Contractul colectiv de muncă

(nivel de unitate) pentru anii

2016-2020

Părţile contractante (denumite în continuare „Părţi”):

- Administraţia Întreprinderii de Stat Servicii Pază  a MAI (denumit în continuare Angajator),

- Asociaţia Sindicală „SINDMAI” (denumit în continuare Sindicat), parte componentă a FSM „SINDLEX, în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale, colective şi individuale pentru salariaţi,  precum şi în scopul stabilirii condiţiilor normale de muncă şi a utilizării eficiente a timpului de muncă şi de odihnă de către angajaţii serviciilor de pază, în temeiul drepturilor garantate de art.6 din Carta Socială Europeană, art.42 din Constituţia Republicii Moldova, Legea Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, au convenit se încheie prezentul Contract colectiv de muncă  la nivel  de ramură, bazat pe încrederea reciprocă între părţi.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

            Articolul 1

(1)Contractul colectiv de muncă (în continuare Contract) este un act juridic, care reglementează raporturile sociale, conţine clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, garanţiile Sindicatului, precum şi angajamente reciproce ale partenerilor.

(2) Părţile semnatare recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acesteia.

(3) Conducerea Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI recunoaşte libera exercitare a dreptului sindicatelor, conform Convenţiilor Internaţionale ratificate de Republica Moldova, a Constituţiei Republicii Moldova, Legii Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, Convenţiei colective (nivel ramural) pentru anii 2015-2020 încheiat între FSM „SINDLEX şi MAI, precum şi altor acte legislative şi normative în vigoare.

(4) Prezentul Contract, conform prevederilor art.15 din Legea Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, art.31 din Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, cuprinde angajamente reciproce  privind:

a) formele, sistemele şi cuantumul retribuirii muncii;

b) plata indemnizaţiilor şi compensaţiilor;

c) mecanismul de reglementare a retribuirii muncii, ţinîndu-se cont de nivelul inflaţiei şi de atingerea indicatorilor economico- financiari  de performanţă realizaţi de către Întreprindere pe parcursul  anului financiar;

d) timpul de muncă şi cel de odihnă, precum şi chestiunile ce ţin de modul acordării şi de durata concediilor;

e) îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaţilor;

f) garanţiile şi înlesnirile pentru angajaţii care îmbină activitatea de muncă cu studiile;

g) recuperarea sănătăţii, odihna angajaţilor şi a membrilor familiilor lor;

h) controlul executării clauzelor contractului colectiv de muncă, procedura de modificare şi completare a acestuia;

i) asigurarea unor condiţii normale de activitate pentru reprezentanţii angajaţilor;

j) răspunderea părţilor;

(5) În cazul în care Angajatorul adoptă alte reglementări legale mai favorabile angajaţilor entităţii, prevederile prezentului contract vor fi conformate acestora. 

(6) În cazurile când legislaţia Republicii Moldova şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, stabilesc condiţii mai avantajoase de soluţionare a problemelor social-economice, decât   cele din prezentul Contract, atunci sânt prioritare normele prevăzute de legislaţia şi convenţiile internaţionale.

(7) În cazul în care  Contractul conţine clauze inferioare celor stabilite în Convenţia colectivă  (nivel  ramural) şi legislaţia în vigoare, prevederile acestuia vor fi adaptate corespunzător.

(8) Prevederile prezentului Contract sânt obligatorii pentru îndeplinire de către părţi.

(9) Contractul va continua să-şi producă efectele:

-  pe toată perioada de valabilitate - în caz de schimbare a denumirii unităţii;

- pe toată perioada procesului de reorganizare - în cazul reorganizării prin fuziune (contopire /absorbţie) sau  ( divizare / separare);

-  pe toată  durata procesului de lichidare a unităţii.

(10) Părţile garantează realizarea drepturilor şi obligaţiunilor membrilor de sindicat 

prevăzute de legislaţia în vigoare, statutul sindicatului, contractul colectiv de muncă.

 

Articolul 2

(1) Clauzele prezentului Contract se extind asupra membrilor de sindicat ai Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI.

(2) Contractul include drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale sindicatului cu privire la stabilirea condiţiilor de muncă.

(3) Clauzele Contractului au o valoare normativă, alcătuiesc un “drept al muncii” ce aparţine părţilor semnatare.

 

Articolul 3

(1) Pentru stabilirea concretă a drepturilor şi obligaţiunilor angajatului şi angajatorului, încadrarea în cîmpul muncii se face prin încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, anterior începerii raporturilor de muncă.

(2) Încheierea şi rezilierea contractului individual de muncă se efectuează în conformitate cu Legislaţia Republicii Moldova în domeniul muncii şi cu normele corespunzătoare ale dreptului internaţional, stipulate în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova.

(3) Contractul individual de muncă nu poate să conţină clauze care contravin legislaţiei în vigoare şi clauzelor stabilite în prezentul Contract.

(4) Contractul individual de muncă poate fi modificat de părţi în condiţiile respectării legii printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.

(5) La încheierea, modificarea şi rezilierea contractului individual de muncă se asigură egalitatea persoanelor, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, convingeri politice sau religioase, apartenenţă la partide sau sindicate, cu excepţia raporturilor ierarhice, în codiţiile legislaţiei cu privire la conflictul de interese, prevenire şi combatere a corupţiei.

(6) Contractele individuale de muncă pe o durată determinată se încheie numai în cazurile prevăzute de Codul Muncii. Cu persoanele pensionate pentru limită de vârstă, Angajatorul poate semna un acord de muncă individual pe termen de pînă la doi ani. (art.55 (f) al Codului Muncii).

 (7) Scopul general, sarcinile de bază, atribuţiile de serviciu, împuternicirile şi responsabilităţile specifice funcţiei, precum şi cerinţele faţă de titularul funcţiei  se stipulează în Fişa postului, ce urmează a fi semnată la numirea/transferul in funcţie, precum şi alte acte normative ce reglementează activitatea angajaţilor.

(8) Angajatorul va asigura respectarea demnităţii în muncă a angajaţilor, a condiţiilor egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a obligaţiunilor de serviciu cu cele familiale.

(9) Angajatorul are dreptul să ceară informaţie de la persoane terţe referitor la persoana ce urmează a fi angajată, numai cu înştiinţarea prealabilă a acesteia.

(10) Angajatul are dreptul de a refuza în scris şi motivat executarea unor dispoziţii, primite de la şefii ierarhic superiori, dacă acestea contravin prevederilor legale în vigoare.

(11) Modalitatea de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice activităţii de bază a angajatorului sunt aprobate în Regulamentul intern al entităţii, care se aduce la cuoştinţa şi produce efecte juridice pentru salariaţi din momentul începerii activităţii.

(12) Sindicatul are dreptul de a participa la desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea posturilor vacante, ori de cîte ori este implicat sau concurează un membru de sindicat.

(13) Părţile recunosc drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi salariaţilor în conformitate cu art.9,10 ale Codului muncii al Republicii Moldova

CAPITOLUL II

Retribuirea muncii. Condiţiile de muncă şi protecţie a muncii

Articolul 4

(1) Părţile asigură drepturile angajaţilor de a dispune liber de aptitudinile lor, de alege domeniul de activitate şi profesie, dreptul la remunerarea muncii care ar asigura un nivel de trai decent, la apărare, prin metode neinterzise de lege a drepturilor de muncă  a libertăţilor şi intereselor sale legitime.

(2) Sindicatul participă la elaborarea proiectelor de politici, actelor legislative, normative şi juridice în toate cazurile iniţiate sau avizate de angajator privind timpul de muncă, condiţiile de securitatea şi sănătate a muncii, remunerarea muncii, asigurarea  socială, ocrotire a sănătăţii şi alte domenii ce ţin de muncă, dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor angajaţilor.

(3) Condiţiile de retribuire a muncii salariaţilor antrenaţi în procesul de prestarea serviciilor de pază a bunurilor şi a valorilor materiale, pază şi protecţie a persoanelor fizice şi juridice, precum şi altor plăţi sunt specificate în  Codul muncii, Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002, Hotărîrea Guvernuluinr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”, precum şi în Regulamentul cu privire la retribuirea muncii şi efectuarea altor plăţi în folosul angajaţilor Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia că acestea nu vor înrăutăţi situaţia materială a angajaţilor.

(4) În cadrul ÎS Servicii Pază a MAI se aplică sistemul tarifar de salarizare şi salarizarea în acord. Sistemul de retribuire a muncii în acord se aplică pentru remunerarea salariaţilor implicaţi la efectuarea lucrărilor de instalare şi reglare a mijloacelor tehnice de securitate

(5) Diferenţierea salarizării reiese din nivelul de pregătire profesională, caracterul muncii îndeplinite în cadrul unei ocupaţii (profesie/funcţie/meserie) conform sarcinilor şi atribuţiilor specificate în Îndrumarele de calificare a profesiilor, specialităţilor şi funcţiilor, condiţiile şi locul de muncă, după cantitatea şi calitatea muncii, programul de muncă a beneficiarilor de servicii,  în funcţie de experienţa de muncă.

(6) Raportarea lucrătorilor la categoriile de personal se efectuează în strictă conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14).

(7) Elementele salariului cuprind salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul suplimentar (sporurile şi adaosurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare.

(8) La stabilirea salariului de funcţie, sporurilor, suplimentelor, indemnizaţiilor, primelor anuale şi unice, ajutorului material în cursul anului este interzisă orice formă de discriminare.

(9) Salariile angajaţilor vor fi modificate pe parcursul viabilităţii prezentului Contract, ca urmare a apariţiei unor modificări în legislaţia muncii cu respectarea prevederilor art.140 al Codului Muncii. În caz de necesitate vor fi iniţiate negocieri privind majorarea lor.

(10) Cuantumurile sporurilor pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, se achită  în conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 10.10.2002. Atestarea locurilor de muncă se efectuează de către o comisie numită de angajator, constituită din cel puţin trei persoane, care reprezintă angajatorul şi salariaţii şi care au pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

(11) Indicii, condiţiile, mărimile concrete ale plăţilor stimulatorii se stabilesc de conducător cu consultarea reprezentantului Sindicatului, indicate în anexa nr.1 la prezentul contract.

(12) Retribuirea muncii pentru îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca sa conform funcţiei de bază ocupate,la aceeaşi unitate, a unei munci suplimentare într-o altă funcţie, fără a fi scutit de munca lui de bază se consideră cumulare a profesiilor (funcţiilor) sau îndepli­nirea obligaţiilor de muncă ale salariatului absent temporar şi se efectuiează în conformitate cu prevederile art.156 al Codului Muncii. Cuantumul sporului se stabileşte prin ordinul angajatorului, proporţional cu volumul lucrărilor executate, în limitele salariului tarifar sau de funcţie al salariatului absent.

(13) Pentru eficienţa executării obligaţiunilor funcţionale, intensitatea sporită a muncii, asigurarea calităţii lucrului, respectarea disciplinei tehnologice şi de muncă, de asemenea pentru îndeplinirea sarcinilor de importanţă majoră Administraţia va stimula angajaţii cu prime. Decizia privind acordarea primei este luată de către directorul general şi se legalizează prin ordin.

 

Articolul 5

(1) Angajatorul asigură angajaţii cu condiţii de muncă, de ocrotire a sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice, precum şi aplicarea prevederilor legale privind măsurile de protecţie şi siguranţă la locul de muncă.

(2) În temeiul Legii nr.186 din 10.07.2008 şi Regulamentul priivind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor,  aprobat prin HG nr.95 din 05.12.2014, părţile desemnează unul sau mai mulţi angajaţi care se ocupă de activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în unităţile structurale şi filiale, avînd atribuţii de organizare, coordonare şi control. Angajaţii desemnaţi nu trebuie să fie dezavantajaţi, ca urmare a desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale.

(3) Împuterniciţii pentru securitatea şi sănătatea în muncă sânt obligaţi să organizeze şi să desfăşoare instructajele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea normelor interne în acest sens. Instructajul se va efectua individual la angajare şi ori de câte ori angajatul  îşi schimbă locul de muncă, înainte de începerea activităţii la noul loc de muncă. După fiecare instructaj, angajatul semnează fişa personală de protecţie a muncii.

(4) Instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuiează după numirea lor în funcţiile respective şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni la cursuri de instruire organizate din contul angajatorului.

(5) Conducătorul va înfiinţa  unitatea, sau după caz, va desemna persoana responsabilă  pentru securitatea şi igiena muncii.  In toate unităţile se vor distribui gratuit materiale promoţionale de securitate a muncii şi  igienico-sanitare de protecţie în domeniu.

(6)  Din contul întreprinderii angajaţii sunt asiguraţi cu echipament de protecţie individuală şi colectivă, conform listei de profesii şi lucrări (cu specificarea termenelor de utilizare a echipamentului de protecţie individuală - conform normelor) indicate în anexa nr.2 la prezentul contract , inclusiv:

- achiziţionarea truselor de prim ajutor şi completarea anuală a acestora cu medicamente de primă necesitate;

- înzestrarea cu mijloace speciale şi muniţii, conform normelor, descrierii şi regulamentului de port uniformă aprobate de către Angajator pentru persoanele implicate nemijlocit la paza valorilor materiale ale persoanelor fizice şi juridice.

(7) Dacă se anticipează accidentări sau vătămări ale sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie să furnizeze echipament de protecţie individuală pentru: protecţia capului, protecţia picioarelor, protecţia corpului,  protecţia ochilor, feţei şi a căilor respiratorii.

(8) Prevederile ce au în vedere monitorizarea sănătăţii trebuie să se aplice independent de utilizarea echipamentului individual de protecţie.

(9) Conducătorul va asigura participarea obligatorie a Sindicatului în componenţa comisiilor la cercetareaaccidentelor de muncă şi a cazurilor de contractare a bolilor profesionale, cu prezentarea la dispoziţia Părţilor a copiilor proceselor-verbale privind cercetarea acidentelor de muncă.

(10) Inspecţia Muncii a Federaţiei Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art.386 al Codului Muncii şi Regulamentul Inspecţiei Muncii a Federaţiei, vizitează şi inspectează nestingherit exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei muncii şi altor acte normative în domeniul protecţiei muncii în toate unităţile structurale şi filialele din cadrul Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI cu înştiinţarea prealabilă în scris a conducătorului.

                                             

Articolul 6

(1) Organul sindical are următoarele obligaţii:

În baza prevederilor art.18 a Legii Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000, valorifică mijloacele financiare proprii, mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, autorităţilor publice şi alte mijloace, în limita alocaţiilor prevăzute în aceste scopuri de legislaţia în vigoare şi prezentul contract pentru organizarea:

a)                  tratamentului balneo-sanatorial al angajaţilor;

b)                 odihnei copiilor angajaţilor în taberele şi bazele de odihnă pentru copii;

c)                  odihnei angajaţilor  în bazele de odihnă;

d)                 activităţilor cultural-sportive a angajaţilor; 

e)     altor situaţii stabilite de legislaţie;

(2) În baza prevederilor art.21 a Legii Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000, de a acorda asistenţă juridică membrilor de sindicat şi de a participa, în conformitate cu legislaţia, la soluţionarea litigiilor individuale şi conflictelor colective de muncă.

(3) În baza prevederilor art.27 a Legii nr.1129 din 07.07.2000, de a constitui fonduri de solidaritate, de investiţii, de culturalizare, fonduri pentru învăţământ şi pregătirea cadrelor.

(4) În temeiul art. 42 al Codului Muncii nr.154-XV din 28.03.2003 de a colabora eficient cu angajatorul în cadrul parteneriatului social pe problemele ce ţin de planificarea activităţii şi valorificarea anuală a mijloacelor financiare, constituite din alocaţiile în mărime de 0,15% din fondul de salarii în conformitate cu prevederile art.35, alin.(5) al Legii sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000.

 

Articolul 7

(1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, părţile convin asupra următoarelor cerinţe:

a) amenajarea confortabilă a locului de muncă.

b) asigurarea condiţiilor de mediu în birourile de lucru: iluminat, microclimat, temperatură optimă în birourile destinate activităţii, aerisire, igienizare periodică;

c) amenajarea anexelor sociale la locurile de muncă (vestiare, grupuri sanitare, cantine, locuri special amenajate pentru fumători etc.).

(2) Conducătorul se obligă că, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, să adopte măsurile necesare pentru adaptarea programului de lucru în funcţie de condiţiile climaterice la locul de muncă, în cazul temperaturilor extreme.

(3) Conducătorul este în drept să prevadă în buget resurse destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă.

 

Articolul 8

(1) Angajatorul garantează respectarea legilor şi a altor acte normative, clauzele convenţiei colective la nivel de ramură şi a prezentului contract  colectiv de  muncă, aplicând aceleaşi criterii de evaluare a calităţii de muncă, de sancţionare şi de concediere. 

(2) Pe timpul efectuării controalelor pe linie profesională şi demararea  ulterioară a anchetelor (cercetărilor) de serviciu dispuse de angajator, organizaţiile sindicale, la solicitarea membrilor de sindicat şi/sau a conducătorului, vor desemna un reprezentant care să participe la aceste controale în calitate de observator, fără imixtiune în desfăşurarea anchetei.

(3) Pe perioada în care angajatul este desemnat de sindicat să participe ca observator la acţiunea de control, acestuia nu îi sunt afectate drepturile salariale legal cuvenite.

 (4) Pe perioada cât  angajatul are calitatea de observator se va abţine de la orice conduită neconformă şi nu va influenţa modul de desfăşurare a controlului. Observatorul are obligaţia să respecte regimul informaţiilor de care ia cunoştinţă în timpul controlului, să asigure confidenţialitatea acestuia şi să posede dreptul de acces corespunzător la documente clasificate.

 (5) În situaţia în care observatorul apreciază că procedura de desfăşurare a controlului nu a fost conform prevederilor legale în vigoare, va prezenta organizaţiei sindicale care l-a desemnat şi persoanei împuternicite de desfăşurarea controlului o informaţie scrisă în acest sens, la momentul constatării. Obiecţiile prezentate în scris la actul de control vor fi anexate obligatoriu la acesta.

(6) Pe timpul efectuării cercetării de serviciu, precum şi în componenţa comisiilor de atestare, la cerere, angajaţii pot fi asistaţi şi reprezentaţi de reprezentantul organizaţiei sindicale, conform legii sindicatelor.

(7) Angajatorul va examina sesizările angajaţilor şi ale reprezentanţilor lor privind încălcările actelor legislative şi ale altor acte normative  ale dreptului  muncii, va lua măsuri privind  înlăturarea acestora, informând  despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege.

 

Articolul 9

(1) În cazul în care la nivelul unor unităţi ca urmare a reorganizării, potrivit legii, se impune reducerea unor posturi, aceasta se va face în următoarea ordine:

a) locurile de muncă vacante;

b) locurile de muncă ocupate prin cumul;

c) locurile de muncă ocupat de angajaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare.

(2) În caz  de reducere a numărului sau a statului de personal,  de dreptul preferenţial de a fi lăsat la locul de muncă beneficiază angajaţii care se încadrează în  criteriile prevăzute în alin.(2) art.183 al Codului Muncii al Republicii Moldova.

(3) În caz de concediere în masă a angajaţilor,  în urma lichidării subdiviziunii sau a reorganizării acesteia, angajatorul va anunţa organizaţia sindicală din subdiviziune şi   Sindicatul  ”SINDMAI”  cu 3 luni înainte de concedierea acestora şi va începe negocierile privind posibilităţile plasării lor în cîmpul muncii, conform art. 88 al Codului Muncii.

(4) Concedierea salariaţilor membri de sindicat  poate avea loc conform art.86 alin.1), lit.c), e) şi  g) din Codul Muncii doar cu acordul preliminar al organului  sindical din unitate.

 

CAPITOLUL III

    Regimul de muncă şi de odihnă     

Articolul 10

(1) Timpul de muncă va fi acoperit integral de angajat, în funcţie de specificul activităţii prestate în cadrul unităţii şi/sau a programului de muncă a beneficiarilor de servicii.

(2) În scopul asigurării pazei obiectivelor şi onorării obligaţiunilor contractuale, persoanele implicate în asigurarea pazei fizice şi tehnice a valorilor materiale a persoanelor fizice şi juridice vor efectua munca în schimburi, conform prevederilor art.101 Codul Muncii.

(3)Munca în schimburi se efectuează în baza unui program (grafic) al muncii în schimburi, în care se prevede: numărul de schimburi în timpul zilei; modul de alternare a salariaţilor pe schimburi; începutul şi sfîrşitul muncii în fiecare schimb, durata schimburilor şi a timpului de odihnă.

(3) Modul de planificare a programului pe ore şi zile se stabileşte de către angajator prin dispoziţii sau regulamente interne, cu acordul sindicatului.

 

Articolul 11

(1) Durata normală de lucru pentru  angajat  este de 40 de ore pe săptămână, potrivit legii. De regulă se va aplica săptămâna de lucru de 5 zile, cu durata de 8 ore pe zi.

(2) Avându-se în vedere specificul activităţii, angajaţii pot fi atraşi la executarea obligaţiilor de serviciu în afara orelor de program stabilite, precum şi pe timp de noapte, în zile de odihnă şi de sărbătoare, în baza dispoziţiei scrise,  cu respectarea strictă a prevederilor legislaţiei în domeniul remunerării  orelor suplimentar lucrate.

(3) Durata maximă legală a timpului de muncă, în afara orelor de program, nu poate depăşi 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, această limită, cu acordul Sindicatului, poate fi extinsă până la 240 de ore.

(4) Programul de lucru poate fi organizat de către angajtor, pe schimburi, astfel:

- 8 ore program de lucru – 16 ore timp liber, cu acordarea de zile libere în decursul lunii (numărul de zile libere este egal cu numărul zilelor de sâmbătă şi duminică din luna respectivă, precum şi al zilelor de sărbători legale ori declarate nelucrătoare);

- 12 ore program de lucru – 24 de ore timp liber;

- 24 de ore program de lucru – 72 de ore timp liber.

(5) Munca prestată în intervalul dintre orele 22.00-06.00 este considerată muncă de noapte.Durata muncii (schimbului) de noapte se reduce cu o oră. Pentru munca  în program de noapte prestată de către angajaţii, acestora li se stabileşte pentru orele lucrate  în acest interval, un spor de 50 la sută din salariul de bază pe subdiviziune de timp stabilit angajatului.

(6) Zilele de sărbătoare nelucrătoare sunt prevăzute de art.111 al Codului Muncii.

(7) Ziua Hramului bisericii  declarate în modul stabilit de consiliul local este zi de sărbătoare pentru   angajaţii care activează în regimul de muncă de 8 ore din unităţile structurale şi filialele situate în raza localităţilor respective

(8) Durata muncii zilnice  în ajunul zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu  2 ore, cu excepţia celor cărora li s-a stabilit, conform art.96 din Codul muncii, durata redusă a timpului de muncă sau, conform art.97 din Codul muncii, ziua de muncă parţială, persoanelor care efectuează munca în schimburi, inclusiv şi în cazurile cînd ziua de muncă din ajunul zilei de sărbătoare a fost transferată în altă zi.

 

Articolul 12

(1) Angajaţii vor fi atraşi la muncă suplimentară doar în condiţiile legii. Orice activitate profesională desfăşurată peste orele de program sau în zilele de odihnă şi în zilele declarate sărbători nelucrătoare, se face numai în baza dispoziţiilor scrise ale angajatorului, în baza prevederilor  art.104 al Codului Muncii al Republicii Moldova.

(2) Şeful nemijlocit poartă răspunderea pentru evidenţa corectă a orelor suplimentare lucrate peste programul de lucru. Atragerea  angajatului la muncă în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare  nelucrătoare se admite cu doar cu acordul scris al  angajatului.

(3) Orele suplimentare desfăşurate peste program ca urmare a prelungirii anumitor activităţi sau evenimente, care nu pot fi sistate datorită specificului serviciului, se evidenţiază în documentele întocmite de către şefii nemijlociţi, după finalizarea activităţii la care a participat angajatul.

(4) Documentele primare pentru evidenţa muncii şi a salarizării în cadrul Întreprinderii sunt: dislocarea unică, contractele de pază, actul de îndeplinire a lucrărilor de montaj, tabelul de pontaj, lista angajaţilor care au lucrat suplimentar şi tabelul de evidenţă a folosirii timpului de muncă, ordine de stabilire a adaosurilor, sporurilor şi primelor la salariu, procese-verbale şi încheieri pentru documentarea altor suplimente în favoarea salariaţilor.

(5) Tabelul de evidenţă a timpului de muncă, semnat în prealabil de persoanele responsabile (pontator, resurse umane, compartimentul tehnic,  contabilitate,etc.) şi aprobate de conducător, se transmit în contabilitate pînă la sfîrşitul fiecării luni,  în baza cărora se întocmesc registrele analitice şi sintetice pe acest sector de evidenţă.

(6) Plata pentru orele lucrate peste program   se achită  în conformitate cu art. 157 al Codului Muncii şi  actele normative departamentale  ce reglementează aspectul dat.

(7) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită este interzisă, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident. Persoanele cu funcţii de conducere care dispun ca angajaţii să desfăşoare activităţi peste program, fără întocmirea documentelor în scris în acest sens, vor răspunde conform prevederilor legale.

 

Articolul 13

(1) În cursul  programului de lucru  angajaţii au dreptul la pauză de masă cu durata de cel puţin 30 minute. Pauza de masă nu se include în timpul de muncă.

(2) Conducătorul va asigura angajaţilor condiţii pentru luarea mesei  în timpul serviciului la locul de muncă.

 

Articolul 14

(1) Repausul săptămânal pentru angajaţii cu regim de muncă de 8 ore,   este de două zile, de regulă,  sâmbăta şi duminica.

(2) În cazul în care activitatea de la locul de muncă, în zilele de sâmbătă şi duminică, nu poate fi întreruptă sau activitatea se desfăşoară în  schimburi, conducătorul unităţii, de comun acord cu organizaţiile sindicale,  va stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămînal să fie acordate în alte zile ale săptămânii. 

(3) Pentru angajaţii care desfăşoară activitatea pe schimburi, şeful nemijlocit are obligaţia să asigure în cursul unei luni cel puţin un repaus săptămînal sâmbăta şi duminica, în zile consecutive.

(4) Munca prestată în zilele de odihnă sâmbătă, duminică), precum şi în zilele de sărbători în care, potrivit legii, nu se lucrează, în conformitate cu art.158 din Codul Muncii,  se compensează prin oferirea angajatului în decurs de o lună a unei alte zile de odihnă cu retribuţia în mărime de cel puţin un salariu mediu pe zi, sau se remunerează, la dorinţa angajatului, în mărime dublă a salariului pe unitate fără acordarea unei zile suplimentare de odihnă, cu excepţia persoanelor care efectuează munca în schimburi, conform graficului de serviciu.

 

Articolul 15

(1) Programarea concediului de odihnă pentru anul următor se face de către conducerea unităţii, avându-se în vedere situaţia statistică pe ultimii 2 ani şi opţiunile fiecărui angajat, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de sfârşitul fiecărui an,  cu consultarea organizaţiilor sindicale .

(2) La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atât de dorinţa angajatului, cât şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.

(3) În situaţia în care ambii soţi lucrează în aceeaşi unitate, la solicitarea acestora, se va urmări asigurarea programării concediului de odihnă în aceeaşi perioadă.

(4) În cazul în care  angajatul are bilet de tratament, el va beneficia, obligatoriu, de concediul de odihnă în perioada în care are programat biletul, cu respectarea procedurilor legale de acordare a concediului de odihnă.

 

Articolul 16

(1) Dreptul la concediu de odihnă este garantat de lege, acordându-se până la sfârşitul  anului  sau, dacă nu este posibil, la solicitarea angajatului,  în afara graficului de concediu,  în următorul an calendaristic. În cazul unui refuz justificat din partea angajatorului, concediul de odihnă poate fi amânat cu consimţământul  scris al  angajatului şi  acordul scris al sindicatului, pentru  anul de muncă următor. În acest caz,  în anul următor angajatul  va beneficia de două concedii, care pot fi cumulate sau divizate în baza cererii scrise. 

(2) Pentru perioada concediului de odihnă anual, angajatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu  prevăzută de  legislaţia în vigoare. 

(3) Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea angajatului în concediu.

(4)  Concediul de odihnă anual poate fi amînat sau prelungit în cazul aflării salariatului în concediu medical, dispunerii de recomandare medicală pentru a  urma un tratament într-o staţiune balneo-climaterică, a îndeplinirii de către acesta a unei îndatoriri de stat sau în alte cazuri prevăzute de lege

(5) La rezilierea contractului individual de muncă, salariatului i se achită compensaţia bănească pentru toate zilele de concediu anual cu plată nefolosite, exceptînd alte feluri de concedii.

(6) În caz de eliberare a salariatului înainte de expirarea anului calendaristic în contul căruia el a folosit deja concediul anual, din salariul acestuia se reţine suma achitată pentru zilele fără acoperire ale concediului. Reţinerea pentru aceste zile nu se efectuează, dacă salariatul şi-a întrerupt raportul de muncă cu entitatea:

- în legătură cu ieşirea la pensie;

- înmatricularea la o instituţie de învăţămînt;

- eliberarea pe motiv de boală, alegerea într-o funcţie electivă în autorităţile publice sau numirea într-o funcţie de demnitate publică;

- lichidarea unităţii, reducerea numărului sau a statelor de personal.

Articolul 17

(1) Concediile de odihnă anuale suplimentare se acordă în condiţiile şi cu duratele indicate în art.121 al Codului muncii.

(2) Angajaţii  au dreptul la concedii suplimentare plătite cu durata de 3 zile lucrătoare, acordat la cerere, în cazul următoarelor evenimente familiale:

a) căsătoria  salariatului;

b) naşterea, înfierea  sau/şi  căsătoria  copilului salariatului;

c) decesul soţului (soţiei), copilului, părinţilor, buneilor, fraţilor, surorilor angajatului (în caz de necesitate de a se deplasa peste 300 km-5 zile);

(2) Angajaţilor care au copii în clasele I şi II, li se oferă liberă ziua întîi şi ultima zi  de şcoală. În cazul,  în care ambii părinţi sunt angajaţi, de  acest drept  beneficiază doar unul din părinţi.

(3) Concediile suplimentare plătite se aprobă de angajator în baza cererii salariatului, la data producerii evenimentului, cu prezentarea actelor confirmative solicitării.

(4) În conformitate cu prevederile alin. (5)  din art.121,  alin. (1) lit. g) şi alin. (2) art. 199  al Codului muncii şi articolele 9-10 din Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 ”Timpul de muncă şi timpul de odihnă”, personalului de conducere şi de specialitate,  a căror muncă implică  eforturi psiho-emoţionale sporite, sunt antrenaţi la elaborarea documentelor de politici şi suplimentar,  în interes de serviciu, în afara programului de muncă în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare,  i se poate acorda un concediu suplimentar plătit cu durata de pînă la 5 zile calendaristice, conform listei adiţionale din anexa  nr.3 la prezentul contract.

(5) Concediul suplimentar plătit  nu se poate transfera/utiliza în anul următor de gestiune.

 

Articolul 18

(1) Salariaţii care îmbină activitatea de muncă cu studiile în instituţiile de învăţămînt li acordă înlesnirile conform prevederilor Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.435 din 23 aprilie 2007.

(2) Angajatul  care urmează  studii în instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare, acreditate ori autorizate, în condiţiile alin. (1) au dreptul la un concediu de studii plătit, acordat la cerere, integral sau fracţionat, în fiecare an universitar. Garanţiile sunt acordate pe perioada anului de studii conform duratei prevăzute la art.art.14 şi 22 al Codului Educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014.

(3) De aceleaşi drepturi beneficiază şi angajaţii absolvenţi ai colegiilor (deţinători ai diplomei de studii medii de specialitate), care îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare, autorizate ori acreditate şi angajatul înscris la studii de doctorat.

(4) De aceste garanţii şi compensaţii beneficiază salariaţii la obţinerea, pentru prima dată, a studiilor de nivelul respectiv.

(5) Nu au dreptul la concediu de studii  angajaţii înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt superior de stat sau particulare, autorizate ori acreditate, pentru repetarea anului de studii. Concediul plătit nu se acordă dacă salariatul s-a adresat pentru acordarea concediului de studii după finisarea sesiunii. Concediul de studii nefolosit nu se poate utiliza în anul universitar următor.

(6) În cazul, în care salariatul, aflîndu-se în concediu: anual şi suplimentar plătit, cu excepţia celor care se află în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vărsta de 3 ani,primeşte de la instituţia de învăţămînt adeverinţa (invitaţia) la sesiune sau pentru apărarea diplomei (tezei de licenţă), concediul respectiv se întrerupe şi se emite ordinul privind acordarea concediului de studii. Ordinul se emite în baza cererii salariatului cu anexarea obligatorie a adeverinţei de la instituţia de învăţămînt.

(7) Nu se consideră concediu de studii, participarea angajaţilor la cursuri sau alte forme de instruire, cu scoaterea de la locul de muncă, prin decizia angajatorului. Salariaţii, care pleacă temporar la cursuri de pregătire profesională continuă în instituţii de învaţamînt şi instituţii de perfecţionare a calificării, cu menţinerea funcţiei scriptice, pentru perioada de instruire li se menţine salariul mediu.

CAPITOLUL IV

                                         Protecţia socială a salariaţilor

 

Articolul 19

(1) Administraţia va asigura plăţile indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, pentru concedii de maternitate şi naşterea copilului în mărimile stabilite de legislaţia în vigoare;

(2) Salariaţii beneficiază anual de ajutor material, conform deciziei Angajatorului, în mărime de pînă la un salariu de funcţie lunar, în limitele posibilităţii financiare ale întreprinderii.

(3) Salariaţilor deplasaţi în interes de serviciu şi pe domeniul activităţii sindicale li se acordă garanţii şi compensaţii, prevăzute de articolele 175-176 din Codul muncii şi de Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 05 ianuarie 2012.

(4) Salariaţilor, care în virtutea funcţiilor şi obligaţiilor de serviciu se deplasează cu transportul public, Angajatorul va asigura abonament pentru călătorii în transport, inclusiv rambursarea cheltuielilor suportate de angajaţi pentru deplasarea cu transportul de pasageri (autobuse, maxi-taxi) în localităţile limitrofe, conform listei şi condiţiilor indicate în anexa nr. 4 la  prezentul contract.

(5) Salariaţii pot beneficia de prime din partea angajatorului în limita posibilităţilor financiare în următoarele cazuri:

-               cu prilejul aniversării a 30, 40, 50 şi 60 ani de la naştere şi cu prilejul pensionării în mărime de un salariu de funcţie, în cazul în care au un stagiu de muncă neîntrerupt în cadrul întreprinderii mai mult de 5 ani;

-               cu prilejul aniversării a 35, 45, 55 şi 65 ani de la naştere în mărime de 50 % din salariu de funcţie, în cazul în care au un stagiu de muncă neîntrerupt în cadrul întreprinderii mai mult de 5 ani;

-               salariaţilor care activează neîntrerupt neîntrerupt la întreprindere şi în Serviciul Pază de Stat  20 de ani, 25 de ani, 30 de ani şi 35 de ani în mărime de un salariu de funcţie.

(6) Salariaţii (sau după caz membrii familiilor acestora) vor beneficia de compensaţii băneşti din partea angajatorului în limita posibilităţilor financiare în următoarele cazuri

-           la naşterea sau înfierea unui copil în mărime de 1000 lei;

-           decesul salariatului în mărime 5 salarii minime;

-           decesului părinţilor/copiilor salariatului în mărime de 3 salarii minime;

-           intervenţii chirurgicale pe probleme oncologice, cardiace, cardio-vasculare etc. pînă la 10 salarii minime în baza deciziei comisiei create în acest scop;

-           salariaţii care au copii invalizi sau care îngrijesc de un membru al familiei invalid, în mărime de 2 salarii minime pe durata unui an, în cazul în care ambii părinţi lucrează în cadrul unităţii prima se va acorda doar unuia dintre aceştia.

-          salariaţii care au copii de vârstă preşcolară la 1 iunie (Ziua internaţională a copilului) în mărime de 350 lei;

-           salariaţii care au copii care merg în clasa I la 1 septembrie în mărime de 400 lei.

(7) Salariaţii eliberaţi din serviciu în legătură cu pensionarea (cu excepţia persoanelor pensionate în legătură cu vechimea în muncă în serviciu) cu un stagiu neîntrerupt la întreprindere şi în Serviciul Pază de Stat a MAI în funcţii civile mai bine de 30 ani (calculat cumulativ), angajatorul va plăti o indemnizaţie în mărime de 20% din ultimul salariu de funcţie pentru fiecare an de lucru în cadrul Întreprinderii.

(8) Salariaţii, vor beneficia de ajutoare materiale în cazuri excepţionale (accidentare sau îmbolnăvire gravă, intervenţii chirurgicale, calamităţi naturale care au afectat domiciliul angajatului), în baza deciziei comitetului sindical, precum şi cadouri, în limita surselor financiare ale sindicatului,  în următoarele cazuri:

-           cu prilejul Revelionului şi sărbătorirea Paştelui;

-           pentru copii în vîrstă de pînă la 14 ani, cu prilejul sărbătorilor de iarnă;

-           la zile de naştere-date jubiliare (40, 50, 60, 70 ani), precum şi atingerea vărstei pensionare,  în mărime de 500 lei.

 

CAPITOLUL V

Formarea  profesională

Articolul 20

(1) Părţile sunt de acord că formarea  profesională constituie o modalitate ce contribuie la îmbunătăţirea activităţii specifice şi convin asupra necesităţii şi obligativităţii formării profesionale a tuturor categoriilor de angajaţi

(2) Prin formare profesională Părţile înţeleg orice proces de instruire în urma căruia un salariat dobîndeşte o calificare, atestată printr-un certificat sau o diplomă eliberate în condiţiile legii.

(3) Principiul formării profesionale, dezvoltat preponderent în parteneriat patronat-sindicate, ca formă de instruire profesională alternativă la sistemul formal, este definitoriu pentru politica de calificare a salariaţilor conform cerinţelor pieţei muncii. Pe lîngă formarea profesională de bază există formarea profesională continuă şi formarea tehnică.

(4) Prin formare profesională continuă se înţelege orice proces de instruire în cadrul căruia un salariat, avînd deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale prin aprofundarea cunoştinţelor într-un anumit domeniu al specialităţii de bază sau prin deprinderea unor metode sau procedee noi aplicate în cadrul specialităţii respective.

(5) Prin formare tehnică se înţelege orice sistem de instruire prin care un salariat însuşeşte procedeele de aplicare în procesul muncii a mijloacelor tehnice şi tehnologice.

(6) Părţile recunosc necesitatea pregătirii permanente a forţei de muncă flexibile şi calificate cu scopul dezvoltării spiritului competitiv pe piaţa muncii, eliminării deficitului forţei de muncă calificate, atragerea tinerilor specialişti în ramură şi contribuirea la stoparea exodului forţei de muncă în exterior.

 

 

 Articolul 21

(1) Angajatorul va  asigura alocarea  în mărime de cel puţin 2 la sută din fondul de salarizare a Întreprinderii pentru organizarea cursurilor de formare profesională (subsecvent şi instruirea sindicală) a angajaţilor în cadrul instituţiilor de învăţămînt sau centrelor de pregătire.

(2) Angajatorul comunică la solicitarea organizaţiilor sindicale modul de folosire a fondurilor destinate formării profesionale a angajaţilor. În cadrul fiecărei unităţi, angajatorul, în comun cu sindicatul, întocmeşte şi aprobă anual planurile de formare profesională

 

Articolul 22

(1) Angajatorul este obligat să  creeze  condiţiile necesare  şi   să favorizeze   formarea profesională   şi tehnică ,   inclusiv instruirea sindicală  a salariaţilor care urmează instruirea în producţie, se perfecţionează sau studiază în instituţii de învăţământ.

(2) Angajatorul va acorda sindicatului ajutorul necesar la pregătirea cadrelor pentru participarea la procesul de negocieri colective în sistemul parteneriatului social şi la implementarea prevederilor prezentului contract.

(3) Sindicatul, în comun cu partenerii sociali va elabora şi promova programele de instruire în probleme ce ţin de raporturile de muncă, negocieri colective, a partineriatului şi dialogului social, jurisdicţiei muncii, etc

 

CAPITOLUL VI

Dezvoltarea parteneriatului social

Articolul 23

(1) Angajatorul  va consulta Sindicatul în toate cazurile în care iniţiază sau avizează proiectele de acte  normative cu privire la:

a) remunerarea muncii,

b) asigurării sociale,

c) ocrotirii sănătăţii, 

d) reorganizarea unităţilor;

e) aplicarea sistemului de normare a muncii;

f) programarea concediului de odihnă anual;

g) repartizarea biletelor de odihnă alocate;

h) sancţionarea disciplinară a angajaţilor;

i) stabilirea unor plăţi de stimulare şi compensare;

k) acordarea ajutorului material;

l)  în alte cazuri,  ce ţin de timpul şi condiţiile de muncă, dezvoltare social – economică şi cultural - sportivă a salariaţilor.

(2)  Organele sindicale  îşi vor  comunica  avizul în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării.

 

Articolul 24

(1) Garanţii pentru persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de muncă de bază:

1.1 Persoanele alese în componenţa organelor sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul de muncă de bază nu pot fi supuse sancţiunilor disciplinare  fără  acordul preliminar al organului ai cărui membri sânt la data comiterii abaterii (încălcării) disciplinare. Conducătorii organizaţiilor sindicale primare (organizatorii sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi traşi la răspundere disciplinară fără consimţămîntul preliminar al organului sindical ierarhic superior.

1.2 Transferarea la alt lucru a persoanei, alese în componenţa organului sindical şi neeliberate de la locul de muncă de bază, se face cu consimţământul scris al angajatului şi a organului sindical al cărui membri sunt, respectându-se şi alte prevederi stabilite de legislaţie,  convenţia colectivă nivel ramural şi de prezentul contract.

1.3 Conducătorii organizaţiei sindicale  neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi concediaţi fără acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior.

1.4 Organele sindicale îşi vor comunica acordul sau dezacordul privind încetarea contractului individual de muncă a angajatului  în temeiul lit. art 87 punct.4) al Codului Muncii  al Republicii Moldova în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului de către angajator. În cazul în care răspunsul nu a fost primit de angajator în acest termen, acordul organului respectiv se prezumă.

1.5 Eliberare din serviciu a persoanei alese în organul sindical şi neeliberate de la locul de muncă de bază se admite cu respectarea prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova,  şi doar cu acordul preliminar al organului sindical al cărui membru este persoana în cauză.

1.6 Membrilor organelor sindicale elective neeliberaţi de la locul de muncă de bază li se acordă până la 4 ore de lucru pe săptămînă pentru aşi realiza drepturile şi aşi îndeplini obligaţiile sindicale, păstrânduli-se salariul mediu. Durata reală a timpului de lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor sindicale poate fi determinată săptămânal prin acordul părţilor.

1.7  Preşedinţii organizaţiilor sindicale primare, neeliberaţi de la locul de muncă de bază, vor beneficia de 5 zile concediu suplimentar plătit în anul de gestiune, pentru timpul cînd salariatul a lucrat efectiv  în funcţia electivă

1.8 Pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti în interesele membrilor de sindicat, în perioada participării la adunările sindicale, învăţământul sindical, formarea profesională sindicală,  seminarele, concursurilor, spartachiadelor, congresele, conferinţele  şi plenarele convocate de sindicat, participanţii, membrii organelor elective şi alţi membri de sindicat sânt eliberaţi de la locul de muncă de bază pe durată acestora, păstrînduli-se salariul mediu, precum şi compensarea  cheltuielilor de călătorie tur-retur.

 

 (2) Garanţii persoanelor alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă de bază:

2.1 Persoanelor eliberate din lucru ca urmare a alegerii în funcţii elective în organele sindicale, după expirarea mandatului, li se acordă funcţia deţinută anterior, iar în lipsa acesteia - o altă funcţie echivalentă în aceeaşi unitate. Pe perioada de exercitare a funcţiei elective, contractul individual de muncă se suspendă.

2.3 În cazul în care este imposibil a acorda locul de muncă ocupat anterior sau un loc de muncă echivalent (lichidarea unităţii, reorganizarea ei, reducerea funcţiei), administraţia (iar în cazul lichidării unităţiii - succesorul de drept) plăteşte persoanelor indicate la pct. (2) al prezentului articol o indemnizaţie în temeiul prevederilor  legislaţiei în vigoare. 

2.4 Persoanele eliberate din funcţie în legătură cu alegerea lor în componenţa organelor sindicale ale unităţii dispun de aceleaşi drepturi şi înlesniri ca şi ceilalţi membri ai colectivului respectiv.

2.5 Retribuirea muncii conducătorului organului sindical al cărui contract individual de muncă a fost suspendat în legătură cu alegerea în funcţia electivă se efectuează din contul mijloacelor unităţii şi se transferă pe contul sindicatului.  Mărimea salariului include salariul de bază (salariul funcţiei), salariul suplimentar (adausurile şi sporule la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare, dar nu mai mic de salariu în funcţia de exerciţiu.

2.7 Concedierea la iniţiativa administraţiei a persoanelor care au fost alese în componenţa organelor sindicale nu se admite timp de doi ani după expirarea atribuţiilor elective, cu excepţia cazurilor de lichidare totală a unităţii sau comiterii de către persoana respectivă a unor acţiuni culpabile, pentru care legislaţia prevede posibilitatea concedierii. În asemenea cazuri, concedierea se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Articolul 25

(1) Reprezentantul Sindicatului va participa în mod obligatoriu la şedinţele  din cadrul ÎS Servicii Pază a MAI încadrul cărora se vor pune spre discuţie chestiunile privind totalizarea activităţii  subdiviziunii, remunerarea muncii,  condiţiilor de muncă, asigurările sociale, ocrotirea sănătăţii şi alte domenii ce ţin de dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor şi intereselor colective şi individuale  de muncă a angajaţilor, precum şi în alte cazuri  în conformitate cu dreptul salariaţilor la administrarea unităţilor.

(2) La nivelul unităţilor structurale şi filale, la şedinţele de conducere în cadrul cărora se pun spre discuţie chestiunile privind bilanţul activităţilor instituţiei, remunerarea muncii, asigurărilor sociale, ocrotirii sănătăţii şi alte domenii ce ţin de muncă, dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor angajaţilor va participa reprezentantul (membrul biroului) asociaţiei sindicale.

(3) Reprezentanţii care participă la şedinţe, indiferent de nivelul la care are loc, va asigura confidenţialitatea informaţiei documentelor discutate.

(4) La solicitarea preşedintelui organizaţiei sindicale sau a  membrilor  aleşi în organele de conducere ale sindicatului, angajatorul/conducătorul  le va acorda audienţă

 

Articolul 26

(1) Administraţia are obligaţia să acorde gratuit Sindicatului  încăperi cu tot inventarul, cu încălzire, iluminare, cu servicii de dereticare şi pază necesare activităţii acestuia.

(2) Administraţia pune gratuit  la dispoziţia sindicatului,  mijloace de telecomunicaţii pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti,  iar  la necesitate acordă mijloace de transport.

(3) Întreţinerea gospodărească, inclusiv reparaţia, încălzirea, iluminarea, serviciile de dereticare, dotarea clădirilor, încăperilor, amenajărilor se fac din contul angajatorului.

(4) Angajatorul/conducătorul, va defalca lunar pe contul Sindicatului „SINDMAI” mijloace financiare în mărime de 0,15% din fondul de salarii,  pentru utilizarea lor în  scopuri de întremare a sănătăţii salariaţilor şi desfăşurarea activităţilor cultural-sportive.

(5) Administraţia,  la cererea scrisă a  membrului de sindicat,  efectuează  în modul stabilit de legislaţie,  colectarea cotizaţiilor de membru şi le transferă lunar pe contul de decontare ale organului sindical.

(6) Sindicatului „SINDMAI” are obligaţia:

- să asigure apărarea drepturilor angajaţilor Întreprinderii;

- să contribuie la activitatea eficientă a Întreprinderii prin metode şi mijloace sindicale specifice (încheierea contractelor, susţinerea convorbirilor în vederea soluţionării litigiilor de muncă etc.);

- să asigure controlul asupra respectării prevederilor legislaţiei în domeniul muncii, salarizării, protecţiei muncii şi tehnicii securităţii de către Angajator;

- să contribuie în comun cu Angajatorul la întărirea disciplinei de muncă a angajaţilor şi respectarea obligaţiunilor funcţionale şi la sporirea veniturilor Întreprinderii.

CAPITOLUL VII

Alte chestiuni determinate de părţi

Articolul 27

 

(1) Părţile semnatare, conducîndu-se de principiile parteneriatului social sunt în drept să primescă gratuit informaţii ce ţin de condiţiile şi timpul de  muncă, salariu, modul de folosire a fondurilor destinate îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă şi celor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă .

(2) Sindicatul va comunica la solicitarea angajatorului devizul de cheltuieli şi modul de utilizare a mijloacelor  financiare în mărime de 0,15% din fondul de salarii, transferate pe contul Sindicatului „SINDMAI”.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Articolul 28

(1) Părţile semnatare promovează un climat  moral-psihologic normal în raporturile de serviciu, respectând prevederile legii şi ale prezentului Contract.

(2) Personalul cu funcţii de conducere are obligaţia de a respecta personalitatea şi demnitatea angajaţilor subordonaţi, în cadrul relaţiilor de muncă şi conexe, precum şi din partea angajaţilor faţă de şefii lor ierarhici.

(3) Părţile semnatare se obligă să respecte şi să aducă la cunoştinţa angajaţilor prevederile  prezentului Contract.

(4) Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin acte adiţionale ca urmare a acordului de voinţă a părţilor, în condiţiile legii.

(5) În perioada acţiunii Contractului fiecare din părţile semnatare este în drept să propună, în baza unei înţelegeri reciproce, operarea  modificărilor şi/sau completărilor  în modul stabilit de legislaţie, care nu vor împiedica şi nu vor contravine obligaţiunilor deja asumate.  Orice solicitare de modificare a prezentului Contract va constitui obiectul unei negocieri.

(6) Negocierile cu privire la modificare vor începe nu mai tîrziu de 7 zile şi nici mai devreme de 3 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.

(7) Solicitările de modificare, completare a prezentului contract se comunică în scris celeilalte părţi. Din partea angajatorului vor fi înaintate Prezidiului Sindicatului, iar cele ale Sindicatului - se înaintează ÎS Servicii Pază a MAI cu înregistrare în secretariat.                                             

(8) Părţile sunt obligate să-şi furnizeze reciproc informaţiile necesare pentru desfăşurarea negocierilor colective, în termen de 14 zile calendaristice din momentul solicitării.

(9) La solicitarea Sindicatului, preferenţial, ca urmare a înţelegerii prealabile, va fi organizată întâlnirea conducătorilor cu reprezentanţii  Sindicatului.

(10) Totalizarea activităţii Sindicatului se efectuează semestrial/anual şi se aduce la cunoştinţă membrilor de sindicat la adunarea generală sau conferinţă, cu participarea reprezentanţilor Administraţiei  Întreprinderii.

 

Articolul 29

(1) Prezentul Contract se  încheie pe o perioadă de cinci ani. Cu acordul părţilor  termenul de valabilitate a Contractului poate fi prelungit.

(2) Suspendarea sau încetarea Contractului poate interveni prin acordul părţilor.

(3) Cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiată, părţile vor conveni asupra prelungirii valabilităţii Contractului sau a negocierii clauzelor acestuia.

(4) Dacă nici una dintre părţi nu solicită prelungirea valabilităţii sau negocierii Contractului, acesta se prelungeşte de drept pe o perioadă de un an de la data expirării valabilităţii.

(5) La expirarea termenului  Contractului, acesta continuă să-şi producă efectele până la momentul încheierii unui nou Contract, sau până când părţile nu vor decide asupra prelungirii acestuia.

 

Articolul 30

(1) Interpretarea clauzelor Contractului se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpretează potrivit dreptului comun.

(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate în prezentul Contract atrage răspunderea părţilor semnatare, în condiţiile legii.

(10) Părţile îşi asumă  răspundere pentru respectarea prezentului contract, controlul asupra respectării fiind pus în seama  părţilor contractante prin comisia de conciliere.

(3) Conflictele de muncă pot avea la bază divergenţe de interes economic, social şi profesional. Problemele apărute în aplicarea prezentului Contract vor fi analizate, la sesizarea uneia dintre părţi, în cadrul comisiei de conciliere (organ extrajudiciar), constituită în conformitate cu prevederile art.351 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003.

 

Articolul 31

(1) Prezentul Contract intră în vigoare  din data înregistrării acestuia la Inspectoratul Teritorial al Muncii.                                                             

(2) Prezentul Contract s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru  Inspectoratul Teritorial al Muncii.

 

 Data semnării: 28 martie 2016

 

 

ANEXA 1, alin.(11) art.4

la Contractul colectiv de muncă

(nivel de unitate) pentru anii

2016-2020

 

  LISTA  LUCRĂRILOR  ŞI  LOCURILOR  DE MUNCĂ

cu condiţii grele şi vătămăzoare din cadrul Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI, pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare

 

 

Nr.

d/o

Cod, conform

HG nr.1487 31.12.2004

Denumirea lucrărilor şi/sau  a locurilor de muncă

Denumirea funcţiei

conform CORM 006-14

Sectorul de producţie

Numărul de puncte în funcţie de gradul de nocivitate

Mărime sporului,

lei

1

2

3

4

5

6

  1. 1.  

K.73.A.009

Dereticare încăperi

Îngrijitor încăperi de producţie şi de serviciu în

unităţi structurale şi filiale

2

100

  1. 2.  

K.73.A.051

Lucrul la monitoarele maşinilor electronice de calcul, computere, aparate de multiplicare

 

Emisii electromagnetice create de utilajul periferic (video displee) al maşinilor de calcul

Dispecer superior, inginer de schimb,  inginer, inginer de serviciu, inspector coordonator CMPT;

Inginer pentru exploatarea sistemelor informaționale;

Inginer, dispecer/operator serviciu dispecerat din filiale şi centre monitorizare regionale

2

100

  1. 3.  

K.73.A.042

 

 

 

K.74.A.004

Lucrările reprografice la aparate de copiere cu lumină şi alte aparate de multiplicare

Lucrări de multiplicare în încăpere închisă

Şef secretariat

Referent (cancelarie)

Inspector superior (cancelarie)

Specialist contracte CMPT

 

0,5

100

  1. 4.  

K.73.A.042

 

Lucrul în depozite de cărţi şi în arhive

Contabil, specialist resurse umane în  unităţi structurale

Contabil-şef, inspector personal de administrare în filiale

2

100

  1. 5.  

K.73.A.028

 

 

 

I.64.A.004

 

 

 

 

 

 

I.64.A.006

 

 

Lucrările de montaj radio cu utilizarea canifoliului şi ferului clorat

Întreţinerea tehnică şi exploatarea instalaţiilor de transmisie teleradio,

în gama de unde de la 1cm pînă la 10m, inclusiv cu frecvenţa de la 30MHz - 30000 MHz

Lucrări la înălţime de întreţinere tehnică şi reparaţie a liniilor aeriene de telecomuni -caţii şi radioficare

Inginer-coordonator

Inginer-electronist

Electronist

2

100

  1. 6.  

I.64.A.004

 

 

 

 

 

 

I.64.A.006

 

 

 

 

K.73.B.013

Întreţinerea tehnică şi exploatarea instalaţiilor de transmisie teleradio,

în gama de unde de la 1cm pînă la 10m, inclusiv cu frecvenţa de la 30MHz - 30000 MHz

Lucrări la înălţime de întreţinere tehnică şi reparaţie a liniilor aeriene de telecomunica- ţii şi radioficare

Sfredelirea manuală în locurile de inaccesibili- tate redusă a orificiilor (şanţurilor, nişelor) în construcţiile de beton armat,spargerea manuală a construcţiilor din beton şi beton armat

Electromontor sisteme de pază şi semnalizare a incendiilor

 

2

100

  1. 7.  

A.02.A.006

Paza depozitelor cu pesticide, erbicide şi arboricide

Gardian public pază fizică,

regim de lucru 24 ore, DRO şi PF mun.Chişinău/filiale

(staţii de pompare şi tratare a apei, staţii de epurare, depozite de nămol, depozite de clor etc.)

2

100

 

Notă: Listele nominale ale salariaţilor cărora li se stabilesc sporuri de compensare, se actualizează lunar, cătredata efectuării decontărilor salariale, pentru timpul cînd salariatul a lucrat efectiv  în funcţia şi sectorul nominalizat în tabel.

 

 

 

ANEXA 2, alin.(6) art.5

la Contractul colectiv de muncă

(nivel de unitate) pentru anii

2016-2020

N O R M E L E

de acordare gratuită a echipamentului de protecţie individuală

pentru salariaţii Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI

 

Nr.

d/o

Denumirea funcţiei

Sectorul de producţie

Sortimentul

Cantitatea

Durata utilizării

1

2

3

4

5

1

Specialist categoria 1 - depozit

Salopetă

Mănuşi

Încălţăminte (vară/iarnă)

1 pereche

2 perechi

2 perechi

1 an

1 lună

3 ani

2

Intendent,  electrician sector, muncitor la îngrijirea complexă şi repararea clădirilor

Halat

Mănuşi

2 perechi

2 perechi

1 an

1 lună

4

Îngrijitor încăperi de producţie şi de serviciu

Halat

Mănuşi elastice

Cremă hidratantă antiseptică

2 perechi

5 perechi

2 un.

1 an

1 an

1 an

 

5

Lăcătuș auto, mecanic

Salopetă cu vestă de vară

Salopetă cu vestă de iarnă

Mănuşi căptuşite Încălţăminte (vară/iarnă)

Ochelari de protecţie sau viziere

1 pereche

1 pereche

2 perechi

2 perechi

2 perechi

2 ani

2 ani

1 lună

1 an

3 ani

6

Inginer-electronist, electronist,   electromontor sisteme de pază şi semnalizare a incendiilor

Salopetă cu vestă de vară

Salopetă cu vestă de iarnă

Mănuşi căptuşite

Încălţăminte (vară/iarnă)

Trusă pentru instrumente

Cască din polietilenă

Centură pentru poziţionare şi ataşarea trusei cu scule.

Lanternă de cap LED

Semimască împotriva particulelor solide netoxice

1 pereche

1 pereche

2 perechi

2 perechi

1 pereche

1 unitate

1 unitate

 

 

1 unitate

2 perechi

 

3 ani

3 ani

1 lună

2 ani

2 ani

4 ani

4 ani

 

 

3 ani

1 an

Notă: 1. Angajatorul poate furniza doar  echipament de protecţie individuală care: este în conformitate cu specificaţiile de securitate şi sănătate,  oferă protecţie fără să prezinte un pericol major în sine,  este adecvat pentru condiţiile relevante,  este ergonomic şi se potriveşte lucrătorului.

2. Lucrătorii trebuie să fie instruiţi la intervale regulate cu privire la: cerinţele specifice pentru îmbrăcămintea individuală de protecţie,  utilizarea corectă conform cerinţelor de securitate,  depozitarea adecvată, verificarea gradului de protecţie şi aceste instrucţiuni trebuie documentate.

 

ANEXA 3 alin.(4) art.17

la Contractul colectiv de muncă

(nivel de unitate) pentru anii

2016-2020

 

 

LISTA FUNCŢIILOR

personalului de conducere şi de specialitate cu

durata concediului suplimentar plătit

 

Nr.

d/o

Funcţia

Durata concediului suplimentar

1

2

4

Filiale, centre de monitorizare regionale

1

Director, director-adjunct, contabil-şef, înginer-şef  

5 zile calendaristice

2

Împuterniciţi desemnaţi  pentru securitatea şi sănătatea în muncă

3 zile calendaristice

Aparatul central, direcţii şi unităţi structurale

1

Director general, şef direcţie, şef-adjunct direcţie, şef secţie, şef serviciu, şef detaşament, şef-adjunct detaşament, specialist principal sector,  şef centru, şef-adjunct centru

5 zile calendaristice

2

Împuterniciţi desemnaţi pentru securitatea şi sănătatea în muncă

3 zile calendaristice

 

Notă: Concediile suplimentare se alipesc la concediile anuale. La prezenţa unor situaţii caracteristice pentru acordarea a două sau mai multe  concedii anuale suplimentare plătite, salariaţii pot benefiiicia doar de un tip de concediu suplimentar, mai avntajos.

 

  

 

ANEXA 4 alin. (4) art.19

la Contractul colectiv de muncă

(nivel de unitate) pentru anii

2016-2020

 

 

LISTA

direcţiilor  şi  unităţilor structurale asigurate cu abonament şi

localităţile limitrofe entităţilor ÎSSP MAI, pentru rambursarea

cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu

 

 

Nr.

d/o

Unitatea structurală

Localităţile limitrofe, obiective deservite

Numărul de  abonamente

Raza de influienţă

1

Direcţia evidenţă contabilă şi analiză economică

abonamente

2

Direcţia logistică şi administrare

abonamente

3

Direcţia pază tehnică

abonamente

4

Direcţia resurse umane

abonamente

5

Secţia pază fizică

abonamente

6

Secţia instruire şi management operaţional

abonamente

7

DRO şi PF mun.Chişinău

15 abonamente

8

CMPT ÎSSP MAI:

-oraşele:Durleşti, Cricova;

-comunele: Cojuşna, Vatra, Ghidighici, Truşeni, Dumbrava, Sireţi, Ciorescu, Măgdăceşti, Goianul Nou, Porumbreni, Ratuş, Stăuceni, Tohatin, Budeşti, Coloniţa, Cruzeşti, Sîngera, Bacioi, Floreni, Mereni;

- străzile: Industrială, Şoseaua Balcani, Varniţa, Petricani;

- obiectivele: Obiecte Speciale, str.Uzinelor 210; SA „Protecţie”, str.Uzinelor 203; SA „Glass Container Company”, str.Uzinelor 201.

- Aeroport;

-

9

Filiala Bălţi

15 km

10

Filiala Cahul

20 km

 

Notă: Rambursarea cheltuielilor se efectuiază conform cerinţelor generale, inclusiv în baza:

-              Registrului de evidenţă a deservirii tehnice a mijlocaelor SPI;

-              Registrului chemărilor de la obiectivele şi apartamentele conectate la CMPT:

-              Tichetelor  şi abonamentelor de călătorie.