Sindicatul "DEMNITATE"

  SINDICATUL „DEMNITATE” 2009-2013

  La 26 octombrie 2009 la inţiativa colaboratorilor de poliţie din serviciile operative din comisariatele de poliţie din mun. Chişinău, Comisariatul general de poliţie şi Direcţia serviciilor operative al MAI RM, a avut loc Conferinţa de Constituire a Sindicatului „Demnitate”, centru sindical naţional – ramural, din care fac parte: colaboratori de poliţie şi colaboratori al altor servicii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, colaboratori şi salariaţi ai altor organe publice centrale şi teritoriale ai Centrului pentru combaterea crimelor economice şi corupţiei, Serviciul Protecţie şi Pază de Stat, etc.

Mihail Laşcu, preşedinteÎn calitate de Preşedintele al Sindicatului “Demnitate” delegaţii Conferinţei unanim, prin vot deschis au ales pe dl Mihail Laşcu, anul naşterii 1959, naţionalitatea – moldovan, doctor în drept,).

  Ca secretar general al Sindicatului, la propunerea preşedintelui dlui M.Laşcu, Consiliul au ales pe dl Adrian Lebedinschi. 

Delegaţii Conferinţei au ales şi membrii Consiliului Sindicatului:

     Aga Ion, Bezpali Sergiu, Bobuţac Valeriu, Bodron Igor, Botezatu Radu, Catlabuga Arcadie, Cigoreanu Gheorghe, Cornescu Nicolae, Darii Radu, Dulgher Artur, Grigorean Valeriu, Laşcu Mihail, Lebedinschi Adrian, Lupaşcu Vitalie, Mardari Ilie, Nistor Aurel, Pîntea Lilian, Roşca Dorel, Şcolnic Vasile, Sivirean Artur, Slivinschi Elena, Todica PavelVasile, care ulterior au fost constataţi ca membri fondatori ai Sindicatului “Demnitate”.

Sindicatul „DEMNITATE” a fost înregistrat la 19 noiembrie 2009 de către Ministerul Justiţiei cu eliberarea la data de 23.11.2009 Certificatului de Îngeristrare a organizaţiei necomerciale – Sindicatul „Demnitate”, număr de identificare de stat 1009620002967.

Sindicatul a fost constituit în scopul:

  • Apărarea drepturilor constituţionale ale fiecărui membru de sindicat, pentru muncă şi condiţii social-echitabile de organizare a muncii;
  • Asigurarea salariului conform muncii efectuate, respectarea unui raport optim între veniturile salariaţilor şi indicele costului vieţii;
  • Respectarea de către autorităţile publice şi patroni a legislaţiei muncii, regulamentelor şi normelor de protecţie a muncii, ocrotirea sănătăţii şi mediului ambiant;
  • Solicită asigurarea socială, crearea condiţiilor respective de trai, organizarea odihnei şi întremării sănătăţii membrilor de sindicat şi a familiilor lor;
  • Monitorizarea respectării de către stat a achitării indemnizaţiei în caz de şomaj, precum şi suportarea cheltuielilor necesare pentru reciclarea şomerilor;
  • încheierea contractelor colective de muncă, exercitarea controlului asupra îndeplinirii angajamentelor în scopul consolidării şi dezvoltării parteneriatului social;
  • Restabilirea drepturilor legale ale membrilor de sindicat în cazurile în care acestea au fost încălcate;
  • Promovarea relaţiilor de colaborare şi solidaritate cu organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale.

 La 27 noiembrie 2009, la şedinţa Prezidiului Sindicatului a fost adoptată decizia de a înainta către Ministerul Afacerilor Interne un şir de propuneri în scopul asigurării protecţiei drepturilor şi intereselor profesionale şi social-economice ale angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne.

Sindicatul La întrevederea din 07 decembrie, curent, cu dl Victor Catan, ministru Afacerilor Interne, i-au fost prezentate propunerile examinate şi aprobate de către Prezidiu, printre care:

1. Elaborarea Regulamentului cu privire la serviciu în organele afacerilor interne, a unui mecanism de evidenţă a timpului real cît angajaţii exercită serviciul şi a modalităţii de plată a compensaţiei băneşti sau acordarea zilelor libere suplimentare şi neadmiterea exceselor din partea factorilor de decizie.

2. Respectatrea cerinţelor privind acordarea concediilor de odihnă, prevăzute de art. 75 şi 80 ale Regulamentului cu privire la serviciu în organele afacerilor interne.

3. Asigurarea socială demnă a femeilor gravide şi mamelor, care fac parte din personalul de poliţie, astăzi echivalate cu persoanele neangajate în cîmpul muncii.

4. Asigurarea angajaţilor oraganelor afacerilor interne cu tehnică de calcul, birotică, mijloace de transport, produse petroliere a care sunt nevoiţi să folosească mijloacele tehnice şi transportul personal în scopuri de serviciu.

5. Susţinerea Ministerului Afacerilor Interne în: a) obligarea organelor administraţiei locale de toate nivelurile să execute hotărîrile instanţelor de judecată, privind acordarea spaţiilor locative, b) elaborarea metodelor de recompensare a cheltuielilor reale pentru chiria locuinţelor.

6. Includerea în componenţa comisiilor de concurs şi de atestare a reprezentanţilor sindicatului, stabilind o transparenţă la concursul pentru numirea în funcţii.

7. În conformitate cu prevederile art. 25 al Codului Muncii delegarea, din partea MAI a unui grup de persoane, în componenţa Comisiei naţionale pentru negocierea condiţiilor Convenţiei Colective de muncă, nivel ramural. Întru asigurarea schimbului de experienţă în activitatea de apărarea a drepturilor membrilor săi. Victor Catan, Mihail Laşcu, Oleg Budza, Dumitru Ursachi

     La 12 decembrie 2009 la şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului „DEMNITATE” ş-a decis aderarea Sindicatului „DEMNITATE” la Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova şi la Uniunea Poliţiştilor din Europa - EPU.

       Reieşind din situaţia creată în mass-media în jurul colaboratorilor de poliţie din comisariatele din mun. Chişinău, care au participat la menţinerea ordinei publice la data de 7 aprilie 2009, Consiliul Sindicatului „Demnitate” a primit decizia de a petrecerea la data de 28 februarie 2010 Adunării Generale a membrilor de sindicat ca acţiune de protest, avînd scopul de a stabili adevărul despre rolul poliţiei în acestea evenimente.

În cadrul adunării la care au participat circa 300 de persoane, reprezentanţi ai majorităţii comisariatelor şi subdiviziunilor desconcentrate din cadru MAI, au fost abordate mai multe probleme, printre care:

- Metodele de ridicare a imaginii poliţiei în societate. În acest scop este evidentă neadmiterea răspîndirii unor informaţii neconfirmate care defaimează imaginea poliţiei în societate. Sperăm ca pe viitor persoanele oficiale în Republica Moldova să se abţină de la astfel de discursuri pînă cînd vina nu v-a fi dovedită de instanţele de judecată.

 - Măsurile care urmează a fi întreprinse pentru apărarea drepturilor angajaţilor organelor de forţă din Republica Moldova. Problema privind asigurarea colaboratorilor cu spaţiu locativ. Depăşirea orelor de lucru mai mult de 40 ore şi implicarea în serviciu în zilele de odihnă şi sărbători, care nu este achitată.

- Identificarea surselor pentru acordarea ajutorului colaboratorilor care au pătimit în timpul evenimentelor din aprilie 2009 în mun. Chişinău - tot odată Sindicatul „DEMNITATE” consideră că în fiecare subdiviziune trebuie să existe psihologi bine pregătiţi care zilnic să urmărească starea colaboratorilor de poliţie şi să decidă asupra admiterii sau nu a lor la serviciu.

- Aprecierea la justa valoare a acţiunilor tuturor participanţilor la acţiunile în masă din 6-8 aprilie 2009 în mun. Chişinău, şi identificarea metodelor de aplanare a situaţiei create pentru consolidarea societăţii. Sindicatul “DEMNITATE” consideră că ar fi oportună suspendarea urmăririi penale pe toate cauzele penale legate de evenimentele din aprilie 2009 atît în privinţa angajaţilor MAI cît şi participanţilor la evenimente, cu adoptarea unui act juridic cu privire la reabilitarea (amnistierea) tuturor participanţilor. Prin aceasta instalarea păcii civice în societate.

   La adunarea Generală a membrilor de sindicat au participat, la invitaţia conducerii Sindicatului, deputatul Parlamentului Republicii Moldova, dl Ion Butmalai, secretarul Comisiei permanente pentru securitatea naţională, apărăre şi ordine publică, deputatul Parlamentului Republicii Moldova, dna Veronica Abramciuc, secretarul Comisiei permanente pentru drepturile omului şi relaţii interetnice, Preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, dlOleg Budza, viceministru al Ministerului Justiţiei RM, dl Gheorghe Susarebco, reprezentanţii aparatului central MAI şi Procuraturii Generale a Republicii Moldova, consilierul primarului general al mun. Chişinău.

                                                       

Semnarea Convenţiei Colective la nivel ramunral, pentru anii 2010-2015La data de 8 iunie 2010 între Sindicatul “Demnitate” , în persoana preşeditelui dl Minail Laşcu şi conducerea Ministerului Afacirilor Interne ale Republicii Moldova, în persoana ministrului, general-maior de poliţie, dl Victor Catan a fost încheiată şi semnată Convenţia Colectivă la nivel ramural pe anii 2010-2015,care la data de 17 iunie 2010 a fosr înregistrată la Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei sub. nr. 10. Acest act juridic find primul în istoria MAI, fapt ce confirmă atitudinea conducerii ministerului de impelentare a normelor democratice în cadru MAI şi apărarea drepturilor social-economice şi intereselor ligitime a membrilor de sindicat.

                                          

  În baza acestei Convenţei au fost elaborat proiectul Contractului Colectiv de muncă penru anii 2010-2015, care a fost propus preşedinţelor organizaţiilor sindicale primare al Sindicatului ca baza pentru negociere şi ulterioară semnare cu conducătorii comisariatelor de poliţie şi subdiviziunilor MAI.

 

 În anul 2010, Consiliul Sindicatului la propunerea preşedintelui Sindicatului dlul M.Laşcu a ales pe dl Alexandru Gobjila în calitate de vicepreşedinte al Sindicatului, ulterior la şedinţa Plenarii Consiliului Sindicatului “Demnitate” din 01.02.2012 dl A.Gobjila, la propunerea Preşeditelui Sindicatului dl M.Laşcu, a fost ales în calitate de secretar general.

  

Luînd  în vedere creşterea numărului organizaţiilor sindicale primare din comisariatele de poliţie şi subdiviuiunele MAI în anul 2011, în calitate de vicepreşedinţi al Sindicatului au fost aleş: dna Elena Scripnic, dna Angela Otean, dl Valeriu Botnari şi dl Iurie Reznic

 

În anul 2010 Sindicatul “Demnitate” a semnat Contractul de coloborare cu Fedreaţia Sindicatelor Naţionale al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România care, fiind membru Uniunii Europene a poliţiştilor – EPU, a recomandat conducerii Uniunii adirarea Sindicatului „Demnitate” la această organizaţie internaţională a poliţiştilor din Europa. Din aprilie anului 2011 Sindicatul „Demnitate” este membru cu drepturile depline al EPU.

     Pe parcursul anilor 2010-2012 reprezentanţii Sindicatului “Demnitate” (M.Laşcu, A.Gobjila, V.Botnari) de comun cu viceminiştrii MAI Dumitru Ursachi şi Vasile Dragomir activ a participat la Conferinţele internaţioanale, petrecute în cadrul EPU.

          

      În anul 2012 Preşedintele Sindicatului dl M.Laşcu a fost invitat la o întrevedere liderilor Sindicatelor naţionale la Viena Austria şi la Conferinţa internaţională EPU la Belgrad Serbia.

  

Moscova, noiembrie 2012Avînd o activitate bogată în relaţiile internaţionale, Sindicatui “Demnitate” pe parcursul anilor 2010-2012 a semtat Contracte de coloborare cu Sindicatele din: Romania, Republica Ucraina, Republica Letuania, Republica Bulgaria, Republica Serbia, Federaţia Rusă.

  Ultima întrevedere lidirelor Sindicatelor din Moldova, Ucraina şi Rusia a avut loc în Kiev la data de 7-8 febriarie curent.

       

   O deosibită atenţie din partea conducerii Sindicatului, Consiliului şi preşedinţilor organizaţiilor sindicale primare în anul 2011 a fost acordată recrutării noi membri al organizaţiilor sindicale primare. În comisariate de poliţie şi subdiviziunile MAI, unde nu existau organizaţiile sindicale sa petrecut multiple întîlniri cu efectivul la care sa vorbit despre importanţa sindicatellor în apărarea drepturilor angajaţilor, despre scopurile şi sarcinile organizaţiilor sindicale primare, realizări deja obţinute de către sindicate în cadru MAI. Ca urmare acestei activităţi în anul 2011 a fost create a adirat la Sindicatul “Demnitate” 16 organizaţii noi.

  Forum-I Organizaţiei de Tineret 2012  În iunie 2012 echipa Organizaţiei de Trieret al Sindicatului “Demnitate” a participat la I-ul Forum Organizaţiei de Tineret CNSM, care sa petrecut la oraşelul Vadu-lui-Vodă. 

   La data de 28-29 septembrie 2012 Sidicatul a petrecut la or.Vadu-lui-Vodă şi Forumul ai activul  sindical, în cadul căruia s-au petrecut seminare, competiţii sportive, concursul TVC.

  Toamna anului 2012 echipa sportivă ai Sindicatului “Demnitate”, participînd în componenţa Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” la Spartachiada CNSM, la care au fost prezenţi 17 sindicate naţional-ramurale, a devinit invingător la volei barbai şi mini-fotbal.

 

   Ca urmare ale activătăţii fructuoase a conducerii Sindicatului de ramură împreună cu conducerea MAI, conducătorilor ale subdiviziunelor, comisarilor de poliţie şi a liderilor din sindicatele teritoriale, recrutarea la sindicat pe parcursul anilor 2009–2012 a atins un nivel înalt, iar numărul organizaţiilor sindicale primare de la 6 organizaţii în anul 2009 a ajuns la 53 în anul 2012. Se duc tratative cu privire la crearea sindicatelor în cadru Poliţiei de Frontieră, Departamentul Trupelor de Carabineri, Direcţia Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, etc.