Sindicatul Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie "VIITORUL"

 STATUTUL SINDICATULUI ANGAJAŢILOR DIN ÎNVĂŢĂMÎNT ŞI EDUCAŢIE“VIITORUL” 

 

CONVENŢIA COLECTIVA

(nivel de ramură)

  pe anii 2013-2018

În baza Legii Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, art. 35 al Codului Muncii al Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei şi  Sindicatul Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „Viitorul”, denumite în continuare Părţi, în scopul realizării acţiunilor coordonate ce ţin de reglementarea condiţiilor de muncă şi studii, asigurarea şi respectarea drepturilor social-economice ale salariaţilor, protecţia şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat şi studenţilor au încheiat prezenta convenţie colectivă, numită în continuare Convenţie, pe anii  2013-2018.

 

I. Dispoziţii generale

1.1. Fiecare din Părţile semnatare ale prezentei Convenţii recunosc şi acceptă faptul că sunt parteneri sociali egali în drepturi, independenţi la negocierea prevederilor prezentei Convenţii şi se angajează să respecte întocmai obligaţiunile asumate.

1.2. Convenţia este un act juridic care stabileşte principiile generale de reglementare a drepturilor social-economice legate de raporturile de muncă şi se încheie de către reprezentanţii împuterniciţi ai angajatorului, salariaţilor şi studenţilor la nivel de ramură, în limitele competenţei lor stabilite de legislaţia în vigoare.

1.3. Prevederile prezentei Convenţii se aplică, obligatoriu, pentru angajaţii unităţilor subordonate Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova cît şi a studenţilor instituţiilor de învăţămînt.

1.4. Fiecare din Parţi sunt în drept să înainteze în perioada acţiunii prevederilor prezentei Convenţii, propuneri şi modificări care nu vor împiedica şi nu vor contraveni obligaţiunilor deja asumate.

1.5. Raporturile de muncă ce ţin de stabilirea unor condiţii specifice, respectarea drepturilor şi intereselor salariaţilor şi studenţilor, precum şi asigurarea unor prevederi concrete şi mai avantajoase decît cele din prezenta Convenţie se reglementează prin Convenţiile la nivel teritorial, Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate cît şi prin Contractul individual de muncă şi Regulamentul intern al unităţii.

1.6. Prezenta Convenţie se încheie pe o perioadă de cinci ani. Cu acordul Părţilor termenul de valabilitate a Convenţiei poate fi prelungit.

     La expirarea termenului Convenţiei, acesta continuă să-şi producă efectele pînă la momentul încheierii unei noi Convenţii  sau pînă cînd părţile nu vor decide asupra prelungirii acestuia.

          Părţile îşi asumă obligaţiunea ca în perioada acţiunii prevederilor prezentei Convenţiei, cu condiţia îndeplinirii acestora, cît şi în perioada negocierii lor să nu se accepte   concedieri în masă a salariaţilor şi să nu declanşeze acţiuni de protest de orice nivel.

1.7. La solicitarea Părţilor, reprezentanţii acestora  pot participa în calitate de experţi la negocierile Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.

 

II. Obligaţiunile Ministerului Educaţiei

Ministerul Educaţiei se obligă:

2.1. Să asigure în unităţile de învăţămînt subordonate respectarea integrală a legislaţiei muncii.

2.2. Să elaboreze actele  normative respective ce ţin de domeniul educaţional, aplicate tuturor unităţilor subordonate.

2.3.Să asigure repartizarea în concordanţă cu prevederile actelor normative şi documentelor de planificare strategică aprobate a mijloacelor financiare, procurarea şi repartizarea adecvată a mijloacelor  tehnice şi organizatorice, utilizarea  eficientă, conform destinaţiei acestora,  de către unităţile subordonate ministerului

2.4. Să creeze şi să aplice un sistem viabil de formare şi reciclare a cadrelor didactice şi manageriale din învăţămînt.

2.5. Să întocmească şi să elaboreze Nomenclatorul profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediul de odihnă anual suplimentar plătit şi durata redusă a timpului de muncă personalului din instituţiile educaţionale.

2.6. Să întocmească Regulamentul cu privire la şcoala de circumscripţie.

2.7. Să întocmească şi să elaboreze modelul Contractului individual de muncă pentru unităţile subordonate de toate nivelele.

2.8.Să elaboreze proiectul modelul statelor de personal pentru unităţile subordonate.

2.9. Să asigure elaborarea şi aplicarea adecvată a condiţiilor de angajare a cadrelor didactice.

2.10. Să asigure, concomitent cu organele administraţiei publice locale, elaborarea, modificarea  şi monitorizarea Regulamentului ce ţine de acordarea înlesnirilor sociale tinerilor specialişti din unităţile subordonate, prevăzute de legislaţia în vigoare.

2.11. Să asigure elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului vizînd normele–tip de muncă şi respectarea lor în unităţile de învăţămînt de toate nivelele.

2.12.Să elaboreze în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei proiectul de Lege cu privire şa listele contraindicaţiilor medicale şi a infracţiunilor,  care  nu   permit practicarea activităţii didactice.

2.13. Să asigure de comun acord cu organele administrării publice locale condiţii respective pentru funcţionarea adecvată a instituţiilor preşcolare, menţinerea şi dezvoltarea lor în sistemul educaţional.

2.14. De comun cu Sindicatul „Viitorul” să organizeze şi să desfăşoare pentru cadrele didactice diverse festivaluri, concursuri „Profesorul anului”, „Directorul anului”, „Regina Alma-Mater”, competiţii şi spartachiade sportive, etc.

2.15. Să efectueze sistematic, în conformitate cu Legislaţia în vigoare, indexarea salariilor angajaţilor în raport cu rata inflaţiei.

2.16. Să repartizeze prezenta Convenţie, după aprobarea ei, tuturor unităţilor subordonate.

 

III. Obligaţiunile Sindicatului „Viitorul”

Sindicatul are următoarele obligaţiuni:

3.1. Să contribuie permanent la protecţia drepturilor şi  intereselor  social-economice ale salariaţilor şi studenţilor din instituţiile de învăţămînt.

3.2. Să înainteze organelor de resort revendicări motivate ce ţin de crearea condiţiilor de muncă, de studii şi de trai, de retribuirea şi remunerarea muncii, acordarea burselor de studii, precum şi propuneri vizînd asigurarea şi crearea condiţiilor de odihnă.

3.3. Să apere interesele cadrelor didactice în procesul de atestare a acestora în corespundere cu actele normative în vigoare.

3.4. Să monitorizeze problema  vizînd acordarea înlesnirilor stabilite salariaţilor din unităţile de învăţămînt în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.5. Să întreprindă acţiuni concrete vizînd respectarea prevederilor actelor normative ce ţin de protecţia muncii şi tehnica securităţii ei, ocrotirea sănătăţii angajaţilor.

3.6.Să înainteze organelor de resort propuneri de asigurare a salariului, a remunerărilor  conform muncii prestate şi  respectarea unui raport optim dintre veniturile salariaţilor şi indicele coşului de consum.

3.7. Să monitorizeze respectarea de către organele de resort achitarea indemnizaţiilor în caz de şomaj, precum şi folosirea eficientă a alocaţiilor pentru reciclarea şomerilor.

3.8. Să apere drepturile membrilor de sindicat în instanţele de judecată. 

3.9. Să acorde gratuit consultanţii juridice la solicitarea membrilor de sindicat.

3.10. Să asigure formarea şi instruirea activului sindical.

3.11.Să organizeze şi să desfăşoare activităţi ce ţin de odihna salariaţilor (festivaluri, concursuri, competiţii sportive etc.) inclusiv cu participarea tineretului studios.

3.12. Să asigure membrii de sindicat cît şi copiii acestora cu bilete de tratament, foi sanatoriale conform Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale, pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneoclimateric, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 982 din 22.07.2002.

 

IV. Obligaţiunile conducătorilor instituţiilor de învăţămînt

Conducătorii instituţiilor de învăţămînt au următoarele obligaţiuni:

4.1 Să respecte cu stricteţe prevederile actelor legislative şi a celor elaborate de Ministerul Educaţiei altor organe de resort vizînd organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice la nivel de unitate.

4.2.Să folosească raţional resursele financiare, materiale şi tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice în unităţi, gestionarea lor eficientă cît şi folosirea raţională a energiei electrice şi termice.

4.3. Să asigure transparenţa utilizării mijloacelor bugetare şi extrabugetare .

4.5. Să asigure reciclarea periodică a cadrelor didactice.

 4.6. Să creeze condiţii favorabile pentru atestarea obiectivă  a cadrelor didactice.

4.7. Să asigure accesul tuturor salariaţilor la informaţie ce ţine de protecţia muncii, altor acte normative vizînd sistemul educaţional.

 

V. Drepturile tineretului studios

      Protecţia socială a studenţilor

Studenţii din unităţile de învăţămînt au următoarele drepturi:

5.1.Să urmeze  studiile la facultatea şi specialitatea solicitată atît în grupele bugetare şi/sau  în baza de contract, cu achitarea plăţilor respective pentru studii.

5.2. Să  continue studiile la a doua specialitate conform legislaţiei în vigoare.

5.3. Să expună liber opiniile, convingerile, ideile.

5.4. Să participe la activităţile culturale şi sportive, desfăşurate în cadrul instituţiei de învăţămînt.

5.5. Să participe la activitatea ştiinţifică din cadrul unităţii de învăţămînt.

5.6.Să fie asigurat cu bursă, cămin, literatură, asistenţă medicală, alimentaţie în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.

5.7. Să beneficieze de concediu suplimentar plătit la locul de muncă, la săptămînă de lucru redusă şi alte facilităţi, prevăzute de lege, în cazul cînd urmează studiile la învăţămîntul cu frecvenţa redusă.

5.8. Să fie ales în organele administrative şi consultative ale instituţiei de învăţămînt.

5.9. Să beneficieze de concedii academice în caz de pierderea temporară a capacităţii de studii.

5.10. Să poată aplica pentru studii în străinătate conform programelor interguvernamentale şi interministeriale  după susţinerea concursului respectiv.

5.11. Să beneficieze de ajutor material conform legislaţiei în vigoare.

5.12. Să poată aplica pentru a beneficia de ajutor material din fondurile instituţiei de învăţămînt, cît şi altor fonduri prevăzute în acest scop, pentru merite deosebite la studii şi participare activă în viaţa socială.

 

VI. Obligaţiunile tineretului studios

         Studenţii din unităţile de învăţămînt au următoarele obligaţiuni:

6.1. Să studieze aprofundat disciplinele prevăzute de planurile de învăţămînt şi să îndeplinească la timp sarcinile preconizate de programele de studii.

6.2. Să respecte cu stricteţe regulile regimului de ordine internă al unităţilor de învăţămînt.

6.3. Să demonstreze o comportare civilizată.

6.4. Să respecte normele de conveţuire în comunitate.

6.5.Să utilizeze raţional şi să păstreze în ordine utilajul instituţiei de învăţămînt.

6.6. Să achite la timp taxa pentru cazare.

6.7.Să restituie unităţii de învăţămînt costul bunurilor materiale deteriorate de el.

 

VII. Încheierea şi modificarea contractului

individual de muncă

7.1. Pentru stabilirea concretă a drepturilor şi obligaţiunilor salariatului şi angajatorului încadrarea în cîmpul muncii se face prin încheierea contractului individual de muncă (anexa nr.1 la prezenta Convenţie).

7.2. Încheierea, modificarea şi rezilierea contractului individual de muncă se efectuează în conformitate cu Legislaţia Republicii Moldova în domeniul muncii şi cu normele corespunzătoare ale dreptului internaţional, stipulate în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova.

7.3. Contractul individual de muncă nu poate să conţină clauze care contravin legislaţiei în vigoare şi clauzelor stabilite în prezenta Convenţie.

7.4. La încheierea, modificarea şi rezilierea contractului individual de muncă se asigură egalitatea persoanelor, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, convingeri politice sau religioase, apartenenţă la partide sau sindicate, care nu ţin de calităţile profesionale ale salariaţilor.

7.5. Contractele individuale de muncă pe o durată determinată se încheie numai în cazurile prevăzute de art.55 al Codului Muncii.

7.6. Se interzice aplicarea perioadei de probă în cazul încheierii contractului individual de muncă cu cadrele didactice, cu excepţia persoanelor, care prestează activitate educaţională la altă disciplină de studii decît cea indicată în diplomă.

7.7. În caz de concediere în masă a salariaţilor (peste 10 la sută din numărul lor) angajatorul va anunţa comitetul sindical cu 3 luni înainte de concedierea acestora şi va începe negocierile privind posibilităţile plasării lor în cîmpul muncii, conform art. 88 al Codului Muncii.

La reducerea de personal, angajatorul, în scopul preîntîmpinării disponibilizării  în masă a salariaţilor, va desface contractul individual de muncă în primul rînd cu salariaţii angajaţi prin cumul.

7.8. Concedierea salariaţilor membri de sindicat în cazurile stipulate la art.86, alin.(1), lit c), d), e), g) şi h) din Codul Muncii al Republicii Moldova poate avea loc doar cu acordul preliminar al organului (organizatorului) sindical din unitate. În celelalte cazuri, concedierea se admite cu consultarea prealabilă a organului (organizatorului) sindical din unitate.

7.9. În cazul în care salariatul demisionează în legătură cu stabilirea pensiei pentru limita de vîrstă angajatorul poate acorda acestuia o indemnizaţie unică, în mărime de un salariu lunar.

VIII. Timpul de muncă şi de odihnă

8.1. Durata timpului de muncă în instituţiile de învăţămînt se stabileşte de către angajator cu acordul salariaţilor, dar nu poate depăşi 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămînă, cu excepţia cadrelor didactice şi altor categorii de salariaţi cărora în conformitate cu prevederile art.298, alin.(1) al Codului Muncii li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă.

 8.2. Normarea muncii salariaţilor se reglementează de angajator de comun acord cu organul sindical respectiv. Norma didactică, stabilită la începutul anului de studii poate fi schimbată la solicitarea şi/sau cu acordul angajatului, doar numai în direcţia majorării.

8.3. Durata timpului de muncă a cadrelor didactice se reglementează prin orarul lecţiilor şi Regulamentul intern al instituţiei. În perioada vacanţelor elevilor şi studenţilor durata timpului de muncă a cadrelor didactice poate fi stabilită de un orar suplimentar, adoptat de angajator, cu acordul organului sindical respectiv, ţinîndu-se cont de norma didactică stabilită.

8.4. Cadrele didactice din unităţile de învăţămînt preuniversitar pot beneficia de o zi pentru perfecţionarea pregătirii profesionale şi metodice (se negociază la nivel de unitate).

8.5. Femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani li se acordă pe lîngă pauza de  masă, pauze suplimentare pentru alimentarea copilului. Pauzele suplimentare se acordă cu o frecvenţă de cel puţin o dată la fiecare 3 ore, fiecare pauză avînd o durată de minimum 30 minute. Pentru femeile care au 2 sau mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 3 ani, durata pauzei nu poate fi mai mică de o oră.

8.6. Pe parcursul zilei de muncă salariaţilor li se oferă o pauză de masă cu o durată de cel puţin 30 minute.

8.7. Salariaţii beneficiază de concedii de odihnă plătite  (inclusiv suplimentare) , de concedii în caz de incapacitate temporară de muncă, concedii pentru studii, precum şi concedii fără plată, conform art.112,120, 121 al Codului Muncii. Durata concediilor anuale şi  suplimentare, sunt indicate în anexele 2 şi 3 a prezentei Convenţii. Concediile suplimentare  pot fi acordate concomitent cu concediile de bază.

8.8. Concediile anuale se acordă conform unei programări care se face de angajator de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic. La programarea concediilor de odihnă anuale se va lua în consideraţie atît dorinţa salariaţilor cît şi necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.

8.9. Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în două părţi, una dintre care  va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Partea rămasă a concediului de odihnă anual urmează a fi folosită de salariat în cadrul aceluiaşi an calendaristic.

8.10. Activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, durata concediului de odihnă anual sau altor drepturi de muncă, prevăzute de art.97, alin.(3) al Codului Muncii al Republicii Moldova.

8.11. Compensarea prin bani a concediului de odihnă anual nefolosit se admite, doar în cazul suspendării sau rezilierii contractului individual de muncă.

 IX. Retribuirea muncii

9.1. Nivelul de salarizare a angajaţilor se stabileşte conform legislaţiei în vigoare, calificării, pregătirii şi competenţei profesionale a angajatului, complexităţii lucrărilor ce revin funcţiei ocupate, luîndu - se în consideraţie prevederile Codului Muncii şi altor acte normative în vigoare. Salariul tarifar se stabileşte în conformitate cu Regulamentul respectiv vizînd salarizarea angajaţilor elaborat de angajator cu acordul organului sindical respectiv al unităţii.

Adaosul la salariu se va face în dependenţă de:

-         aportul şi rezultatele deosebite în procesul exercitării  obligaţiilor de serviciu cît şi pentru activitatea suplimentară;

-         contribuirea la reducerea cheltuielilor materiale şi financiare, folosirea raţională a energiei electrice şi termice, etc.

9.2. Pentru munca în condiţii nocive, salariaţilor li se plăteşte conform legislaţiei, un supliment în mărime fixă, reieşind din timpul lucrat în aceste condiţii (anexa 5 - a prezentei Convenţii).

9.3. Achitarea salariului şi bursei se face lunar, la locul de muncă sau studii. Terminile  de achitare se stabilesc în Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau în Regulamentul intern al unităţii.

 X. Protecţia muncii şi ocrotirea sănătăţii

10.1. Părţile au convenit că angajamentele respective ale angajatorului şi angajaţilor, ce ţin de asigurarea în complex a protecţiei muncii şi a condiţiilor de muncă să fie stipulate în planurile de activitate la nivel de unitate sau în contractele individuale de muncă.

În acest scop angajatorul va:

10.2. Garanta respectarea strictă a prevederilor Codului Muncii, vizînd asigurarea locurilor de muncă cu toate condiţiile pentru ocrotirea sănătăţii angajaţilor şi evitarea accidentelor de muncă.

10.3. Aloca anual mijloace băneşti în mărime de 2 % din cheltuielile pentru retribuirea muncii salariaţilor în scopul instruirii angajaţilor respectivi vizînd securitatea muncii şi crearea condiţiilor de muncă pentru evitarea accidentelor.

10.4. Asigura salariaţilor  care activează în condiţii nocive mijloace individuale de protecţie, lapte sau alte produse alimentare, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

10.5.Organiza la cererea salariaţilor asigurarea acestora pentru cazuri de accident la locul de muncă. Salariaţii care urmează să fie asiguraţi cu sumele de asigurare vor fi concretizate în contractele individuale de muncă.

10.6. Stabili împuternicirile şi obligaţiile managerilor privind realizarea măsurilor de protecţie a muncii.

10.7. Organiza examinarea medicală periodică a angajaţilor pe parcursul valabilităţii contractului de muncă, în corespundere cu modul stabilit de organele ocrotirii sănătăţii şi achită serviciile medicale prestate.

10.8. Asigură transferarea taxelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

XI. Parteneriatul social

Părţile:

11.1. recunosc necesitatea participării partenerilor sociali în procesul de elaborare a actelor normativ – legislative;

11.2.se obligă să monitorizeze respectarea legislaţiei muncii în instituţiile de învăţămînt subordonate;

11.3.va analiza posibilitatea să participe de comun la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive, a festivalurilor de creaţie artistică, diverselor concursuri şi sărbători de specific profesional la nivel de unitate, teritoriu şi republică;

11.4. Ministerul Educaţiei va prezenta Sindicatului „Viitorul”:

-         informaţii, date statistice anuale vizînd alocarea mijloacelor financiare pentru sfera educaţională, cadrele didactice, activitatea unităţilor de învăţămînt subordonate;

-         un exemplar de documente expediate direcţiilor de învăţămînt, tineret şi sport din raioanele şi municipiile ţării, ordine ce ţin de condiţiile de muncă a salariaţilor din ramură.

11.5. În cazul încălcării prevederilor prezentei Convenţii Sindicatul „Viitorul”, conform legislaţiei în vigoare, îşi asumă dreptul de declanşare a conflictului colectiv de muncă de nivel naţional -  ramural.

 XII. Garanţiile de activitate a organelor sindicale.

Angajatorul se obligă să:

12.1 respecte strict drepturile sindicatului, prevăzute de Legea Sindicatelor, Codului Muncii, cît şi Statutul Sindicatului „Viitorul”, altor acte normative în vigoare;

12.2. încaseze cotizaţiile de membru de sindicat prin intermediul contabilităţilor şi transferul lor Sindicatului „Viitorul”, la cererea membrului de sindicat;

12.3. asigure gratuit organului respectiv sindical utilajul necesar pentru desfăşurarea activităţii;

12.4. respecte drepturile angajaţilor aleşi în organele sindicale elective, acordîndu-le saptămînal patru ore plătite pentru îndeplinirea funcţiilor sale, în caz de imposibilitate a plăţii acestor zile, de acordat 5 zile plătite la următorul concediu;

12.5. acorde sindicatului informaţiile necesare ce ţin de activitatea social –economică a unităţii;

12.6. să elibereze de la locul de muncă de bază participanţii la adunările sindicale, la seminare, conferinţe şi congrese convocate de sindicate, la învăţămîntul sindical, pe durata acestora, cu menţinerea salariului mediu. 

12.7. nu aplice sancţiuni angajaţilor aleşi în organele sindicale fără acordul organelor respective;

12.8. nu permită concedierea din iniţiativa angajatorului a persoanelor alese în organele sindicale fără acordul organelor respective;

12.9. acorde salariaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat în legătură cu alegerea lor în funcţii elective în organele sindicale, după expirarea mandatului, locul de muncă anterior, iar în lipsa acestuia – un alt loc de muncă (funcţie) echivalent.

12.10. transfere sindicatului 0,15% din fondul de remunerare a muncii pentru activitatea culturală şi sportivă a membrilor de sindicat;

12.11. acorde acces liber al reprezentanţilor sindicatului în unităţile subordonate şi subdiviziunile lor în scopul realizării sarcinilor statutare.

12.12. pună gratuit la dispoziţia organelor sindicale clădirile, încăperile, amenajările şi alte obiecte de menire social - culturală, aflate la balanţa unităţii, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-sportive ale membrilor de sindicat.

12.13. achite plata pentru transport, cazare şi alimentaţie a participanţilor la Spartachiadă, Festival şi concursuri, desfăşurate de comun cu Sindicatul.

12.14. garanteze şi să asigure  retribuirea muncii conducătorului organului sindical, eliberat de la locul de muncă de bază, conform prevederilor art.388(3) şi 390(4) ale Codului Muncii al Republicii Moldova.

 

XIII. Dispoziţii finale

13.1. Părţile au convenit, că fiecare  are dreptul de a solicita îndeplinirea întocmai a prezentei Convenţii.

13.2. Controlul realizării prevederilor prezentei Convenţii îi revine comisiei pentru negocierile colective a Părţilor, urmînd ca în caz de necesitate, rezultatele controlului să fie examinate la şedinţele comune ale organelor de conducere a Părţilor.

13.3. Părţile confirmă că vor discuta situaţiile de interes reciproc care vor apărea în perioada acţiunii prezentei Convenţii, vor iniţia negocieri în vederea preîntîmpinării şi soluţionării unor eventuale litigii individuale şi conflicte colective de muncă.

13.4. Părţile se obligă să convoace negocieri vizînd prelungirea sau încheierea unei noi Convenţii, dar nu mai tîrziu decît  trei luni înainte de  expirarea termenului de acţiune a prezentei Convenţii.

       La expirarea termenului Convenţiei, acesta continuă să-şi producă efectele pînă la momentul încheierii unei noi Convenţii sau pînă cînd părţile nu vor decide asupra prelungirii acestuia.

13.5. Anexele sunt parte integră a prezentei Convenţii colective.

13.6. Prezenta Convenţie întră în vigoare la data înregistrării ei la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova.

  

Anexa 1 la Convenţia Colectivă (nivel de ramură) pe anii 2013-2018  CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

 

LISTA -TIP de lucrări şi locuri de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabileşte sporuri de compensare

  

 

Revendicări salariale în atenţia Sindicatului „VIITORUL”    

 

 

     În rezultatul consultărilor şi negocierilor pe parcursul lunilor februarie şi martie, curent în cadrul comisiei de lucru compusă din reprezentanţi ai Sindicatului, Ministerul educaţiei, Ministerului muncii, protecţiei sociale şi familiei, Ministerul finanţelor au fost stabiliţi indici privind perfecţionarea condiţiilor de salarizare a salariaţilor din învăţământ în anul 2014, care au fost  prezentate Sindicatelor din învăţămînt la data de 02.04.2014, ca propuneri ale Guvernului, în vederea majorării salariilor şi anume:

     Respectarea prevederilor Legii nr.355-XVI din 23.12.2005, în partea ce ţine de:

  -          Acordarea, în luna august, a premiului anual cadrelor didactice în mărimea unui salariu lunar de funcţie;

  -          Majorarea, de la 1 septembrie 2014, a salariilor lunare a cadrelor didactice până la nivelul salariului mediu prognozat pe ţară pentru anul gestionar (4225 lei) faţă de salariul mediu al cadrelor didactice din învăţământ real atins în trimestrul IV al anului precedent, ceea ce constituie o majorare faţă de cele în vigoare cu 20%.

   Suplimentar, se propune:

  -   de a aduce salariile educatorilor şi altor cadre didactice din grădiniţă până la nivelul prevăzut pentru profesori. În acest caz, salariile lunare pentru această categorie se vor majora cu încă 11%, majorarea totală constituind cca 33%;

  -   de a majora suplimentul pentru dirigenţie cu 20% şi de a-l stabili în mărime unică pentru toţi diriginţii;

  -   de a stabili pentru personalul medical din instituţiile de învăţământ un spor la salariul de bază pentru înaltă eficienţă în muncă şi intensitatea muncii, în mărime de 30%;

  -  de a stabili, pentru ajutorii de educatori din grădiniţe şi dădacele din creşe, sporul pentru vechime în muncă, ceea ce va asigura pentru ei o majorare a salariilor cu cca 20%;

  -   de a stabili, pentru specialiştii cu funcţii complexe din instituţiile de învăţământ, precum şi din alte ramuri bugetare, sporul pentru înaltă competenţă şi intensitatea muncii, în limitele mijloacelor ce se vor aloca în mărime de 20% de la salariul de funcţie. 

 

De asemenea, conform politicii salariale aprobate pentru anul 2014, de la 1 octombrie 2014 salariul minim va fi majorat până la 1000 lei, cu recalcularea salariilor pe categoriile de salarizare a RTU pentru toţi angajaţii salarizaţi conform RTU, care, astfel, vor beneficia de o majorare a salariilor cu peste 15%.

      Propunerile nominalizate au fost prezentate activului sindical şi managerial din instituţiile educaţionale, organizaţii membre ale Sindicatului “VIITORUL”, în perioada 1-4 aprilie, curent la întrevederile desfăşurate în Asociaţiile teritoriale Bălţi, Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Rezina, Comrat, Vulcăneşti, cît şi partenerilor sociali de resort respectivi, precum şi prin sursele mass-media.

    Membrii de sindicat sau expus în susţinerea şi continuarea dialogului social constructiv. 

 04.04.2014

 

 Negocierea majorării salariilor profesorilor  şi a cadrelor   didactice  -  tema  întrevederii  Consiliului Sindicatului „Viitorul”   cu  ministrul  Educaţiei dna Maia Sandu

   Astăzi, 28 martie 2014, Consiliul Sindicatului „Viitorul” a avut o întrevedere de negociere pe marginea problemelor abordate  cu dna Maia SANDU, ministrul educaţiei, unde s-au  pus în discuţie încă odată revendicările privind majorarea salariului lunar pentru salariaţii din învăţămînt.

     Fiind în plină desfăşurare reforma sistemului educaţional al R. Moldova şi ajustarea acestuia  la standardele educaţionale europene, o componentă importantă a bunei funcţionări este bunăstarea şi integritatea corpului profesoral şi a cadrelor didactice,  sarcina cărora este  promovarea şi implementarea schimbării în sistem. Creşterea motivaţiei  acestora  depinde de grija şi sprijinul autorităţii publice centrale de profil, cît şi a Guvernului Republicii Moldova. Salariul din învăţămînt,  la ora actuală este sub media pe economia naţională şi pune în dificultate traiul decent a unei categorii sociale la care se raportează tot ce poartă denumirea de inteligentă şi verticalitate socială.

      Sindicatul Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie      „ Viitorul”, în condiţiile reprezentării drepturilor social economice şi de muncă a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar  din domeniul educaţional, pledează pentru o remunerare a muncii acestora în mărimea efortului depus şi a perspectivei, ca profesorii să  ducă un trai decent şi să beneficieze şi de o pensie meritoasă.

      Adresările către dl  Iurie Leancă,  Prim-Ministru al Republicii Moldova, negocierile şi tratativele duse de către Sindicatul „Viitorul” cu  Ministerul Educaţiei în vederea măririi salariilor au  fost  acceptate de partenerii noştri sociali, în rezultatul cărui fapt a demarat un proces de identificare a surselor financiare care ar oferi posibilitatea  majorării salariilor  pedagogilor şi altor categorii de salariaţi din sistemul educaţional, raportîndu-l  la  salariul mediu pe economie. Prioritar desigur sunt salariile celor din învăţămîntul preuniversitar, angajaţilor grădiniţelor şi creşelor, tinerilor  specialişti şi salariaţilor ce deservesc procesul de învăţămînt.

      Cele două întrevederi cu  dl Igor Grosu, viceministru educaţiei în vederea completării  Convenţiei Colective de Muncă ( nivel ramural) pentru anii 2013-2018,  examinarea posibilităţilor de majorare a salariilor din învăţămînt, soluţionarea altor revendicări  ale drepturilor  de muncă,  au servit  doar la stabilirea unui dialog constructiv  şi eficient  între partenerii sociali, acordîndu-se prioritatea intereselor şi obiectivelor  primordiale ale partenerilor social. 

        Rezultatul adresării Guvernului Republicii Moldova  a contribuit la elaborarea şi prezentarea spre examinare şi avizare a  proiectului de lege privind modificarea  Legii  nr. 355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare  în sectorul bugetar, cu  propuneri de majorare salariilor cadrelor didactice pînă la nivelul salariului mediu prognozat pe economie în anul 2014.

      Propunerile  înaintate de Sindicatul „ Viitorul” în avizul pe marginea  prezentei iniţiative legislative,  au ţinut de creşterea salariului lunar cu circa 25%, a  identificării posibilităţii acordării unor sporuri sau adaosuri pentru condiţii speciale de muncă în colectivitatea de copii, achitarea salariilor majorate începînd cu 01 iulie a.c., etc...

     
Astăzi, 28 martie 2014, Consiliul Sindicatului „Viitorul”  a avut o întrevedere  de negociere pe marginea problemelor abordate  cu dna Maia SANDU, ministrul educaţiei, unde s-au pus în discuţie încă odată revendicările privind majorarea salariului lunar pentru salariaţii din învăţămînt. Dna Ministru şi-a expus disponibilitatea de negociere şi dorinţa de susţinere a revendicărilor,  indicînd şi poziţia Ministerului Educației care susţine aceste propuneri legislative. Tot odată, ea a  menţionat, că procesul de identificare a surselor financiare este unul complex, şi necesita ca Ministerul Finanţelor să găsească oportunităţile acoperirii  necesarului de mijloace pentru implementarea noilor salarii lunare pentru cadrele  didactice, estimate la circa 700 mil. lei .

     De asemenea, dumneaei a reiterat asigurarea, că Ministerul Educaţiei în calitate de partener social, este dispus şi deschis pentru negocieri la masa de  tratative cu reprezentanţii angajaţilor, fără a purcede la manifestări de protest  în masă, asigurînd că majorarea salariului va avea loc cu certitudine.

 28.03.2014

 

 

ÎN VIITOR CU VIITORUL

  La 15 mai 2013 între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în persoana ministrului dna Maia SANDU şi Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL”, în persoana preşedintelui dlui Mihail LAŞCU a fost semnată Convenţia colectivă (nivel ramural), pe anii 2013-2018, înregistrată la Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la data de 30 mai 2013 sub nr.6.

Sindicatul Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL” a reiterat deschiderea în stabilirea unui sistem temeinic şi durabil a raporturilor de conlucrare şi colaborare cu partenerul social.

 Această conlucrare a fost vizibilă în cadrul parteneriatului social în sfera muncii dintre Sindicatului „VIITORUL” şi Ministerul Educaţiei, privind elaborarea proiectului, negocierea şi semnarea convenţiei colective.

 Evident, toate prevederile care au fost negociate şi se conţin în Convenţia colectivă nivel ramural sînt importante, valoroase şi necesare pentru protecţia socială a salariaţilor, membrilor de sindicat din sistemul educaţional.

 Acestea fac referinţă la reglementări cu privire la obligaţiile generale ale partenerilor sociali, dezvoltarea în continuare a relaţiilor de parteneriat social, salarizare şi alte drepturi băneşti, concedii anuale, condiţii de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, care vor facilita negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate, precum şi încheierea contractului individual de muncă, garanţii în caz de concediere sau eliberare din funcţie.

31.05.2013

 

 

 

 

    

 

 Desfăşurarea Spartachiadei „CITIUS, ALTIUS, FORTIUS”

 şi a concursului de frumuseţe şi intelegenţii

 „REGINA ALMA-MATER”

    Sindicatul Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL” în perioada 19-20 mai 2012 a organizat şi desfăşurat Spartachiada „CITIUS, ALTIUS, FORTIUS” şi concursul frumuseţii şi intelegenţii „REGINA ALMA-MATER”, în incinta Casei de odihnă „PERLELE NISTRULUI” din oraşul Vadul - lui -Vodă.

Aceste competiţii sportive şi concursul de frumuseţii şi intelegenţii au devenit o tradiţie, unde membrii de sindicat în această perioadă întrunesc spiritul competitivităţii cu cel de echipă. Totodată acestă este o ediţia III – la nivel naţional ale competiţiilor sportive şi al  concursului ”Regina Alma Mater”.

Ca rezultat a competiţiilor locul de frunte l-a ocupat echipa Asociaţiei Sindicale Comrat, care a plecat cu trofeul locului 1.

Locul 2 în aceste competiţii sportive l-a ocupat Asociaţia Sindicală Bălţi, iar locul 3 a avut trofeul Asociaţia Sindicală Ocniţa.

   La concursul frumuseţii trofeul de frunte şi titlul de „Regina ALMA-MATER” a obţinut învăţătoarea gimnaziului nr.6, dna Maia SLIVCA, care a reprezentat Asociaţia Sindicală Bălţi, iar titlul de „VICE-REGINA ALMA-MATER” au primit următoarele participante, precum urmează: Participanţi la Concursul Regina Alma Mater2012Rodica COJOCARU-, educatoare de la grădiniţa com.Rădoaia, Sîngerei,  Marina BURDUJA educatoarea de la grădiniţa din s.Hăţcăuţi, rl Rezina, Angela TOLEVA învăţător de  desen al Liceului  Teoretic „CARA-CEBAN” din municipiu Comrat, Liudmila MORARI învăţător al Liceului Teoretic „Constantin Stamati”, Ocniţa, BERBER Ecaterina, învăţătoarea a clasei primare, şcoala medie satul Cişmichioi, raionul Vulcăneşti, LUCA Mariana, educătoarea grădiniţa pentru copii nr.2, Edineţ şi LISNIC Alina, profesoara limbei moderne, gimnaziul satului Tîrnova, raionul Donduşeni. Toate participante au fost foarte bine pregătite la Concurs! La toţi li s-a mulţumim pentru participare activă.

 Închiderea festivă a SpartachiadeiPreşedintele Sindicatului «VIITORUL», dle Mihail LAŞCU aduce mulţumiri pentru ajutor la organizarea ale Spartachiadei şi Concursului "Regina Alma-Mater-2012” preşedinţii Asociaţiilor sindicale raionale/municipale: dlor Efim IVAS, Ivan CALCIŞCOV, Ecaterina STURZINSCHI, Silvia ROTARU, Nina JURAVEŢ, Svetlana MIRONOVA, Gheorghe PATRAŞCU, Ludmila GHERASIMENCO, Claudia CUPCEA, Aliona MUSTEA şi şefii direcţiilor de învăţămînt , tineret şi sport ale UTA Gagauzia, mun. Bălţi, raioanelor Ocniţa, Donduşeni, Rezina şi Vulcăneşti pentru susţinere şi organizarea de transport pentru echipele pedagogice.