About Us

STATUTUL FEDERAŢIEI SINDICATELOR DIN MOLDOVA „SINDLEX”

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE

     Articolul 1. Denumirea

Federaţia Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” (în continuare “Federaţie”) este un centru sindical naţional-interramural care întruneşte pe principii benevole, pe bază de interese comune centre sindicale naţional-ramurale, Asociaţii şi/sau Uniuni sindicale şi/sau profesionale, teritoriale şi/sau regionale (in continuare “centre sindicale”) indiferent de forma juridică de organizare. Pentru titulatură va fi utilizată-denumirea deplină “Federaţia Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, denumirea prescurtată Federaţia “SINDLEX”.

     Articolul 2 Întemeierea (constituirea) şi succesiunea de drept

(1) Federaţia poate fi întemeiată la iniţiativa a cel puţin două centre sindicale, considerate fondatori. Hotărîrea de întemeiere a centrului sindical naţional-interrramural se adoptă la Conferinţa de constituire. Conferinţa de constituire dispune de împuternicirile Congresului (Conferinţei) centrului sindical naţional-interramural prevăzute de prezentul Statut. Federaţia poate avea drapelul, sigla şi simbolul său, dispune de ştampilă şi cont bancar.

(2) Federaţia este succesorul de drept al centrelor sindicale organizaţii membre a Federaţiei, în relaţii consolidate cu centrele sindicale naţional-ramurale, naţional–interramurale(Confederaţe), centrelor internaţionale şi organelor publice centrale şi locale.

     Articolul 3. Cadrul legal de funcţionare

Federaţia funcţionează în temeiul prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Legii sindicatelor, Codului civil, Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.87 şi nr.98, altor acte internaţionale la care Republica Moldova este parte sau a aderat, prezentului Statut şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare aprobate de organele de conducere ale Federaţiei.

     Articolul 4. Sediul

Sediul Federaţiei este stabilit în mun.Chişinău, str.31 August 1989, blocul129, Republica Moldova.

 

Capitolul II PRINCIPII FUNDAMENTALE

       Articolul 5. Libertatea, independenţa, solidaritatea sindicală

(1) Federaţia este independentă faţă de autorităţile publice, de partide şi alte organizaţii social-politice, de asociaţii ale patronatelor şi faţă de organizaţiile obşteşti, nu este supusă controlului lor şi nu li se subordonează.

(2) Principiile fundamentale pe care le apără şi le promovează Federaţia sunt democraţia, libertatea, solidaritatea, transparenţa, egalitatea în drepturi şi în şanse.

(3) Este interzis orice amestec de natură să limiteze drepturile Federaţiei sau să împiedice realizarea acestora. Relaţiile sale cu ele sunt bazate pe principii de parteneriat, respect reciproc, colaborare constructivă întru atingerea scopurilor propuse.

(4) Federaţia, în activităţile sale, se inspiră din Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, alte acte internaţionale la care Republica Moldova este parte sau a aderat.

 

Capitolul III SCOPURILE ŞI MIJLOACELE DE ACŢIUNE

     Articolul 6. Scopurile

Federaţia are, în principal, următoarele scopuri:

a) reprezentarea şi protejarea la nivel naţional a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale de muncă colectivă şi individuală ale membrilor de sindicat din cadrul centrelor sindicale a organizaţiilor membre;

b) promovarea principiilor de bază ale modelului social european;

c) apărarea libertăţii sindicale şi a dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se asocia în centre sindicale;

d) extinderea mişcării sindicale naţionale şi fortificarea societăţii civile;

e) consolidarea sindicatelor de toate nivelurile;

f) actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social;

g) realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii.

   Articolul 7. Mijloacele de acţiune
Federaţia se angajează să atingă scopurile declarate prin:

a) participarea la elaborarea proiectelor de programe, de legi şi de alte acte normative care au ca obiectiv reglementarea drepturilor şi intereselor profesionale, de muncă, economice şi sociale ale membrilor de sindicat;

b) elaborarea şi promovarea unor programe şi strategii de desfăşurare a activităţilor sindicale capabile să pună în practică scopurile pentru care a fost constituită Federaţia;

c) sprijinirea pe multiple planuri a proiectelor de esenţă ale organizaţiilor-membre şi asigurarea unei colaborări permanente a acestora în cadrul Federaţiei;

d) negocierea şi încheierea convenţiilor colective la nivel ramural şi interramural;

e) acordarea asistenţei juridice şi apărarea intereselor colective şi individuale ale membrilor săi la toate nivelurile, inclusiv în instanţele judecătoreşti;

f) participarea la soluţionarea conflictelor colective de muncă, reprezentarea organizaţiilor-membre în comisiile de conciliere;

g) exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei muncii şi altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi contractelor colective de muncă;

h) utilizarea mijloacelor specifice de acţiune: negocierile, concilierea, petiţia, protestul, mitingul, greva şi alte acţiuni prevăzute de lege;

i) asumarea asistării sau reprezentării organizaţiilor-membre şi a membrilor de sindicat în faţa oricăror organe, organizaţii sau instituţii în ceea ce priveşte apărarea dreptului sindical, a libertăţii sindicale, a drepturilor individuale şi colective de muncă;

j) promovarea iniţiativelor legislative în vederea alinierii legislaţiei naţionale la normele internaţionale ale muncii şi respectării condiţiilor generale obligatorii pe care trebuie să le întrunească orice act legislativ sau normativ–apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor legitime ale salariaţilor, egalitatea şi echitatea socială, eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor;

k) reprezentarea organizaţiilor-membre, în condiţii de egalitate cu partenerii sociali, în administrarea bugetului de asigurări sociale de stat, fondurilor asigurării de asistenţă medicală şi de pensionare, şomaj etc.;

l) constituirea (întemeierea), în interesul organizaţiilor-membre şi în condiţiile prevăzute de lege, a fondurilor de solidaritate, de ajutorare, inclusiv pentru veteranii muncii din sindicate, de grevă, de asigurări, de pensii, fonduri pentru educaţie şi alte fonduri necesare pentru soluţionarea sarcinilor statutare;

m) instituirea publicaţiilor periodice şi altor mijloace de informare în masă, editarea tipăriturilor de specialitate etc.;

n) monitorizarea respectării Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de Parlamentul Republicii Moldova;

o) sesizarea organismelor internaţionale în cazul afectării drepturilor sindicatelor şi ale salariaţilor sau ne onorării de către autorităţi a angajamentelor ce decurg din actele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova a aderat sau este parte;

p) colaborarea cu organizaţii sindicale din alte ţări, aderarea la centre sindicale internaţionale.

 

Capitolul IV CALITATEA DE MEMBRU

S e c ţ i u n e a 1 DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU

     Articolul 8. Membrii

Membri ai Federaţiei pot fi centrele sindicale naţional-ramurale cu personalitate juridică proprie, Asociaţii şi/sau Uniuni sindicale şi/sau profesionale, teritoriale şi/sau regionale ca centre sindicale, indiferent de forma juridică de organizare, numite în continuare „organizaţii membre”.

Centrele sindicale pot dobîndi drepturi şi obligaţii de persoană juridică potrivit Statutului Federaţiei.

   Articolul 9. Afilierea sau asocierea

(1) Pentru a se afilia sau asocia, centrul sindical trebuie:

a) să recunoască prezentul Statut;
b) să evite afilierea dublă pe teritoriul Republicii Moldova;
c) să accepte cuantumul cotizaţiilor şi modul stabilit de colectare a lor.

(2) Cererea de afiliere sau asociere, adresată Comitetului Federal, va cuprinde cel puţin:

a) denumirea centrului sindical, adresa, numărul de telefon/fax;

b) numărul de membri, structura, lista organizaţiilor sindicale componente.

(3) La cererea de afiliere sau asocierea se anexează:

a) Statutul sau Regulamentul solicitantului;

b) copia certificatului eliberat de Ministerul Justiţiei sau decizia (hotărîrea) de întemeiere (constituire) a centrului sindical;

c) copia deciziei (hotărîrei) sau extrasul din procesul-verbal al organului abilitat de a decide afilierea sau asocierea.

(4) Cererea de afiliere sau asociere se examinează de către Comitetul Federal în cel mult 60 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării. În caz de refuz a Comitetului Federal, centrul sindical poate să înainteze Consiliului General cererea de afiliere sau asociere la Federaţie.

 

 

S e c ţ i u n e a 2 SUSPENDAREA, ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU

     Articolul 10. Suspendarea şi excluderea

(1) Organizaţia-membră care nu respectă prevederile prezentului Statut poate fi supusă suspendării calităţii de membru pe un termen de până la trei luni sau excluderii din componenţa Federaţiei.

(2) Suspendarea/excluderea organizaţiei-membre începe să curgă cu data în care a fost luată decizia de către Comitetul Federal.

(3) Decizia de excludere dată de Comitetul Federal va fi supusă validării Consiliului General.

   Articolul 11. Contestaţia

(1) Organizaţia-membră poate contesta decizia de excludere în Consiliul General.
(2) Decizia Consiliului General este definitivă şi fără posibilitatea de contestare.
(3) Organizaţia-membră exclusă, structurile şi membrii săi îşi pierd toate drepturile şi avantajele ce au decurs din afilierea sau asociere la Federaţie.

   Articolul 12. Reafilierea sau reasociere

Organizaţia-membră care a fost exclusă conform art. 10 poate face cerere de reafiliere sau reasociere după o perioadă de trei luni de la data excluderii şi numai dacă în această perioadă a acţionat în conformitate cu principiile Federaţiei şi a achitat datoria restantă faţă de Federaţie.

   Articolul 13. Retragerea

(1) Organizaţia-membră are dreptul să se retragă din componenţa Federaţiei prin depunerea unei notificări a organului său competent la Comitetul Federal.

(2) Încetarea calităţii de membru al Federaţiei rezultă după trei luni de la data notificării.

(3) Consiliul General ia notă de retragerea organizaţiei-membră din componenţa Federaţiei şi de încetarea calităţii de membru.

   Articolul 14. Dizolvarea

(1) În caz de dizolvare a organizaţiei-membre, aceasta va notifica Comitetului Federal hotărârea organului abilitat statutar de a decide dizolvarea, anexând decizia (hotărîrea) sau extrasul din procesul-verbal al reuniunii.

(2) Comitetul Federal, prin hotărîrea, sa radiază organizaţia-membră dizolvată.

(3) Consiliul General ia notă de dizolvarea organizaţiei-membre şi de încetarea calităţii de membru al Federaţiei.

Articolul 15. Îndatoririle

Încetarea calităţii de membru al Federaţiei nu absolvă organizaţia-membră de obligaţia de a-şi onora toate datoriile faţă de Federaţie, inclusiv achitarea cotizaţiei stabilite statutar.

 

Capitolul V DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

S e c ţ i u n e a 1 ESENŢIALITĂŢI

     Articolul 16. Independenţa organizaţiilor-membre

În conformitate cu Statutele şi/sau Regulamentele, organizaţiile-membre sunt independente în stabilirea propriilor programe şi a mijloacelor de realizare a acestora sub rezerva de a se conforma prezentului Statut, prin respectarea şi executarea deciziilor(hotărîrilor) organelor de conducere ale Federaţiei.

 Articolul 17. Drepturile organizaţiilor-membre

Organizaţiile-membre au dreptul:

a) să desemneze reprezentanţi în organele de conducere ale Federaţiei, cu drept de revocare a lor;

b) să formuleze şi să înainteze propuneri privind strategia şi tactica de activitate a Federaţiei;

c) să solicite informaţii despre activitatea organelor de conducere ale Federaţiei, ,

precum şi a structurilor create în cadrul Federaţiei;

d) să beneficieze, în modul stabilit, de serviciile prestate de instituţiile şi organizaţiile create de Federaţie;

e) să înainteze membri de sindicat la distincţii ale Federaţiei, Confederaţiei sau de Stat;

f) să profite de orice avantaj ce decurge din prezentul Statut şi/sau din programele aprobate de organele de decizie ale Federaţiei.

S e c ţ i u n e a 2 RESPONSABILITĂŢI

Articolul 18. Obligaţiile
Organizaţiile-membre au, în principal, următoarele obligaţii:
a) să se conformeze Statutului Federaţiei;
b) să participe faptic la activitatea Federaţiei şi a organelor sale de conducere;

c) să informeze membrii de sindicat despre activităţile, acţiunile şi deciziile Federaţiei;

d) să nu aducă atingere intereselor şi scopurilor statutare ale altor organizaţii- membre ale Federaţiei;

e) să achite integral cotizaţiile de membru;

f) să prezinte informaţii privind numărul de membri de sindicat şi suma cotizaţiilor încasate de către organele sindicale de toate nivelurile ale organizaţiei-membre.

       Articolul 19. Cuantumul cotizaţiilor de membru şi modul lor de încasare

(1) Cuantumul anual al cotizaţiilor de membru al Federaţiei se stabileşte în proporţie de pînă la 50 la sută din cotizaţiile transferate la conturile organelor sindicale de toate nivelurile ale organizaţiei-membre.

(2) Consiliul General sau Comitetul Federal stabileşte anual cuantumul contribuţiilor de membru cotizat al Federaţiei.

(3) Cotizaţiile sunt vărsate către Federaţie lunar, cel târziu, pînă la finele lunii imediat următoare termenului de cotizare, în modul stabilit de prezentul statut, de legislaţia şi actele normative în vigoare, de Regulamentul financiar. Federaţia constituie fonduri de asigurare, solidaritate, ajutor reciproc, de grevă, culturalizare, instruirea şi reciclarea cadrelor şi activului sindical, organizarea activităţii şi întreţinerii organelor sindicale.

(4) Mijloacele alocate din cotizaţiile de membru şi din alte surse sunt cheltuite în scopul îndeplinirii sarcinilor statutare. Acordarea asistenţei juridice membrilor de sindicat şi în alte scopuri conform devizelor, aprobate de organele elective ale Federaţiei.

   Articolul 20. Restanţele la cotizaţia de membru

(1) Organizaţia-membră, care fără justă cauză, are o întârziere în plata cotizaţiei mai mare:

a) de trei luni consecutiv – este avertizată în scris de către preşedintele Federaţiei; b) de şase luni consecutiv – este supusă suspendării dreptului de vot în organele de conducere ale Federaţiei în baza hotărârii Comitetului Federal.

(2) Comitetul Federal este în drept să se pronunţe asupra utilităţii apartenenţei organizaţiei membre la Federaţie.

 

Capitolul VI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII FEDERAŢIEI

       Articolul 21. Organele de conducere

Organele de conducere ale Federaţiei sunt Congresul (Conferinţa), Consiliul General, Comitetul Federal, Preşedintele Federaţiei.

S e c ţ i u n e a 1 CONGRESUL (Conferinţa)

     Articolul 22. Congresul (Conferinţa)

(1) Congresul (Conferinţa) este organul suprem de conducere al Federaţiei.

(2) Congresul (Conferinţa) ordinar se convoacă prin hotărârea Consiliului General o dată la 5 ani. Consiliul General stabileşte ordinea de zi a Congresului (Conferinţei), cu cel puţin, trei luni înainte de data desfăşurării acestuia.

(3) Congresul (Conferinţa) este deliberativ în prezenţa a cel puţin 2/3 din delegaţi care au mandatul organizaţiilor-membre, cu drept de vot.

(4) Congresul (Conferinţa) decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziţii expres prevăzute în Statut.

(5) Alegerea delegaţilor la Congres (Conferinţă) se petrece potrivit statutelor organizaţiilor- membre, conform normei şi modului stabilit de către Contractul de Unificare, Consiliul General, în funcţie de numărul membrilor de sindicat şi nivelul achitării cotizaţiilor către Federaţie în perioada dintre Congrese (Conferinţe).

     Articolul 23. Atribuţiile Congresului (Conferinţei):

a) confirmă împuternicirile delegaţilor la Congres (Conferinţă) şi a reprezentanţilor organizaţiilor membre.

b) aprobă propriul Regulament de organizare şi funcţionare, ordinea de zi şi procedura de desfăşurare a lucrărilor Congresului (Conferinţei);

c) examinează raportul de activitate a Consiliului General şi determină strategia şi programul de acţiuni ale Federaţiei;

d) adoptă şi modifică Statutul cu, cel puţin, 2/3 de voturi ale delegaţilor prezenţi;

e) alege şi revocă preşedintele Federaţiei;

f) alege şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei de cenzori, examinează raportul activităţii acesteia;

g) constituie Consiliului General, conform criteriilor şi normelor de reprezentare a organizaţiilor-membre în Consiliul General;

h) hotărăşte prin vot deschis sau secret, cu o majoritate de, cel puţin, 2/3 a voturilor exprimate, asupra reorganizării Federaţiei;

j) deleagă Consiliului General împuternicirile pe care le găseşte necesare.

     Articolul 24. Alegerea preşedintelui

(1) Preşedintele Federaţiei este ales de Congres (Conferinţă) pe o durată de cinci ani, prin vot deschis sau secret.

(2) Pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei pot candida persoanele înaintate de organele de conducere elective ale organizaţiilor-membre a Federaţiei, cetăţeni ai Republicii Moldova care posedă limba de stat, au atins vîrsta de 35 ani, sunt membri de sindicat, au activat în organele de conducere superioare sindicale cel puţin 5 ani.

(3) Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puţin jumătate plus unu din voturile delegaţilor care au participat la alegerea preşedintelui.

(4) În cazul în care la funcţia de preşedinte candidează mai mulţi concurenţi şi nici unul dintre ei nu a întrunit cel puţin jumătate plus unu din voturile delegaţilor care au participat la alegeri, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi, cu condiţia că numărul acestora este mai mare decât numărul voturilor exprimate împotriva candidatului.

(5) În caz de paritate de voturi se organizează alegeri repetate.

(6) La funcţia de preşedinte al Federaţiei nu poate candida persoana care a atins vîrsta de 65 de ani.

     Articolul 25. Congresul (Conferinţa) Extraordinar

(1) Congresul (Conferinţa) Extraordinar se convoacă de Consiliul General în termen de cel mult 30 de zile calendaristice, exceptând zilele de sărbătoare nelucrătroare.

(2) Prin derogare de la alin. (1), la cererea a cel puţin 1/3 din organizaţiile- membre ale Federaţiei care reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Federaţiei, Congresul (Conferinţa) Extraordinar se convoacă de Comitetul Federal.

 

S e c ţ i u n e a 2 CONSILIUL GENERAL

       Articolul 26. Componenţa

(1) Consiliul General al Federaţiei este compus din:

a) reprezentanţi ai organizaţiilor-membre, conform normei şi modului stabilit de către Contractul de Unificare, Consiliul General sau Comitetul Federal, în funcţie de numărul membrilor de sindicat şi nivelul achitării cotizaţiilor către Federaţie;

b) preşedinte, secretarul general, prim–vicepreşedinţi, vicepreşedinţi, preşedintele Comisiei de Cenzori, preşedintele Organizaţiei de Femei şi preşedintele Organizaţiei de Tineret sunt membrii Consiliului General din oficiu (după funcţie);

(2) Reprezentanţii organizaţiilor-membre sunt mandataţi/revocaţi de către organele lor competente.

(3) În perioada între Congrese (Conferinţe) componenţa numerică a Consiliului General pote fi revizuită de către Consiliul General, anual, în funcţie de modificarea numărului de membri şi/sau volumul cotizaţiilor achitate către Federaţie

     Articolul 27. Convocarea

(1) Consiliul General se convoacă în Plenare (şedinţe) de Comitetul Federal ori de câte ori este necesar, însă nu mai rar decât o dată pe an.

(2) Consiliul General se consideră deliberativ dacă la el participă cel puţin 2/3 din reprezentanţii organizaţiilor-membre cu drept de vot.

(3) Consiliul General adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziţii expres prevăzute în Statut.

(4) În cazul în care reuniunea nu întruneşte majoritatea prevăzută la alin (2), în timp de 15 zile calendaristice se convoacă un nou Consiliu General care este deliberativ cu prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(5) Data, locul şi ordinea de zi a Plenarei (şedinţei) Consiliului General se stabilesc, de regulă, de Comitetul Federal.

(6) Prin derogare de la alin. (1), la cererea organelor abilitate a cel puţin 1/3 din organizaţiile-membre, care reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Federaţiei, Consiliul General se convoacă de preşedintele Federaţiei.

     Articolul 28. Atribuţiile
(1) Consiliul General este organul de conducere între Congrese(Conferinţe) şi îşi desfăşoară activitatea în baza propriului Regulament.

(2) Consiliul General:

a) hotărăşte în probleme generale privind activitatea Federaţiei, determină politicile sindicale de realizare a strategiilor şi programului de acţiuni stabilite de Congres (Conferinţe);

b) înaintează propuneri privind modificarea şi completarea Statutul Federaţiei;

c) adoptă Regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului General, Comitetului Federal, Comisiei de cenzori şi alte regulamente administrative al Federaţiei;

d) adoptă anual criteriile şi norma de reprezentare a organizaţiilor membre în Consiliul Gerneral;

e) validează deciziile (hotărîrile) adoptate de Comitetul Federal cu privire la afilierea sau asocierea la Federaţie a centrelor sindicale;

f) validează împuternicirile prim-vicepreşedinţilor, vicepreşedinţilor şi a membrilor Consiliului General mandataţi de organizaţiile-membre ale Federaţiei şi ia notă de revocarea lor;

i) determină numărul de membri şi alege componenţa Comitetului Federal.

h) adoptă şi modifică bugetul anual al Federaţiei, determină mărimea cotizaţiei de membru al Federaţiei;

j) eliberează şi/sau revocă la propunerea Comitetului Federal preşedintele şi/sau membrii Comisiei de cenzori în caz de demisie, schimbarea locului de muncă, nerespectarea Statutului Federaţiei, săvârşirea unor fapte care, prin efectul lor, pot prejudicia interesele şi imaginea Federaţiei, motivate din punct de vedere juridic;

k) alege în cazul vacanţei funcţiei preşedintele Federaţiei cu aprobarea ulterioară de Congresului (Conferinţa) Federaţiei.

l) alege la propunerea preşedintelui Federaţiei secretarul general şi vicepreşedinţii Federaţiei.

m) eliberează şi/sau revocă la propunerea preşedintelui Federaţiei secretarul general şi vicepreşedinţii Federaţiei în caz de demisie, schimbarea locului de muncă, nerespectarea Statutului Federaţiei, săvârşirea unor fapte care, prin efectul lor, pot prejudicia interesele şi imaginea Federaţiei, motivate din punct de vedere juridic;

n) alege, în cazul vacanţei funcţiei preşedintele şi membrii Comisiei de Cenzori;

o) se pronunţă, în caz de necesitate, asupra justeţei deciziilor(hotărîrilor) Comitetului Federal şi a dispoziţiilor preşedintelui Federaţiei;

p) adoptă decizii (hotărîri) cu privire la structura, schema de state a Comitetului Federal.

r) adoptă decizii (hotărîri) cu caracter organizatoric;

s) hotărăşte asupra afilierii sau asocierii/retragerii Federaţiei la/din organizaţiile sindicale naţional-interramurale (Confederaţii) şi internaţionale;

t) alege delegaţi şi reprezentanţi la/în organele de conducere naţional-interramurale(Confederaţii) şi/sau internaţionale;

u) deleagă Comitetului Federal împuternicirile pe care le găseşte necesare.

3) Deciziile privind pct.2) lit.c), h), j), k) sunt adoptate cu 2/3 din voturile membrilor Consiliului General prezenţi la şedinţele Plenarei.  

 

S e c ţ i u n e a 3 COMITETUL FEDERAL

     Articolul 29. Componenţa

(1) Comitetul Federal se constituie din preşedintele Federaţiei, secretarul general, prim-vicepreşedinţi, preşedinţiii organizaţiilor membre în funcţie de vicepreşedinţi, vicepreşedinţi, preşedinţi ai Organizaţiilor de Femei şi Organizaţiei de Tineret, din oficiu (după funcţii), reprezentanţi ai organizaţiilor membre.

În cazul absenţei motivate la sedinţe participă cu drept de vot alt reprezentant, desemnat de organele de conducere abilitate conform Statutelor şi/sau Regulamentelor organizaţiilor membre.

(2)Reprezentanţii organizaţiilor-membre în Comitetul Federal sunt mandataţi/revocaţi de organele competente ale acestora.

     Articolul 30. Convocarea
(1) Comitetul Federal îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul General şi se reuneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar decât o dată la trei luni.

(2) Comitetul Federal decide cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziţii expres prevăzute în Statut, cu condiţia că la şedinţă participă cel puţin 2/3 din reprezentanţii organizaţiilor-membre cu drept de vot.

(3) În cazul în care şedinţa nu întruneşte majoritatea prevăzută la alin. (2), se convoacă o nouă reuniune care lucrează valabil şi este deliberativă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Comitetului Federal.

(4) Data, locul şi ordinea de zi a reuniunii Comitetului Federal se stabilesc de preşedintele Federaţiei.

(5) La cererea a cel puţin 1/3 din membrii Comitetului Federal, organizaţiile-membre ale cărora reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Federaţiei, Comitetul Federal va fi convocat, în regim de urgenţă, la data care va fi stabilită conform prevederilor Regulamentului Comitetului Federal.

   Articolul 31. Atribuţiile

(1) Comitetul Federal este organul de conducere al Federaţiei în perioada dintre Plenarele (şedinţele) Consiliului General.

(2) Comitetul Federal:

a) defineşte poziţiile Federaţiei în probleme de actualitate sindicală naţională şi internaţională;

b) îndeplineşte rezoluţiile şi hotărârile Congresului (Conferinţei), Consiliului General, elaborând planuri concrete de acţiuni;

c) convoacă Congresul (Conferinţa) Extraordinar în condiţiile prevăzute de prezentul Statut;

d) examinează cererile de afiliere sau asociere a centrelor sindicale;

e) adoptă decizii (hotărîri) cu privire la afilierea sau asocierea centrelor sindicale la Federaţie;

  1. f)determină norma de reprezentare a centrelor sindicale în organele de conducere şi/sau elective ale Federaţiei;

g) determină mărimea cotizaţiei de membru al Federaţiei;

h) examinează proiectele convenţiilor colective de muncă la nivel interramural şi la nivel ramural, desemnează reprezentanţii Federaţiei în Comisia naţională interramurală şi ramurală pentru consultări şi negocieri colective, în alte organe de lucru în cadrul parteneriatului social;

  1. i)gestionează, în comun cu partenerii sociali, mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat şi administrează fondurile naţionale create cu contribuţia salariaţilor;
  2. j) posedă, foloseşte şi dispune de patrimoniul Federaţiei şi gestionează fondurile speciale ale acesteia;

k) decide declanşarea acţiunilor de protest;

  1. l)întemeiază Asociaţii şi/sau Uniuni sindicale şi/sau profesionale, teritoriale şi/sau regionale ale Federaţiei.
  2. m)coordonează activitatea Asociaţiilor şi/sau Uniunilor sindicale sau profesionale, Asociaţiilor municipale, orăşeneşti, raionale, regionale, organizaţiilor de femei, organizaţiilor de tineret, Consiliului educaţional, Inspecţiei muncii a sindicatelor, altor structuri sindicale, adoptă regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora;

n) prezintă Consiliului General rapoarte anuale privind activitatea sa;

  • prezintă anual Consiliului General criteriile şi norma de reprezentare a organizaţiilor membre în Consiliulu General.

p) aprobă structura şi statul de funcţii (de personal) al aparatului Federaţiei;

q) exercită alte împuterniciri delegate de Consiliul General;

  1. r)acordă preşedintelui Federaţiei împuternicirile pe care le găseşte necesare;
  2. s)adoptă decizii (hotărîri) cu privire la drapelul, sigla şi simbolul Federaţiei;
  3. t)interpretează, la sesizare, Statutul Federaţiei şi Regulamentele structurilor Federaţiei;

u) întemeiază (fondează) unităţi economice comerciale şi necomerciale, instituţii şi/sau cursuri de învăţămînt şi/sau specializate;

v) adoptă Regulamente de organizare şi funcţionare a structurilor Federaţiei.

3) Deciziile privind pct.2) lit.„c”, „k”, „s”, „u”, „v” sunt adoptate cu 2/3 din voturile membrilor Comitetului Federal prezenţi la şedinţă.  

   Articolul 32. Preşedintele Federaţiei

(1) Preşedintele este organul de conducere, care reprezintă Federaţia în temeiul mandatului şi răspunde de buna funcţionare a Federaţiei şi structurilor acesteia.

(2) În exercitarea mandatului său, preşedintele:

a) coordonează activitatea Comitetului Federal, a instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Federaţiei;

b) reprezintă Federaţia în raporturile cu organizaţiile-membre, centrele sindicale naţionale şi internaţionale, partenerii sociali, autorităţile publice, inclusiv organele de drept, de justiţie, cu organizaţiile obşteşti, cu partide şi organizaţii social-politice, cu alte persoane juridice şi fizice;

c) organizează controlul îndeplinirii deciziilor Congresului (Conferinţa), Consiliului General şi Comitetului Federal;

d) administrează, în limitele competenţei sale, mijloacele financiare şi bunurile materiale ale Federaţiei;

e) propune organelor abilitate ale Federaţiei să aleagă în funcţia de secretar general şi vicepreşedinţi ai Federaţiei;

f) propune organelor abilitate ale Federaţiei să elibereze din funcţia de secretar general şi/sau vicepreşedinte al Federaţiei în caz de demisie, schimbarea locului de muncă, nerespectarea Statului Federaţiei, săvîrşirea unor fapte care, prin efectul lor, pot prejudicia interesele şi imaginea Federaţiei, motivate din punct de vedere juridic.

g) semnează contractul colectiv de muncă încheiat cu reprezentanţii salariaţilor aparatului Federaţiei;

h) întemeiază Asociaţii şi/sau Uniuni sindicale şi/sau profesionale, teritoriale şi/sau regionale ale Federaţiei cu aprobarea ulterioară la şedinţele Comitetului Federal.

i) angajează şi eliberează din funcţie salariaţii aparatului Federaţiei;

j) emite dispoziţii.

(3) Deciziile (hotărîrile) Congresului(Conferinţei), Consiliului General al Federaţiei şi ale Comitetului Federal sunt semnate de către preşedintele Federaţiei.

(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele are în subordinea sa aparatul salariat al Federaţiei. Preşedintele aprobă statul de funcţii (de personal) al salariaţilor aparatului Federaţiei, activitatea căruia este organizată şi se desfăşoară în temeiul reglementărilor statutare.

     Articolul 33 Alegerea şi atribuţiile secretarului general, prim- vicepreşedinţilor şi vicepreşedinţilor

(1) Prim-vicepreşedinţii Federaţiei sunt preşedinţii sau vicepreşedinţii centrelor sindicale ale organizaţiilor membre, Părţi al contractului de constituire a Federaţiei, din oficiu, mandataţi/revocaţi de către organele lor competente.

(2) Preşedinţii sau vicepreşedinţii centrelor sindicale afiliate sau asociate ca organizaţii membre la Federaţie sunt vicepreşedinţii Federaţiei sau membrii Consiliului General, din oficiu(după funcţie) mandataţi/revocaţi de către organele lor competente.

(3) Secretarul general şi vicepreşedinţii Federaţiei sunt aleşi, la propunerea preşedintelui Federaţiei, de către Consiliul General.

(4) În cazul în care candidatul la funcţia de secretar general, vicepreşedinte nu a întrunit cel puţin jumătate plus unu din voturile delegaţilor care au participat la alegeri, preşedintele Federaţiei propune alt candidat.

(5) Atribuţiile de funcţie şi competenţele ale secretarului general, prim- vicepreşedintelui, vicepreşedinţilor sunt stabilite de Regulamentul aprobat în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

(6) În scopul asigurării eficiente şi calitative Federaţia dispune de Aparatul executiv

 

S e c ţ i u n e a 4 STRUCTURI FEDERALE PERMANENTE

Articolul 34. Asociaţii, Consilii şi organizaţii
În baza Regulamentelor adoptate de Consiliul General şi/sau Comitetul Federal funcţionează:

a) Asociaţiile şi/sau Uniunile sindicale sau profesionale;

b) Asociaţiile orăşeneşti, municipale, raionale şi regionale;

c) Consiliul educaţional;

d) Consultaţia juridică;

e) Inspecţia muncii a sindicatelor;

f) Organizaţia de femei;

g) Organizaţia de tineret;

h) alte structuri constituite de Federaţie.

 

Capitolul VII PATRIMONIUL ŞI MIJLOACELE FINANCIARE

S e c ţ i u n e a 1 PROPRIETATEA

     Articolul 35. Patrimoniul

(1) Patrimoniul Federaţiei reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale exprimate prin bunuri imobile şi mobile, alte drepturi dobândite în condiţiile legii.

(2) Patrimoniul Federaţiei se constituie din:

a) taxa de afiliere sau asociere egală cu un salariu mediu pe economie;

b) cotizaţiile organizaţiilor-membre;

c) veniturile din activitatea economică;

d) profitul obţinut de la agenţii economici ai Federaţiei şi Confederaţiei;

e) cota de venituri din activitatea întreprinderilor şi organizaţiilor din sistemul sindical;

f) veniturile din locaţiune;

g) creşterea de capital;

h) veniturile obţinute sub formă de dobândă bancară;

i) donaţii, sponsorizări;

j) alte venituri.

(3) Patrimoniul Federaţiei este inviolabil, indivizibil şi nu poate fi naţionalizat, însuşit, înstrăinat sau gestionat de alte persoane, juridice sau fizice, inclusiv de autorităţile publice, fără acordul Comitetului Federal sau, după caz, de Consiliul General sau Congres (Conferinţă).

(4) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit asupra patrimoniului Federaţiei.

(5) Controlul gestiunii patrimoniului este exercitat de Comisia de cenzori a Federaţiei.

S e c ţ i u n e a 2 DREPTUL DE PROPRIETATE

     Articolul 36. Posesiunea, folosinţa şi dispoziţia

(1) Federaţia are drept de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra patrimoniului care îi aparţine cu drept de proprietate cu acordul Comitetului Federal sau, după caz, a Consiliului General sau a Congresului (Conferinţei).

(2) Federaţia poate avea în proprietate: întreprinderi, terenuri de pământ, clădiri, utilaj, instalaţii; unităţi balneologice, de turism, sportive şi alte unităţi de întremare; instituţii culturale, ştiinţifice, de învăţământ; fond locativ, bănci, hârtii de valoare, companii de asigurări, edituri, tipografii, publicaţii periodice şi alte bunuri, în condiţiile legii.

(3) Nici o persoană fizică nu are drept de proprietate asupra patrimoniului Federaţiei.

 

S e c ţ i u n e a 3 MIJLOACELE FINANCIARE

     Articolul 37. Utilizarea mijloacelor financiare
Mijloacele financiare ale Federaţiei sunt utilizate în vederea realizării activităţilor ce decurg din scopurile statutare ale Federaţiei:

a) activităţi organizatorice ramurale, interramurale, internaţionale, sociale, economice;

b) procurarea mijloacelor fixe, biletelor de tratament şi odihnă;

c) investiţii capitale;

d) asigurarea bazei materiale a activităţii Federaţiei;

e) acordarea, conform Regulamentului, a ajutorului material şi premierea activului sindical;

f) onorarea obligaţiilor financiare de membru-cotizat al centrelor sindicale interramurale (Confederaţii) şi internaţionale la care Federaţia s-a afiliat sau asociat;

g) acţiuni culturale de masă, cultură fizică şi sport;

h) salarizarea preşedintelui, secretarului general, prim-vicepreşedinţilor, vicepreşedinţilor ai Federaţiei şi a angajaţilor Aparatului executiv al Federaţiei;

i) alte utilizări, în condiţiile legii şi a prezentului Statut.

 

 

S e c ţ i u n e a 4 CONTROLUL ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

     Articolul 38. Comisia de cenzori
(1) Comisia de cenzori este organul de control al activităţii economico-financiare a Federaţiei şi este independentă în activitatea sa.

(2) Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul General.

(3) Comisia de cenzori prezintă raportul despre activitatea sa Congresului (Conferinţei) şi informează anual Consiliul General şi Comitetul Federal, după caz, despre rezultatele controalelor efectuate.

(4) Preşedintele Comisiei de cenzori participă la şedinţele Congresului (Conferinţei), şi ale Consiliului General– cu drept de vot.

Capitolul VIII REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA FEDERAŢIEI

     Articolul 39. Reorganizarea

(1) Reorganizarea Federaţiei poate avea loc prin hotărîrea Congresului (Conferinţei).

(2) Hotărârea privind reorganizarea se consideră adoptată dacă au votat cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi, mandataţi de organizaţiile-membre să decidă reorganizarea.

     Articolul 40. Dizolvarea

(1) Hotărârea privind dizolvarea Federaţiei, cu excepţia cazurilor de fuziune şi dezmembrare, poate fi luată de Congresul (Conferinţei) convocat special în acest scop, prin vot deschis sau secret, cu o majoritate de cel puţin ¾ a voturilor exprimate.

(2) În cazul în care Congresul (Conferinţei) decide dizolvarea, acesta va dispune şi asupra patrimoniului.

 

Capitolul IX DISPOZIŢII FINALE

   Articolul 41. Personalitatea juridică

Federaţia este persoană juridică, are organ de presă, site web, conturi bancare, ştampile, sigiliu, legitimaţii, insignă, drapel, imn, alte simboluri.

 

   Articolul 42. Legitimarea sindicală

Dovada calităţii de membru de sindicat într-o organizaţie-membră se face cu carnetul de sindicat sau cu legitimaţia, la prezentarea căruia/căreia titularul poate beneficia de serviciile prestate de Federaţie pentru apărarea drepturilor individuale ale membrilor de sindicat.

 

   Articolul 43. Uzanţele

Toate cazurile neprevăzute de prezentul Statut vor fi tranşate suveran de Comitetul Federal.

 Articolul 44. Redactarea
Originalul prezentului Statut a fost redactat în limba de stat a Republicii Moldova.