USDM MAI

  

Serviciul Protecţiei Civile                                                              Asociaţia Sindicală          

şi Situaţiilor Excepţionale                                                             ”SALVATORUL”

al Ministerului Afacerilor Interne                                                     

 

 

        

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

CONTRACT COLECTIV de MUNCĂ

(nivel de unitate)

pe anii 2015 -2020
 
 
 
 

 

                                                                               Înregistrat la Inspectoratul  muncii                                                              

   la “_23_” _martie_ 2015  nr. 53/13

                                                               INSPECŢIA  TERITORIALĂ  DE

                                                               MUNCĂ CHIŞINĂU                     _

 

 

 

 

 

 

 

mun. Chişinău, 2015 

 

Părţile contractante ale prezentului contract colectiv de muncă (denumite în continuare „Părţi”):

- Conducerea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI (denumit în continuare Conducător”);

-  Asociaţia Sindicală ”SALVATORUL” (denumit în continuare Sindicat),

în temeiul drepturilor garantate de art.6 din Carta Socială Europeană, art.42 din Constituţia Republicii Moldova, Legea Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI  din  05.04.2007,  Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008,  cu modificările şi completările ulterioare şi alte acte legislative şi normative în vigoare,  încheie prezentul Contract colectiv (nivel de unitate) pe anii 2015-2020.

                                                                                                                                                     

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Contractul colectiv de muncă (în continuare – Contract) este un act juridic, care reglementează raporturile sociale, conţine clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, garanţiile Sindicatului, precum şi angajamente reciproce ale partenerilor.

 

Articolul 1.

(1) Părţile semnatare recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului colectiv şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

(2) Conducerea Serviciului recunoaşte libera exercitare a dreptului sindicatelor, conform Convenţiilor Internaţionale ratificate de Republica Moldova, a Constituţiei Republicii Moldova, Legii Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, Convenţiei colective de muncă la nivel ramural pentru anii 2010-2015 şi altor acte legislative şi normative în vigoare.

(3) Prezentul Contract, conform prevederilor art.15 din Legea Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, art.35 din Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, cuprinde clauze privind:

a)      retribuirea muncii;

b)      condiţii de muncă şi protecţia muncii;

c)      regimul de muncă şi de odihnă;

d)     perfecţionarea profesională;

e)      dezvoltarea parteneriatului social;

f)       alte chestiuni determinate de părţi.

(4) În cazul în care se adoptă alte reglementări legale favorabile salariaţilor, prevederile prezentului contract vor fi conformate acestora. 

(5) Părţile au convenit că, în cazurile cînd legislaţia Republicii Moldova şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc condiţii mai avantajoase de soluţionare a problemelor social-economice, decît cele din prezentul Contract, atunci sînt prioritare normele prevăzute de legislaţia şi convenţiile internaţionale.

(6) Clauzele Contractului pot fi modificate pe parcursul executării acestuia în condiţiile legii, cu acordul părţilor. Prevederile prezentului Contract colectiv de muncă sînt obligatorii pentru îndeplinire de către părţi.

(7) În cazul în care contractul colectiv de muncă conţine clauze inferioare celor stabilite în Convenţia colectivă nivel de ramură şi legislaţia în vigoare, prevederile acestuia vor fi adaptate corespunzător.

(8) Contractul colectiv de muncă  va continua să-şi producă efectele:

a)              pe toată perioada de valabilitate - în caz de schimbare a denumirii unităţii;

b)              pe toată perioada procesului de reorganizare – în cazul reorganizării pentru fuziune

    (contopire /absorbţie) sau  (divizare / separare);

c)              pe toată  durata procesului de lichidare a unităţii.

 (9) Părţile garantează  realizarea drepturilor şi obligaţiunilor membrilor de sindicat prevăzute  de legislaţia  în vigoare, statutul sindicatului, contractul colectiv de muncă.

 

Articolul 2.

     (1) Clauzele prezentului Contract se extind asupra personalului din subdiviziunile  Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI, membri de sindicat, în privinţa cărora se aplică Codul muncii al Republicii Moldova, nr.154-XV din 28.03.2003, Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din  05.04.2007, Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI  din 04.07.2008,cu modificările şi completările ulterioare, cît şi alte acte juridice.

(2) Contractul colectiv la nivel de unitate include drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale Sindicatului cu privire la stabilirea condiţiilor generale de muncă. 

 

Articolul 3.

(1) Pentru stabilirea concretă a drepturilor şi obligaţiunilor salariatului şi angajatorului încadrarea în cîmpul muncii se face prin încheierea contractului individual de muncă.

(2) Încheierea şi rezilierea contractului individual de muncă se efectuează  în conformitate cu Legislaţia Republicii Moldova în domeniul muncii şi cu normele corespunzătoare ale dreptului internaţional, stipulate în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova.

    (3) Contractul individual de muncă nu poate să conţină clauze care contravin legislaţiei în vigoare şi clauzelor stabilite în prezentul Contract.

    (4) Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decît printr-un acord suplimentar  semnat de părţi, care se anexează  la contract şi este parte integrantă a acestuia.

    (5) La încheierea, modificarea şi rezilierea contractului individual de muncă se asigură egalitatea persoanelor, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, convingeri politice sau religioase, apartenenţă la partide sau sindicate.

    (6) Contractele individuale de muncă pe o durată determinată se încheie conform legislaţiei.

 

Articolul 4.  

 Clauzele contractului pot fi modificate pe parcursul executării acestuia în condiţiile legii, cu acordul părţilor. În perioada acţiunii Contractului fiecare din părţile semnatare este în drept să propună, în baza unei înţelegeri reciproce, operarea modificărilor şi/sau completărilor  în modul stabilit de legislaţie, care nu vor împiedica şi nu vor contravine obligaţiilor deja asumate.

 

CAPITOLUL II

Retribuirea muncii. Condiţiile de muncă şi protecţie a muncii

 

Articolul 5.

(1) Părţile asigură drepturile salariaţilor de a dispune liber de aptitudinile lor, de a  alege domeniul de activitate şi profesia, dreptul la remunerarea muncii care ar asigura un nivel de trai decent, dreptul la apărare, prin metode neinterzise de lege, în cazul încălcării condiţiilor salariale, de muncă,  a libertăţilor şi intereselor sale legitime.

(2) Sindicatul participă la elaborarea proiectelor de programe, acte juridice şi normative, în toate cazurile iniţiate sau avizate de angajator privind, remunerarea muncii, asigurarea şi protecţia socială, ocrotirea sănătăţii şi alte domenii ce ţin de muncă, dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor salariaţilor.

    (3) Grilele de salarii pentru toate categoriile de salariaţi, sînt specificate în Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare a sectorului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte normative, cu condiţia că acestea nu vor înrăutăţi situaţia materială a angajaţilor.

    (4) Salariile tarifare (de funcţie) ale salariaţilor vor fi modificate pe parcursul viabilităţii prezentului Contract, ca urmare a apariţiei unor modificări în legislaţia muncii cu respectarea prevederilor art.140 al Codului Muncii. În caz de necesitate vor fi iniţiate negocieri privind majorarea lor.

    (5) La stabilirea salariului, sporurilor la salariu, suplimentelor, primelor anuale şi unice, ajutorului material în cursul anului este interzisă orice formă de discriminare pe criteriul apartenenţei sindicale.

    (6) Indicii, condiţiile, mărimile concrete ale premiilor, adaosurilor şi stimulărilor se stabilesc de conducător cu consultarea organului sindical.

(7) Angajatorul va plăti integral salariul pînă la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

 

Articolul 6.

(1) Angajatorul asigură salariaţii cu condiţii de muncă, de ocrotire a sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice, precum şi aplicarea prevederilor legale privind măsurile de protecţie şi siguranţă la locul de muncă, inclusiv cele de prevenire a incendiilor.

(2) Părţile desemnează unul sau mai mulţi salariaţi care să se ocupe de activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în unitate, avînd atribuţii de organizare, coordonare şi control. Angajaţii desemnaţi nu trebuie să fie dezavantajaţi ca urmare a desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale.

(3) Împuterniciţii pentru securitatea şi sănătatea în muncă sunt obligaţi să organizeze şi să desfăşoare instructajele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea normelor interne în acest sens. Instructajul se va efectua şi individual, ori de cîte ori salariatul îşi schimbă locul de muncă. În acest caz, instructajul se face înainte de începerea activităţii la noul loc de muncă. După fiecare instructaj, angajatul primeşte şi semnează fişa de protecţie a muncii.

(4) Conducătorul va împuternici persoane responsabile pentru securitate şi igiena muncii şi în toate subdiviziunile se vor distribui gratuit materialele igienico-sanitare de protecţie.

(5) Conducătorul va asigura acordarea gratuită a alimentaţiei de protecţie a sănătăţii angajaţilor din unitate care activează în condiţii nocive, conform legislaţiei.

    (6) Angajaţii beneficiază de asistenţă medicală şi tratament (ambulatoriu şi staţionar) în conformitate cu Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Examenul medical profilactic anual se va efectua gratuit în instituţiile medicale ale Ministerului Afacerilor Interne.

  (7) Inspecţia Muncii a Federaţiei Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art.386 al Codului Muncii şi Regulamentul Inspecţiei Muncii a Federaţiei, exercită controlul asupra respectării legislaţiei muncii şi altor acte normative în domeniul muncii în toate subdiviziunile din cadrul Serviciului.

 

Articolul 7.

     Organul sindical are următoarele obligaţii:

(1) În baza prevederilor art.18 a Legii Sindicatelor  nr.1129 din 07.07.2000, valorifică mijloacele proprii, mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, angajatorilor, autorităţilor publice şi alte mijloace, în limita alocaţiilor prevăzute în aceste scopuri de legislaţia în vigoare pentru organizarea:

a)     tratamentului balneo-sanatorial al salariaţilor;

b)    odihnei copiilor colaboratorilor în taberele şi bazele de odihnă pentru copii;

c)    odihnei colaboratorilor în bazele de odihnă;

d)    activităţilor cultural-sportive a colaboratorilor; 

e)    altor  situaţii stabilite de legislaţie;

(2) În baza prevederilor art.21 a Legii Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000, de a acorda asistenţă juridică membrilor de sindicat şi de a participa, în conformitate cu legislaţia, la soluţionarea litigiilor individuale şi conflictelor colective de muncă.

3) În baza prevederilor art.27 a Legii nr.1129 din 07.07.2000, de a constitui fonduri de solidaritate, de şomaj, de asigurare, de pensii, de investiţii, de culturalizare, fonduri pentru învăţământ şi pregătirea cadrelor.

 

Articolul 8.

(1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, părţile convin asupra următoarelor cerinţe:

a) asigurarea condiţiilor de spaţiu în conformitate cu normele legale de sănătate publică;

b) amenajarea ergonomică a locului de muncă;

  c) asigurarea condiţiilor de mediu în cabinetele de lucru: iluminat, microclimat, temperatură optimă în cabinetele destinate activităţii, aerisire, igienizare periodică;

d) amenajarea anexelor sociale la locurile de muncă (vestiare, grupuri sanitare, cantine, locuri special amenajate pentru fumători etc.).

 (2) Conducătorul se obligă ca, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, să adopte măsurile necesare pentru adaptarea programului de lucru în funcţie de condiţiile climaterice la locul de muncă, în cazul temperaturilor extreme.

     (3) Conducătorul este obligat să prevadă în buget fonduri destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă.

 

Articolul 9.

  (1) Cuantumurile sporurilor pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, se stabileşte în  conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 10.10.2002. 

  (2) În scopul determinării influenţei factorilor nefavorabili pentru sănătatea salariaţilor se creează comisia mixtă de atestare a locurilor de muncă.

  (3) Conducătorul va asigura participarea obligatorie a Sindicatului în componenţa comisiilor la cercetareaaccidentelor de muncă şi a cazurilor de  contractare a bolilor profesionale, cu prezentarea la dispoziţia Părţilor copiile proceselor-verbale, cu privire la cercetarea accidentelor de muncă.

 

Articolul 10.

(1) În cazul producerii unor accidente de muncă în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în ţară sau străinătate, angajatul beneficiază de asistenţă medicală gratuită (proteze şi medicamente), cheltuielile fiind suportate din contul statului,  având dreptul şi la decontarea cheltuielilor de spitalizare, în condiţiile legii.

(2) Angajatorul este obligat să despăgubească angajatul, în condiţiile legii, în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

 

 

 

Articolul 11.

În cazul decesului salariatului, membrii familiei sau persoanele întreţinute de el care au dreptul la pensie de urmaş, vor beneficia de dreptul la serviciile gratuite de odihnă în Centrul de reabilitare medicală şi recreare al MAI, la admiterea în instituţiile  de învăţămînt specializate ale MAI în afara concursului, precum şi  de alte înlesniri  prevăzute în legislaţia în vigoare.

     

Articolul 12.

              În exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, salariatul beneficiază de protecţia legii, prin serviciile de specialitate ale Serviciului. Angajatul, la solicitare, are dreptul la asistenţă juridică gratuită din partea unităţii.

 

Articolul 13.

(1) În cazul în care la nivelul unor unităţi ca urmare a reorganizării, potrivit legii, se impune reducerea unor posturi, aceasta se va face în următoarea ordine:

a) locurile de muncă vacante;

b) locurile de muncă ocupate prin cumul;

c) locurile de muncă ocupate de salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare;

d) locurile de muncă stabilite după criteriile prevăzute în alin.(2) art.183 a Codului muncii Republicii Moldova.

(2) Criteriile nu sunt limitate şi pot fi aplicate în limitele prevăzute de legislaţie.

 

Articolul 14.

(1) Angajatul beneficiază de stabilitate în funcţia în care a fost încadrat.

(2) Salariatul delegat sau detaşat în altă localitate are dreptul la decontarea cheltuielilor prevăzute de lege (indemnizaţie zilnică de delegare sau detaşare, cheltuieli de transport şi cazare etc), conform legislaţiei.

(3) Salariatul delegat, pentru activitatea efectuată în zilele de odihnă săptămînale sau de sărbători, beneficiază de compensarea cu timp liber a orelor lucrate peste program. Acestea se acordă la solicitarea scrisă a angajatului şi aprobată de către conducerea unităţii, confirmată de unitatea la care s-a efectuat delegarea.

(4) Transferul într-o altă funcţie vacantă poate avea loc la solicitarea justificată a salariatului în forma scrisă, cu aprobarea de către şeful subdiviziunii din care face parte, pentru care sunt îndeplinite condiţiile de studii şi de vechime la funcţia dată.

(5) Salariatul poate refuza delegarea sau detaşarea în cadrul altei structuri a autorităţii sau instituţiei publice din altă localitate, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este însărcinată, confirmată prin certificat medical;

b) întreţine de unul singur copilul minor;

c) starea sănătăţii, confirmată prin certificat medical, nu-i permite a fi delegat, detaşat sau transferat;

(6) Retribuirea muncii în caz de cumulare a profesiilor (funcţiilor) şi de îndeplinire a obligaţiilor de muncă ale salariaţilor temporar absenţi, se efectuiază în conformitate cu prevederile art.156 al Codul muncii al Republicii Moldova.

 

Articolul 15.

(1) Atribuţiile salariaţilor sunt cele prevăzute în contractul individual de muncă,   şi/ sau fişa de post.

(2) Salariatul face cunoştinţă cu contractul individual de muncă şi/ sau cu fişa postului şi o semnează la angajare.

(3) Angajatorul va asigura respectarea demnităţii în muncă a salariaţilor, a condiţiilor egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a obligaţiunilor de serviciu cu cele familiale.

(4) Salariatul are dreptul de a refuza în scris şi motivat executarea unor dispoziţii, primite de la şefii ierarhic superiori, dacă acestea contravin prevederilor legale în vigoare.

(5) Orice alte atribuţii decît cele prevăzute în contractul individual de muncă şi/sau fişa de post vor fi executate numai după emiterea unei dispoziţii scrise de către şeful ierarhic superior, cu acordul scris al angajatului şi al Sindicatului, precum şi întocmirea anexei cu atribuţiile suplimentare la fişa de post.

 

Articolul 16.

(1) Angajatorul garantează respectarea legilor şi a altor acte normative, clauzele   convenţii colective (nivel de ramură)  şi a prezentului contract  colectiv de  muncă, aplicînd aceleaşi criterii de evaluare a calităţii de muncă, de sancţionare şi de concediere. 

(2) Pe timpul efectuării controalelor pe linie profesională dispuse de angajator sau conducătorul subdiviziunii, precum şi alte persoane împuternicite cu acest drept, organizaţiile sindicale, la solicitarea membrilor de sindicat şi/sau a conducătorului unităţii, vor desemna un reprezentant care să participe la aceste controale în calitate de observator.

 (3) Pe perioada în care salariatul este desemnat de sindicat să participe ca observator la acţiunea de control, acestuia nu îi sunt afectate drepturile salariale legal cuvenite.

 (4) Pe perioada cît salariatul are calitatea de observator se va abţine de la orice conduită neconformă şi nu va influenţa modul de desfăşurare a controlului. Observatorul are obligaţia să respecte regimul informaţiilor de care ia cunoştinţă în timpul controlului, să asigure confidenţialitatea acestuia şi să posede dreptul de acces corespunzător la documente clasificate.

 (5) În situaţia în care observatorul apreciază că procedura de desfăşurare a controlului nu a fost conform prevederilor legale în vigoare, va prezenta organizaţiei sindicale care l-a desemnat şi persoanei împuternicite de desfăşurarea controlului o informaţie scrisă în acest sens, la momentul constatării. Obiecţiile prezentate în scris vor fi anexate obligatoriu la actul de control.

(6) Pe timpul efectuării cercetării prealabile, precum şi în faţa consiliilor de disciplină, salariaţii, la cerere, pot fi asistaţi şi reprezentaţi prin apărătorii proprii sau numiţi de către organizaţiile sindicale, conform legii sindicatelor.

(7) Angajatorul va examina sesizările salariaţilor şi ale reprezentanţilor lor privind încălcările actelor legislative şi ale altor acte norme ale dreptului  muncii şi va lua măsuri pentru înlăturarea  lor, informînd  despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege.

 

Articolul 17.

     (1) În caz de concediere în masă a salariaţilor (peste 10 la sută din numărul lor) în urma lichidării unităţii sau a reorganizării acesteia, angajatorul va anunţa organizaţia sindicală din unitate şi Federaţia Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX” cu 3 luni înainte de concedierea acestora şi va începe negocierile privind posibilităţile plasării lor în cîmpul muncii, conform art. 88 al Codului Muncii.

(2)     Încetarea contractului individual de muncă  va  avea loc conform Codului Muncii, cu acordul preliminar scris al organului sindical. În celelalte cazuri, concedierea se admite cu consultarea prealabilă  a sindicatului.

    (3) Concedierea salariaţilor membri de sindicat în cazurile stipulate în art.29, alin.(1), lit. a), b), d) şi e) din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI  din  05.04.2007 şi art.86, alin.(1), lit c), d), e), g) şi h) din Codul Muncii al Republicii Moldova poate avea loc doar cu acordul preliminar al organului (organizatorului) sindical din unitate. În celelalte cazuri, concedierea se admite cu consultarea prealabilă a organului (organizatorului) sindical din unitate.

 

Articolul 18.

 (1) Angajarea în cadrul Serviciului se realizează în conformitate cu prevederile Codului muncii al Republicii Moldova, nr.154-XV din 28.03.2003 (personalul civil), Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI  din 04.07.2008 (funcţionarii publici), Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 05.04.2007 şi ale  Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.461 din 24.03.2008 (funcţionarii publici cu statut special).

 (2) Salariatul care ocupă o funcţie de conducere va fi numit, cu acordul său, într-o funcţie cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei deţinute, dacă intervine una din următoarele situaţii;

a) ca urmare a reorganizării unităţii, postul ocupat a fost redus;

b) încetează detaşarea şi nu există o funcţie vacantă prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal celui pe care îl avea angajatorul anterior detaşării;

c) la solicitare pentru motive temeinic justificate;

d) cînd prin hotărîre judecătorească rămasă definitivă s-a dispus reintegrarea în funcţia de conducere a angajatului care a deţinut-o anterior.

 

CAPITOLUL III

Regimul de muncă şi de odihnă

 

Articolul 19.

(1) Timpul de muncă va fi acoperit de salariat, în funcţie de specificul activităţii prestate în cadrul subdiviziunii.

(2) Modul de planificare a programului pe ore şi zile se stabileşte de către şefii subdiviziunilor prin dispoziţii sau regulamente interne, cu acordul sindicatelor reprezentative şi se afişează la sediile subdiviziunilor.

 

Articolul 20.

    (1) Durata normală de lucru pentru salariat este de 40 de ore pe săptămînă, potrivit legii. De regulă se va aplica săptămîna de lucru de 5 zile, cu durata de 8 ore pe zi.

    (2) Pentru salariaţii care activează în condiţii vătămătoare şi personalul medico-sanitar se stabileşte o durată redusă a timpului de muncă, care nu va depăşi 35 de ore pe săptămînă.

(3) Salariaţii pot fi atraşi la executarea obligaţiilor de serviciu în afara orelor de program stabilite, precum şi pe timp de noapte, în zile de odihnă şi de sărbătoare, cu respectarea strictă a prevederilor actelor normative şi/sau juridice.

(4) Durata maximă legală a timpului de muncă, în afara orelor de program, nu poate depăşi 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, această limită, cu acordul Sindicatului, poate fi extinsă pînă la 240 de ore.

(5) Programul de lucru poate fi organizat de către şefii unităţilor, pe schimburi, astfel:

    - 8 ore program de lucru – 16 ore timp liber, cu acordarea de zile libere în zilele de sîmbătă şi duminică, precum şi în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare;

- 24 de ore program de lucru – 72 de ore timp liber.

(6) În cazul în care angajatul face parte din cadrul grupei operative, constituită temporar la nivelul unităţii, iar programul de lucru al grupei este de 24 de ore, timpul liber de care beneficiază se stabileşte astfel:`

- după un schimb, timpul de odihnă este de 48 de ore;

- după un schimb în zilele de odihnă sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare în afara graficului aprobat la începutul lunii, timpul liber este de 72 de ore.

(7) Durata muncii zilnice în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu cel puţin o oră pentru toţi salariaţii, cu excepţia celora, cărora li s-a stabilit durata redusă a timpului sau ziua de muncă parţială.

 

Articolul 21.

(1) Salariaţii vor fi atraşi la muncă suplimentară doar în condiţiile legii. Orice activitate profesională desfăşurată peste orele de program sau în zilele de odihnă şi în zilele declarate sărbători nelucrătoare, se face numai în baza dispoziţiilor scrise ale şefului structurii, din care face parte sau ale şefului ierarhic superior, conform legislaţiei.

(2) Pentru a exista o evidenţă corectă a orelor suplimentare este obligatorie întocmirea zilnică de către persoanele cu funcţii de conducere (şeful nemijlocit) a registrului privind orele lucrate peste programul normal de lucru, cu informarea angajatului, formele de organizare ale acestuia şi acordarea repausului săptămînal.

(3) Orele suplimentare desfăşurate peste program ca urmare a prelungirii anumitor activităţi sau evenimente, care nu pot fi sistate datorită specificului serviciului, se evidenţiază în documentele întocmite de către şefii nemijlociţi, după finalizarea activităţii la care a participat salariatul.

(4) Activitatea desfăşurată peste program se poate compensa prin acordarea de timp liber corespunzător timpului de lucru efectiv lucrat sau prin plata contravalorii acestuia, în cazul necompensării cu timp liber.

 (5) Tabelul de evidenţă a timpului de muncă se întocmeşte de persoana responsabilă, se contrasemnează de organul (organizatorul) sindical din unitate şi se transmite pînă la sfîrşitul fiecărei luni la structura financiar-contabilă a unităţii.

 (6) Persoanele cu funcţii de conducere care dispun ca angajaţii să desfăşoare activităţi peste program, fără întocmirea documentelor în scris în acest sens, vor răspunde conform prevederilor legale.

 (7) În situaţia în care, pentru orele lucrate peste program nu există posibilitatea compensării cu timp liber corespuzător, orele respective se plătesc în conformitate cu legislaţia.

(8) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită de art.20 din prezentul Contract este interzisă, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

 

 

Articolul 22.

(1)     Zilele de sărbătoare nelucrătoare cu plata salariului mediu sunt prevăzute de art.111 al Codului muncii.

(2)     Atragerea salariatului la munca în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare se admite cu acordul scris al angajatului şi al sindicatului.

(3)     Plata pentru munca prestată în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare este retribuită în mărimea unui salariu pe unitate de timp sau a remuneraţiei de o zi peste salariu, dacă munca în ziua de repaus sau cea de sărbătoare nelucrătoare a fost prestată în limitele normei lunare a timpului de muncă.

(4)     Plata pentru munca prestată în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare peste limita normei lunare a timpului de muncă, este retribuită în mărimea  dublă  a salariului  pe unitate de timp sau a remuneraţiei de o zi peste salariu.

 

Articolul 23.

   (1) În cursul programului de lucru de 8 ore salariaţii au dreptul la o pauză de masă cu durata de cel puţin 30 minute.

   (2) Angajaţii cu programul de lucru de 24 ore au dreptul la 3 pauze de masă cu durata şi în condiţiile stabilite la alin. (1).

   (3) Conducătorul stabileşte ora şi durata pauzei de masă prin dispoziţii sau regulamente interne şi se obligă să asigure  salariaţilor condiţii pentru luarea mesei  în timpul serviciului la locul de muncă.

 

Articolul 24.

(1) Repausul săptămînal este de două zile, de regulă, sîmbăta şi duminica;

(2) În cazul în care activitatea de la locul de muncă, în zilele de sîmbătă şi duminică, nu poate fi întreruptă sau activitatea se desfăşoară pe schimburi, şeful unităţii, de comun acord cu organizaţiile sindicale reprezentative, va stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămînal să fie acordate în alte zile ale săptămînii sau de un spor la salariu stabilit prin convenţia ramurală şi/sau contractul colectiv de muncă.

 (3) Angajaţii cu programul de lucru de 8 ore nu pot fi implicaţi în serviciu consecutiv în ambele zile de odihnă (sîmbăta şi duminica), cu excepţia  cazului de forţă majoră sau pentru efectuarea unor lucrări urgente destinate prevenirii/lichidării situaţiilor excepţionale ori înlăturării consecinţelor unui accident.

 (4) Nu pot fi atraşi la serviciu în zilele de odihnă părinţii solitari, mamele care au la întreţinere invalizi sau copii minori.

  (5) Pentru salariaţii care desfăşoară activitatea pe schimburi, şeful nemijlocit are obligaţia să asigure în cursul unei luni cel puţin un repaus săptămînal sîmbăta şi duminica, în zile consecutive.

 

Articolul 25.

(1) Salariaţii cu statut special beneficiază de concedii suplimentare şi de scurtă durată în condiţiile prevăzute de Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.461 din 24.03.2008.

(2) Salariaţii civili au dreptul la concedii suplimentare plătite cu durata de 5 zile în cazul următoarelor evenimente familiale:

a) căsătoria salariatuluii;

b) naşterea sau căsătoria unui copil;

c) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii familiei;

d) decesul soţului, soţiei sau a unei rude de pînă la gradul II al angajatului sau soţului/soţiei acestuia;

e) în situaţia unor calamităţi naturale care au afectat domiciliul salariatului, al părinţilor, socrilor sau copiilor acestuia;

f) pentru alte situaţii sau evenimente excepţionale, de natură să justifice concediul solicitat. O astfel de situaţie ar fi la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi sau altă unitate, cu schimbarea domiciliului în altă localitate.

(3) Salariaţilor care au copii în clasele primare / absolvenţi li se oferă liberă ziua întăi şi ultima zi de şcoală.

(4) Concediile suplimentare plătite se aprobă de conducerea unităţii la cererea salariatului.

 

Articolul 26.

(1) Dreptul la concediu de odihnă anual este garantat de lege, acordîndu-se pînă la sfîrşitul  anului  în curs sau, dacă nu este posibil, în primul trimestru al următorului an calendaristic. În cazul unui refuz justificat din partea angajatorului, concediul de odihnă poate fi amînat pe anul următor cu consimţămîntul scris al salariatului şi cu acordul reprezentanţilor salariaţilor. În acest caz în anul următor salariatul va beneficia de două concedii, care pot fi cumulate sau divizate în baza cererii scrise. 

(2) Pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decît valoarea salariului, sporurilor şi, după caz, a indemnizaţiei de eliberare din serviciu pentru perioada respectivă.

(3) Durata concediului de odihnă anual al fiecărui salariat se stabileşte în funcţie de vechimea în serviciu conform prevederilor legislaţiei.

 

Articolul 27.

(1) Programarea concediului de odihnă se face de către conducerea unităţii, avîndu-se în vedere situaţia statistică pe ultimii 2 ani şi opţiunile fiecărui salariat, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an, pentru anul următor, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative.

 (2) La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa salariatului, cît şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.

 (3) La programarea concediilor, în comun acord al salariatului cu conducerea unităţii, concediul anual de odihnă poate fi divizat în două părţi, dintre care una nu va fi mai mică de 20 zile.

 (4) În situaţia în care ambii soţi lucrează în aceeaşi unitate, se va urmări asigurarea programării concediului de odihnă în aceeaşi perioadă.

 (5) În cazul în care salariatul are bilet de tratament, el va beneficia, obligatoriu, de concediul de odihnă în perioada în care are programat biletul.

 

Articolul 28.

Salariatul poate fi chemat din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa acestuia la locul de muncă, prin ordin scris al angajatorului. În cazul cînd salariatul este plecat peste hotarele Republicii Moldova, angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

 

Articolul 29.

(1) În perioada concediului de odihnă, salariatul are dreptul de a se deplasa liber, oriunde în ţară şi străinătate, după comunicarea prealabilă în scris a conducerii unităţii.

(2) În afara programului de lucru zilnic şi în zilele libere, salariatul are dreptul de a se deplasa liber oriunde în ţară şi peste hotare,  după comunicarea prealabilă verbală sau scrisă a conducerii unităţii şi cu condiţia asigurării posibilităţii de a lua legătură cu el la prima necesitate în dependenţă de condiţiile tehnice ale mijloacelor de comunicaţie.

(3) În cazurile enumerate în alin. (1) şi (2), întreruperea călătoriei salariatului sau rechemarea la serviciu poate fi efectuată numai în cazuri excepţionale, care nu suferă amînare, printr-o dispoziţie scrisă şi cu consimţămîntul angajatului.

(4) Restrîngerea nemotivată a dreptului de a circula liber în ţară şi străinătate, în condiţiile alin.(1) şi (2), se sancţionează în conformitate cu prevederile legale.

 

Articolul 30

Salariatul beneficiază de concedii de studii pentru frecventarea instituţiei de învăţămînt superior, potrivit prevederilor legale.

 

 

CAPITOLUL IV

Formarea  profesională

 

Articolul 31.

(1) Părţile sunt de acord că formarea  profesională constituie o modalitate ce contribuie la îmbunătăţirea activităţii specifice.

(2) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii formării profesionale a tuturor categoriilor de angajaţi.

(3) Planul anual de pregătire profesională se prezintă organizaţiilor sindicale reprezentative la solicitarea acestora, care pot înainta propuneri fiind prin urmare avizate de către una din comisiile organelor parteneriatului social.

(4) Sindicatul, în comun cu partenerii sociali va elabora şi promova programele de instruire în probleme ce ţin de raporturile de muncă, negocieri colective, etc.

 

Articolul 32.

(1) Angajatorul va  asigura alocarea  în mărime de cel puţin 2 la sută din fondul de salarizare a unităţilor pentru organizarea cursurilor de formare profesională a angajaţilor în cadrul instituţiilor de învăţămînt sau centrelor de pregătire.

(2) Angajatorul comunică la solicitarea organizaţiilor sindicale reprezentative modul de folosire a fondurilor destinate  formării profesionale a angajaţilor.

 

Articolul 33.

     (1) Angajatorul este obligat să creeze condiţiile necesare şi să favorizeze formarea profesională a angajaţilor, inclusiv instruirea sindicală,  fără scoaterea din activitate.

   (2) Angajatorul va acorda sindicatului ajutorul necesar la pregătirea cadrelor pentru participarea la procesul de negocieri colective în sistemul parteneriatului social.

   (3) Condiţiile, modalităţile şi durata formării profesionale, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi volumul mijloacelor financiare alocate în acest scop  la nivel de unitate (în mărime de cel puţin 2 la sută din fondul de salarizare al unităţii), se stabilesc în contractul colectiv de muncă.

(4) Angajatorul va asigura alocarea mijloacele financiare necesare organizării şi desfăşurării cursurilor de instruire, obligatorii de urmat pentru buna desfăşurare a activităţii profesionale şi sindicaliste, în conformitate cu  legislaţia în vigoare.

(5) Nu se permite implicarea angajaţilor din contul timpului liber la cursul de formare profesională continuă la locul de serviciu şi la evaluarea pregătirii profesionale individuale.

 

Articolul 34.

(1) Evaluarea pregătirii profesionale individuale a salariaţilor se face avînd în vedere criteriile de performanţă prevăzute de legislaţia în vigoare, în componenţa comisiei de evaluare fiind  inclus şi reprezentantul sindicatului.

(2) Gradul de performanţă pentru fiecare criteriu se stabileşte în raport cu standardele ocupaţionale corespunzătoare fiecărei categorii de funcţii, cerinţelor postului, precum şi descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor cuprinse în fişa postului. La evaluarea pregătirii individuale se vor avea în vedere cunoştinţele şi deprinderile acumulate ca urmare a parcurgerii programelor de formare profesională continuă.

(3) Evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor cu funcţii de conducere va fi obiectivă, fără tendinţe de discriminare, subapreciere sau supraapreciere, ţinîndu-se seama, pe lîngă celelalte criterii obiective de evaluare stabilite conform normelor în vigoare, şi de sondajele de opinie interne şi externe, specificul unităţii şi a efectivului salariat avut la dispoziţie.

 

CAPITOLUL V.

Dezvoltarea parteneriatului social

 

Articolul 35

(1) Angajatorul va consulta Sindicatul în toate cazurile în care iniţiază sau avizează proiectele de acte  normative cu privire la:

a) remunerarea muncii,

b) asigurări sociale,

c) ocrotirii sănătăţii,  

d) reorganizarea unităţilor;

e) aplicarea sistemului de normare a muncii;

f) programarea concediului de odihnă anual;

g) repartizarea biletelor de odihnă alocate de MAI;

h) sancţionarea disciplinară a membrilor de sindicat;

i) stabilirea unor plăţi de stimulare şi compensare;

k)  în alte cazuri,  ce ţin de muncă şi dezvoltare social – economică şi cultural - sportivă a salariaţilor;

 

Articolul 36.

    Garanţii pentru persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de                              muncă de bază:

(1) Persoanele alese în componenţa organelor sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul de muncă de bază nu pot fi supuse sancţiunilor disciplinare fără consimţămîntul preliminar al organului ai cărui membri sînt la data comiterii abaterii (încălcării) disciplinare. Conducătorii organizaţiilor sindicale primare (organizatorii sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi traşi la răspundere disciplinară fără consimţămîntul preliminar al organului sindical ierarhic superior.

(2) Transferarea la alt lucru a persoanei, alese în componenţa organului sindical şi neeliberate de la locul de muncă de bază, se face cu consimţămîntul scris al angajatului, respectîndu-se şi alte prevederi stabilite de legislaţie,  convenţia colectivă la nivel ramural şi de prezentul contract.

    (3) Conducătorii organizaţiei sindicale  neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi concediaţi fără acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior.

(4) Organele sindicale îşi vor comunica acordul sau dezacordul privind încetarea contractului individual de muncă a salariatului în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului de către angajator. În cazul în care răspunsul nu a fost primit de angajator în acest termen, acordul organului respectiv se prezumă.

     (5) Încetarea contractului individual de muncă în cadrul Serviciului a persoanei alese în organul sindical şi neeliberate de la locul de muncă de bază se admite cu respectarea prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova,  şi doar cu acordul preliminar al organului sindical al cărui membru este persoana în cauză.

 (6) Membrilor organelor sindicale elective neeliberaţi de la locul de muncă de bază li se acordă pînă la 4 ore de lucru pe săptămînă pentru aşi realiza drepturile şi aşi îndeplini obligaţiile sindicale, păstrînduli-se salariul mediu. Durata reală a timpului de lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor sindicale poate fi determinată săptămînal prin acordul părţilor.

(7) Pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti în interesele membrilor de sindicat, în perioada participării la adunările sindicale, învăţămîntul sindical, formarea profesională sindicală,  seminarele, congresele, conferinţele şi plenarele convocate de sindicate, participanţii, membrii organelor elective şi alţi membri de sindicat sînt eliberaţi de la locul de muncă de bază pe durată acestora, păstrînduli-se salariul mediu.

 

Articolul 37.

Garanţii persoanelor alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă de bază:

(1) Preşedintele Sindicatului, ales în funcţie electivă, pe perioada mandatului se detaşează de la locul de muncă de bază, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii organizaţiei sindicale conform cerinţelor statutare, iar contractul individual de muncă de la locul de muncă de bază se suspendă. Persoanelor eliberate din lucru ca urmare a alegerii în funcţii elective în organele sindicale, după expirarea mandatului sau în cazul încetării anticipate a acestuia, li se acordă funcţia deţinută anterior, iar în lipsa acesteia - o altă funcţie echivalentă în aceeaşi unitate.

(2) În cazul în care este imposibil a acorda locul de muncă ocupat anterior sau un loc de muncă echivalent (lichidarea unităţii, reorganizarea ei, reducerea funcţiei), administraţia (iar în cazul lichidării unităţii - succesorul de drept) achită persoanelor indicate la alin.(1) al prezentului articol o indemnizaţie de concediere stabilită de legislaţie.

(3) Persoanelor eliberate din lucru ca urmare a alegerii în funcţii elective în organele sindicale dispun de aceleaşi drepturi şi înlesniri ca şi ceilalţi membri ai colectivului respectiv.

(4) Retribuirea muncii Preşedintelui Sindicatului, al cărui contract individual de muncă a fost suspendat în legătură cu alegerea în funcţia electivă, se efectuează din contul mijloacelor unităţii, mărimea salariului include salariul de bază (salariul funcţiei), salariul suplimentar (adausurile şi sporule la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare, dar nu mai mic de salariul mediu lunar stabilit anterior.

(5) Concedierea la iniţiativa administraţiei a persoanelor care au fost alese în componenţa organelor sindicale nu se admite timp de un an după expirarea atribuţiilor elective, cu excepţia cazurilor de lichidare totală a unităţii sau comiterii de către persoana respectivă a unor acţiuni culpabile, pentru care legislaţia prevede posibilitatea concedierii. În asemenea cazuri, concedierea se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(6) În contractul colectiv de muncă pot fi prevăzute şi alte garanţii (înlesniri) pentru lucrătorii sindicali electivi şi alţi lucrători sindicali titulari în conformitate cu legislaţia în vigoare şi acordul părţilor.

 

Articolul 38.

(1) Preşedintele Sindicatului va participa în mod obligatoriu la şedinţele conducerii Serviciului în cadrul cărora se vor pune spre discuţie chestiunile privind remunerarea muncii, condiţiile de muncă, asigurările sociale, ocrotirea sănătăţii şi alte domenii ce ţin de dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor şi intereselor colective şi individuale de muncă a angajaţilor, precum şi în alte cazuri la invitaţia părţilor.

(2) La nivelul subdiviziunilor, la şedinţele de conducere în cadrul cărora se pun spre discuţie chestiunile privind remunerarea muncii, asigurărilor sociale, ocrotirii sănătăţii şi alte domenii ce ţin de muncă, dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor angajaţilor va participa reprezentantul (membrul biroului) uniunii sindicale.

(3) Reprezentanţii care participă la şedinţe, indiferent de nivelul la care are loc, trebuie să posede autorizaţie de acces la documente clasificate în corelare cu documentele ce se pun în dezbatere, asigurîndu-se confidenţialitatea informaţiilor.

 

Articolul 39.

Obligaţiile unităţilor privind asigurarea condiţiilor pentru activitatea sindicatelor:

(1) Administraţia are obligaţia să acorde gratuit sindicatului respectiv încăperi cu tot inventarul, cu încălzire, iluminare, cu servicii de dereticare şi pază necesare activităţii acestuia.

(2) Administraţia pune gratuit la dispoziţia sindicatului respectiv, mijloace de transport şi mijloace de telecomunicaţii pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti.

     (3) Întreţinerea gospodărească, inclusiv reparaţia, încălzirea, iluminarea, serviciile de dereticare şi pază, dotarea clădirilor, încăperilor, amenajărilor şi a celorlalte obiecte, indicate în alineatul (1) al prezentului articol, se fac din contul angajatorului şi din alte surse prevăzute de legislaţie.

(4) Conducătorul, de comun acord cu sindicatele, prevede în planul de activitate în devizul de cheltuieli mijloace în mărime de 0,15% din fondul de salarii pentru utilizarea lor  în scopurile prevăzute în art.7 al prezentului Contract.

(5) Administraţia efectuează fără plată, în modul stabilit, colectarea cotizaţiilor de membru şi le transferă lunar pe contul de decontare ale organului sindical respectiv.

 

CAPITOLUL VI.

Alte chestiuni determinate de părţi

 

Articolul 40.

(1) Angajatorul comunică la solicitarea Sindicatului, gratuit, informaţii ce ţin de muncă, salariu, şomaj, dezvoltarea social-economică, starea mediului înconjurător, privatizare, asistenţă socială, ocrotirea sănătăţii, spaţiul locativ.

(2) La solicitarea scrisă a organizaţiei sindicale, comunică acestora situaţii privind modul de folosire a fondurilor destinate îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă şi celor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă şi de trai.

(3) Angajatorul va comunica la solicitarea organizaţiei sindicale reprezentative sancţiunile disciplinare aplicate membrilor de sindicat.

(4) La cererea organizaţiei sindicale, angajatorul va pune la dispoziţie, în termen de 15 zile lucrătoare, informaţiile solicitate referitoare la situaţia privind asigurarea cu uniforme de serviciu şi echipament de protecţie la colaboratorii concreţi indicaţi în solicitare.

 

Articolul 42.

Părţile semnatare promovează un climat normal în raporturile de serviciu, respectînd prevederile legii şi ale prezentului Contract.

 

Articolul 43.

Personalul cu funcţii de conducere sau de coordonare are obligaţia de a respecta personalitatea şi demnitatea angajaţilor subordonaţi, în cadrul relaţiilor de muncă şi conexe, precum şi din partea angajaţilor faţă de şefii lor ierarhici.

 

CAPITOLUL VII.

Dispoziţii finale

 

Articolul 44.

    (1) Părţile semnatare se obligă să respecte şi să aducă la cunoştinţa angajaţilor prevederile  prezentului Contract.

(2) Prezentul contract poate fi modificat sau completat cu acte adiţionale ca urmare a acordului de voinţă a părţilor, în condiţiile legii.

(3) Orice solicitare de modificare a prezentului Contract va constitui obiectul unei negocieri.

(4) Solicitarea de modificare se comunică în scris celeilalte părţi.

    (5) Negocierile cu privire la modificare vor începe nu mai tîrziu de 7 zile şi nici mai devreme de 3 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.

    (6) Solicitările de modificare vor fi înaintate biroului  Sindicatului, iar cele ale Sindicatului  - la secretariatul  Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.                                             

(7) Părţile sunt obligate să-şi furnizeze reciproc informaţiile necesare pentru desfăşurarea negocierilor colective cel tîrziu peste 2 săptămîni din momentul solicitării.

(8) La solicitarea Sindicatului, preferenţial, ca urmare a înţelegerii prealabile, va fi organizată întîlnirea conducătorilor Serviciului  cu reprezentanţii  Sindicatului.

 

Articolul 45.

    (1) Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de cinci ani. Cu acordul părţilor  termenul de valabilitate a Contractului poate fi prelungit.

(2) Suspendarea sau încetarea Contractului poate interveni prin acordul părţilor.

(3) Cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiată, părţile vor conveni asupra prelungirii valabilităţii Contractului sau a negocierii clauzelor acesteia.

(4) Dacă nici una dintre părţi nu solicită prelungirea valabilităţii sau negocierii Contractului, aceasta se prelungeşte de drept pe o perioadă de doi ani de la data expirării valabilităţii.

    (5) La expirarea termenului  Contractului, aceasta continuă să-şi producă efectele pînă la momentul încheierii unui nou Contract, sau pînă cînd părţile nu vor decide asupra prelungirii acestuia.

 

Articolul 46.

(1) Interpretarea clauzelor Contractului se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpretează potrivit dreptului comun.

(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate în prezentul Contract atrage răspunderea părţilor semnatare, în condiţiile legii.

 

Articolul 47.

     Problemele apărute în aplicarea prezentului Contract vor fi analizate, la sesizarea uneia dintre părţi, în cadrul comisiei de conciliere, constituită în conformitate cu prevederile art.351 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003.

 

Articolul 48.

(1) Prezentul Contract intră în vigoare din data înregistrării acesteia la la Inspecţia muncii .                                                              

(2) Prezentul Contract s-a încheiat în trei exemplare, cîte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Inspecţia muncii.                                                          


 

 

Şeful Serviciului Protecţiei Civile

şi Situaţiilor Excepţionale al MAI

                                                           

 

_____semnat_____ M.Harabagiu

 

 

 

Preşedintele Asociaţiei Sindicale    

”SALVATORUL”

   

 

_____ semnat ______  V.Malic


„_20_” ____martie_______2015                                     „_20_” ____martie_______2015