentru acordarea concediului de studii după finisarea sesiunii. Concediul de studii nefolosit nu se poate utiliza în anul universitar următor.

(6) În cazul, în care salariatul, aflîndu-se în concediu: anual şi suplimentar plătit, cu excepţia celor care se află în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vărsta de 3 ani,primeşte de la instituţia de învăţămînt adeverinţa (invitaţia) la sesiune sau pentru apărarea diplomei (tezei de licenţă), concediul respectiv se întrerupe şi se emite ordinul privind acordarea concediului de studii. Ordinul se emite în baza cererii salariatului cu anexarea obligatorie a adeverinţei de la instituţia de învăţămînt.

(7) Nu se consideră concediu de studii, participarea angajaţilor la cursuri sau alte forme de instruire, cu scoaterea de la locul de muncă, prin decizia angajatorului. Salariaţii, care pleacă temporar la cursuri de pregătire profesională continuă în instituţii de învaţamînt şi instituţii de perfecţionare a calificării, cu menţinerea funcţiei scriptice, pentru perioada de instruire li se menţine salariul mediu.

CAPITOLUL IV

Protecţia socială a salariaţilor

 

Articolul 19

(1) Administraţia va asigura plăţile indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, pentru concedii de maternitate şi naşterea copilului în mărimile stabilite de legislaţia în vigoare;

(2) Salariaţii beneficiază anual de ajutor material, conform deciziei Angajatorului, în mărime de pînă la un salariu de funcţie lunar, în limitele posibilităţii financiare ale întreprinderii.

(3) Salariaţilor deplasaţi în interes de serviciu şi pe domeniul activităţii sindicale li se acordă garanţii şi compensaţii, prevăzute de articolele 175-176 din Codul muncii şi de Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 05 ianuarie 2012.

(4) Salariaţilor, care în virtutea funcţiilor şi obligaţiilor de serviciu se deplasează cu transportul public, Angajatorul va asigura abonament pentru călătorii în transport, inclusiv rambursarea cheltuielilor suportate de angajaţi pentru deplasarea cu transportul de pasageri (autobuse, maxi-taxi) în localităţile limitrofe, conform listei şi condiţiilor indicate în anexa nr. 4 la  prezentul contract.

(5) Salariaţii pot beneficia de prime din partea angajatorului în limita posibilităţilor financiare în următoarele cazuri:

-               cu prilejul aniversării a 30, 40, 50 şi 60 ani de la naştere şi cu prilejul pensionării în mărime de un salariu de funcţie, în cazul în care au un stagiu de muncă neîntrerupt în cadrul întreprinderii mai mult de 5 ani;

-               cu prilejul aniversării a 35, 45, 55 şi 65 ani de la naştere în mărime de 50 % din salariu de funcţie, în cazul în care au un stagiu de muncă neîntrerupt în cadrul întreprinderii mai mult de 5 ani;

-               salariaţilor care activează neîntrerupt neîntrerupt la întreprindere şi în Serviciul Pază de Stat  20 de ani, 25 de ani, 30 de ani şi 35 de ani în mărime de un salariu de funcţie.

(6) Salariaţii (sau după caz membrii familiilor acestora) vor beneficia de compensaţii băneşti din partea angajatorului în limita posibilităţilor financiare în următoarele cazuri

-           la naşterea sau înfierea unui copil în mărime de 1000 lei;

-           decesul salariatului în mărime 5 salarii minime;

-           decesului părinţilor/copiilor salariatului în mărime de 3 salarii minime;

-           intervenţii chirurgicale pe probleme oncologice, cardiace, cardio-vasculare etc. pînă la 10 salarii minime în baza deciziei comisiei create în acest scop;

-           salariaţii care au copii invalizi sau care îngrijesc de un membru al familiei invalid, în mărime de 2 salarii minime pe durata unui an, în cazul în care ambii părinţi lucrează în cadrul unităţii prima se va acorda doar unuia dintre aceştia.

-          salariaţii care au copii de vârstă preşcolară la 1 iunie (Ziua internaţională a copilului) în mărime de 350 lei;

-           salariaţii care au copii care merg în clasa I la 1 septembrie în mărime de 400 lei.

(7) Salariaţii eliberaţi din serviciu în legătură cu pensionarea (cu excepţia persoanelor pensionate în legătură cu vechimea în muncă în serviciu) cu un stagiu neîntrerupt la întreprindere şi în Serviciul Pază de Stat a MAI în funcţii civile mai bine de 30 ani (calculat cumulativ), angajatorul va plăti o indemnizaţie în mărime de 20% din ultimul salariu de funcţie pentru fiecare an de lucru în cadrul Întreprinderii.

(8) Salariaţii, vor beneficia de ajutoare materiale în cazuri excepţionale (accidentare sau îmbolnăvire gravă, intervenţii chirurgicale, calamităţi naturale care au afectat domiciliul angajatului), în baza deciziei comitetului sindical, precum şi cadouri, în limita surselor financiare ale sindicatului,  în următoarele cazuri:

-           cu prilejul Revelionului şi sărbătorirea Paştelui;

-           pentru copii în vîrstă de pînă la 14 ani, cu prilejul sărbătorilor de iarnă;

-           la zile de naştere-date jubiliare (40, 50, 60, 70 ani), precum şi atingerea vărstei pensionare,  în mărime de 500 lei.

 

CAPITOLUL V

Formarea  profesională

Articolul 20

(1) Părţile sunt de acord că formarea  profesională constituie o modalitate ce contribuie la îmbunătăţirea activităţii specifice şi convin asupra necesităţii şi obligativităţii formării profesionale a tuturor categoriilor de angajaţi

(2) Prin formare profesională Părţile înţeleg orice proces de instruire în urma căruia un salariat dobîndeşte o calificare, atestată printr-un certificat sau o diplomă eliberate în condiţiile legii.

(3) Principiul formării profesionale, dezvoltat preponderent în parteneriat patronat-sindicate, ca formă de instruire profesională alternativă la sistemul formal, este definitoriu pentru politica de calificare a salariaţilor conform cerinţelor pieţei muncii. Pe lîngă formarea profesională de bază există formarea profesională continuă şi formarea tehnică.

(4) Prin formare profesională continuă se înţelege orice proces de instruire în cadrul căruia un salariat, avînd deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale prin aprofundarea cunoştinţelor într-un anumit domeniu al specialităţii de bază sau prin deprinderea unor metode sau procedee noi aplicate în cadrul specialităţii respective.

(5) Prin formare tehnică se înţelege orice sistem de instruire prin care un salariat însuşeşte procedeele de aplicare în procesul muncii a mijloacelor tehnice şi tehnologice.

(6) Părţile recunosc necesitatea pregătirii permanente a forţei de muncă flexibile şi calificate cu scopul dezvoltării spiritului competitiv pe piaţa muncii, eliminării deficitului forţei de muncă calificate, atragerea tinerilor specialişti în ramură şi contribuirea la stoparea exodului forţei de muncă în exterior.

 

 

 Articolul 21

(1) Angajatorul va  asigura alocarea  în mărime de cel puţin 2 la sută din fondul de salarizare a Întreprinderii pentru organizarea cursurilor de formare profesională (subsecvent şi instruirea sindicală) a angajaţilor în cadrul instituţiilor de învăţămînt sau centrelor de pregătire.

(2) Angajatorul comunică la solicitarea organizaţiilor sindicale modul de folosire a fondurilor destinate  formării profesionale a angajaţilor. În cadrul fiecărei unităţi, angajatorul, în comun cu sindicatul, întocmeşte şi aprobă anual planurile de formare profesională

 

Articolul 22

(1) Angajatorul este obligat să  creeze  condiţiile necesare  şi   să favorizeze   formarea profesională   şi tehnică ,   inclusiv instruirea sindicală  a salariaţilor care urmează instruirea în producţie, se perfecţionează sau studiază în instituţii de învăţământ.

(2) Angajatorul va acorda sindicatului ajutorul necesar   la pregătirea cadrelor pentru participarea la procesul de negocieri colective în sistemul parteneriatului social şi la implementarea prevederilor prezentului contract.

(3) Sindicatul, în comun cu partenerii sociali va elabora şi promova programele de instruire în probleme ce ţin de raporturile de muncă, negocieri colective, a partineriatului şi dialogului social, jurisdicţiei muncii, etc

 

CAPITOLUL VI

Dezvoltarea parteneriatului social

Articolul 23

(1) Angajatorul  va consulta Sindicatul în toate cazurile în care iniţiază sau avizează proiectele de acte  normative cu privire la:

a) remunerarea muncii,

b) asigurării sociale,

c) ocrotirii sănătăţii, 

d) reorganizarea unităţilor;

e) aplicarea sistemului de normare a muncii;

f) programarea concediului de odihnă anual;

g) repartizarea biletelor de odihnă alocate;

h) sancţionarea disciplinară a angajaţilor;

i) stabilirea unor plăţi de stimulare şi compensare;

k) acordarea ajutorului material;

l)  în alte cazuri,  ce ţin de timpul şi condiţiile de muncă, dezvoltare social – economică şi cultural - sportivă a salariaţilor.

(2)  Organele sindicale  îşi vor  comunica  avizul în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării.

 

Articolul 24

(1) Garanţii pentru persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de muncă de bază:

1.1 Persoanele alese în componenţa organelor sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul de muncă de bază nu pot fi supuse sancţiunilor disciplinare  fără  acordul preliminar al organului ai cărui membri sânt la data comiterii abaterii (încălcării) disciplinare. Conducătorii organizaţiilor sindicale primare (organizatorii sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi traşi la răspundere disciplinară fără consimţămîntul preliminar al organului sindical ierarhic superior.

1.2 Transferarea la alt lucru a persoanei, alese în componenţa organului sindical şi neeliberate de la locul de muncă de bază, se face cu consimţământul scris al angajatului şi a organului sindical al cărui membri sunt, respectându-se şi alte prevederi stabilite de legislaţie,  convenţia colectivă nivel ramural şi de prezentul contract.

1.3 Conducătorii organizaţiei sindicale  neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi concediaţi fără acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior.

1.4 Organele sindicale îşi vor comunica acordul sau dezacordul privind încetarea contractului individual de muncă a angajatului  în temeiul lit. art 87 punct.4) al Codului Muncii  al Republicii Moldova în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului de către angajator. În cazul în care răspunsul nu a fost primit de angajator în acest termen, acordul organului respectiv se prezumă.

1.5 Eliberare din serviciu a persoanei alese în organul sindical şi neeliberate de la locul de muncă de bază se admite cu respectarea prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova,  şi doar cu acordul preliminar al organului sindical al cărui membru este persoana în cauză.

1.6 Membrilor organelor sindicale elective neeliberaţi de la locul de muncă de bază li se acordă până la 4 ore de lucru pe săptămînă pentru aşi realiza drepturile şi aşi îndeplini obligaţiile sindicale, păstrânduli-se salariul mediu. Durata reală a timpului de lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor sindicale poate fi determinată săptămânal prin acordul părţilor.

1.7  Preşedinţii organizaţiilor sindicale primare, neeliberaţi de la locul de muncă de bază, vor beneficia de 5 zile concediu suplimentar plătit în anul de gestiune, pentru timpul cînd salariatul a lucrat efectiv  în funcţia electivă

1.8 Pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti în interesele membrilor de sindicat, în perioada participării la adunările sindicale, învăţământul sindical, formarea profesională sindicală,  seminarele, concursurilor, spartachiadelor, congresele, conferinţele  şi plenarele convocate de sindicat, participanţii, membrii organelor elective şi alţi membri de sindicat sânt eliberaţi de la locul de muncă de bază pe durată acestora, păstrînduli-se salariul mediu, precum şi compensarea  cheltuielilor de călătorie tur-retur.

 

 (2) Garanţii persoanelor alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă de bază:

2.1 Persoanelor eliberate din lucru ca urmare a alegerii în funcţii elective în organele sindicale, după expirarea mandatului, li se acordă funcţia deţinută anterior, iar în lipsa acesteia - o altă funcţie echivalentă în aceeaşi unitate. Pe perioada de exercitare a funcţiei elective, contractul individual de muncă se suspendă.

2.3 În cazul în care este imposibil a acorda locul de muncă ocupat anterior sau un loc de muncă echivalent (lichidarea unităţii, reorganizarea ei, reducerea funcţiei), administraţia (iar în cazul lichidării unităţiii - succesorul de drept) plăteşte persoanelor indicate la pct. (2) al prezentului articol o indemnizaţie în temeiul prevederilor  legislaţiei în vigoare. 

2.4 Persoanele eliberate din funcţie în legătură cu alegerea lor în componenţa organelor sindicale ale unităţii dispun de aceleaşi drepturi şi înlesniri ca şi ceilalţi membri ai colectivului respectiv.

2.5 Retribuirea muncii conducătorului organului sindical al cărui contract individual de muncă a fost suspendat în legătură cu alegerea în funcţia electivă se efectuează din contul mijloacelor unităţii şi se transferă pe contul sindicatului.  Mărimea salariului include salariul de bază (salariul funcţiei), salariul suplimentar (adausurile şi sporule la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare, dar nu mai mic de salariu în funcţia de exerciţiu.

2.7 Concedierea la iniţiativa administraţiei a persoanelor care au fost alese în componenţa organelor sindicale nu se admite timp de doi ani după expirarea atribuţiilor elective, cu excepţia cazurilor de lichidare totală a unităţii sau comiterii de către persoana respectivă a unor acţiuni culpabile, pentru care legislaţia prevede posibilitatea concedierii. În asemenea cazuri, concedierea se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Articolul 25

(1) Reprezentantul Sindicatului va participa în mod obligatoriu la şedinţele  din cadrul ÎS Servicii Pază a MAI în cadrul cărora se vor pune spre discuţie chestiunile privind totalizarea activităţii  subdiviziunii, remunerarea muncii,  condiţiilor de muncă, asigurările sociale, ocrotirea sănătăţii şi alte domenii ce ţin de dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor şi intereselor colective şi individuale  de muncă a angajaţilor, precum şi în alte cazuri  în conformitate cu dreptul salariaţilor la administrarea unităţilor.

(2) La nivelul unităţilor structurale şi filale, la şedinţele de conducere în cadrul cărora se pun spre discuţie chestiunile privind bilanţul activităţilor instituţiei, remunerarea muncii, asigurărilor sociale, ocrotirii sănătăţii şi alte domenii ce ţin de muncă, dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor angajaţilor va participa reprezentantul (membrul biroului) asociaţiei sindicale.

(3) Reprezentanţii care participă la şedinţe, indiferent de nivelul la care are loc, va asigura confidenţialitatea informaţiei documentelor discutate.

(4) La solicitarea preşedintelui organizaţiei sindicale sau a  membrilor  aleşi în organele de conducere ale sindicatului, angajatorul/conducătorul  le va acorda audienţă

 

Articolul 26

(1) Administraţia are obligaţia să acorde gratuit Sindicatului  încăperi cu tot inventarul, cu încălzire, iluminare, cu servicii de dereticare şi pază necesare activităţii acestuia.

(2) Administraţia pune gratuit  la dispoziţia sindicatului,  mijloace de telecomunicaţii pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti,  iar  la necesitate acordă mijloace de transport.

(3) Întreţinerea gospodărească, inclusiv reparaţia, încălzirea, iluminarea, serviciile de dereticare, dotarea clădirilor, încăperilor, amenajărilor se fac din contul angajatorului.

(4) Angajatorul/conducătorul, va defalca lunar pe contul Sindicatului „SINDMAI” mijloace financiare în mărime de 0,15% din fondul de salarii,  pentru utilizarea lor în  scopuri de întremare a sănătăţii salariaţilor şi desfăşurarea activităţilor cultural-sportive.

(5) Administraţia,  la cererea scrisă a  membrului de sindicat,  efectuează  în modul stabilit de legislaţie,  colectarea cotizaţiilor de membru şi le transferă lunar pe contul de decontare ale organului sindical.

(6) Sindicatului „SINDMAI” are obligaţia:

- să asigure apărarea drepturilor angajaţilor Întreprinderii;

- să contribuie la activitatea eficientă a Întreprinderii prin metode şi mijloace sindicale specifice (încheierea contractelor, susţinerea convorbirilor în vederea soluţionării litigiilor de muncă etc.);

- să asigure controlul asupra respectării prevederilor legislaţiei în domeniul muncii, salarizării, protecţiei muncii şi tehnicii securităţii de către Angajator;

- să contribuie în comun cu Angajatorul la întărirea disciplinei de muncă a angajaţilor şi respectarea obligaţiunilor funcţionale şi la sporirea veniturilor Întreprinderii.

CAPITOLUL VII

Alte chestiuni determinate de părţi

Articolul 27

 

(1) Părţile semnatare, conducîndu-se de principiile parteneriatului social sunt în drept să primescă gratuit informaţii ce ţin de condiţiile şi timpul de  muncă, salariu, modul de folosire a fondurilor destinate îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă şi celor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă .

(2) Sindicatul va comunica la solicitarea angajatorului devizul de cheltuieli şi modul de utilizare a mijloacelor  financiare în mărime de 0,15% din fondul de salarii, transferate pe contul Sindicatului „SINDMAI”.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Articolul 28

(1) Părţile semnatare promovează un climat  moral-psihologic normal în raporturile de serviciu, respectând prevederile legii şi ale prezentului Contract.

(2) Personalul cu funcţii de conducere are obligaţia de a respecta personalitatea şi demnitatea angajaţilor subordonaţi, în cadrul relaţiilor de muncă şi conexe, precum şi din partea angajaţilor faţă de şefii lor ierarhici.

(3) Părţile semnatare se obligă să respecte şi să aducă la cunoştinţa angajaţilor prevederile  prezentului Contract.

(4) Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin acte adiţionale ca urmare a acordului de voinţă a părţilor, în condiţiile legii.

(5) În perioada acţiunii Contractului fiecare din părţile semnatare este în drept să propună, în baza unei înţelegeri reciproce, operarea  modificărilor şi/sau completărilor  în modul stabilit de legislaţie, care nu vor împiedica şi nu vor contravine obligaţiunilor deja asumate.  Orice solicitare de modificare a prezentului Contract va constitui obiectul unei negocieri.

(6) Negocierile cu privire la modificare vor începe nu mai tîrziu de 7 zile şi nici mai devreme de 3 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.

(7) Solicitările de modificare, completare a prezentului contract se comunică în scris celeilalte părţi. Din partea angajatorului vor fi înaintate Prezidiului Sindicatului, iar cele ale Sindicatului - se înaintează ÎS Servicii Pază a MAI cu înregistrare în secretariat.                                             

(8) Părţile sunt obligate să-şi furnizeze reciproc informaţiile necesare pentru desfăşurarea negocierilor colective, în termen de 14 zile calendaristice din momentul solicitării.

(9) La solicitarea Sindicatului, preferenţial, ca urmare a înţelegerii prealabile, va fi organizată întâlnirea conducătorilor cu reprezentanţii  Sindicatului.

(10) Totalizarea activităţii Sindicatului se efectuează semestrial/anual şi se aduce la cunoştinţă membrilor de sindicat la adunarea generală sau conferinţă, cu participarea reprezentanţilor Administraţiei  Întreprinderii.

 

Articolul 29

(1) Prezentul Contract se  încheie pe o perioadă de cinci ani. Cu acordul părţilor  termenul de valabilitate a Contractului poate fi prelungit.

(2) Suspendarea sau încetarea Contractului poate interveni prin acordul părţilor.

(3) Cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiată, părţile vor conveni asupra prelungirii valabilităţii Contractului sau a negocierii clauzelor acestuia.

(4) Dacă nici una dintre părţi nu solicită prelungirea valabilităţii sau negocierii Contractului, acesta se prelungeşte de drept pe o perioadă de un an de la data expirării valabilităţii.

(5) La expirarea termenului  Contractului, acesta continuă să-şi producă efectele până la momentul încheierii unui nou Contract, sau până când părţile nu vor decide asupra prelungirii acestuia.

 

Articolul 30

(1) Interpretarea clauzelor Contractului se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpretează potrivit dreptului comun.

(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate în prezentul Contract atrage răspunderea părţilor semnatare, în condiţiile legii.

(10) Părţile îşi asumă  răspundere pentru respectarea prezentului contract, controlul asupra respectării fiind pus în seama  părţilor contractante prin comisia de conciliere.

(3) Conflictele de muncă pot avea la bază divergenţe de interes economic, social şi profesional. Problemele apărute în aplicarea prezentului Contract vor fi analizate, la sesizarea uneia dintre părţi, în cadrul comisiei de conciliere (organ extrajudiciar), constituită în conformitate cu prevederile art.351 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003.

 

Articolul 31

(1) Prezentul Contract intră în vigoare  din data înregistrării acestuia la Inspectoratul Teritorial al Muncii.                                                             

(2) Prezentul Contract s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru  Inspectoratul Teritorial al Muncii.

 

 Data semnării: 28 martie 2016

 ANEXA 1, alin.(11) art.4

la Contractul colectiv de muncă

(nivel de unitate) pentru anii 2016-2020

 

  LISTA  LUCRĂRILOR  ŞI  LOCURILOR  DE MUNCĂ

cu condiţii grele şi vătămăzoare din cadrul Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI, pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare

 

 

Nr.

d/o

Cod, conform

HG nr.1487 31.12.2004

Denumirea lucrărilor şi/sau  a locurilor de muncă

Denumirea funcţiei

conform CORM 006-14

Sectorul de producţie

Numărul de puncte în funcţie de gradul de nocivitate

Mărime sporului,

lei

1

2

3

4

5

6

 1. 1.

K.73.A.009

Dereticare încăperi

Îngrijitor încăperi de producţie şi de serviciu în

unităţi structurale şi filiale

2

100

 1. 2.

K.73.A.051

Lucrul la monitoarele maşinilor electronice de calcul, computere, aparate de multiplicare

 

Emisii electromagnetice create de utilajul periferic (video displee) al maşinilor de calcul

Dispecer superior, inginer de schimb,  inginer, inginer de serviciu, inspector coordonator CMPT;

Inginer pentru exploatarea sistemelor informaționale;

Inginer, dispecer/operator serviciu dispecerat din filiale şi centre monitorizare regionale

2

100

 1. 3.

K.73.A.042

 

 

 

K.74.A.004

Lucrările reprografice la aparate de copiere cu lumină şi alte aparate de multiplicare

Lucrări de multiplicare în încăpere închisă

Şef secretariat

Referent (cancelarie)

Inspector superior (cancelarie)

Specialist contracte CMPT

 

0,5

100

 1. 4.

K.73.A.042

 

Lucrul în depozite de cărţi şi în arhive

Contabil, specialist resurse umane în  unităţi structurale

Contabil-şef, inspector personal de administrare în filiale

2

100

 1. 5.

K.73.A.028

 

 

 

I.64.A.004

 

 

 

 

 

 

I.64.A.006

 

 

Lucrările de montaj radio cu utilizarea canifoliului şi ferului clorat

Întreţinerea tehnică şi exploatarea instalaţiilor de transmisie teleradio,

în gama de unde de la 1cm pînă la 10m, inclusiv cu frecvenţa de la 30MHz - 30000 MHz

Lucrări la înălţime de întreţinere tehnică şi reparaţie a liniilor aeriene de telecomuni -caţii şi radioficare

Inginer-coordonator

Inginer-electronist

Electronist

2

100

 1. 6.

I.64.A.004

 

 

 

 

 

 

I.64.A.006

 

 

 

 

K.73.B.013

Întreţinerea tehnică şi exploatarea instalaţiilor de transmisie teleradio,

în gama de unde de la 1cm pînă la 10m, inclusiv cu frecvenţa de la 30MHz - 30000 MHz

Lucrări la înălţime de întreţinere tehnică şi reparaţie a liniilor aeriene de telecomunica- ţii şi radioficare

Sfredelirea manuală în locurile de inaccesibili- tate redusă a orificiilor (şanţurilor, nişelor) în construcţiile de beton armat,spargerea manuală a construcţiilor din beton şi beton armat

Electromontor sisteme de pază şi semnalizare a incendiilor

 

2

100

 1. 7.

A.02.A.006

Paza depozitelor cu pesticide, erbicide şi arboricide

Gardian public pază fizică,

regim de lucru 24 ore, DRO şi PF mun.Chişinău/filiale

(staţii de pompare şi tratare a apei, staţii de epurare, depozite de nămol, depozite de clor etc.)

2

100

  

Notă: Listele nominale ale salariaţilor cărora li se stabilesc sporuri de compensare, se actualizează lunar, către data efectuării decontărilor salariale, pentru timpul cînd salariatul a lucrat efectiv  în funcţia şi sectorul nominalizat în tabel.

ANEXA 2, alin.(6) art.5

la Contractul colectiv de muncă

(nivel de unitate) pentru anii 2016-2020

N O R M E L E

de acordare gratuită a echipamentului de protecţie individuală

pentru salariaţii Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI

 

Nr.

d/o

Denumirea funcţiei

Sectorul de producţie

Sortimentul

Cantitatea

Durata utilizării

1

2

3

4

5

1

Specialist categoria 1 - depozit

Salopetă

Mănuşi

Încălţăminte (vară/iarnă)

1 pereche

2 perechi

2 perechi

1 an

1 lună

3 ani

2

Intendent,  electrician sector, muncitor la îngrijirea complexă şi repararea clădirilor

Halat

Mănuşi

2 perechi

2 perechi

1 an

1 lună

4

Îngrijitor încăperi de producţie şi de serviciu

Halat

Mănuşi elastice

Cremă hidratantă antiseptică

2 perechi

5 perechi

2 un.

1 an

1 an

1 an

 

5

Lăcătuș auto, mecanic

Salopetă cu vestă de vară

Salopetă cu vestă de iarnă

Mănuşi căptuşite Încălţăminte (vară/iarnă)

Ochelari de protecţie sau viziere

1 pereche

1 pereche

2 perechi

2 perechi

2 perechi

2 ani

2 ani

1 lună

1 an

3 ani

6

Inginer-electronist, electronist,   electromontor sisteme de pază şi semnalizare a incendiilor

Salopetă cu vestă de vară

Salopetă cu vestă de iarnă

Mănuşi căptuşite

Încălţăminte (vară/iarnă)

Trusă pentru instrumente

Cască din polietilenă

Centură pentru poziţionare şi ataşarea trusei cu scule.

Lanternă de cap LED

Semimască împotriva particulelor solide netoxice

1 pereche

1 pereche

2 perechi

2 perechi

1 pereche

1 unitate

1 unitate

 

 

1 unitate

2 perechi

 

3 ani

3 ani

1 lună

2 ani

2 ani

4 ani

4 ani

 

 

3 ani

1 an

Notă: 1. Angajatorul poate furniza doar  echipament de protecţie individuală care: este în conformitate cu specificaţiile de securitate şi sănătate,  oferă protecţie fără să prezinte un pericol major în sine,  este adecvat pentru condiţiile relevante,  este ergonomic şi se potriveşte lucrătorului.

2. Lucrătorii trebuie să fie instruiţi la intervale regulate cu privire la: cerinţele specifice pentru îmbrăcămintea individuală de protecţie,  utilizarea corectă conform cerinţelor de securitate,  depozitarea adecvată, verificarea gradului de protecţie şi aceste instrucţiuni trebuie documentate.

ANEXA 3 alin.(4) art.17

la Contractul colectiv de muncă

(nivel de unitate) pentru anii 2016-2020

 

 

LISTA FUNCŢIILOR

personalului de conducere şi de specialitate cu

durata concediului suplimentar plătit

 

Nr.

d/o

Funcţia

Durata concediului suplimentar

1

2

4

Filiale, centre de monitorizare regionale

1

Director, director-adjunct, contabil-şef, înginer-şef (personal de administraţie), şef serviciu, şef centru

5 zile calendaristice

2

Inginer-şef dispecerat de pază;

Şef serviciu montare şi deservire din unităţile administrative afiliate filialei (Cantemir, Basarabeasca etc.)

Împuterniciţi desemnaţi  pentru securitatea şi sănătatea în muncă

3 zile calendaristice

Aparatul central, direcţii şi unităţi structurale

1

Director general, şef direcţie, şef-adjunct direcţie, şef secţie, şef serviciu, şef detaşament, şef-adjunct detaşament, specialist principal sector,  şef centru, şef-adjunct centru

5 zile calendaristice

2

Împuterniciţi desemnaţi pentru securitatea şi sănătatea în muncă

3 zile calendaristice

 

Notă: Concediile suplimentare se alipesc la concediile anuale. La prezenţa unor situaţii caracteristice pentru acordarea a două sau mai multe  concedii anuale suplimentare plătite, salariaţii pot benefiiicia doar de un tip de concediu suplimentar, mai avntajos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4 alin. (4) art.19

la Contractul colectiv de muncă

(nivel de unitate) pentru anii

2016-2020

 

 

LISTA

direcţiilor  şi  unităţilor structurale asigurate cu abonament şi

localităţile limitrofe entităţilor ÎSSP MAI, pentru rambursarea

cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu

 

 

Nr.

d/o

Unitatea structurală

Localităţile limitrofe, obiective deservite

Numărul de  abonamente

Raza de influienţă

1

Direcţia evidenţă contabilă şi analiză economică

abonamente

2

Direcţia logistică şi administrare

abonamente

3

Direcţia pază tehnică

abonamente

4

Direcţia resurse umane

abonamente

5

Secţia pază fizică

abonamente

6

Secţia instruire şi management operaţional

abonamente

7

DRO şi PF mun.Chişinău

15 abonamente

8

CMPT ÎSSP MAI:

-oraşele:Durleşti, Cricova;

-comunele: Cojuşna, Vatra, Ghidighici, Truşeni, Dumbrava, Sireţi, Ciorescu, Măgdăceşti, Goianul Nou, Porumbreni, Ratuş, Stăuceni, Tohatin, Budeşti, Coloniţa, Cruzeşti, Sîngera, Bacioi, Floreni, Mereni;

- străzile: Industrială, Şoseaua Balcani, Varniţa, Petricani;

- obiectivele: Obiecte Speciale, str.Uzinelor 210; SA „Protecţie”, str.Uzinelor 203; SA „Glass Container Company”, str.Uzinelor 201.

- Aeroport;

-

9

Filiala Bălţi

15 km

10

Filiala Cahul

20 km

 

Notă: Rambursarea cheltuielilor se efectuiază conform cerinţelor generale, inclusiv în baza:

-              Registrului de evidenţă a deservirii tehnice a mijlocaelor SPI;

-              Registrului chemărilor de la obiectivele şi apartamentele conectate la CMPT:

-              Tichetelor  şi abonamentelor de călătorie.

 

 

 

Последние новости

Назад Вперед Стр:

Окт.04

5 octombrie - Ziua Internationala a Pedagogilor!

5 octombrie - Ziua Internation…

   Уважаемые коллеги!                                              Президиум...

Читать далее >>

Окт.04

Vârsta de pensionare pentru angajații MAI rămâne aceeași

Vârsta de pensionare pentru an…

  Discuțiile unor politicieni despre necesitatea modificării vârstei de pensionare a funcționarilor publici cu statut special și al militarilor au generat...

Читать далее >>

Сен.24

Parteneriat social în continuă dezvoltare

Parteneriat social în continuă…

La data de 23 septembrie, în incinta IGP, conducerea Sindicatului „Demnitate” s-a  întâlnit  cu conducerea Inspectoratului General al Poliţiei. La  prezenta...

Читать далее >>

Сен.24

Participarea președintelui Federației "SINDLEX",Mihail LAȘCU LA EMISIUNEA "SPUTNIK MOLDOVA"

Participarea președintelui Fed…

La data de 23 septembrie, curent președintele Federației  ”SINDLEX” dl Mihail Laşcu a participat la emisiunea  "SPUTNIK MOLDOVA" la care a...

Читать далее >>

Сен.24

Suntem la straja drepturilor sociale şi de muncă.

Suntem la straja drepturilor …

Urmare  apariţiei  unor opinii a politicului, privitor la necesitatea modificării vârstei de pensionare a funcţionarilor publici cu statut special şi...

Читать далее >>

Сен.21

OPORTUNITATEA UNOR MODIFICĂRI LEGISLATIVE- COMUNICAT

OPORTUNITATEA UNOR MODIFICĂRI …

 Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” s-a autosesizat pe marginea declarațiilor apărute în mass-media privind oportunitatea unor modificări legislative care ar...

Читать далее >>

Авг.30

Ziua Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRIE

Ziua Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRI…

STIMAȚI COLEGI! Sindicatul Angajaţilor  din  Învăţămînt şi Educaţie „Viitorul” cu prilejul Zilei Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRIE, Vă adresează un călduros mesaj de felicitare cu urări de...

Читать далее >>

Авг.26

30 de ani - LA MULȚI ANI MOLDOVA!

30 de ani - LA MULȚI ANI MOLDO…

Mult stimaţi colegi, Cu prilejul aniversării a 30 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova    Federaţia Sindicatelor din Moldova  „SINDLEX”, Vă adresează cele...

Читать далее >>

Авг.25

Un nou sediu pentru salvatorii și pompierii din Anenii Noi

Un nou sediu pentru salvatorii…

  Astăzi, 25 august 2021, dl Mihail LAȘCU, președintele Federației “SINDLEX” a participat la inaugurarea noii Unități de salvatori și pompieri...

Читать далее >>

Авг.25

PROVOCĂRILE ANULUI DE STUDIU 2021-2022 ÎN ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL

PROVOCĂRILE ANULUI DE STUDIU 2…

    Tradițional, în luna august cadrele didactice se întrunesc pentru a face bilanțul anului de studii care a trecut și își...

Читать далее >>

Июль.24

Forumul “Condiții de muncă în pandemie. Noi abordări. Aspecte social-economice”.

Forumul “Condiții de muncă în …

În perioada 21-23 iulie 2021, conform planului de activitate al Federației “SINDLEX” pentru anul 2021, peste 40 de sindicaliști din...

Читать далее >>

Июль.23

COMUNICATUL Comitetul Federal al Federației “SINDLEX”

COMUNICATUL Comitetul Federal …

În ultimul timp, unii politicieni și unele surse mass - media se expun nefondat  și denigrator pe marginea activității Ministerului...

Читать далее >>

Июль.09

COMUNICAT

COMUNICAT

Sindicatul  "Demnitate"  exprimă îngrijorare în legătură cu  dezordinile în masă provocate de unii  actori electorali și condamnă  acțiunile  violente  în...

Читать далее >>

Июль.05

SEMNAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ AL CSC “DINAMO” al MAI pentru anii 2021-2026

SEMNAREA CONTRACTULUI COLECTIV…

Angela OTEAN, președintele Sindicatului „DEMNITATE”, secretarul general al Federației „SINDLEX” și dl Ion BUCUR, șef al Clubului Sportiv Central “DINAMO”...

Читать далее >>

Июль.05

Rezultatele relevante ale Comisiei de Femei din cadrul CNSM, în prima jumătate a anului 2021

Rezultatele relevante ale Comi…

Dna Angela OTEAN, secretarul general și președintele Organizației de Femei al Federației “SINDLEX”, președintele  Sindicatului “DEMNITATE”, vicepreședintele Comisiei de Femei...

Читать далее >>

Июнь.11

CONFERIREA DISTICȚIEI INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ - CRUCEA „Pentru merit” clasa II

CONFERIREA DISTICȚIEI INSPECTO…

Dl Mihail LAȘCU, președintele Federației „SINDLEX” la data de 10 iunie 2021 a fost menționat cu Distincția Inspectoratului General al...

Читать далее >>

Июнь.10

10 iunie – Ziua Poliției de Frontieră

10 iunie – Ziua Poliției de Fr…

       Mult stimați colegi, În numele Comitetului Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” şi al meu personal, Vă adresez cele...

Читать далее >>

Июнь.07

ZIUA SINDICALISTULUI - 2021

ZIUA SINDICALISTULUI - 2021

STIMAȚI COLEGI, În numele Comitetului Federal al Federației “SINDLEX” şi al meu personal, permiteţi-mi să vă felicit cu Ziua Sindicalistului, care...

Читать далее >>

Июнь.04

MESAJ DE CONDOLEANȚE

MESAJ DE CONDOLEANȚE

Comitetul Federal al Federatiei "SINDLEX" si Consiliul Sindicatului Angajaților din Învățământ și Educație “VIITORUL” își exprimă regretul profund în legătură...

Читать далее >>

Июнь.02

Sindicatul "SINDMAI"- Felicitare cu ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIIlor

Sindicatul "SINDMAI"…

Sindicatul "SindMAI", organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova "SINDLEX" a organizat și desfășurat, la data de 1 iunie curent, de...

Читать далее >>

Июнь.02

DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIILOR SINDICATUL "FRONTIERA" A ORGANIZAT MAI MULTE ACTIVITĂȚI"

DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPII…

De Ziua Internațională a Copilului la Poliția de Frontieră în conlucrare cu Sindicatul "FRONTIERA" au fost organizate multe activități interesante...

Читать далее >>

Июнь.02

COPIII SUNT VIITORUL ȚĂRII NOASTRE

COPIII SUNT VIITORUL ȚĂRII NOA…

Ziua Internaţională a Copilului este un prilej de a sărbători în fiecare an puritatea şi inocenţa copilăriei. Ziua de 1...

Читать далее >>

Июнь.02

Copilărie păpădie....

Copilărie păpădie....

La 01 iunie de  Ziua Internaţională a Copilului, Inspectoratul General al Poliţiei în partineriat cu  Sindicatul „Demnitate” a organizat  mai...

Читать далее >>

Июнь.02

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI MARCATĂ ÎN CADRUL Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULU…

În contextul marcării Zilei Internaționale a copiilor Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de comun cu Sindicatul “SALVATORUL” au organizat...

Читать далее >>

Май.31

1 Iunie - Ziua Internațională a Copilului

1 Iunie - Ziua Internațională …

                               ,, Copilăria este inima tuturor...

Читать далее >>

Май.21

Consiliul General al Federației “SINDLEX” s-a întrunit..

Consiliul General al Federație…

Membrii  Consiliul General al Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”  la data de 19 mai 2021 s-au întrunit, în regim on...

Читать далее >>

Май.13

Sindicatul "VIITORUL" a semnat o nouă Convenție colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2021-2026

Sindicatul "VIITORUL…

În urma negocierilor colective, la data de 5 mai 2021, președintele Sindicatului Angajaților din Învățământ și Educație “VIITORUL”, Mihail Lașcu...

Читать далее >>

Май.02

PAȘTE FERICIT

PAȘTE FERICIT

Mult stimați colegi,  Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” Vă adresează sincere felicitări şi urări de bine! Fie ca...

Читать далее >>

Апр.30

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A OAMENILOR MUNCII-1 Mai

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A OAMENILO…

Mult stimați colegi, Cu prilejul Zilei Internaţionale  a solidarităţii oamenilor muncii-1 Mai   Comitetul Federal al Federației  „SINDLEX”, Vă adresează cele mai calde şi...

Читать далее >>

Апр.29

Partenerii sociali pledează pentru consolidarea sistemelor de securitate și sănătate în muncă pentru a proteja lucrătorii

Partenerii sociali pledează pe…

De Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă (ZMSSLM), marcată anual în întreaga lume la data de...

Читать далее >>

Апр.27

27 APRILIE-ZIUA DRAPELULUI DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

27 APRILIE-ZIUA DRAPELULUI DE …

Mult stimaţi colegi,           În numele Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” ,         Vă felicit cu Ziua Drapelului de Stat al Republicii...

Читать далее >>

Апр.05

LA MULȚI ANI, SALVATORII REPUBLICII MOLDOVA!

LA MULȚI ANI, SALVATORII REPU…

 Stimați colegi, angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență!      În numele Comitetului Federal  al Federaţiei Sindicatelor din Moldova  „SINDLEX” şi al meu personal,  Vă   adresez...

Читать далее >>

Март.27

EPSU - COVID și circumscripția electorală

EPSU - COVID și circumscripția…

Uniunea Serviciilor Publice Europene la data de 25 martie 2021 a organizat și desfășurat o ședință, în format online, cu...

Читать далее >>

Март.27

Consiliul Asociației Sindicale „SindMAI” au făcut un bilanț de activitate în anul 2020 și au examinat rezultatele obținute

Consiliul Asociației Sindicale…

  La data de 24 martie 2021 Asociația Sindicală „SindMAI”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, a desfăşurat în...

Читать далее >>

Март.12

Activitatea Prezidiului Consiliului Sindicatului „Viitorul” în anul 2020

Activitatea Prezidiului Consil…

Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul” a desfăşurat la data de 11martie 2021,în format online, şedinţa Plenară a Consiliului...

Читать далее >>

Март.06

8 MARTIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

8 MARTIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ …

Милые, нежные, прекрасные женщины   Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX»! От всей души разрешите вас поздравить c прекрасным женским днем -  8 Марта. Пусть...

Читать далее >>

Фев.15

Noi obiective de conlucrare dintre Sindicatul "FRONTIERA" și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Noi obiective de conlucrare di…

La data de 12  februarie 2021, în cadrul ședinței Plenare a Consiliului Sindicatului “FRONTIERA”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova...

Читать далее >>

Фев.09

Sindicatul „SALVATORUL” – resetarea activității

Sindicatul „SALVATORUL” – rese…

  Asociaţia Sindicală „SALVATORUL”, organizație membră  a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, la data de 6 februarie a.c., a convocat ședința...

Читать далее >>

Янв.28

Cooperarea Poliției de Frontieră cu Sindicatul „Frontiera”

Cooperarea Poliției de Frontie…

Sindicatul “FRONTIERA”, organizație membră a Federației „SINDLEX” a semnat la  data de 27 ianuarie 2021, un nou Contract colectiv de...

Читать далее >>

Дек.30

Acordarea gradului special „COMISAR-ȘEF”.

Acordarea gradului special „CO…

  Comitetul Federal al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” adresează sincere felicitări și urări de bine dlui Alexandru GOBJILA, prim-vicepreședinte al...

Читать далее >>

Дек.22

REITERĂM CERINȚELE

REITERĂM CERINȚELE

  APEL Sindicatul „DEMNITATE”, reprezentantul legal al angajaţilor din Poliţie, se adresează către protestatarii din faţa instituţiilor publice centrale cu solicitarea  de...

Читать далее >>

Дек.17

        LA CEAS ANIVERSAR

LA CEAS ANIVER…

                                         ...

Читать далее >>

Дек.17

MEREU LA DATORIE!

MEREU LA DATORIE!

Sindicatul „Demnitate”  se arată îngrijorat de declanșarea dezordinilor în masă şi condamnă  acțiunile  violente ale protestatarilor din fața Parlamentului RM,...

Читать далее >>

Дек.06

A P E LUL PREZIDIULUI CONSILIULUI SINDICATULUI ”DEMNITATE”

A P E LUL PREZIDIULUI CONSILIU…

Prezidiul Consiliul Sindicatului ”Demnitate” face apel către toți cetățenii  Republicii Moldova, participanți la protestul pașnic de astăzi, să nu admită...

Читать далее >>

Нояб.27

Federaţia „SINDLEX” a completat și modificat Convenţia colectivă la nivel ramural, pentru anii 2020-2025

Federaţia „SINDLEX” a completa…

  Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în parteneriat social cu Ministerul afacerilor interne, a semnat la 26 noiembrie curent, modificările şi...

Читать далее >>

Нояб.14

PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL- este cea de-a patra organizație internațională la care a aderat Federația “SINDLEX”

PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL-…

La data de 22 noiembrie curent, Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” a aderat la PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL- PSI. Această este cea...

Читать далее >>

Нояб.02

Siguranţa cetăţenilor, obligaţie primordială a angajaţilor MAI

Siguranţa cetăţenilor, obligaţ…

                      Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”,  partenerul social fidel al Ministerului Afacerilor Interne, vine cu alese mulţumiri...

Читать далее >>

Окт.31

ORGANIZAȚIA DE FEMEI – protecția socială și de sănătate a femeii sindicaliste

ORGANIZAȚIA DE FEMEI – protec…

  La data de 30 octombrie 2020, Organizația de Femei a Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”  a desfășurat seminarul cu genericul:...

Читать далее >>

Окт.29

Felicitare cu cea de-a 68 aniversare de la crearea Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI

Felicitare cu cea de-a 68 aniv…

  STIMAȚI COLEGI! Cu ocazia aniversării a 68-a de la crearea Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI,    primiţi expresia înaltei noastre consideraţii,...

Читать далее >>

Окт.27

Felicitare cu cea de-a 11 aniversare de la fondarea Sindicatului „DEMNITATE”.

Felicitare cu cea de-a 11 aniv…

STIMAȚI COLEGI, În numele Comitetului Federal al Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” şi al meu personal, permiteţi-mi să vă felicit cu...

Читать далее >>

Окт.22

COMUNICATUL Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”

COMUNICATUL Federației Sindica…

Comitetul Federal al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în numele membrilor de sindicat ai organizațiilor membre: Sindicatele „DEMNITATE”, „FRONTIERA”, „SALVATORUL”,...

Читать далее >>

Окт.21

      Centrul Naţional Anticorupţie are un nou Contract colectiv de muncă pentru anii 2020-2025

Centrul Naţional A…

  La data de 21 octombrie 2020, în rezultatul negocierilor bilaterale a Comisiei de negocieri şi consultări colective, a fost semnat...

Читать далее >>

Окт.02

 Ziua lucrătorului din învățământ

Ziua lucrătorului din învățăm…

                                       ...

Читать далее >>

Сен.29

Protejați pentru a servi cetățenii cu sârguință și legalitate.

Protejați pentru a servi cetăț…

La data de 24 septembrie, membrii Consiliului Sindicatului „Demnitate” s-au   întrunit într-o ședință ordinară, pe ordinea de zi fiind evaluarea...

Читать далее >>

Сен.03

ZIUA ARMATEI NAȚIONALE

ZIUA ARMATEI NAȚIONALE

      STIMAȚI COLEGI!  În numele Comitetului Federal al Federaţiei “SINDLEX” şi al meu personal, cu ocazia sărbătorii profesionale  – ZIUA ARMATEI  NAŢIONALE, Vă adresez...

Читать далее >>

Сен.01

ZIUA CUNOȘTINȚELOR - 1 SEPTEMBRIE

ZIUA CUNOȘTINȚELOR - 1 SEPTEMB…

STIMAȚI COLEGI! Sindicatul Angajaţilor  din  Învăţămînt şi Educaţie „Viitorul” cu prilejul Zilei Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRIE, Vă adresează un călduros mesaj de felicitare cu urări de...

Читать далее >>

Авг.26

LA MULȚI ANI, REPUBLICA MOLDOVA!

LA MULȚI ANI, REPUBLICA MOLDOV…

Mult stimaţi colegi, Cu prilejul aniversării a 29 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova    Federaţia Sindicatelor din Moldova  „SINDLEX”, Vă adresează cele...

Читать далее >>

Авг.25

LIPSA CADRELOR DIDACTICE ÎN ȘCOLI

LIPSA CADRELOR DIDACTICE ÎN ȘC…

La data de 25 august 2020, dl Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „VIITORUL” a participat la...

Читать далее >>

Авг.24

SINCERE CONDOLEANȚE FAMILIEI ÎNDURERATE

SINCERE CONDOLEANȚE FAMILIEI Î…

Sindicatul " Demnitate", Federația Sindicatelor din Moldova "Sindlex", cu profundă tristeţe exprimă condoleanțe familiei indurerate și colectivului Inspectoratului de Poliție...

Читать далее >>

Авг.21

Sindicatul „FRONTIERA” își susține familiile cu copii, care pășesc în anul de studii 2020-2021 în „Lumea Cunoștințelor”

Sindicatul „FRONTIERA” își sus…

 La  data de 14 august 2020,  Sindicatul „FRONTIERA” şi-a desfăşurat ședința Prezidiului Consiliului sindical cu participarea conducerii Federației „SINDLEX” în...

Читать далее >>

Июль.17

APELUL Sindicatului "DEMNITATE" din 16 iulie 2020

APELUL Sindicatului "DEMN…

A P E L      Prezidiul Consiliul Sindicatului ”Demnitate”,  ca urmare a  evenimentelor  petrecute în fața Parlamentului RM, astăzi, 16...

Читать далее >>

Май.23

SOLICITARE CĂTRE DEPUTAȚII PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

SOLICITARE CĂTRE DEPUTAȚII PAR…

     La data de 20 mai 2020 Comitetul Federal al Federației  „SINDLEX”, în scopul asigurării respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor...

Читать далее >>

Май.21

Igor Şarov, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării - invitatul emisiunii,MOLDOVA ÎN DIRECT

Igor Şarov, ministrul Educaţie…

La data de 19 mai 2020, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a participat la emisiunea televizată Moldova în...

Читать далее >>

Май.21

Recomandări privind asigurarea drepturilor şi intereselor salariaţilor, în contextul situaţiei epidemiologice din ţară

Recomandări privind asigurarea…

În contextul situaţiei epidemiologice din ţară şi în scopul asigurării respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din...

Читать далее >>

Апр.29

1 MAI - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A OAMENILOR MUNCII

1 MAI - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A …

Stimaţi colegi şi prieteni!  Cu prilejul Zilei Internaţionale  ale oamenilor muncii - 1 Mai Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, Vă...

Читать далее >>

Апр.24

Demnitate și respect celor ce muncesc!

Demnitate și respect celor ce…

APEL În această   perioadă dificilă  pentru întreagă lume, de rând  cu alte servicii ce  sunt non stop  la muncă, asigurând  funcționalitatea ...

Читать далее >>

Апр.24

Umăr la umăr, vom învinge !

Umăr la umăr, vom învinge !

În vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19, în aceste zile, angajații subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne: Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul...

Читать далее >>

Апр.17

PAȘTE FERICIT! ALĂTURI DE CEI DRAGI

PAȘTE FERICIT! ALĂTURI DE CEI …

Mult stimaţi colegi! Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști Comitetul Federal al Federaţiei  Sindicatelor din Moldova  “SINDLEX”, Vă adresează sincere urări de sănătate şi...

Читать далее >>

Апр.15

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

  С чувством глубокой скорби Федерация Профсоюзов Молдовы „SINDLEX” получило известие о преждевременной смерти лидера и основателя профсоюзного движения Профсоюза Тюрк...

Читать далее >>

Апр.05

ZIUA SALVATORULUI -2020

ZIUA SALVATORULUI -2020

                                       ...

Читать далее >>

Март.30

Pandemia impune reguli stricte, iar noi le confruntăm!

Pandemia impune reguli stricte…

În aceste zile  de grea cumpănă, angajații MAI sunt non-stop la datorie.  De la frontieră și până în cea mai...

Читать далее >>

Март.15

Congresul al IX –lea al Federației Internaționale a Metalistilor din Euroasia

Congresul al IX –lea al Federa…

Colaborarea internațională în domeniu sindical adaugă noi care se confruntă cu elaborarea și abordarea obiectivelor activității sindicaliste în domeniul protejării...

Читать далее >>

Март.06

FELICITARE CU OCAZIA ZILEI DE 8 MARTIE

FELICITARE CU OCAZIA ZILEI DE …

Mult stimate Doamne și Domnișoare, Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii - 8 Martie - ziua în care odată cu sosirea...

Читать далее >>

Фев.27

TÎNĂRUL SPECIALIST, ediția anului 2020

TÎNĂRUL SPECIALIST, ediția anu…

  În incinta Liceului Teoretic ,,Gh.Biruitorul” din or.Ocnița la data de 22 februarie 2020, s-a desfăşurat concursul ,,Tânărul specialist”, ediţia anului...

Читать далее >>

Фев.22

Ședința de lucru a conducerii Sindicatului „VIITORUL” cu activul Asociațiilor sindicale raionale, municipale

Ședința de lucru a conducerii …

În vederea punerii în aplicare a Hotărârii nr. 1 din 31 ianuarie 2020 a Plenarei Consiliului Sindicatului Angajaților din Învățământ...

Читать далее >>

Фев.18

10 ani de parteneriat între CNA şi sindicatul „Demnitate”

10 ani de parteneriat între CN…

Asigurarea garanţiilor sociale pentru angajaţii CNA şi revizuirea noului Contract Colectiv de Muncă au fost subiectele discutate, astăzi, de directorul...

Читать далее >>

Фев.14

Vizite de lucru în Inspectoratele de Poliţie

Vizite de lucru în Inspectorat…

La data de 13 februarie 2020, preşedintele Sindicatului „Demnitate” dna Angela Otean a  participat la o şedinţă cu efectivul Inspectoratului...

Читать далее >>

Фев.12

Polițistul de sector - reduta I al Poliției

Polițistul de sector - reduta …

Prezidiul Sindicatului „Demnitate” salută iniţiativă Inspectoratului General al Poliţiei, Ministerului Afacerilor interne, Guvernului RM, în ceea ce ţine de  suplinirea ...

Читать далее >>

Фев.07

Federaţia „SINDLEX” își sporește eficiența aplicând metode avansate

Federaţia „SINDLEX” își sporeș…

Consolidarea  capacităţilor sindicaliste ale liderilor sindicali din cadrul Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”,  revitalizarea   metodelor de recrutare  a noilor membri de...

Читать далее >>

Фев.02

Instruirea activului sindical din cadrul SINDICATULUI "VIITORUL"

Instruirea activului sindical …

    Sindicatul “VIITORUL”, organizație membră a Federației “SINDLEX” a organizat la data de 31 ianuarie, curent, seminarul cu genericul “Pregătirea organelor...

Читать далее >>

Фев.01

REȚINERI DE SALARII ÎN SECTORUL BUGETAR

REȚINERI DE SALARII ÎN SECTORU…

Mihail LAȘCU, președintele Federației "SINDLEX" la data de 28 ianuarie 2020 a participat la emisiunea televizată "PUBLICA REPORT" cu Uliana URSALOVSCHI.    În...

Читать далее >>

Янв.29

DIALOG SOCIAL - 28 ianuarie 2020

DIALOG SOCIAL - 28 ianuarie 20…

La data de 28 ianuarie 2020 dl Mihail Lașcu, președintele Federației "SINDLEX" a participat la emisiunea televizată ,,Dialog Social”, unde...

Читать далее >>

Янв.27

Asociația Sindicală „SALVATORUL” și-a reunit activul

Asociația Sindicală „SALVATORU…

  În incinta Institutului muncii din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, la data de 25 ianuarie 2020 Asociaţia Sindicală...

Читать далее >>

Янв.24

Instruirea activului sindical

Instruirea activului sindical

La data de 24 ianuarie 2020, în incinta Institutului muncii liderii de sindicat din cadrul Sindicatului „FRONTIERA” și Sindicatului „DEMNITATE”,...

Читать далее >>

Янв.22

Membrii Consiliului Sindicatului „SinDMAI” au făcut un bilanț al activităților desfășurate în anul 2019 și au examinat rezultatele obținute

Membrii Consiliului Sindicatul…

   Asociația Sindicală „SinDMAI”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, la data de 21 ianuarie 2020 în incinta...

Читать далее >>

Янв.17

Discuții pe teme sociale între parteneri sociali

Discuții pe teme sociale între…

La data de 15  decembrie 2020,   în contextul realizării  partineriatului social dintre Inspectoratul General al Poliției și Sindicatul „Demnitate”,   ...

Читать далее >>

Янв.14

ADRESAREA SINDICATULUI „DEMNITATE”

ADRESAREA SINDICATULUI „DEMNIT…

Prezidiul Sindicatului „Demnitate”, în calitatea sa de reprezentant legal al membrilor de sindicat, funcţionari publici cu statut special din cadrul...

Читать далее >>

Дек.29

LA MULȚI ANI!

LA MULȚI ANI!

Mult stimaţi colegi, În ajunul frumoaselor sărbători de iarnă,  Anul Nou şi Crăciunul- 2020, Vă adresăm calde felicitări şi urări de sănătate, belşug şi voie...

Читать далее >>

Дек.29

Puncte de reflecție cu Natalia Hadârcă

Puncte de reflecție cu Natalia…

La data de 26 decembrie 2019 dna Angela OTEAN, colonel de justiție în rezervă, președinta Sindicatului "DEMNITATE" a participat la...

Читать далее >>

Дек.25

REPREZENTANȚII SINDICATELOR S-AU ÎNTÎLNIT CU PRIM-MINISTRUL ION CHICU

REPREZENTANȚII SINDICATELOR S-…

Președintele Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” Mihail LAȘCU, la data de 24 decembrie 2019 a participat la întrunirea președinților centrelor...

Читать далее >>

Дек.21

Evenimentul festiv dedicat celei de-a 29-a Aniversări a Poliției Naționale!

Evenimentul festiv dedicat cel…

  Astăzi, 20 decembrie 2019 dl Mihail LAȘCU, președintele Federației “SINDLEX” și dna Angela OTEAN președintele Sindicatului “DEMNITATE” au participat la...

Читать далее >>

Дек.20

SEMNAREA ACORDULUI DE COLABORARE DINTRE FEDERAȚIA „SINDLEX” și FEDERAȚIA ANGAJAȚILOR DIN CADRUL MAI AL LITUANIEI

SEMNAREA ACORDULUI DE COLABORA…

La  data de 16 decembrie 2019 dl Mihail LAȘCU, președintele Federației „SINDLEX” a participat la ședința  festivă dedicată celor 20...

Читать далее >>

Дек.18

DIALOG SOCIAL-ZIUA POLIȚIEI NAȚIONALE

DIALOG SOCIAL-ZIUA POLIȚIEI NA…

La data de 17 decembrie 2019, în ajunul sărbătoririi celui de-a 29 an de la formarea Poliției Naționale dna Angela...

Читать далее >>

Дек.18

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Poliției Naționale

Mesaj de felicitare cu prileju…

STIMAȚI COLEGI, Ziua Poliţiei Naţionale consemnată tradițional în ajunul sărbătorilor de iarnă vine să profileze sentimentul de siguranță și liniște care...

Читать далее >>

Дек.14

TOT MAI PUȚINI POLIȚIȘTI

TOT MAI PUȚINI POLIȚIȘTI

Dna Angela OTEAN, secretar general al Federației Sindicatelor din Moldova "SINDLEX", președintele Sindicatului "DEMNITATE" a participat la data de 13 decembrie...

Читать далее >>

Дек.13

Dezvoltarea continuă a relațiilor multidimensionale dintre Federația „SINDLEX” și IGPF

Dezvoltarea continuă a relații…

La data de 12 februarie 2019, în incinta Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, conducerea Federației „SINDLEX” a avut o...

Читать далее >>

Дек.13

TRUPELE DE CARABINIERI LA CEA DE-A 28 ANIVERSARE

TRUPELE DE CARABINIERI LA CEA …

La data de 12 decembrie 2019, Mihail LAȘCU, președintele Federației „SINDLEX” a participat la cea de-a 28 aniversare de la...

Читать далее >>

Дек.13

INSUFICIENȚA CADRELOR DIN POLIȚIE

INSUFICIENȚA CADRELOR DIN POLI…

La data de 11 decembrie 2019 președintele Federației „SINDLEX” a participat la emisiunea televizată ”ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. În cadrul acestei emisiuni...

Читать далее >>

Дек.03

Demararea negocierii în cadrul parteneriatului social

Demararea negocierii în cadrul…

Astăzi, 3 decembrie 2019, în sala de ședințe a Ministerului afacerilor interne  a avut loc şedinţa Comisiei ramurale pentru negocieri şi...

Читать далее >>

Нояб.30

Sindicatul ”DEMNITATE” - 10 ani de activitate

Sindicatul ”DEMNITATE” - 10 an…

Sindicatul ”Demnitate” a ajuns la un deceniu de activitate. Cu această ocazie a avut loc o ședință solemnă la care...

Читать далее >>

Нояб.30

Întîlnirea liderilor Asociației sindicale raionale Bălți cu conducerea Sindicatului “VIITORUL”

Întîlnirea liderilor Asociație…

  Președinții organizațiilor sindicale primare ai Asociației sindicale municipale Bălți au avut o întrevedere cu conducerea Sindicatului Angajaților din Învățămînt și...

Читать далее >>

Нояб.26

 Schimb de experienţă sindicală

Schimb de experienţă sindical…

Sindicatul „Demnitate” în perioada 22-24 noiembrie 2019 a efectuat o vizită de studiu   în vederea   asigurării  şi protejării drepturilor  social-economice...

Читать далее >>

Нояб.18

Sindicatul ”DEMNITATE” – la cea de-a 10-a aniversare

Sindicatul ”DEMNITATE” – la ce…

La data de 15 noiembrie 2019, Sindicatul ”DEMNITATE” a găzduit Conferința jubiliară consacrată aniversării a celor 10 ani ai mișcării sindicaliste a funcționarilor...

Читать далее >>

Окт.28

Felicitare cu aniversarea 67-a Sirviciului Pază a MAI

Felicitare cu aniversarea 67-a…

Stimați colegi, Cu prilejul celei de a 67 – a aniversări  de la constituirea Serviciului Pază a MAI Federația Sindicatelor din Moldova...

Читать далее >>

Окт.25

10 ani ai Sindicatului „Demnitate”!

10 ani ai Sindicatului „Dem…

La data de 26 octombrie 2009, un grup de 22 de  poliţişti,  reprezentanţi ai mai multor  subdiviziuni ale MAI, ferm...

Читать далее >>

Окт.18

POLIȚIA DE FRONTIERĂ ȘI-A ÎNTRUNIT ACTIVUL SINDICAL

POLIȚIA DE FRONTIERĂ ȘI-A ÎNTR…

    La data de 16 octombrie 2019, liderii de sindicat din cadrul Sindicatului „FRONTIERA”, organizație membră a Federației „SINDLEX”, s-au întâlnit...

Читать далее >>

Окт.12

Sindicalistele de la Edineţ promovează munca decentă în mediul rural

Sindicalistele de la Edineţ pr…

Miercuri, 9 octombrie 2019,  Angela Otean, secretar general al Federației  “SINDLEX”, vicepreședinte al Comisiei de Femei din cadrul CNSM, dna...

Читать далее >>

Окт.04

Ziua Mondială a Profesorului

Ziua Mondială a Profesorului

    STIMAȚI COLEGI,         Prezidiul Consiliului Sindicatului Angajaţilor  din Învățîmânt și Educație "ViITORUL" cu prilejul  Zilei Mondiale a Profesorului, Vă adresează un călduros...

Читать далее >>

Сен.26

 Măsuri şi fapte concrete pentru redresarea situaţiei

Măsuri şi fapte concrete p…

La data de 25 septembrie, în insinta Institutului  Muncii, liderii  sindicali  ai Sindicatului „Demnitate” s-au întrunit într-o şedinţă comună cu...

Читать далее >>

Сен.25

Contractul individual de muncă:rolul, importanța și beneficiille

Contractul individual de muncă…

La 25 septembrie 2019 în sala de ședințe a Consiliului raional Edineț a avut loc un seminar organizat de Consiliul...

Читать далее >>

Сен.24

Sindicatele ajută sinistrații din or.Otaci

Sindicatele ajută sinistrații …

La data de 24 septembrie 2019 în incinta Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” președintele Sindicatului “VIITORUL”, dl Mihail Lașcu și președintele...

Читать далее >>

Сен.10

FORUMUL PROFESIONAL

FORUMUL PROFESIONAL

 La data de 7 septembrie 2019, şi-a încheiat lucrările Ediţia 2019 a Forumului Educațional Municipal cu genericul ”Pedagogul, agent al schimbării”.  ...

Читать далее >>

Сен.02

Începutul noului an de studii la Academia de Poliție "Ștefan cel Mare"

Începutul noului an de studii …

                                        La data de 2 septembrie 2019 Mihail LAȘCU, președintele Federației Sindicatelor din Moldova "SINDLEX" a participat la deschiderea unui nou...

Читать далее >>

Сен.02

 Impactul educației asupra calității vieții

Impactul educației asupra cal…

  În ajunul începutului anului de studii, tradițional în luna august se desfășoară Conferințe pedagogice, la care  participă managerii instituțiilor de...

Читать далее >>

Сен.01

Ecaterina Sturzinschi: Vreau ca angajații să înțeleagă rolul sindicatelor

Ecaterina Sturzinschi: Vreau c…

Din interviul ce urmează aflați mai multe detalii din familia sindicală. Protagonista acestui interviu spune că sindicatele apără  drepturile și...

Читать далее >>

Авг.30

Profesorul-agentul schimbării

Profesorul-agentul schimbării

  La data de 29 august 2019 Casa de cultură  din or. Rezina a fost gazda Conferinței pedagogice a lucrătorilor din...

Читать далее >>

Авг.25

CONFERINȚA PEDAGOGICĂ 2019

CONFERINȚA PEDAGOGICĂ 2019

  Tradițional, în luna august cadrele didactice se întrunesc pentru a face bilanțul anului de studii care a trecut și își...

Читать далее >>

Авг.22

SINDICATUL „VIITORUL” în preajma unui nou an de studii 2019-2020

SINDICATUL „VIITORUL” în preaj…

  Institutului muncii a fost gazda ședinței plenare a Consiliul Sindicatului Angajaţilor din Învățământ şi Educaţie „VIITORUL”, la data de 22...

Читать далее >>

Авг.20

ÎNTREVEDEREA ZILEI

ÎNTREVEDEREA ZILEI

  Astăzi, 20 august 2019,  conducerea  Sindicatului „Demnitate”, în  postura dnei Angela Otean, preşedinte, dl Mihail Laşcu, secretar general,  dl Alexandru...

Читать далее >>

Авг.17

Continuarea parteneriatului social dintre Poliția de Frontieră și Sindicat

Continuarea parteneriatului so…

  La data 16 august 2019 în sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, mun.Chișinău s-a desfășurat întâlnirea coducerii Federației Sindicatelor...

Читать далее >>

Авг.13

Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2019 -2020, compartimentul Stat de Drept, în atenţia sindicatelor

Planul de acţiuni al Guvernulu…

       La data de 31 iulie a.c.  conducerea Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a avut o întrevedere cu  viceprim-ministru,...

Читать далее >>

Июль.31

Parteneriatul social constructiv produce doar plusvaloare instituţională

Parteneriatul social constru…

  La data de 31 iulie a.c.  conducerea Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a avut o întrevedere cu  viceprim-ministru, ministru al...

Читать далее >>

Июль.03

Sindicaliștii Federației "SINDLEX" se familiarizează cu practici de dialog social aplicate în Turcia

Sindicaliștii Federației …

În perioada 27 - 30 iunie a.c., președintele Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, dl Mihail Lascu a participat la lucrările...

Читать далее >>

Июнь.27

CUPA PRIETENIEI - ediția a III

CUPA PRIETENIEI - ediția a III

  La data de 22 iunie 2019 în tabăra de odihnă ”Poinița Vesela” al raionului Drochia  s-a desfășurat campionatul Regimentului de...

Читать далее >>

Июнь.15

APELUL FEDERAȚIEI SINDICATELOR DIN MOLDOVA "SINDLEX"

APELUL FEDERAȚIEI SINDICATELOR…

FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN MOLDOVA „SINDLEX” APEL  Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, reieşind din situaţia social-politică  din  Republica Moldova se...

Читать далее >>

Июнь.14

Poliția este o instituție apolitică

Poliția este o instituție apol…

  Președintele Federației “SINDLEX”, dl Mihail LAȘCU la data de 13 iunie 2019 a participat la emisiunea televizată "PUBLICA".  În cadrul acestei...

Читать далее >>

Июнь.09

Обращение Профсоюза "DEMNITATE"

Обращение Профсоюза "DEMN…

*** Призыв Профсоюза "Демнитате" Президиум Совета Профсоюза "Демнитате" обращается к гражданам Республики Молдова с тем, чтобы они не допустили провокаций и атак...

Читать далее >>

Июнь.06

Скорбим.

Скорбим.

 Совет Профсоюза „Демнитате”   выражает соболезнования  Инспекторату Полиции г. Комрат, в связи с  безвременной кончиной   сотрудника  полиции и профсоюзного лидера  Виктора Михайлова. Это большая утрата для...

Читать далее >>

Май.24

Prin comunicare și sport se consolideaza colectivitățile.

Prin comunicare și sport se co…

Comunicarea efecienta, discuțiile în panel și pe diverse subiecte de comun interes au adunat in jurul său peste 400 de...

Читать далее >>

Май.18

CONGRESUL III al Sindicatului “DEMNITATE”

CONGRESUL III al Sindicatului …

   După o activitate de cinci  ani,  liderii sindicali  din cadrul   Sindicatului Demnitate s-au reunit   la lucrările Congresului al III-lea al...

Читать далее >>

Май.13

Marcarea Centenarului Organizației Internaționale a Muncii

Marcarea Centenarului Organiza…

Secretarul General al Federației “SINDLEX”, dna Angela OTEAN , în perioada 7-8 mai curent, în contextul marcării Centenarului Organizației Internaționale...

Читать далее >>

Май.09

Problemele poliţiştilor europeni, analizate în cadrul Reuniunii anuală a EPU, de la Sibiu.

Problemele poliţiştilor europe…

  Mihail LAȘCU, președintele Federației “SINDLEX” în perioada 8-10 mai 2019, perioada care simbolizează pacea și unitatea dintre statele membre ale...

Читать далее >>

Май.08

Sindicatul apără angajatul

Sindicatul apără angajatul

Federația Sindicatelor din Moldova "SINDLEX" a desfășurat Conferința internațională cu genericul: „Sindicatul – garant al apărării drepturilor social-economice și de muncă”   Pentru...

Читать далее >>

Апр.17

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ cu genericul: „Sindicatul – garant al apărării drepturilor social-economice și de muncă”

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ cu g…

  Astăzi, 17 aprilie 2019, în ajunul celei de-a 7 aniversări de la fondarea Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” s-a desfășurat...

Читать далее >>

Апр.14

Mesaj de felicitare adresat domnului Miahail LAŞCU cu jubileul de 60 de ani!

Mesaj de felicitare adresat do…

  Mult stimate domnule Mihail LAȘCU, Astăzi, ajuns la frumosul jubileu de 60 de ani, fără îndoială, sunteţi alături de toţi ceidragi...

Читать далее >>

Апр.10

Михаил ЛАШКУ в передаче "Принципы" на телеканале PRIME

Михаил ЛАШКУ в передаче "…

6 апреля с.г. Михаил Лашку, председатель Федерации Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" принял участие в телевизионной передаче ПРИНЦИПЫ  с Андреем Андриевским, в...

Читать далее >>

Март.22

INIȚIEREA DIALOGULUI SOCIAL

INIȚIEREA DIALOGULUI SOCIAL

  Astăzi, 22 martie 2019 în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, MAI s-a întrunit în şedinţa de lucru Comisia de dialog social „angajator-salariați”  la...

Читать далее >>

Март.20

Masa rotundă a femeilor sindicaliste din raionul Ocniţa

Masa rotundă a femeilor sindic…

  Primăvara - anotimpul renașterii, al trezirii la viață, un anotimp cu zile frumoase, cu soare. O astfel de zi a fost...

Читать далее >>

Март.18

Angela OTEAN a participat la emisiunea televizată REPLICA la canalul PRIME

Angela OTEAN a participat la e…

          Secretarul General al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN a participat la emisiunea televizată REPLICA la canalul PRIME din 17 martie...

Читать далее >>

Март.18

Prima Casa - programul de succes pentu familiile tinere

Prima Casa - programul de succ…

La data de 15 martie 2019, dl Mihail LAȘCU președintele Federației “SINDLEX” a participat la emisiunea televizată „PUBLICA REPORT” cu...

Читать далее >>

Март.14

  Plenara din 13 martie 2019 a Sindicatului „Demnitate”

Plenara din 13 martie 2019…

    Consiliului Sindicatului “Demnitate” s-a întrunit astăzi, 13 martie, în şedinţă  plenară, pentru a discuta despre convocarea celui de-al III-lea Congres...

Читать далее >>

Март.14

Индексация больше, чем инфляция: пенсии граждан вырастут 12.03.2019

Индексация больше, чем инфляци…

Председатель Федерации Профсоюзов Молдовы  "SINDLEX" Михаил ЛАШКУ принял участие в телепередаче "Принцип Андриевского" на телеканале PRIME. Тема передачи была -...

Читать далее >>

Март.11

Emisiunea "Deni za dniom" din 7 martie 2019

Emisiunea "Deni za dniom…

Председатель Федерации Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" Михаил ЛАШКУ принял участие в телепередаче "День за днём" с Викторией Крюковой на PUBLIKA-TV. В...

Читать далее >>

Март.08

LA MULȚI ANI! Domnule Alexandru GOBJILA

LA MULȚI ANI! Domnule Alexandr…

Jubileul de aur în viața Dumneavoastră – 70 de ani de la naştere  ne oferă deosebitul prilej pentru a Vă adresa...

Читать далее >>

Март.06

Поздравляем с Международным Женским днём - 8 Марта!

Поздравляем с Международным Же…

    Милые, нежные, прекрасные женщины   Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX»! От всей души разрешите вас поздравить прекрасным женским днем -  8 Марта. Пусть этот...

Читать далее >>

Март.01

Встреча руководства профсоюза „VIITORUL” с профсоюзными лидерами территориальной Ассоциации Профсоюза муниципия Бэлць.

Встреча руководства профсоюза …

     27 февраля  2019 года в теоретическом лицее имени Н.Гоголя муниципия Бэлць состоялась встреча председателей первичных профсоюзных организации с председателем Профсоюза...

Читать далее >>

Фев.21

PEDAGOGUL ANULUI 2019 – COMPETIȚIE A EXCELENȚEI PROFESIONALE

PEDAGOGUL ANULUI 2019 – COMPET…

La data de 7 februarie 2019 în sala Casei raionale de cultură Direcția Educație, Cultură și Turism Dondușeni a o...

Читать далее >>

Фев.18

Poliția de Frontieră - Trecut, Prezent şi Viitor!

Poliția de Frontieră - Trecut,…

  La data de 16 februarie 2019, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră  în parteneriat cu Sindicatul “Frontiera” a Federaţiei Sindicatelor...

Читать далее >>

Фев.16

Totalurile de activitate a Federației “SINDLEX” în anul 2018

Totalurile de activitate a Fe…

Membrii Consiliul General al Federaţiei „SINDLEX” la data de 1 februarie  2019 s-au întrunit pentru a face bilanțul activității pentru...

Читать далее >>

Фев.15

SUCCESELE PARTENERIATULUI SOCIAL

SUCCESELE PARTENERIATULUI SOCI…

     Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din  Moldova    „SINDLEX” salută  decizia Guvernului Republicii Moldova din 6 și 11 februarie...

Читать далее >>

Фев.13

Оплата труда педагогических работников в новых условиях

Оплата труда педагогических ра…

     13 февраля  2019 года в гимназии №2  гор. Комрат, по инициативе руководства территориальной Ассоциации Профсоюза „VIITORUL”  Комратского района, при...

Читать далее >>

Фев.11

Comunicat de presă

Comunicat de presă

 Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din  Moldova „ Sindlex”  salută  decizia de astăzi, 11 februarie 2019, a Guvernului Republicii Moldova...

Читать далее >>

Фев.07

FELICITARE CU ANIVERSAREA A CELOR 39 DE ANI DE CĂSNICIE

FELICITARE CU ANIVERSAREA A CE…

   Mult stimații noștri, dl Mihai și dna Zinaida LAȘCU, A sosit ziua în care sărbătoriți împreuna 39 de ani de taine...

Читать далее >>

Фев.04

Бесплатные лекарства

Бесплатные лекарства

            3 февраля 2019 года г-жа Анджела ОТЕАН, Генеральный секретарь Федерации «SINDLEX», приняла участие в телепередачи REPLICA.   В этом выпуске собеседники сообщили,...

Читать далее >>

Фев.04

MEDIEREA- SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ

MEDIEREA- SOLUȚIONAREA CONFLIC…

       În cadrul Institutului Muncii la data de 1 februarie 2019 dna Angela Otean, secretar general al Federaţiei „SINDLEX” , formator...

Читать далее >>

Фев.01

Федеральный комитет представил отчет за 2018 год

Федеральный комитет представил…

1 февраля 2019 года члены Генерального совета Федерации ”SINDLEX” собрались для того, чтобы составить план действий на 2019 год и...

Читать далее >>

Фев.01

Totalurile de activitate a Prezidiului Consiliului Sindicatului “VIITORUL” pentru anul 2018

Totalurile de activitate a Pre…

    La data de 1 februarie 2019 în incinta Institutului Muncii CNSM Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră...

Читать далее >>

Янв.23

Демография улучшится в нашей стране!

Демография улучшится в нашей с…

Михаил ЛАШКУ, председатель Федерации "SINDLEX", 22 января 2019 года принял участие в телевизионной передаче "TEMA ZILEI" совместно с бывшим министром...

Читать далее >>

Янв.23

Унитарная система оплаты труда в образовательной сфере

Унитарная система оплаты труда…

  22 января 2019 года в Теоретическом лицее имени „Vasile Alecsandri” гор. Унгены по инициативе руководства Профсоюза „VIITORUL” состоялся семинар по...

Читать далее >>

Янв.18

социальная помощь людям в холодное время года

социальная помощь людям в холо…

Михаил ЛАШКУ, председатель Федерации "SINDLEX" 18 января 2019 года, был гостем шоу «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», где вместе с мэром Будешт...

Читать далее >>

Янв.17

Социальная помощь

Социальная помощь

16 января 2019 года Михаил ЛАШКУ, председатель Федерации "SINDLEX" был гостем телешоу «День за днём» с Викторией Крюковой. Также приняла участие...

Читать далее >>

Дек.26

Счастливого Рождества и Нового Года!

Счастливого Рождества и Нового…

Дорогие коллеги и друзья!  От имени Федерального комитета Федерации "SINDLEX"  от всей души поздравляем вас с Рождеством и Новым 2019 годом! В новом...

Читать далее >>

Дек.20

Итоги и проекты накануне Нового года

Итоги и проекты накануне Новог…

В конце года, когда мы привыкли подводить итоги уходящего периода и наметить некоторые планы на предстоящий год, профсоюзные деятели из...

Читать далее >>

Дек.18

С днем национальной полиции, уважаемые полицейские!

С днем национальной полиции, у…

      УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! От имени Президиума Профсоюза "DEMNITATE"и моего лично, по случаю профессионального праздника - ДНЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ, я искренне поздравляю вас и желаю...

Читать далее >>

Дек.17

Социальные проекты правительства

Социальные проекты правительст…

Г-н Михаил ЛАШКУ, председатель Федерации "SINDLEX", принял участие в передаче «REPLICA» на телеканале PRIME совместно с председателем района Резина Элеонорой ГРАУР,...

Читать далее >>

Дек.12

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ 2018

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ 2018

        Федерация Профсоюзов Молдовы „SINDLEX” организовала и провела 10 декабря 2018  ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ под заголовком "Эффективность социального партнерства. Перспективы и реализация". В...

Читать далее >>

Дек.12

Bilanţul activităţiilor sindicatelor din cadrul Ministerului afacerilor interne, pentru anul 2018

Bilanţul activităţiilor sindic…

Bilanţul activităţii sindicale pentru anul 2018 în domeniul protecţiei drepturilor social - economice şi de muncă ale funcţionarilor publici cu...

Читать далее >>

Дек.11

"Tema zilei" - ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII

"Tema zilei" - ANGAJ…

   Dl Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova SINDLEX, la data de 5  decembrie, curent a fost invitatul emisiunii  „TEMA...

Читать далее >>

Дек.03

AŞTEPTĂRI MARI DE LA NOUA LEGE PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE SALARIZARE ÎN SECTORUL BUGETAR

AŞTEPTĂRI MARI DE LA NOUA LEG…

  La data de 3 decembrie 2018 dl Mihail Laşcu, preşedintele Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a participat la emisiunea televizată...

Читать далее >>

Нояб.29

Комментарий председателя Профсоюза "DEMNITATE" Михаил Лашку телеканалу «МИР 24»

Комментарий председателя Профс…

28 ноября 2018 г. председатель Профсоюза "DEMNITATE" Михаил Лашку телеканалу «МИР 24»  дал комментарий, в котором рассказал какие требования предъявляет Министерство Внутренних Дел к физической форме...

Читать далее >>

Нояб.28

Профсоюзы приветствуют новую инициативу правительства о пособиях и дополнительных социальных выплатах малоимущим гражданам

Профсоюзы приветствуют новую и…

27 ноября 2018 г. генеральный секретарь Федерации «SINDLEX» Анжела ОТЯН приняла участие в передаче "День за днём" на телеканале Publica-TV...

Читать далее >>

Нояб.27

Оскорбительное отношение к полицейским при исполнении

Оскорбительное отношение к пол…

26 ноября с.г. председатель Федерации Михаил Лашку принял участие в телевизионной передаче "TEMA ZILEI", в которой обсуждалась агрессивность водителей на...

Читать далее >>

Нояб.20

Sindicatul „Salvatorul”  în discuţie cu angajaţii DSE Buiucani

Sindicatul „Salvatorul” în d…

   La data de 19 noiembrie la DSE Buiucani s-a petrecut întrunirea conducerii Sindicatului „Salvatorul” cu angajaţii  DSE Buiucani,unde s-a pus...

Читать далее >>

Нояб.16

Компенсация за аренду жилья

Компенсация за аренду жилья

  Для просмотра телепередачи нажмите тут     15 ноября 2018 года председатель Федерации «SINDLEX» Михаил Лашку был гостем телепередачи «День за днём».    В рамках...

Читать далее >>

Нояб.12

Publica Report din 10 noiembrie a.c.

Publica Report din 10 noiembri…

Președintele Federației Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, dl Mihail LAȘCU a participat sâmbătă 10 noiembrie la emisiunea ”PUBLICA REPORT”, unde a...

Читать далее >>

Нояб.07

”Contract colectiv de muncă și parteneriatul social

”Contract colectiv de muncă ș…

 Aici puteți privi emisiunea "Dialogul social" din 6 noiembrie a.c., cu privire la  noul Contract colectiv de muncă, semnat între...

Читать далее >>

Нояб.02

Comisia pentru Negocieri și Consulatări tripartidă a adunat 1 noiemrie pentru discutarea proictul Legii de salarizare

Comisia pentru Negocieri și Co…

      Secretarul general al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN, a participat 01 noiembrie, a.c. la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și...

Читать далее >>

Окт.31

Contractul colectiv de muncă - baza drepturile tale la serviciu

Contractul colectiv de muncă -…

         ”Contract colectiv de muncă – baza drepturilor tale la serviciu” a fost tema de discuţie  în  cadrul reuniunii...

Читать далее >>

Окт.29

Emisiunea ”Replica” unde a fost pusă în discuție reforma salarizării

Emisiunea ”Replica” unde a fos…

Mihail LAȘCU, Președintele Federației ”SINDLEX” a participat vineri, 28 octombrie la emisiunea ”Replica”, împreună cu ministrul finanțelor dl Octavean ARMAȘU și...

Читать далее >>

Окт.26

În anul Contractului Colectiv Sindicatul “Demnitate” a semnat cu Inspectoratul General al Poliţiei un nou Contract Colectiv de Muncă pentru anii 2018-2023

În anul Contractului Colectiv …

   Astazi, 26 octombrie,  la sediul IGP a fost semnat   Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2018-2023 între Inspectoratul general al...

Читать далее >>

Окт.26

"День за днём" обсуждаем реформу оплаты труда бюджетникам с 1 декабря с.г.

"День за днём" обсуж…

Анжела ОТЯН, генеральный секретарь Федерации "SINDLEX", в субботу приняла участие в передаче ДЕНЬ ЗА ДНЁМ на телеканале Publika, где обсуждалась...

Читать далее >>

Окт.24

В ожидании роста зарплат

В ожидании роста зарплат

Сегодня, 24 октября председатель Федерации "SINDLEX" Михаил ЛАШКУ принял участие в телепередаче "День за днем", в которой обсуждался законопроект правительства...

Читать далее >>

Окт.24

Majorarea salariilor în sistemul bugetar este așteptată și susținută de sindicate!

Majorarea salariilor în sistem…

Secretarul general al Federatiei ”SINDLEX” dna Angela OTEAN a participat marți, 23 octombrie a.c. la emisiunea ”Publika Report” unde a...

Читать далее >>

Окт.16

Гарантия профсоюзных прав

Гарантия профсоюзных прав

          15 октября 2018 года, в здании Генерального инспектората полиции, Комиссия по социальному диалогу "работник- работодатель" собралась на заседание, В данном...

Читать далее >>

Окт.15

Promovarea și apărarea valorile creștine

Promovarea și apărarea valoril…

Astăzi, 15 octombrie 2018  i-a fost acordat Ordinul ”Sfântului Ioan Botezătorul” dlui Mihail LAȘCU, Președintele Federației ”SINDLEX”, pentru promovarea și apărarea valorile...

Читать далее >>

Окт.12

Angela OTEAN a participat la programa televizată PUBLIKA -REPORT

Angela OTEAN a participat la p…

Secretarul general al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN a participat la programa televizată ”PUBLIKA -REPORT”, unde s-a pus în discuție...

Читать далее >>

Окт.05

Ziua Profesionale a Lucrătorilor din Învăţămînt –marcată în raionul OCNIŢA

Ziua Profesionale a Lucrătoril…

  La data de 3 septembrie 2018, dl Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL” a participat la...

Читать далее >>

Окт.05

Omagiu pentru cei ce instruiesc polițiști

Omagiu pentru cei ce instruies…

În zi marcantă, dedicată Zilei Mondiale a învățătorului, dl. Alexandru JIZDAN, ministrul afacerilor interne a felicitat cadrele didactice din cele...

Читать далее >>

Окт.05

Михаил Лашку в передаче "День за днём" о надбавках к зарплате учителей

Михаил Лашку в передаче "…

В канун Международного Дня Учителя председатель Профсоюза "VIITORUL", Михаил Лашку принял участие в телепередаче на канале Publika-TV, в рамках которой...

Читать далее >>

Окт.05

Cu sărbătoarea profesională a Serviciilor operative

Cu sărbătoarea profesională a …

                                  Stimaţi colegi,  În numele Prezidiului...

Читать далее >>

Окт.04

Начисление зарплат по новому - токшоу "День за днем"

Начисление зарплат по новому -…

Генеральный секретарь Федерации Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" Анжела ОТЯН приняла участие в телепрограмме "День за днем", в которой обсуждались зарпалаты педагогов,...

Читать далее >>

Окт.03

5 октября - Международный День Учителя

5 октября - Международный День…

Уважаемые коллеги , Поздравляем вас с Международным Днём Учителя, Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, терпения, счастья, тепла в душе и в ваших домах, а...

Читать далее >>

Окт.01

Întrunire cu membrii de sindicat la DSE Ungheni

Întrunire cu membrii de sindic…

    În cadrul Direcţiei Situaţii Excepţionale Ungheni  la data de 29 septembrie s-a desfăşurat întrunirea conducerii Sindicatului „Salvatorul” cu membrii de...

Читать далее >>

Сен.28

Коллективный трудовой договор - правовая основа деятельности первичной профсоюзной организации Профсоюза "VIITORUL"

Коллективный трудовой договор …

       По инициативе Управления Образования Резинского района, 27 сентября 2018 года, профсоюзное Объединение „VIITORUL”, cсовместно с территориальной Инспекцией труда провело семинар...

Читать далее >>

Сен.24

LA PAS CU SPORTUL, SPRE NOI VICTORII !

LA PAS CU SPORTUL, SPRE NOI VI…

  În perioada 21-23 septembrie CNSM a petrecut cea de-a V-a Spartachiadă a Confederației, unind prin duhul sportiv și buna dispoziție peste 650...

Читать далее >>

Сен.21

PROMOVÎND DREPTURILE SINDICALISTE

PROMOVÎND DREPTURILE SINDICALI…

La data de 19 septembrie , în incinta Inspectoratului de Poliţie Ciocana a avut loc întrunirea conducerii Federaţiei “SINDLEX” cu...

Читать далее >>

Сен.14

Ministrul Monica Babuc a avut o întrevedere cu Mihail Lașcu, președintele Sindicatului „Viitorul”

Ministrul Monica Babuc a avut …

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a avut astăzi, 13 septembrie, o întrevedere cu Mihail Lașcu, președintele Sindicatului Angajaților...

Читать далее >>

Сен.11

ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAŢIE DE CALITATE

ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAŢIE DE …

La data de 8 septembrie 2018, dl Mihail Laşcu, preşedintele Sindicatului „Viitorul” a participat la Conferinţa cadrelor didactice din raionul...

Читать далее >>

Сен.03

Поздравляем с началом нового учебного года 2018-2019!

Поздравляем с началом нового у…

Уважаемые педагоги, учащиеся и их родители! Поздравляем Вас с началом нового учебного 2018-2019 года и Днём знаний- 1 сентября! Желаем Вам крепкого здоровья,...

Читать далее >>

Авг.30

Новый 2018-2019 учебный год – качественное образование, задачи и проблемы

Новый 2018-2019 учебный год – …

 Noul an de studii 2018-2019 – studii calitative, obiective și soluții        În mod tradițional, în luna august 2018, la...

Читать далее >>

Авг.29

Organizarea securităţii şi sănătăţii în muncă – seminar instructiv

Organizarea securităţii şi săn…

     În perioada 28-29 august curent, în ajunul noului an de studii 2018-2019,  Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie...

Читать далее >>

Авг.25

La mulți ani, Moldova!

La mulți ani, Moldova!

    Multstimaţi colegi, Cu prilejul aniversării a                                ...

Читать далее >>

Авг.23

Negocieri colective cu privire la modificari și copletări a CCM Sindicatului ”DEMNITATE” cu IGP MAI

Negocieri colective cu privire…

  Comisia de dialog social „angajator-salariat”  Comisia de dialog social „angajator-salariat” s-a întrunit în şedinţa de lucru în încinta Inspectoratului General...

Читать далее >>

Июль.30

”Tema săptămânii” - Reforma fiscală

”Tema săptămânii” - Reforma fi…

  Pentru a privi emisiunea apasați aici

Читать далее >>

Июль.18

Михаил Лашку принял участие в телепередаче "День за днём" и дал свой комментарий по теме "Prima casa-3"

Михаил Лашку принял участие в …

Председатель Федерации "SINDLEX" Михаил Лашку принял участие в телепередаче "День за днём" и дал свой комментарий по теме "Prima casa-3",...

Читать далее >>

Июль.17

NU PROFANAŢI IDEALURILE NAŢIUNII

NU PROFANAŢI IDEALURILE NAŢ…

 Federaţia Sindicatelor  din Moldova „Sindlex” îşi exprimă indignarea profundă privind profanarea numelui marelui Voievod Stefan cel Mare şi Sfant de...

Читать далее >>

Июль.17

LA PAZA PĂCII SOCIALE!

LA PAZA PĂCII SOCIALE!

  La data de 16 iulie 2018, Mihail LAŞCU, preşedintele Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și membru Prezidiului Consiliului Veteranilor al...

Читать далее >>

Июль.13

Tema zilei din 12.07.2018 cu privire la majorarea salariilor pedagogilor

Tema zilei din 12.07.2018 cu p…

Pentru a privi video, apasati aici

Читать далее >>

Июль.13

Телепередача на тему: "Учителям повышают зарплату"

Телепередача на тему: "Уч…

Чтобы посмотреть видео, нажмите тут

Читать далее >>

Июль.12

APEL catre pichetatori

APEL catre pichetatori

   Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, ca reprezentant legal al membrilor de sindicat, funcţionari publici cu statut special...

Читать далее >>

Июль.12

Добрая традиция в сфере обучения профсоюзных лидеров по международной программе в г.Анкара.

Добрая традиция в сфере обучен…

  Как уже стало доброй традицией, группа профсоюзных лидеров Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX» посетили г. Анкара, где прошли ежегодные обучающие курсы...

Читать далее >>

Июль.11

Platforma dialogului social a Sindicatului „Salvatorul”

Platforma dialogului social a …

La data de 10 iulie 2018 , a avut loc semnarea modificărilor şi completărilor la Contractul colectiv de muncă (nivel...

Читать далее >>

Июль.04

Cît ne vom cinsti eroii și vom pastra tradițiile, neamul nostru va rămâne neclintit

Cît ne vom cinsti eroii și vom…

        În perioada 1- 2 iulie 2018,   secretarul general al Federației Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, dna Angela Otean, colonel de justiție...

Читать далее >>

Июль.03

Телепередача "День за днём" о компенсациях за жильё для служащих МВД

Телепередача "День за днё…

Первый заместитель председателя Федерации "SINDLEX" Александр Васильевич Гобжила принял участие в передаче "День за днём" с Викторией Крюковой, в которой...

Читать далее >>

Июль.02

Mai oferă locuințe de serviciu

Mai oferă locuințe de serviciu

Secretarul general al Federației ”SINDLEX” dna Angela OTEAN a participat la emisiunea ”Publika REPORT” cu privire la locuințe de serviciu...

Читать далее >>

Июнь.29

Funcționarii publici cu statut special din cadrul MAI vor primi compensații pentru plata chiriei spațiului locativ

Funcționarii publici cu statut…

Funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care nu sunt asigurați cu spațiu locativ, vor beneficia de...

Читать далее >>

Июнь.28

Nu violența asupra polițiștilor

Nu violența asupra polițiștilo…

Tema zilei din 27.06.2018 cu participarea dlui Mihail Lașcu cu privire acțiunele de nesubordonare cerinților legale polițiștilor și violenței asupra...

Читать далее >>

Июнь.27

APELUL Sindicatului ”DEMNITATE”

APELUL Sindicatului ”DEMNITATE…

   27 iunie 2018     Sindicatul „DEMNITATE”, reprezentantul legal al angajaţilor din Poliţie, îşi exprimă regretul faţă de acţiunile de violenţă...

Читать далее >>

Июнь.27

Schimb de experienţă cu colegii din Piatra Neamţ

Schimb de experienţă cu colegi…

Sindicatul „Demnitate” în perioada 24-26iunie 2018 a efectuat o vizită de studiu  la colegii sindicalişti din  judeţul Neamţ, România. În decursul...

Читать далее >>

Июнь.27

Raport de activitate şi realizări al Asociaţiei Obşteşti Casa de Cultură „Steaua" Scopurile Asociaţiei: Casa de Cultură „Steaua" activează deja de 60 ani.

Raport de activitate şi realiz…

Sarcina principală este realizarea drepturilor sociale şi a libertăţilor oamenilor în domeniul artei precum şi în domeniul artei de amatori,...

Читать далее >>

Июнь.27

Программа "PRIMA CASA" продлена

Программа "PRIMA CASA…

Смотрите передачу с участием председателя Федерации "SINDLEX" Михаилом ЛАШКУ на тему: программа "PRIMA CASA 2" продлена ВИДЕО ПЕРЕДАЧИ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

Читать далее >>

Июнь.22

”Prima Casa” se extinde

”Prima Casa” se extinde

Priviți emisiunea ”Publika Report” cu participarea dnei Angela Otean, secretarul general Federației ”SINDLEX”  VIDEO EMISIUNEI PRIVIȚI AICI

Читать далее >>

Июнь.14

Emisiunea ”Dialog social” din 12 iunie 2018

Emisiunea ”Dialog social” din …

Pentru a privi subiectul dat, priviți emisiunea de la 11.25 minută. Aici urmăriți cum au fost discutate la o masă rotundă,...

Читать далее >>

Июнь.08

GALA COPIILOR TALENTAŢI

GALA COPIILOR TALENTAŢI

   La data de 8 iunie, curent, în cadrul Teatrului Republican de Păpuși “LICURICI” s-a desfăşurat “GALA COPIILOR TALENTAŢI”. În cadrul acestui...

Читать далее >>

Июнь.06

Despre condiții de muncă și garanții sociale  ale funcționarului cu statut special, în ajun de Ziua Sindicalistului

Despre condiții de muncă și ga…

    Astăzi, 06 iunie 2018 liderii sindicali din cadrul Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” s-au întrunit într-o şedinţă unde au pus în discuţie...

Читать далее >>

Июнь.05

Copilărie dulce păpădie…

Copilărie dulce păpădie…

  Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu partenerii sociali a sărbătorit cu fast pe stadionul Dinamo din Chișinău Ziua Internațională a...

Читать далее >>

Май.23

Asociaţia Sindicală „FRONTIERA” la cea de-a 5-ea aniversare

Asociaţia Sindicală „FRONTIERA…

Vineri, 18 mai 2018, cu ocazia a 5 ani de la crearea Asociaţei Sindicale „FRONTIERA”, în Institutul Muncii s-a desfăşurat...

Читать далее >>

Май.16

PRIMA CASĂ UN VIITOR ASIGURAT

PRIMA CASĂ UN VIITOR ASIGURAT

PENTRU A PRIVI VIDEO APASATI AICI

Читать далее >>

Май.13

Forumul sindical consacrat Zilei Internaţionale a Familiei

Forumul sindical consacrat Zil…

   Pe data de 13 mai a.c în or. Ocniţa, la initiativa Asociatiei Raionale a sindicatului ,,Viitorul “  s-a desfăşurat...

Читать далее >>

Май.12

Poliţiştii de frontieră au celebrat ZIUA FAMILIEI

Poliţiştii de frontieră au cel…

  Fericirea adevărată constă într-o familie frumoasă și unită, acest fapt au demonstrat la data de 11 mai 2018 mai multe...

Читать далее >>

Май.10

Festivalul de creaţie ,,Cântec, joc şi voie bună”, Ocniţa

Festivalul de creaţie ,,Cântec…

  A devenit deja o tradiție la Ocniţa să se  desfăşoare  festivalul de creație a lucrătorilor din domeniul învățământului ,,Cântec, joc...

Читать далее >>

Май.10

ABUZ ÎN SERVICIU PE DRUMURI

ABUZ ÎN SERVICIU PE DRUMURI

Pentru a privi emisiune Publica report apasaţi aici

Читать далее >>

Май.02

Emisiunea cu participarea dlui M.LAŞCU privind accidentul la locul de munca

Emisiunea cu participarea dlui…

  VEZI EMISIUNEA   Preşedintele  Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL”,   dl Mihail LAŞCU, la data de 30 aprilie 2018, a participat...

Читать далее >>

Май.02

Emisiunea consacrată Zilei Solidarităţii -1 MAI

Emisiunea consacrată Zilei Sol…

VEZI EMISIUNEA   Mihail LAŞCU, preşedintele Federaţiei „SINDLEX” la data de 1 mai, curent a participat la emisiunea televizată „TEMA ZILEI”, consacrată...

Читать далее >>

Апр.20

Asociaţia Sindicală raională Donduşeni, instruieşte liderii de sindicat

Asociaţia Sindicală raională D…

  Asociaţia sindicală municipală  Donduşeni din cadrul Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX”, la data...

Читать далее >>

Апр.18

Минимальные европейские стандарты

Минимальные европейские станда…

Председатель Федерации профсоюзов Молдовы «SINDLEX» г-н Михаил Лашку 3-4 апреля 2018 года, принял участие в Международной конференции «Европейские минимальные стандарты»,...

Читать далее >>

Апр.05

Счастливых пасхальных праздников!

Счастливых пасхальных праздник…

Многоуважаемые коллеги, С радостью и от всего сердца поздравляю Вас со Светлым Христовым воскресением- Пасхой Господней! Желаю Вам мира, добра, любви и благополучия. Светлое...

Читать далее >>

Март.14

OMUL, CRIMINOLOGIA, ŞTIINŢA

OMUL, CRIMINOLOGIA, ŞTIINŢA

La data de 9 martie 2018, în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică omagială „Omul, criminologia,...

Читать далее >>

Март.13

Emisiunea Tema zilei din 12.03.2018 cu Alexandru Jizdan

Emisiunea Tema zilei din 12.03…

Cu privire la asigurarea cu spaţii locative de serviciu şi alte fascilităţi sociale, pentru funcţionarii publici cu statutul special al...

Читать далее >>

Март.07

Sindicatul din raionul Ocniţa a marcat sărbătoarea Femeii

Sindicatul din raionul Ocniţa …

          La data de 04 martie 2018, la iniţiativa Asociaţiei raionale a Sindicatului ,,Viitorul”,  a fost organizată o  masă...

Читать далее >>

Март.07

Соблюдение прав членов профсоюза в рамках меняющихся условий труда и распределения рабочего времени учителей.

Соблюдение прав членов профсою…

     В мун. Комрат во вторник, 6-го марта прошел семинар, собравший профсоюзных лидеров южного региона республики Молдова Профсоюза Работников Образования и...

Читать далее >>

Март.07

Reuniunea activului sindical din mun. Bălţ

Reuniunea activului sindical d…

   Asociaţia sindicală municipală Bălţi din cadrul Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” la data...

Читать далее >>

Март.06

Встречаем Весну с улыбкой! Всех Женщин с праздником 8 Марта!

Встречаем Весну с улыбкой! Все…

Праздничная дата В календаре горит огнем... Мы вас сердечно поздравляем С Международным  женским днем- 8 Марта! Желаем доброго здоровья, Успехов, радости в семье, И счастья личного, конечно, И...

Читать далее >>

Март.03

“FEMEIA, ETERNA POVESTE…”

“FEMEIA, ETERNA POVESTE…”

Cu acest generic frumos,  astazi, 03.03.2018, n incinta  Filarmonicii Naționale “Serghei Lunchevici”  a avut loc concertul festiv dedicat Zilei Internaționale a Femeii,...

Читать далее >>

Март.01

Женщины Профсоюза „SINDLEX” за достойную жизнь!

Женщины Профсоюза „SINDLEX” за…

    28 февраля 2018 года в г. Единцы состоялся семинар на тему: „Перспективы долгосрочного  развития до 2030 года. Цели и...

Читать далее >>

Фев.25

Imaginea Poliţiei continuă să crească!

Imaginea Poliţiei continuă să …

Desre măsurile şi acţiunile întreprinse vorbeşte dl Alexandu PÎNZARI, şef al Inspectoratului General al Poliţiei, MAI Republicii Moldova. PENTRU A PRIVI...

Читать далее >>

Фев.24

Михаил Лашку принял участие в телепередаче на Publika-TV

Михаил Лашку принял участие в …

23 февраля председатель Федерации "SINDLEX" был приглашен на передачу на телеканал PUBLIKA-TV, где обсуждались результаты опроса общественного мнения, согласно которым...

Читать далее >>

Фев.23

Angela Otean, secretarul general al Federaţiei "SINDLEX" a participat la emisiunea Publika-Report

Angela Otean, secretarul gener…

150 militarii Republicii Moldova au primit locuinţe de la Statului, în ce constituie problema? PRIVIŢI VIDEO AICI

Читать далее >>

Фев.23

Повышение квалификации профсоюзных лидеров Профсоюза «Спасателей»

Повышение квалификации профсою…

     В период с 21 по 22 февраля 2018 года Федерация Профсоюзов Молдовы  „SINDLEX” провела  два семинара по теме:...

Читать далее >>

Фев.16

"Dialogul Social" 13.02.2018

"Dialogul Social" 13…

Репортаж о встрече членов Федерального Совета с нашими партнерами из Международной Евразийской Федерации "Металлист" в передаче "Dialogul Social" Смотрите видео с...

Читать далее >>

Фев.09

Федерация Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" приветствует любую инициативу, что касается социального жилья или помощи молодым семьям в нашей стране.

Федерация Профсоюзов Молдовы …

Председатель Федерации "SINDLEX" принял участие в четверг 8 февраля в обсуждении темы социального жилья для молодых специалистов в рамках телепередачи...

Читать далее >>

Фев.08

Ministrul de Interne afirmă că sunt necesare măsuri drastice împotriva consumului excesiv de alcool

Ministrul de Interne afirmă că…

Funcţionarii trebuie pedepsiţi mai dur decât oamenii simpli, atunci când încalcă Regulamentul circulaţiei rutiere. De această părere este ministrul Afacerilor...

Читать далее >>

Фев.06

Обучение профсоюзных лидеров – приоритет для Федерации „SINDLEX”

Обучение профсоюзных лидеров –…

Федерация Профсоюзов Молдовы „SINDLEX”  провела с 17 по 31 января 2018 г. семинарские занятия со всеми членскими организациями, такие как:...

Читать далее >>

Янв.31

Турецкая делегация из Международной Евроазиатской Федерации Профсоюзов Металлистов в гостях у профсоюзов Молдовы

Турецкая делегация из Междунар…

Во вторник, 30 января с.г. в Молдову с официальным визитом прибыл Генеральный Секретарь Международной Евроазиатской Федерации Профсоюзов Металлистов, господин Исмаил ДУРСУН и...

Читать далее >>

Янв.29

Asociaţia Sindicală “ FRONTIERA” îşi face bilanţul de activitate

Asociaţia Sindicală “ FRONTIER…

  La data de 26 ianuarie 2018, în incinta Institutului muncii, Consiliul Asociaţiei Sindicale „FRONTIERA”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din...

Читать далее >>

Янв.26

Sindicatul „Salvatorul” face totalurile.

Sindicatul „Salvatorul” face t…

Sindicatul „Salvatorul” organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” s-a întrunit  în şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului, la data de 25 ianuarie ...

Читать далее >>

Янв.23

Sindicatul „SindMAI” face bilanţul activităţii pe anul 2017

Sindicatul „SindMAI” face bila…

   La data de 23 ianuarie  în incinta Institutului Muncii s-a desfăşurat şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului „SindMAI” organizaţie membră a...

Читать далее >>

Янв.22

Dialogul Social 16 ianuarie 2018 cu segvenţe

Dialogul Social 16 ianuarie 20…

Dragi prieteni, priviti emisiunea "Dialogul Social" de la minuta: 8:30 În cadrul acestei emisiuni veţi putea viziona semnarea Contractului Colectiv de...

Читать далее >>

Янв.22

Dialog Social. Emisiune din 16 ianuarie 2018

Dialog Social. Emisiune din 16…

Dragi prieteni, priviti emisiunea "Dialogul Social" de la minuta 19:30. Efim Ivas, vicepreşedinte al Sindicatului "VIITORUL" pe regiunea Nord a vizitat...

Читать далее >>

Янв.19

Cu gîndul la invățămînt, de îngrijirea învățătorilor

Cu gîndul la invățămînt, de î…

     La data de 19 ianuarie 2018, în incinta Institutului muncii, Consiliului Sindicatului „Viitorul”, organizație membră a Federației Sindicatelor din...

Читать далее >>

Янв.18

Consiliului Sindicatului “DEMNITATE” s-au reunit la inceput de an

Consiliului Sindicatului “DEMN…

  La data de 17 ianuarie 2018  s-a desfăşurat şedinţa Plenară a Consiliului Sindicatului “DEMNITATE”, urmată de un seminar instructive în...

Читать далее >>

Дек.30

Creciunul Fericit, la anul şi la mulţi ani!

Creciunul Fericit, la anul şi …

  Mult stimaţi colegi, În ajunul frumoaselor sărbători de iarnă, Crăciunul şi  Anul Nou 2020, Vă adresăm calde felicitări şi urări de sănătate, belşug...

Читать далее >>

Дек.20

ПРОДВИГАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ ПРАВА

ПРОДВИГАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕС…

  20 декабря 2017, после раунда переговоров и консультаций Комиссии по переговорам социального диалога, были подписаны изменения и дополнения к Коллективному...

Читать далее >>

Дек.17

Поздравления с Днём Полиции 2017

Поздравления с Днём Полиции 20…

Профсоюз „DEMNITATE” Многоуважаемые коллеги!   Президиум Совета Профсоюза „DEMNITATE” обращается к вам с самыми теплыми поздравлениями по случаю Дня Полиции Республики Молдова и желает...

Читать далее >>

Дек.15

FELICITARE CU ZIUA SISTEMULUI PENITENCIAR 2017

FELICITARE CU ZIUA SISTEMULUI …

   Mult stimţi colegi, În numele Comitetului Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” şi al meu personal, vă adresăm cele mai sincere felicitări cu...

Читать далее >>

Дек.13

Instruirea liderilor de sindicat din cadrul Sindicatului “FRONTIERA”

Instruirea liderilor de sindic…

La data de 13 decembrie,  curent, Federaţia Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, în conformitate cu planul de activitate a organizat  şi...

Читать далее >>

Дек.11

Непрерывное обучение дает возможность знать свои трудовые права

Непрерывное обучение дает возм…

  8 декабря, Федерация Профсоюзов Молдовы ”SINDLEX” организовала и провела методический семинар „Обеспечение и соблюдение социально-экономических прав служащих с особым статусом....

Читать далее >>

Дек.07

Перезагрузка системы образования

Перезагрузка системы образован…

  В среду 6-го декабря с.г.  председатель Профсоюза «VIITORUL» Михаил Лашку принял участие в передаче ДЕНЬ ЗА ДНЕМ на телеканале Publika-TV....

Читать далее >>

Дек.01

FELICITĂRI!

FELICITĂRI!

   Stimaţi colegi ai Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din România, Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, Vă...

Читать далее >>

Дек.01

Телепередача

Телепередача

30 ноября Михаил Лашку принял участие в передаче на Публика-ТВ, на которой обсуждалась возможность предоставления кредитов для приобретения первого жилья...

Читать далее >>

Нояб.24

Платформа социального диалога

Платформа социального диалога

 24 ноября 2017 года между Федерацией Профсоюзов "SINDLEX" и Министерством внутренних дел Республики Молдова было подписано Коллективное соглашение на уровне...

Читать далее >>

Нояб.22

Семинар: Профсоюзы и Закон. Профсоюзная учеба в мун. Комрат.

Семинар: Профсоюзы и Закон. Пр…

     21 ноября 2017 Профсоюз Работников Образования и Просвещения  „VIITORUL”  провел в муниципии Комрат семинар на тему: „Изменения и...

Читать далее >>

Нояб.17

Contractul colectiv de muncă a Sindicatului "FRONTIERA" cu modificări şi completări

Contractul colectiv de muncă a…

        CONTRACT COLECTIV de MUNCĂ    cu modificări şi completări pe anii 2017 -2022    mun. Chişinău, 2017      Părţile contractante (denumite în continuare „Părţi”): - Conducerea...

Читать далее >>

Нояб.15

SINDMAI проводит обучение профсоюзных лидеров

SINDMAI проводит обучение проф…

Согласно образовательному плану 15 ноября этого года в Институте труда Федерация профсоюзов "SINDLEX" Молдовы совместно с профсоюзом «SindMAI» провели обучающий...

Читать далее >>

Нояб.10

Sindicatul „FRONTIERA” a semnat modificările şi completările la Contractul colectiv de muncă

Sindicatul „FRONTIERA” a semna…

     Astăzi, 10 noiembrie 2017,  în cadrul parteneriatului social dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Sindicatul „FRONTIERA”,  în...

Читать далее >>

Нояб.07

Vizita preşedintelui Sindicatului „DEMNITATE” la Inspectoratul de Poliţie Criuleni

Vizita preşedintelui Sindicatu…

   La 03 noiembrie 2017, în incinta Inspectoratului de Poliţie Criuleni al Inspectoratului General al Poliţiei, a avut loc întrunirea preşedintelui...

Читать далее >>

Нояб.06

INSTRUIREA LIDERILOR SINDICALI LA UNGHENI

INSTRUIREA LIDERILOR SINDICALI…

La data de 3 noiembrie 2017, în cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din or. Ungheni s-a desfăşurat seminarul instructiv cu...

Читать далее >>

Нояб.03

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ БЕРУТ ВЗЯТКИ!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ БЕРУТ ВЗЯТКИ!

В последнее время стали поступать сигналы о том, что полицейские не только стали отказываться от взяток, но и сообщать об...

Читать далее >>

Окт.26

Funcţiilre vacante în poliţie provoacă activitatea supra normă.

Funcţiilre vacante în poliţie …

Astăzi, 26 oactombrie Secretarul general al Sindicatului "DEMNITATE", doamna Angela OTEAN a participat la emisiunea "Publica report" cu privire la...

Читать далее >>

Окт.25

Negocierile pe marginea Contractului Colectiv de Muncă la IGPF continuă

Negocierile pe marginea Contra…

   Comisia pentru dialog social ”angajator-angajaţi” a  Inspectoratului General  al Poliţiei de Frontieră  s-a întrunit  într-o următoare şedinţă  pentru a ...

Читать далее >>

Окт.25

Комиссия по консультациям и переговорам на отраслевом уровне

Комиссия по консультациям и пе…

Сегодня, 24 октября 2017 года прошел второй раунд переговоров в рамках отраслевой комиссии по переговорам и консультациям, начатой 5 октября 2017...

Читать далее >>

Окт.24

Мнение профсоюза о системе дошкольного образования

Мнение профсоюза о системе дош…

Председатель профсоюза "VIITORUL" Михаил Лашку участвовал в передаче "День за днем" по поводу зарплат в системе дошкольного образования. Гости передачи...

Читать далее >>

Окт.20

Instruirea liderilor sindicali al Sindicatului „Salvatorul”

Instruirea liderilor sindicali…

   Conform planului educaţional,pe data de 19 octombrie curent, în incinta Institutului Muncii , Federaţia  Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în comun...

Читать далее >>

Окт.18

Negocieri la frontieră pe marginea Contractului Colectiv de Muncă

Negocieri la frontieră pe marg…

     La data  de 17 octombrie 2017, în incinta Inspectoratului General  al Poliţiei de frontieră s-a desfăşurat prima şedinţă...

Читать далее >>

Окт.18

Полиция Молдовы получила новое оборудование и экипировку, чтобы быть более эффективными и полезными гражданам.

Полиция Молдовы получила новое…

Профсоюз «DEMNITATE» приветствует усилия, предпринятые руководством Генеральным инспекторатом полиции и партнерами по развитию, которые 16 октября 2017 года на официальном...

Читать далее >>

Окт.16

Визит колег из Федерации Национальных Профсоюзов Работников Полиции и Служащих по Контракту Румынии

Визит колег из Федерации Нацио…

  13-15 октября Федерацию Профсоюзов Молдовы «SINDLEX» посетило руководство  Федерации Национальных Профсоюзов Работников Полиции и Служащих по Контракту Румынии в лице г-на Думитру...

Читать далее >>

Окт.11

Perfecţionare internaţională la Turin, Italia

Perfecţionare internaţională l…

   În perioada 25 septembrie- 06 octombrie 2017, la Centrul Internaţional de Training al Organizaţiei Internaţionale a Muncii din or. Turin...

Читать далее >>

Окт.05

Desfăşurarea Comisiei de negocieri

Desfăşurarea Comisiei de negoc…

      Astăzi, 5 octombrie 2017 a avut loc şedinţa Comisiei ramurale pentru negocieri şi consultări, la care au participat...

Читать далее >>

Окт.03

Поздравляем с Днём Учителя 2017!

Поздравляем с Днём Учителя 201…

Многоуважаемые учителя!   Президиум Совета Профсоюза Работников Образования и Просвещения «Viitorul» поздравляет Вас и всех коллег с Международным Днём работников образования. Желаем Вам крепкого здоровья,...

Читать далее >>

Окт.03

Встречи в муниципии Бельцы с активом Федерации „SINDLEX”

Встречи в муниципии Бельцы с а…

    29 сентября 2017 года Председатель Федерации Профсоюзов Молдовы „SINDLEX”  госп. Михаил ЛАШКУ и первый заместитель председателя Федерации госп. Александр...

Читать далее >>

Сен.26

Профсоюзом "ДЕМНИТАТЕ" был инициирован социальный диалог.

Профсоюзом "ДЕМНИТАТЕ…

26 сентября 2017 года в рамках социального диалога прошло заседание Комиссии по ведению переговоров «Работодатель-сотрудник» в Генеральном инспекторате полиции МВД, в котором приняли...

Читать далее >>

Сен.18

Sindicatul „DEMNITATE” spune: Nu acţiunilor de violenţă împotriva poliţiştilor!

Sindicatul „DEMNITATE” spune: …

DECLARAŢIE         Sindicatul „DEMNITATE”, reprezentantul legal al angajaţilor din Poliţie, îşi exprimă regretul faţă de acţiunile de violenţă ce...

Читать далее >>

Сен.14

Preşedintele Mihail LAŞCU a participat la emisiunea cu privire la majorarea salariilor

Preşedintele Mihail LAŞCU a pa…

Dl Laşcu a participat ieri, 13 septembrie 2017 la emisiunea "День за днём" cu privire la majorarea salariilor în sistemul...

Читать далее >>

Сен.11

Participarea la Consiliul general a SNPPC al MAI România

Participarea la Consiliul gene…

        În perioada 07-10 septembrie 2017,  dl preşedinte Mihail Laşcu şi dna secretar general Angela Otean  s-au  aflat...

Читать далее >>

Сен.01

Participarea domnului Mihail LAŞCU la deschidera anului de studii 2017-2018

Participarea domnului Mihail L…

  La data de 1 septembrie 2017, dl Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL”, a participat la...

Читать далее >>

Авг.30

1 SEPTEMBRIE — ZIUA CUNOȘTINȚELOR! Felicitări, dragi colegi!

1 SEPTEMBRIE — ZIUA CUNOȘTINȚE…

  Comitetul Federal a Federaţiei Sindicatelor din Moldova "SINDLEX"                   

Читать далее >>

Авг.30

INSUFICIENŢA CADRELOR DIDACTICE ŞI A PERSONALULUI AUXILIAR DIN CADRUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT

INSUFICIENŢA CADRELOR DIDACTIC…

      La data de 28 august 2017, dl Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL” a participat la...

Читать далее >>

Авг.28

Conferinţele cadrelor didactice: perspective, provocări şi aşteptări

Conferinţele cadrelor didactic…

     În perioada 17 – 25 august 2017, s-au desfăşurat Conferinţele cadrelor didactice din raionul Donduşeni (17 august),  cadrul UTA...

Читать далее >>

Июль.12

EMISIUNEA "DIALOG SOCIAL" DIN 11 IULIE 2017

EMISIUNEA "DIALOG SOCIAL…

VIDEO Dialogul Social   Piviţi video de la minuta a 6... pînă la 18, despre realizarea parteneriatului social în cadrul Poliţiei 

Читать далее >>

Июль.12

Солидарны с коллегами из Германии!

Солидарны с коллегами из Герма…

 Профсоюз "Demnitate" выражает свою солидарность с немецкими полицейскими, пострадавшими в процессе обеспечения общественного правопорядка во время саммита G20.  Мы восхищены профессионализмом...

Читать далее >>

Июнь.26

Международное сотрудничество в сфере обучения профсоюзных лидеров.

Международное сотрудничество в…

Международное сотрудничество в сфере обучения профсоюзных лидеров. С 2004 года Профсоюз «VIITORUL», а с 2014 года и Федерация Профсоюзов Молдовы...

Читать далее >>

Июнь.21

EMISIUNEA "DIALOG SOCIAL" DIN 20 IUNIE 2017

EMISIUNEA "DIALOG SOCIAL…

La 20 iunie 2017 în cadrul emisiunii “DIALOG SOCIAL” ministrul Afacerilor interne Alexandru JIZDAN, preşedintele Federaţiei “SINDLEX” Mihail LAŞCU şi...

Читать далее >>

Июнь.15

Întrevederea cu şeful Inspectoratului General al Poliţie al MAI

Întrevederea cu şeful Inspecto…

    La data de 15 iunie 2017  în incinta IGP al MAI RM  s-a desfăşurat întrevederea preşedinţilor organizaţiilor sindicale primare a...

Читать далее >>

Июнь.14

Прекрасны и душой и телом

Прекрасны и душой и телом

       В ходе состоявшегося  9-11 июня с.г. Слета профсоюзных лидеров Федерации Профсоюзов Молдовы „SINDLEX” важнейшими  мероприятиями стали конкурс „Regina...

Читать далее >>

Июнь.12

Partineriat social constructiv cu condecerea Poliţiei de Frontiera

Partineriat social construct…

       Data de 10  IUNIE 2017 reprezintă  o zi deosebită pentru Poliţia de Frontieră . Poliţia de frontieră ...

Читать далее >>

Июнь.12

INVESTIM ÎN OAMENI, PENTRU OAMENI !

INVESTIM ÎN OAMENI, PENTRU OAM…

    Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a organizat, în perioada 9-11 iunie 2017 „Forumul liderilor sindicali” la care au participat circa ...

Читать далее >>

Май.29

Делегация  Федерации „SINDLEX” на Национальной Конференции профсоюза полицейских и вольнонаемного состава МВД Румынии

Делегация Федерации „SINDLEX…

        25-27 мая 2017 года в городе Предял, уезда Брашов Румынии состоялась Конференция Национального Профсоюза Сотрудников Полиции и Вольнонаемного...

Читать далее >>

Май.24

Festivalul de creaţie ,,Cântec, joc şi voie bună”

Festivalul de creaţie ,,Cântec…

  La Ocniţa a devenit deja tradițional desfăşurarea festivalului de creație a lucrătorilor din domeniul învățământului ,,Cântec, joc și voie bună”.  ...

Читать далее >>

Май.19

 Reuniune sindicalistă

Reuniune sindicalistă

La data de 18 mai, în incinta Inspectoratului de Poliţie mun.Bălţi a avut loc întrunirea conducerii Federaţiei “SINDLEX” cu liderii...

Читать далее >>

Май.19

Профсоюзное Объединение мун. Бэлць организовало встречу профсоюзных лидеров

Профсоюзное Объединение мун. Б…

        18 мая 2017 года в Теоретическом лицее имени Н.Гоголя муниципия Бэлць состоялась встреча руководства  Профсоюза Работников Образования и...

Читать далее >>

Май.16

Профсоюз в Окницком районе отметил День Семьи

Профсоюз в Окницком районе отм…

 15 мая 2017, в Республике Молдова отмечался День Семьи. По данному поводу 14 мая в г. Окница по инициативе районного...

Читать далее >>

Апр.14

СВЕТЛОЙ ПАСХИ!

СВЕТЛОЙ ПАСХИ!

Уважаемые коллеги! От имени Генерального комитета Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX» и от себя лично, от всего сердца поздравляю Вас со Светлым...

Читать далее >>

Апр.10

II-ая Отчетно-выборная Конференция Федерации „SINDLEX”.

II-ая Отчетно-выборная Конфере…

   07 апреля 2017 года состоялась II-ая Отчетно-выборная Конференция  Федерации Профсоюзов Молдовы „SINDLEX”, на которой были подведены итоги работы за...

Читать далее >>

Апр.04

Felicităm cu Ziua Salvatorului!

Felicităm cu Ziua Salvatorului…

Stimaţi colaboratori ai Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale!      Permiteţi-mi, în numele Comitetului Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”...

Читать далее >>

Март.29

Un nou model de salarizare în şcoli

Un nou model de salarizare în …

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova "SINDLEX", Mihail LAŞCU  a participat la 28 martie 2017 la emisiunea "Publika report", unde s-a...

Читать далее >>

Март.28

Протестные акции педагогов продолжаются.

Протестные акции педагогов про…

    28 марта 2017 года Профсоюз Работников Образования и Просвещения  „VIITORUL”, входящий в состав Федерации Профсоюзов Молдовы  „SINDLEX”, в знак...

Читать далее >>

Март.27

Ziua Poliţiei naţionale ale României

Ziua Poliţiei naţionale ale Ro…

   La data de 24 martie 2017 delegaţia Sindicatului „Demnitate”,  organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, a participat...

Читать далее >>

Март.24

Femeile sindicalistele bat alarma: Impactul migrației asupra copiilor rămași fără supravegherea părinților devine din ce în ce mai pronunțat

Femeile sindicalistele bat ala…

  Sindicalistele din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX” atrag atenția că tot mai muți copii sunt lăsați fără supravegherea părinților,...

Читать далее >>

Март.21

Şedinţa Comisiei de dialog social „angajator-salariat” la ÎS Servicii Pază a MAI

Şedinţa Comisiei de dialog soc…

          La data de 15 martie  2017 s-a întrunit în şedinţa de lucru Comisia de dialog...

Читать далее >>

Март.16

Masa rotundă ,,Situaţia femeilor din Republica Moldova şi din raionul Ocniţa”

Masa rotundă ,,Situaţia femeil…

La data de 12 martie 2017, Asociaţia raională Ocniţa din cadrul Sindicatului Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră...

Читать далее >>

Март.16

Профсоюзная солидарность в поддержку работников Государственного предприятия „Железная Дорога Молдова”.

Профсоюзная солидарность в под…

    11 марта 2017 года Федерация Профсоюзов Молдовы „SINDLEX” участвовала в акции протеста в поддержку работников Государственного предприятия „Железная...

Читать далее >>

Март.13

VIII Съезд Международной Евразийской Федерации Металлистов РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ.

VIII Съезд Международной Евраз…

   На современном этапе развития мирового профсоюзного движения весьма актуальным является вопрос международного сотрудничества национальных профсоюзов различных стран по дальнейшему развитию ...

Читать далее >>

Март.02

VEŞNICA MEMORIE EROILOR CAZUŢI ÎN RĂZBOIUL DE PE NISTRU!

VEŞNICA MEMORIE EROILOR CAZUŢI…

      La 2 martie 2017,  se împlinesc 25 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru. În...

Читать далее >>

Фев.27

Комиссия по социальному диалогу

Комиссия по социальному диалог…

      Комиссия по социальному диалогу "работник- работодатель" собралась на заседание в здании Генерального инспектората полиции, МВД в пятницу, 24...

Читать далее >>

Фев.17

Встреча активистов Профсоюза „VIITORUL” 17 февраля 2017

Встреча активистов Профсоюза „…

     17 февраля с.г. Профсоюз Работников  Образования и  Просвещения  „VIITORUL” провел в Институте Труда НКПМ встречу председателей территориальных объединений...

Читать далее >>

Фев.17

 Şedinţa Plenara a Sindicatului „Viitorul”

Şedinţa Plenara a Sindicatulu…

         Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, la data de 17...

Читать далее >>

Фев.10

Emisiune Realitatea azi cu participarea dlui Mihail LAŞCU

Emisiune Realitatea azi cu par…

    VIDEO PRIVIŢI AICI!      

Читать далее >>

Фев.06

Встреча лидеров профсоюзной Ассоциации „FRONTIERA”

Встреча лидеров профсоюзной Ас…

      3 января 2017 года, профсоюзная  Ассоциация „FRONTIERA”, член Федерации Профсоюзов Республики Молдова „SINDLEX”, провела  встречу  лидеров всех  первичных профсоюзных организаций...

Читать далее >>

Фев.01

Перевыборы в профсоюзной Ассоциации „SindMAI”

Перевыборы в профсоюзной Ассоц…

          31 февраля 2017 года в государственном предприятии „Întreprinderea de Stat Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne” состоялось отчетно-выборное...

Читать далее >>

Янв.27

ÎNTRUNIREA LIDERILOR DE SINDICAT A ASOCIAŢIEI SINDICALE “SALVATORUL”

ÎNTRUNIREA LIDERILOR DE SINDIC…

Asociaţia Sindicală „Salvatorul”, parte componentă a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, la data de 26 ianuarie a.c., a convocat liderii...

Читать далее >>

Янв.25

Şedinţa Consiliului Sindicatului “DEMNITATE”

Şedinţa Consiliului Sindicatul…

         La data de 25 ianuarie 2017 în incinta Institutului Muncii s-a desfăşurat şedinţa Plenară a Consiliului Sindicatului “DEMNITATE”. La această şedinţă...

Читать далее >>

Янв.20

Colaborarea internaţională a Sindicatului "Demnitate"

Colaborarea internaţională a S…

La data de 19 ianuarie 2017, în baza prevederilor Contractului de colaborare  între Sindicatul „Demnitate” şi  Asociaţia sindicală teritorială al...

Читать далее >>

Янв.17

Профсоюзная солидарность

Профсоюзная солидарность

    17 января 2017 года в 1000 в городе Кишиневе, в  зале заседаний Национальной  Конфедерации Профсоюзов Молдовы состоялось общее...

Читать далее >>

Янв.17

Educaţia cere salarii să poată supraveţui!

Educaţia cere salarii să poată…

      Sindicaliştii din învăţământ au pichetat astăzi Guvernul RM cerând majorări de salariu şi condiţiile unui trai decent.  Solidarizarea...

Читать далее >>

Янв.16

Встреча профсоюзных активистов муниципального Объединения Бэлц с председателем Михаилом Лашку

Встреча профсоюзных активистов…

В пятницу, 13-го января 2017 г. прошла встреча профсоюзных активистов муниципального Объединения Бэлц с председателем Михаилом Лашку. Встреча проходила под...

Читать далее >>

Янв.11

Мы солидарны!

Мы солидарны!

     Генеральный Совет  Федерации Профсоюзов Молдовы „SINDLEX”  на заседании от 5 января с.г. единогласно решил солидаризироваться с Решением Исполнительного...

Читать далее >>

Янв.06

Заседание Генерального Совета Федерации

Заседание Генерального Совета …

5-го января 2017 состоялось пленарное заседание Генерального Совета Федерации Профсоюзов Молдовы  „SINDLEX”, в ходе которого были рассмотрены вопросы соблюдения социально-экономических...

Читать далее >>

Дек.29

Силовые структуры и Союз ветеранов были выставлены против поглощения со стороны СНА пенсионных услуг в соответствующих министерствах

Силовые структуры и Союз ветер…

        30 ноября с.г, Федерация Профсоюзов Молдовы «SINDLEX» провела круглый стол с участием ветеранов органов внутренних дел,...

Читать далее >>

Дек.26

Семинар в Бельцах Профсоюз

Семинар в Бельцах Профсоюз

      21 декабря 2016 года  в Теоретическом  лицее имени Н.В. Гоголя  муниципия  Бельцы  Профсоюз Работников Образования и Просвещения „Viitorul” провел семинар...

Читать далее >>

Дек.26

СВЕТЛОГО РОЖДЕСТВА И СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!

СВЕТЛОГО РОЖДЕСТВА И СЧАСТЛИВО…

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!                  Сердечно поздравляю Вас, Ваших родных и близких со светлым праздником...

Читать далее >>

Дек.13

Публика-Репорт, реформа пенсионной системы

Публика-Репорт, реформа пенсио…

Генеральный секретарь Федерации Профсоюзов Молдовы "SINDLEX", госпожа Анжела ОТЯН приняла участие в передаче Публика-Репорт, на которой обсуждалась предстоящая реформа пенсионной системы военнослужащих,...

Читать далее >>

Дек.09

Не лишайте нас социальных гарантий!

Не лишайте нас социальных гара…

  Сегодня, 09 декабря 2016 состоялось плановое заседание отраслевой Комиссии по консультациям и переговорам между социальными партнерами в лице руководства Федерации...

Читать далее >>

Дек.09

Профсоюзы протестуют

Профсоюзы протестуют

“Хотим достойный уровень жизни!", "Хотим достойные пенсии!", "Социальная справедливость!", "Хотим работать в своей стране!", - скандировали члены профсоюза. Кроме этого, протестующие...

Читать далее >>

Дек.07

Социальный Диалог. Выпуск от 6 декабря 20016 года

Социальный Диалог. Выпуск от 6…

      СМОТРИТЕ ВИДЕО, отрывок с 5 по 15 минуту    

Читать далее >>

Дек.06

Премьер-Министр Павел Филип: Пенсионная реформа сохраняет социальные права сотрудников силовых структур

Премьер-Министр Павел Филип: П…

Сегодня, премьер министр Павел Филип  провел встречу с представителями силовых структур, где обсудили необходимость и преимущество пенсионной реформы.  В ходе...

Читать далее >>

Дек.06

Реформа пенсионной системы сохранит права сотрудникам силовых структур

Реформа пенсионной системы сох…

Премьер-министр Павел Филип встретился сегодня с представителями силовых структур, с которыми обсудил вопрос о необходимости и пользе пенсионной системы. Премьер...

Читать далее >>

Дек.06

Внеочередное заседание Совета профсоюза Работников Образования и Просвещения „VIITORUL” от 5 декабря 2016 года

Внеочередное заседание Совета …

     5-го января 2016 года в помещении Института Труда Национальной Конфедерации Профсоюзов Молдовы состоялось внеочередное заседание Совета профсоюзов Работников Образования...

Читать далее >>

Дек.01

Изменение Закона №1544-XII от 23 июня 1993 О пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и пагубные последствия на систему государственной безопасности, которые они несут

Изменение Закона №1544-XII от …

  Состоялось внеочередное Заседание Генерального Совета Федерации ПМ „SINDLEX”.   28 ноября с.г. в Институте Труда состоялось внеочередное Заседание Генерального Совета Федерации...

Читать далее >>

Нояб.25

ДЕКЛАРАЦИЯ Профсоюз выступает против поправок к Закону No.1544-XII от 23 июня 1993 г. J пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел

ДЕКЛАРАЦИЯ Профсоюз выступает…

ДЕКЛАРАЦИЯ Профсоюз выступает против поправок к Закону No.1544-XII от 23 июня 1993 г. J пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава...

Читать далее >>

Нояб.23

APEL

APEL

       Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, în calitatea sa de parte componentă a societăţii civile îşi exprimă dezacordul...

Читать далее >>

Нояб.11

Sindicatul contesta iniţiativa MMPSF privind modificarea Legii nr.1544-XII din 23 iunie 1993 asigurarea cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne

Sindicatul contesta iniţiativa…

  Comitetului Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională în domeniul  protejării şi  respectării drepturilor...

Читать далее >>

Нояб.11

Искренние соболезнования семье пожарного, погибшего при исполнении долга во время тушения сильного пожара в Кишиневе

Искренние соболезнования семье…

Вот кто сегодня настоящий герой. У погибшего пожарного остались жена и двое детей Погибший пожарный работал в Службе гражданской защиты и чрезвычайных...

Читать далее >>

Окт.05

Felicitari cu ziua pedagogului!

Felicitari cu ziua pedagogului…

Cu profund respect, Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova "SINDLEX" Mihail LAŞCU

Читать далее >>

Окт.04

ÎNTRUNIREA ACTIVULUI SINDICAL CU PERTENERII SOCIALI

ÎNTRUNIREA ACTIVULUI SINDICAL …

  Astăzi la data de 04 octombrie 2016, în cadrul unui parteneriat social constructiv conducerea MAI s-a reunit intr-un dialog social...

Читать далее >>

Сен.13

Drepturile poliţiştilor pe ordinea de zi a Conferinţei EPU la Varşovia!

Drepturile poliţiştilor pe ord…

    La data de 7-8 septembrie a.c. în Varşovia (Republica Polonia) a avut loc Conferinţa Uniunii Poliţiştilor din Europa...

Читать далее >>

Авг.11

Выражаем наши искренние соболезнования!

Выражаем наши искренние соболе…

  Федерация Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" выражает искренние соболезнования Василию Бынзару, председателю Профсоюза "FRONTIERA", и членам его семьи в связи с горькой...

Читать далее >>

Июль.25

Votat de Parlament! Polițistele de frontieră, angajatele SPCSE și DIP vor beneficia de indemnizații mai mari la ieșirea în concediu de maternitate

Votat de Parlament! Polițistel…

  Federația Sindicatelor din Moldova SINDLEX salută  decizia  adoptării proiectului  de lege  care vine să excludă din legislaţia naţională o inegalitate...

Читать далее >>

Июль.24

ABSOLVENȚII ACADEMIEI „ŞTEFAN CEL MARE”

ABSOLVENȚII ACADEMIEI „ŞTEFAN …

La data de 05 iulie 2016 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne s-a desfăşurat ceremonia de...

Читать далее >>

Июнь.29

Дань память героям у мемориала

Дань память героям у мемориала

Федерация Профсоюзов Молдовы «SINLEX» и Профсоюз «DEMNITATE» в качестве организации-члена, принимали делегацию из Нидерландов, Германии, Румынии, Польши, Украины, Сербии, Болгарии,...

Читать далее >>

Июнь.24

Видео Конференции 2016 ЕСП/EPU

Видео Конференции 2016 ЕСП/EPU

    СМОТРЕТЬ ВИДЕО          

Читать далее >>

Июнь.21

Международные курсы по вопросам деятельности профсоюзов в условиях рыночной экономики в г. Анкара

Международные курсы по вопроса…

В период с 12 по 19 июня 2016 года делегация Федерации Профсоюзов Молдова «SINDLEX» в составе 25 человек, включающая профсоюзных...

Читать далее >>

Июнь.08

Международная Конференция ЕСП / EPU -2016

Международная Конференция ЕСП …

7 июня состоялась Международная Конференция профсоюзов полиции - членов EPU, Европейского Союза полицейских. Принимающая сторона – Профсоюз «Demnitate» - член...

Читать далее >>

Июнь.06

Organizarea Conferinţei internaţionale a Uniunii Europene a Poliţiştilor

Organizarea Conferinţei intern…

 În legătură cu gestionarea corectă a organizării conferinţei internaţionale cu genericul: “Asigurarea şi respectarea drepturilor social-economice ale poliţiştilor în era schimbărilor...

Читать далее >>

Июнь.03

PROMOVAREA COPIILOR TALENTAŢI

PROMOVAREA COPIILOR TALENTAŢI

     Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” la data de 3 iunie 2016 a participat la ceremonia de premiere a...

Читать далее >>

Май.05

Împreună vom realiza lucruri frumoase pentru angajaţii noştri

Împreună vom realiza lucruri f…

          Liderii sindicali din toate subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, organizaţie...

Читать далее >>

Апр.30

Felicitări cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti

Felicitări cu prilejul Sfintel…

Stimaţi colegi, membri de sindicat, Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti Vă adresez sincere  felicitări şi urări de bine!  Fie ca Sărbătoarea Învierii Domnului să...

Читать далее >>

Апр.23

 MAI PRESUS DE ORICE E DOAR LEGEA

MAI PRESUS DE ORICE E DOAR LE…

              Sindicatul DEMNITATE  în  condițiile evenimentelor planficate pentru ziua de 24 aprilie 2016, proteste...

Читать далее >>

Апр.13

SEMINARUL CU PRIVIRE LA MODIFICĂRILE CODULUI MUNCII

SEMINARUL CU PRIVIRE LA MODIFI…

Asociaţia sindicală raională Ungheni din cadrul Sindicatul Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „Viitorul” la data de 12 aprilie 2016 a...

Читать далее >>

Апр.08

Sindicatul “SINDMAI” instruieşte activul sindical

Sindicatul “SINDMAI” instruieş…

           Sindicatul „SINDMAI”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, a organizat la 7 aprilie  curent...

Читать далее >>

Апр.07

SUSŢINEM INIŢIATIVE POZITIVE

SUSŢINEM INIŢIATIVE POZITIVE

  Federaţia  Sindicatelor din Moldova  “SINDLEX”  îşi exprimă aprobarea şi susţinerea declaraţiei Preşedintelui Parlamentului, dlui Andrian Candu, că Parlamentul nu va...

Читать далее >>

Апр.05

Consolidarea mişcării sindicatelor în educaţie

Consolidarea mişcării sindicat…

     Conducându-ne de prevederile Statutului Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi Statutelor sindicatelor proprii, Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ ...

Читать далее >>

Апр.04

SOLIDARIZARE

SOLIDARIZARE

   Sindicatul  “Demnitatea”, în calitatea sa de  membru al Uniunii Europene a Poliţiştilor (EPU), în urma evenimentelor tragice din Belgia...

Читать далее >>

Март.28

Sindicatul “SINDMAI” a semnat Contractul colectiv (nivel de unitate) pe anii 2016-2020

Sindicatul “SINDMAI” a semnat …

Conducerea Sindicatului „SINDMAI”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, în persoana preşedintelui, dlui Simion Grajdean și a IS...

Читать далее >>

Март.11

PARTENERIATUL SOCIAL LA NIVEL DE RAMURĂ ÎN ACŢIUNE

PARTENERIATUL SOCIAL LA NIVEL …

      Liderii sindicali din toate subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova , organizaţii membre  ale Federaţiei  Sindicatelor din...

Читать далее >>

Март.09

Masa rotundă „Sindicatele în protecţia Femeiei”

Masa rotundă „Sindicatele în p…

,,La începutul tuturor lucrurilor mărețe se află o femeie”   Primăvara plutește în aer.Ea este renaștere, un nou început.Începutul nu numai...

Читать далее >>

Март.03

Comemorarea victimelor conflictului armat din 1992 din Transnistria

Comemorarea victimelor conflic…

  2 martie a.c la Chişinău au fost comemorate victimele conflictului armat de acum 24 de ani din Transnistria, care a...

Читать далее >>

Март.01

Demararea lucrărilor Comisiei de dialog social

Demararea lucrărilor Comisiei …

     La data de 26 februarie 2016  s-a desfăşurat şedinţa de lucru a Comisiei de dialog social „angajator-salariat "  cu participarea...

Читать далее >>

Фев.29

Negocieri în perteneriatul social

Negocieri în perteneriatul soc…

    La data de  26 februarie  a.c., conducerea Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, în contextul realizării parteneriatului social cu MAI...

Читать далее >>

Фев.25

Raportul de activitate a Consiliului General al Federaţiei „SINDLEX” pentru anul 2015

Raportul de activitate a Consi…

La data de 24 februarie  2016 Consiliul General al Federaţiei „SINDLEX”, în incinta Institutului Muncii şi-a desfăşurat şedinţa de dare...

Читать далее >>

Фев.25

Activitatea Consiliului Sindicatului „SindMAI”

Activitatea Consiliului Sindic…

           La data de 24 februarie  2016 Consiliul Sindicatului „SindMAI”, în incinta Institutului Muncii şi-a desfăşurat Plenara Sindicatului „SindMAI”, organizaţie...

Читать далее >>

Фев.10

Munca suplimentară necesită a fi remunerată confor prevederilor Codului Muncii şi Contractului Colectiv de Muncă

Munca suplimentară necesită a …

   La data   de 03 februarie  a.c.,  liderii sindicali  din Sindicatul “Demnitate” s-au întrunit pentru a discuta problemele ce contribuie...

Читать далее >>

Фев.10

PLENARA ASOCIATIEI SINDICALE „FRONTIERA”

PLENARA ASOCIATIEI SINDICALE …

    La  data de 02 februarie 2016,  Asociatia Sindicala „Frontiera” şi-a desfăşurat plenara Consiliului Asociaţiei Sindicale.    Pe ordinea de zi au...

Читать далее >>

Фев.02

PLENARA ASOCIATIEI SINDICALE „ FRONTIERA”

PLENARA ASOCIATIEI SINDICALE …

       La  data de 02 februarie 2016,  Asociatia Sindicala „Frontiera” şi-a desfăşurat plenara Consiliului Asociaţiei Sindicale.        Pe ordinea...

Читать далее >>

Фев.02

Raportul de activitate al Comitetului Sectorial în formarea profesională în domeniul industriei nealimentare pentru anul 2015 şi Planul de lucru al Comitetului Sectorial în anul 2016

Raportul de activitate al Comi…

  Raportul de activitate al Comitetului Sectorial în formarea profesională în domeniul industriei nealimentare pentru anul 2015 şi  Planul de lucru...

Читать далее >>

Фев.02

Activitatea Consiliului Sindicatului „Viitorul” în perioada anului 2015

Activitatea Consiliului Sindic…

La data de 29 ianuarie 2016 Sindicatul Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „Viitorul”, în incinta Institutului Muncii a desfăşurat şedinţa...

Читать далее >>

Янв.25

MULŢUMIRE VETERANILOR PENTRU NEADMITEREA VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA POLIŢIEI

MULŢUMIRE VETERANILOR PENTRU N…

  Prezidiul Consiliului Sindicatul „DEMNITATE” îşi exprimă sincere mulţumiri tuturor veteranilor Ministerului Afacerilor Interne  şi a războiului de pe Nistru, pentru...

Читать далее >>

Янв.22

Sindicatele pledează pentru stabilitate în Ţara

Sindicatele pledează pentru st…

  Preşedintele Federaţiei "SINDLEX" dl. Mihail LAŞCU a participat la Emisiunea "День за днём"   Secretar general a Federaţiei "SINDLEX" şi Sindicatului "DEMNITATE"...

Читать далее >>

Янв.22

Sindicatul "DEMNITATE" privind acţiunile de proteste

Sindicatul "DEMNITATE…

Sindicatul "DEMNITATE" îndeamnă cetățenii Republicii Moldova la calm în timpul desfășurării protestelor Preşedintele Sindicatului ”Demnitate”_ dl Mihail Laţcu apelează către toți...

Читать далее >>

Янв.21

APELUL Sindicatului către protestatari

APELUL Sindicatului către prot…

    Conducerea Sindicatul „DEMNITATE” la data de 21 ianuarie 2016, a  desfăşurat o Conferinţă de presă cu genericul „Nu violenţelor...

Читать далее >>

Янв.14

Colaborarea organelor de poliţiei cu instituţiile preuniversitare în vederea istruirii tinerii generaţii

Colaborarea organelor de poliţ…

Întrunirea conducerii Inspectoratului de Poliție Briceni cu colectivul didactic de la LT ,,Ion Gheorghiță,, din satul Larga, raionul Briceni La 12...

Читать далее >>

Дек.24

TOTALURILE ACTIVITĂŢII FEDERAŢIEI „SINDLEX”

TOTALURILE ACTIVITĂŢII FEDERAŢ…

 La data de 22 decembrie 2015,  în incinta  Institutului Muncii  Federaţia Sindicatelor din Moldova „ SINDLEX „  într-o componenţă lărgită...

Читать далее >>

Дек.09

Adresare Sindicatului către dl Victor Micu, preşedintele al Consiliului Superior al Magistraturii RM

Adresare Sindicatului către dl…

  Dlui VICTOR MICU, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii Republicii Moldova.                          ...

Читать далее >>

Дек.03

Комиссия по консультациям ипереговорам

Комиссия по консультациям ипер…

2 ноября 2015 года, в МВД, состоялось рабочее заседание Комиссии по консультациям и коллективным переговорам отрасли от Федерации профсоюзов "SINDLEX"...

Читать далее >>

Нояб.23

Seminarul instructiv cu tinerii specialişti din raionul Ocniţa Concursul ,,Tînărul specialist 2015”

Seminarul instructiv cu tineri…

      La data de 15 noiembrie, 2015 la iniţiativa Consiliului Teritorial al Sindicatelor şi Consiliului Asociaţiei raionale a Sindicatului...

Читать далее >>