Contractul colectiv de muncă a Sindicatului "FRONTIERA" cu modificări şi completări

 

      CONTRACT COLECTIV de MUNCĂ

   cu modificări şi completări pe anii 2017 -2022

   mun. Chişinău, 2017

 

   Părţile contractante (denumite în continuare „Părţi”):

- Conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră al MAI RM (denumit în continuare Angajator/Conducător);

-  Asociaţia Sindicală ”FRONTIERA” (denumit în continuare Sindicat),

în temeiul drepturilor garantate de art.6 din Carta Socială Europeană, art.42 din Constituţia Republicii Moldova, Legea Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, Convenţia Colectivă de Muncă (nivel ramural) pentru anii 2015-2020 cu  modificările şi completările ulterioare  încheiată între Ministerul       Afacerilor Interne şi Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr.288 din 16.12.2016, Legea cu privire la Poliţia de Frontieră nr.283  din  28.12.2011,  Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008,  cu modificările şi completările ulterioare şi alte acte legislative şi normative în vigoare,   încheie prezentul Contract colectiv de muncă  pe anii 2017-2022.

 Articolul 1

    (1)Contractul colectiv de muncă (în continuare Contract) este un act juridic, care reglementează raporturile sociale, conţine clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, garanţiile Sindicatului, precum şi angajamente reciproce ale partenerilor.

(2) Părţile semnatare recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului colectiv de muncă şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acesteia.

(3) Conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră recunoaşte libera exercitare a dreptului sindicatelor, conform Convenţiilor Internaţionale ratificate de Republica Moldova, a Constituţiei Republicii Moldova, Legii Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, Convenţiei colective (nivel ramural) pentru anii 2015-2020 şi altor acte legislative şi normative în vigoare.

(4) Prezentul Contract, conform prevederilor art.15 din Legea Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, art.31 din Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, cuprinde angajamente reciproce  privind:

a) formele, sistemele şi cuantumul retribuirii muncii;

b) plata indemnizaţiilor şi compensaţiilor;

c) mecanismul de reglementare a retribuirii muncii, ţinîndu-se cont de nivelul inflaţiei şi de atingerea indicilor economici prevăzuţi de contractul colectiv de muncă;

d) timpul de muncă şi cel de odihnă, precum şi chestiunile ce ţin de modul acordării şi de durata concediilor;

e) îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaţilor;

f) garanţiile şi înlesnirile pentru angajaţii care îmbină activitatea de muncă cu studiile;

g) recuperarea sănătăţii, odihna angajaţii şi a membrilor familiilor lor;

h) controlul executării clauzelor contractului colectiv de muncă, procedura de modificare şi completare a acestuia;

i) asigurarea unor condiţii normale de activitate pentru reprezentanţii angajaţilor;

j) răspunderea părţilor;

   (5) În cazul în care se adoptă alte reglementări legale favorabile angajaţilor, prevederile prezentului contract vor fi conformate acestora. 

 (6) Părţile au convenit că, în cazurile când legislaţia Republicii Moldova şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, stabilesc condiţii mai avantajoase de soluţionare a problemelor social-economice, decât cele din prezentul Contract, atunci sînt prioritare normele prevăzute de legislaţia şi convenţiile internaţionale.

 (7) Prevederile prezentului Contract colectiv de muncă sînt obligatorii pentru părţi.

 (8) În cazul în care  contractul colectiv de muncă conţine clauze inferioare celor stabilite în Convenţia colectivă  (nivel  ramural) şi legislaţia în vigoare, prevederile acestuia vor fi adaptate corespunzător.

 (9) Contractul colectiv de muncă  va continua să-şi producă efectele:

a)  pe toată perioada de valabilitate - în caz de schimbare a denumirii unităţii;

b)  pe toată perioada procesului de reorganizare – în cazul reorganizării pentru fuziune (contopire /absorbţie) sau  (divizare / separare);

c)    pe toată  durata procesului de lichidare a unităţii.

 (10) Părţile garantează realizarea drepturilor şi obligaţiunilor membrilor de sindicat prevăzute de legislaţia în vigoare, statutul sindicatului, contractul colectiv de muncă.

 Articolul 2

     (1) Clauzele prezentului Contract se extind asupra personalului din subdiviziunile  Poliţiei de Frontieră membri de sindicat, în privinţa cărora se aplică Codul Muncii al Republicii Moldova, nr.154-XV din 28.03.2003, Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr.288 din 16.12.2016, Legea cu privire la Poliţia de Frontieră nr.283  din  28.12.2011, Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI  din 04.07.2008,cu modificările şi completările ulterioare, cît şi alte acte legislative, normative şi juridice.

 (2) Contractul colectiv de muncă include drepturile şi obligaţiile angajatorului şi    ale sindicatului cu privire la stabilirea condiţiilor de muncă.

  Articolul 3 

Clauzele contractului pot fi modificate pe parcursul executării lui în condiţiile    legii, cu acordul părţilor. În perioada acţiunii Contractului fiecare din părţile semnatare este în drept să propună, în baza unei înţelegeri reciproce, operarea  modificărilor şi/sau completărilor în modul stabilit de legislaţie, care nu vor împiedica şi nu vor contravine obligaţiunilor deja asumate.

 Articolul 4

(1) Pentru stabilirea concretă a drepturilor şi obligaţiunilor angajatului şi angajatorului, încadrarea în câmpul muncii se face prin încheierea contractului individual de muncă, pentru salariaţi civili şi personal de deservire tehnică. Angajarea poliţiştilor de frontieră se efectuează prin ordinul de numire în funcţie, emis de angajator.

(2) Încheierea şi rezilierea contractului individual de muncă sau emiterea ordinului de numire în funcţie se efectuează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în domeniul muncii şi cu normele corespunzătoare ale dreptului internaţional, stipulate în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova.

    (3) Contractul individual de muncă nu poate să conţină clauze care contravin legislaţiei în vigoare şi clauzelor stabilite în prezentul Contract.

   (4) Contractul individual de muncă poate fi modificat de părţi în condiţiile   respectării legii printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.Raportul de serviciu al poliţistului de frontieră se modifică în condiţiile Legii nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

   (5) La încheierea, modificarea şi rezilierea contractului individual de muncă sau la apariţia, modificarea, încetarea raportului de serviciu al poliţistului de frontierăse asigură egalitatea persoanelor, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, convingeri politice sau religioase, apartenenţă la partide sau sindicate.

    (6) Contractele individuale de muncă pentru salariaţi civili şi personal de deservire tehnică şi raportul de serviciu al poliţistului de frontieră pe o durată determinată se încheie numai în cazurile prevăzute de Codul Muncii şi Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

    (7) Scopul general, sarcinile de bază, atribuţiile de serviciu, împuternicirile şi responsabilităţile specifice funcţiei, precum şi cerinţele faţă de titularul acestei funcţii  se stipulează în Fişa postului, ce urmează a fi semnată cu noul angajat la momentul numirii in funcţie, precum şi alte acte normative ce reglementează activitatea angajaţilor Poliţiei de Frontieră.

 CAPITOLUL II

Retribuirea muncii. Condiţiile de muncă şi protecţie a muncii

Articolul 5

(1) Părţile asigură drepturile angajaţilor de a dispune liber de aptitudinile lor, de alege domeniul de activitate şi profesie, dreptul la remunerarea muncii care ar asigura un nivel de trai decent, la apărare, prin metode neinterzise de lege a  drepturilor de muncă  a libertăţilor şi intereselor sale legitime.

(2) Sindicatul participă la elaborarea proiectelor de politici, actelor legislative, normative şi juridice în toate cazurile iniţiate sau avizate de angajator privind timpul de muncă, condiţiile şi securitatea muncii, remunerarea muncii, asigurărilor sociale, ocrotirii sănătăţii şi alte domenii ce ţin de muncă, dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor angajaţilor.

   (3) Grilele de salarii pentru toate categoriile de angajaţi, sunt specificate în Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare a sectorului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte legislative şi normative, cu condiţia că acestea nu vor înrăutăţi situaţia materială a angajaţilor.

  (4) Salariile tarifare (de funcţie) ale angajaţilor vor fi modificate pe parcursul viabilităţii prezentului Contract, ca urmare a apariţiei unor modificări în legislaţia muncii cu respectarea prevederilor art.140 al Codului Muncii.  În caz de necesitate vor fi iniţiate negocieri privind majorarea lor.

  (5) La stabilirea salariului de funcţie, sporurilor, suplimentelor, indemnizaţiilor, primelor anuale şi unice, ajutorului material în cursul anului este interzisă orice formă de discriminare pe criteriul apartenenţei sindicale.

(6) Indicii, condiţiile, mărimile concrete ale plăţilor stimulatorii se stabilesc de conducător cu consultarea reprezentantului Sindicatului.

  (7) Angajatorul va plăti integral salariul în condiţiile prevederilor legislaţiei muncii, pînă la data de 10 a lunii următoare, cu excepţia cazurilor ce nu depind de angajator.  

 Articolul 6

(1) Angajatorul asigură angajaţii cu condiţii de muncă, de ocrotire a sănătăţii, de integritate fizică şi psihică, precum şi aplicarea prevederilor legale privind măsurile de protecţie şi siguranţă la locul de muncă.

(2) Părţile desemnează unul sau mai mulţi angajaţi care să se ocupe de   activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în subdiviziune, avînd atribuţii de organizare, coordonare şi control. Angajaţii desemnaţi nu trebuie să fie dezavantajaţi ca urmare a desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale.

 (3) Împuterniciţii pentru securitatea şi sănătatea în muncă sînt obligaţi să organizeze şi să desfăşoare instructajele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea normelor interne în acest sens. Instructajul se va efectua şi individual, ori de cîte ori angajatul  îşi schimbă locul de muncă. În acest caz, instructajul se face înainte de începerea activităţii la noul loc de muncă. După fiecare instructaj, angajatul primeşte şi semnează fişa de protecţie a muncii.

 (4) Conducătorul va înfiinţa  unitatea, sau după caz, va desemna persoana responsabilă  pentru securitatea şi igiena muncii.  In toate unităţile se vor distribui gratuit materialele igienico-sanitare de protecţie.

 (5) Angajaţii beneficiază de asistenţă medicală şi tratament (ambulatoriu şi staţionar) gratuit. Dacă asistenţa medicală nu poate fi acordată în instituţiile medico-sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne, aceasta se acordă în altă instituţie medico-sanitară publică, cu rambursarea cheltuielilor suportate din contul bugetului de stat, în limita alocaţiilor bugetare.

  (6) Inspecţia Muncii a Federaţiei Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art.386 al Codului Muncii şi Regulamentul Inspecţiei Muncii a Federaţiei, vizitează şi inspectează nestingherit exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei muncii şi altor acte normative în domeniul protecţiei muncii în toate subdiviziunile din cadrul Poliţiei de Frontieră cu înştiinţarea prealabilă în scris a conducătorului.

 Articolul 7

(1)  Organul sindical are următoarele obligaţii:

 În baza prevederilor art.18 a Legii Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000, valorifică mijloacele financiare proprii, mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, autorităţilor publice şi alte mijloace, în limita alocaţiilor prevăzute în aceste scopuri de legislaţia în vigoare şi prezentul contract pentru organizarea:

a)   tratamentului balneo-sanatorial al angajaţilor;

b)   odihnei copiilor angajaţilor în taberele şi bazele de odihnă pentru copii;

c)    odihnei angajaţilor  în bazele de odihnă;

d)   activităţilor cultural-sportive a angajaţilor; 

e)   altor situaţii stabilite de legislaţie;

 (2) În baza prevederilor art.21 a Legii Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000, de         a acorda asistenţă juridică membrilor de sindicat şi de a participa, în conformitate cu legislaţia, la soluţionarea litigiilor individuale şi conflictelor colective de muncă.

(3) În baza prevederilor art.27 din Legea Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000, de     a constitui fonduri de solidaritate, de şomaj, de asigurare, de pensii, de investiţii, de culturalizare, fonduri pentru învăţământ şi pregătirea cadrelor.

 Articolul 8

(1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, părţile convin asupra următoarelor cerinţe:

a) asigurarea condiţiilor de spaţiu în conformitate cu normele legale de sănătate publică;

 b) amenajarea confortabilă a locului de muncă.

 c) asigurarea condiţiilor de mediu în birourile de lucru: iluminarea, microclima, temperatura optimă, aerisirea, igienizarea periodică;

 d) amenajarea anexelor sociale la locurile de muncă (vestiare, grupuri sanitare, cantine, locuri special amenajate pentru fumători etc.).

 (2) Conducătorul se obligă ca, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, să adopte măsurile necesare pentru adaptarea programului de lucru în    funcţie de condiţiile climaterice la locul de muncă, în cazul temperaturilor extreme.

     (3) Conducătorul este în drept să prevadă în buget resurse destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă.

 Articolul 9

 (1) Cuantumurile sporurilor la salariu pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, se stabileşte pentru poliţiştii de frontieră în conformitate cu pct.11din Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, iar pentru celelalte categorii de angajaţi în conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 10.10.2002.

 (2) Conducătorul va asigura participarea obligatorie a Sindicatului în componenţa comisiilor la cercetarea accidentelor de muncă şi a cazurilor de contractare a bolilor profesionale, cu prezentarea la dispoziţia Părţilor copiile proceselor-verbale, cu  privire la cercetarea accidentelor de muncă.

  Articolul 10

(1) În cazul producerii unor accidente de muncă în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în ţară sau străinătate, angajatul beneficiază de asistenţă medicală gratuită (proteze şi medicamente), cheltuielile fiind suportate din contul statului,  avînd dreptul şi la decontarea cheltuielilor de spitalizare, în condiţiile legii.

(2) Angajatorul este obligat să despăgubească angajatul, în condiţiile legii, în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

 Articolul 11

În cazul decesului angajatului, membrii familiei sau persoanele întreţinute de el care au dreptul la pensie de urmaş, vor beneficia de dreptul la serviciile gratuite de odihnă în Centrul de reabilitare medicală şi recreare al MAI la admiterea în instituţiile  de învăţămînt specializate ale MAI în afara concursului, precum şi de alte  înlesniri  prevăzute în legislaţia în vigoare.

 Articolul 12

 În exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, angajatul  beneficiază de protecţia legii prin serviciile de specialitate ale Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi/sau ale MAI. Angajatul, la solicitare, are dreptul la asistenţă juridică gratuită din partea unităţii.

Articolul 13

 (1) În cazul în care la nivelul unor unităţi ca urmare a reorganizării, potrivit legii,   se impune reducerea unor posturi, aceasta se va face în următoarea ordine:

a) locurile de muncă vacante;

 b) locurile de muncă ocupat prin cumul;

 c) locurile de muncă ocupat de angajaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare.

 (2) În caz  de reducere a numărului sau a statului de personal, de dreptul preferenţial de a fi lăsat la locul de muncă beneficiază angajaţii care se încadrează în  criteriile prevăzute în art.183 alin.(2) din Codul Muncii al Republicii Moldova.

 (3) Criteriile nu sunt limitate şi pot fi aplicate în limitele prevăzute de legislaţie.

  Articolul 14

 (1) Angajatul beneficiază de stabilitate în funcţia în care a fost încadrat.

 (2) Angajatul trimis în deplasare de serviciu, transferat sau detaşat în altă localitate are dreptul la decontarea cheltuielilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

   (3) Transferul într-o altă funcţie vacantă  în cadrul Poliţiei de Frontieră sau într-o altă autoritate administrativă a Ministerului Afacerilor Interne se face într-o funcţie echivalentă cu cea deţinută sau într-o funcţie de nivel inferior, la cererea scrisă a poliţistului de frontieră, cu aprobarea de către şeful subdiviziunii din care face parte şi respectarea condiţiilor stabilite de legislaţia în vigoare pentru funcţia în care se transferă.

 (4) Angajatul  poate refuza detaşarea sau transferul în cadrul altei structuri a autorităţii sau instituţiei publice din altă localitate, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 a) este însărcinată, fapt confirmat prin certificat medical;

 b) întreţine de unul singur copilul minor;

 c ) are la întreţinere trei sau mai mulţi copii minori, sau un membru de familie  este invalid;

d) starea sănătăţii, nu-i permite a fi detaşat sau transferat, fapt confirmat  prin certificat medical.

  Articolul 15

    (1) Atribuţiile angajaţilor sunt cele prevăzute în contractul individual de muncă, şi/sau fişa de post, precum şi alte acte normative ce reglementează activitatea angajaţilor Poliţiei de Frontieră.

 (2) Angajatul face cunoştinţă cu contractul individual de muncă şi/sau ordinul de numire în funcţie şi cu fişa postului şi o semnează la angajare.

 (3) Angajatorul va asigura respectarea demnităţii în muncă a angajaţilor, a condiţiilor egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a obligaţiunilor de serviciu cu cele familiale.

 (4) Angajatul are dreptul de a refuza în scris şi motivat executarea unor dispoziţii, primite de la şefii ierarhic superiori, dacă acestea contravin prevederilor legale în vigoare.

 (5) Retribuirea muncii în caz de cumulare a profesiilor (funcţiilor) şi de îndeplinire a obligaţiilor de muncă ale angajaţilor temporar absenţi,  se efectuează în conformitate cu prevederile art.156 din Codului Muncii al Republicii Moldova,      art.36 din Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 288 din 16.12.2016 şi Regulamentului cu privire la munca prin cumul şi condiţiile de cumulare a funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 460 din 22.06.2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 288 din 16.12.2016.

  Articolul 16

(1) Angajatorul garantează respectarea legilor şi a altor acte normative, clauzele  convenţiei colective la nivel de ramură  şi a prezentului contract  colectiv de  muncă, aplicînd aceleaşi criterii de evaluare a calităţii de muncă, de sancţionare şi de concediere. 

 (2) Pe timpul efectuării  anchetelor (cercetărilor) de serviciu dispuse de angajator, organizaţiile sindicale, la solicitarea membrilor de sindicat şi/sau a conducătorului subdiviziunii, vor desemna un reprezentant care să participe  în calitate de observator.

 (3) Pe perioada în care angajatul este desemnat de sindicat să participe ca observator pe timpul desfăşurării anchetei de serviciu, acestuia nu îi sunt afectate drepturile salariale legal cuvenite.

  (4) Pe perioada cît  angajatul are calitatea de observator, acesta se va abţine de la orice conduită neconformă şi nu va influenţa modul de desfăşurare a anchetei de serviciu. Observatorul are obligaţia să respecte regimul informaţiilor de care ia cunoştinţă în timpul anchetei de serviciu, să asigure confidenţialitatea acestuia şi să posede dreptul de acces corespunzător la documente clasificate.

  (5) În situaţia în care observatorul apreciază că procedura de desfăşurare a anchetei de serviciu nu a fost conform prevederilor legale în vigoare, va prezenta organizaţiei sindicale care l-a desemnat şi persoanei împuternicite de desfăşurarea controlului o informaţie scrisă în acest sens, la momentul constatării. Obiecţiile prezentate în scris la  concluzia anchetei de serviciu vor fi anexate obligatoriu la acesta.

 (6) Pe timpul efectuării cercetării prealabile, poliţiştii de frontieră, la cerere, pot fi asistaţi şi reprezentaţi prin apărătorii proprii sau numiţi de către organizaţiile sindicale, conform legii sindicatelor.

 (7) Angajatorul va examina sesizările angajaţilor şi ale reprezentanţilor lor  privind încălcările actelor legislative şi ale altor acte normative ale dreptului  muncii, va lua măsuri privind înlăturarea acestora, informînd despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege.

    (8) Persoana abilitată cu împuterniciri de efectuare a anchetei de serviciu referitoare la fapta comisă de membrul de sindicat este obligat să asigure dreptul persoanei la observator sindical.

 (9) Angajatului  i se  aduce la cunoştinţă  materialele şi concluzia anchetei de serviciu, înainte de emiterea ordinului  de sancţionare.

 Articolul 17

     (1) În caz de concediere în masă a angajaţilor,  în urma lichidării subdiviziunii sau a reorganizării acesteia, angajatorul va anunţa organizaţia sindicală din subdiviziune şi   Sindicatul  ”Frontiera”  cu 3 luni înainte de concedierea acestora şi va începe negocierile privind posibilităţile plasării lor în câmpul muncii, conform art.88 al Codului Muncii.

(2)   Încetarea contractului individual de muncă sau raportului de serviciu a unui membru de sindicat în cazurile prevăzute în art. 38 alin. (1) lit. f) şi j) din Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, va avea loc cu consultarea prealabilă a organului sindical în formă scrisă , cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.

 Articolul 18

(1) Angajarea personalului din sursa externă se realizează prin concurs. Procedura concursului nu se efectuează pentru persoanele angajate prin transfer.

 (2) Ca excepţie de la prevederile alin.(1),  angajatul  va fi numit, cu acordul său, într-o altă funcţie, fără necesitatea participării la concurs sau susţinerea examenului privind profesionalismul posedat, dacă intervine una din următoarele situaţii:

 a) ca urmare a reorganizării subdiviziunii, postul ocupat a fost redus;

b) cînd prin hotărîre judecătorească rămasă definitivă s-a dispus reintegrarea angajatului  în  funcţia care a deţinut-o anterior.

 CAPITOLUL III

     Regimul de muncă şi de odihnă     

 Articolul 19

(1) Timpul de muncă va fi acoperit de angajat, în funcţie de specificul activităţii prestate în cadrul unităţii.

(2) Formele de organizare a timpului de muncă, programul de muncă, evidenţa globală a timpului de muncă şi acordarea repausului săptămînal se stabilesc de către angajator, cu consultarea reprezentanţilor angajaţilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 Articolul 20

    (1) Durata normală a timpului de lucru pentru angajat este de 40 de ore pe săptămână, potrivit legii. De regulă se va aplica săptămîna de lucru de 5 zile, cu durata de 8 ore pe zi.

 (2) Avându-se în vedere specificul activităţii, angajaţii pot fi atraşi la executarea obligaţiilor de serviciu în afara orelor de program stabilite, precum şi pe timp de noapte, în zile de odihnă şi de sărbătoare, în baza dispoziţiei scrise, cu respectarea strictă a prevederilor legislaţiei în domeniul remunerării  orelor suplimentar lucrate.

 (3) Durata maximă legală a timpului de muncă, în afara orelor de program, nu poate depăşi 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, această limită, cu acordul Sindicatului, poate fi extinsă pînă la 240 de ore.

 (4) Programul de lucru poate fi organizat de către şefii subdiviziunilor, pe schimburi, astfel:

    - 8 ore program de lucru – 16 ore timp liber, cu acordarea de zile libere în decursul lunii (numărul de zile libere este egal cu numărul zilelor de sîmbătă şi duminică din luna respectivă, precum şi al zilelor de sărbători legale ori declarate nelucrătoare);

- 12 ore program de lucru – 24 de ore timp liber;

- 24 de ore program de lucru – 72 de ore timp liber.

(5) În cazul în care angajatul face parte din cadrul grupului operativ, constituit la nivelul subdiviziunii, iar programul de lucru al grupei este de 24 de ore, timpul liber de care beneficiază se stabileşte astfel:`

- după un schimb, timpul de odihnă este de 48 de ore;

 - după un schimb în zilele de odihnă sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare în afara graficului aprobat la începutul lunii, timpul liber este de 72 de ore.

 (6) Munca prestată în intervalul dintre orele 22.00-06.00 este considerată muncă de noapte.Durata muncii (schimbului) de noapte se reduce cu o oră. Pentru munca în program de noapte prestată de către angajaţi, acestora li se stabileşte pentru orele lucrate  în acest interval, un spor de 50 la sută din salariul de bază pe subdiviziune de timp stabilit angajatului.

 (7) Durata muncii zilnice  în ajunul zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu  o oră, cu excepţia celora, cărora li s-a stabilit durata redusă a timpului de muncă sau ziua de muncă parţială.

Articolul 21

 (1) În cazul muncii suplimentare angajaţilor li se asigură compensarea timpului lucrat suplimentar potrivit normelor legale.

(11)  Atragerea angajaţilor la muncă suplimentară în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare, cu excepţia instituirii stării de urgentă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război, se efectuează în cazurile stabilite de legislaţia muncii, în baza unui act administrativ motivat al angajatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta, care se aduce la cunoştinţa salariaţilor contra semnătura, astfel încît să se asigure continuitatea serviciului şi capacitatea de acţiuni  a entităţii.

  (2) Şeful nemijlocit poartă răspunderea pentru evidenţa corectă a orelor suplimentare lucrate peste programul de lucru. Atragerea  angajatului la muncă în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare  nelucrătoare se admite doar cu acordul scris al  angajatului, cu excepţia cazurilor cînd au survenit anumite activităţi  sau evenimente, care datorită specificului serviciului nu pot fi amînate sau necesită prezenţa obligatorie a efectivului Poliţiei de Frontieră.

     (3) Orele suplimentare desfăşurate peste program ca urmare a prelungirii anumitor activităţi sau evenimente, care nu pot fi sistate datorită specificului serviciului, se evidenţiază în documentele întocmite de către şefii nemijlociţi, după finalizarea activităţii la care a participat angajatul.

 (4) Tabelul de evidenţă a timpului de muncă se întocmeşte de către şeful  nemijlocit pînă la sfîrşitul fiecărei luni, se coordonează cu  secţia/serviciul resurse umane şi se transmite către secţia economie şi finanţe a subdiviziuni pînă la data de 5 a lunii următoare.

  (5) Persoanele cu funcţii de conducere care dispun ca angajaţii să desfăşoare activităţi peste program, fără întocmirea documentelor în scris în acest sens, vor răspunde conform prevederilor legale.

       (6) Plata pentru orele lucrate peste program  se achită  în conformitate cu art.157 al Codului Muncii şi  actele normative departamentale ce reglementează aspectul dat.

      (7) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită de către pct.3 din art.20 din prezentul Contract este interzisă, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

  Articolul 22

 (1)   Zilele de sărbătoare nelucrătoare sunt prevăzute de art.111 al Codului Muncii.

 (2)   Ziua Hramului bisericii  declarate în modul stabilit de consiliul local, este zi de sărbătoare pentru angajaţii care activează în regimul de muncă de 8 ore din subdiviziunile poliţiei de  frontieră situate în raza localităţilor respective.

 (3)   Plata  pentru munca prestată de către angajaţii cu regim de muncă de 8 ore în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare este retribuită în mărimea unui salariu pe unităţile de timp sau a remuneraţiei de o zi peste salariu, dacă munca în ziua de repaus sau cea de sărbătoare nelucrătoare a fost prestată în limitele normei lunare a timpului de muncă.

(4)   Plata  pentru munca prestată de către angajaţii cu regim de muncă de 8 ore în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare peste limita normei lunare a timpului de muncă, este retribuită în mărimea dublă a salariului pe unitate de timp sau a remuneraţiei de o zi peste salariu.

 Articolul 23

   (1)  În cursul  programului de lucru  angajaţii au dreptul la pauză de masă cu durata de cel puţin 30 minute. Pauza de masă nu se include în timpul de muncă.

    (2) Conducătorul va asigura angajaţilor condiţii pentru luarea mesei  în timpul serviciului la locul de muncă.

  Articolul 24

(1) Repausul săptămânal pentru angajaţii cu regim de muncă de 8 ore,  este de două zile, de regulă,  sîmbătă şi duminica.

 (2) În cazul în care activitatea de la locul de muncă, în zilele de sâmbătă şi duminică, nu poate fi întreruptă sau activitatea se desfăşoară în schimburi, şeful unităţii, de comun acord cu organizaţiile sindicale,  va stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămînal să fie acordate în alte zile ale săptămînii.  

(3) Pentru angajaţii care desfăşoară activitatea pe schimburi, şeful nemijlocit are obligaţia să asigure în cursul unei luni cel puţin un repaus săptămînal sîmbăta şi duminica, în zile consecutive.

Articolul 25

(1) Angajaţii  au dreptul, potrivit legii, la concedii suplimentare plătite cu durata de 5 zile calendaristice în cazul următoarelor evenimente familiale:

a) căsătoria  angajatului;

b) naşterea sau/şi  căsătoria  copilului;

c) decesul soţului, soţiei sau a unei rude de pînă la gradul II al angajatului sau soţului/soţiei acestuia;

(2)  Angajaţilor care au copii în clasele primare li se oferă liberă ziua întîi şi ultima zi  de şcoală. În cazul, în care ambii părinţi sunt angajaţi ai Poliţiei de Frontieră, de  acest drept  beneficiază unul din părinţi.

(3) De asemenea,  angajaţii pot beneficia de concedii suplimentare plătite cu durata de 5 zile calendaristice  în următoarele situaţii:

a) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii familiei;

b) în situaţia unor calamităţi naturale care au afectat domiciliul angajatului, al părinţilor, socrilor sau copiilor acestuia;

 c) în caz de schimbare a locului de muncă în cadrul aceleiaşi subdiviziuni sau altă subdiviziune, cu schimbarea domiciliului în aceiaşi sau altă localitate.

(4) Concediile suplimentare plătite se aprobă de conducerea subdiviziunii la cererea angajatului. La punctul (3) lit.a)  se vor prezenta de către angajat acte confirmative solicitării.

(5) Concediile de odihnă anuale suplimentare se acordă în condiţiile şi cu duratele indicate în art.121 din Codul muncii şi prevederile art.40 alin.(4) al Legii privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr.288 din 16.12.2016.

 (6) În temeiul art.121 din Codul muncii, personalului de conducere şi de specialitate a cărui muncă implică eforturi psiho–emoţionale sporite i se poate acorda un concediu suplimentar plătit cu durata de 5 – 7 zile calendaristice, la  momentul solicitării,  care poate fi alipit, de regulă la concediul de odihnă anual sau folosit aparte. Durata e stabilită de angajator sau persoana împuternicită, în baza raportului  depus de angajat, în urma căruia se emite ordinul în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare.

 Articolul 26

 (1) Dreptul la concediu de odihnă este garantat de lege, acordându-se pînă la sfîrşitul  anului  sau dacă nu este posibil, la solicitarea angajatului,  în afara graficului de concediu,  în următorul an calendaristic. În cazul unui refuz justificat din partea angajatorului, o parte din concediu poate fi amînat cu consimţământul scris al  angajatului şi acordul scris al sindicatului, pentru  anul de muncă următor. În acest caz, în anul de muncă curent, angajatului i se vor acorda cel puţin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată pînă la sfîrşitul anului următor.

    (2) Pentru perioada concediului de odihnă anual, angajatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu  prevăzută de  legislaţia în vigoare .  

 (3) Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea angajatului în concediu.Pe perioada concediului de odihnă anual poliţiştilor de frontieră li se menţin drepturile salariale pentru funcţia deţinută la momentul acordării concediului, în mărimea salariului mediu lunar.

(4) Durata concediului de odihnă al fiecărui angajat însumează, în funcţie de vechimea în serviciu conform prevederilor art.40 şi 41 din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,  Legea nr.158-XVI  din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova.

  Articolul 27

 (1) Programarea concediului de odihnă se face de către conducerea unităţii, avându-se în vedere situaţia statistică pe ultimii 2 ani şi opţiunile fiecărui angajat, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de sfîrşitul fiecărui an, pentru anul următor, cu consultarea organizaţiilor sindicale .

 (2) La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa angajatului, cît şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.

(3) În situaţia în care ambii soţi lucrează în aceeaşi subdiviziune, la solicitarea acestora, se va urmări asigurarea programării concediului de odihnă în aceeaşi perioadă.

 (4) În cazul în care  angajatul are bilet de tratament, el va beneficia, obligatoriu de concediul de odihnă în perioada în care are programat biletul, cu respectarea procedurilor legale de acordare a concediului de odihnă.

 Articolul 28

(1) În perioada concediului de odihnă,  angajatul are dreptul de a se deplasa liber, oriunde în ţară şi străinătate, anunţînd despre aceasta în scris conducătorul subdiviziunii.

(2) În afara programului de lucru zilnic şi în zilele libere,  angajatul are dreptul de a se deplasa liber oriunde în ţară şi peste hotare,anunţînd despre aceasta în scris conducătorul subdiviziunii,cu condiţia asigurării posibilităţii de a lua legătură cu el la prima necesitate în dependenţă de condiţiile tehnice ale mijloacelor de comunicaţie.

(3) În cazurile enumerate în alin. (1) şi (2), întreruperea călătoriei  angajatului sau rechemarea la serviciu poate fi efectuată numai în cazuri excepţionale cu acceptul angajatului şi care nu suferă amînare.

 Articolul 29

(1) Angajatul, care  îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I, II şi III, şi învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (studii medii de specialitate), autorizate ori acreditate,  trimişi la studii  de către  angajator sau din iniţiativă proprie, beneficiază de concedii suplimentare de studii cu menţinerea  salariului  mediu  lunar, în conformitate cu prevederile  legislaţiei în vigoare, Convenţiei Colective şi  Contractului colectiv de muncă.

(2) Angajatul nu beneficiază de dreptul la concediu de studii plătit pentru repetarea anului de studii.

 (3) Concediul de studii nefolosit nu se poate utiliza în anul universitar  următor.

 (4)  Nu se consideră concediu de studii participarea angajaţilor la cursuri şi alte forme de  instruire, cu scoaterea  de la locul de muncă şi cu aprobarea şefilor   unităţilor.

   CAPITOLUL IV

 Formarea  profesională

Articolul 30

(1) Părţile sunt de acord că formarea  profesională constituie o modalitate ce contribuie la îmbunătăţirea activităţii specifice.

(2) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii formării profesionale a tuturor categoriilor de angajaţi.

 (3) Sindicatul va înainta propuneri în planul anual de pregătire profesională a angajaţilor. 

 (4) Sindicatul, în comun cu partenerii sociali va elabora şi promova programele de instruire în probleme ce ţin de raporturile de muncă, negocieri colective, a parteneriatului şi dialogului social, jurisdicţiei muncii, etc.

 Articolul 31

(1) Angajatorul va  asigura alocarea  în mărime de cel puţin 2 la sută din fondul de salarizare a subdiviziunilor pentru organizarea cursurilor de formare profesională a angajaţilor în cadrul instituţiilor de învăţămînt sau centrelor de pregătire.

(2) Angajatorul comunică la solicitarea organizaţiilor sindicale modul de folosire a fondurilor destinate  formării profesionale a angajaţilor.

  Articolul 32

      (1) Angajatorul este obligat să creeze condiţiile necesare şi  să favorizeze formarea profesională  a  angajaţilor, inclusiv instruirea sindicală.

   (2) Angajatorul va acorda sindicatului ajutorul necesar  la pregătirea cadrelor pentru participarea la procesul de negocieri colective în sistemul parteneriatului social şi la implementarea prevederilor prezentului contract.

  (3) Angajaţii  beneficiază de decontarea contravalorii cursurilor obligatorii de urmat pentru buna desfăşurare a activităţii profesionale şi sindicaliste, în conformitate cu  legislaţia în vigoare.

 Articolul 33

(1) Evaluarea pregătirii profesionale individuale a salariaţilor se face avînd în vedere criteriile de performanţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Gradul de performanţă pentru fiecare criteriu se stabileşte în raport cu standardele ocupaţionale corespunzătoare fiecărei categorii de funcţii, cerinţelor postului, precum şi descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor cuprinse în fişa postului. La evaluarea pregătirii individuale se vor lua în vedere cunoştinţele şi deprinderile practice acumulate ca urmare a parcurgerii programelor de formare profesională.

 3) Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor va fi obiectivă, fără tendinţe de discriminare, subapreciere sau supraapreciere, ţinându-se seama pe lîngă celelalte criterii obiective de evaluare stabilite conform normelor în vigoare şi  specificul unităţii şi efectivul salariat avut la dispoziţie.

 CAPITOLUL V.

 Dezvoltarea parteneriatului social

 Articolul 34

(1) Angajatorul  şi/sau conducătorul va consulta Sindicatul în toate cazurile în care iniţiază sau avizează proiectele de acte  normative cu privire la:

a) remunerarea muncii,

b) asigurarea socială,

 c) ocrotirea sănătăţii,  

d) reorganizarea unităţilor;

e) aplicarea sistemului de normare a muncii;

f) programarea concediului de odihnă anual;

g) repartizarea biletelor de odihnă alocate de MAI şi alte Instituţii;

h) sancţionarea disciplinară a angajaţilor;

i) stabilirea unor plăţi de stimulare şi compensare;

k) acordarea ajutorului material;

l)  în alte cazuri,  ce ţin de timpul şi condiţiile de muncă, dezvoltare social – economică şi cultural - sportivă a salariaţilor.

(2)  Organele sindicale  îşi vor  comunica  avizul în termen de 10 zile de la data solicitării.

 Articolul 35

   (1)   Garanţii pentru persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de muncă de bază:

1) Persoanele alese în componenţa organelor sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul de muncă de bază nu pot fi supuse sancţiunilor disciplinare  fără consultarea prealabilă a organului sindical. Conducătorii organizaţiilor sindicale primare (organizatorii sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi traşi la răspundere disciplinară fără consimţămîntul preliminar al organului sindical ierarhic superior.

 2)  Încetarea rapoartelor de serviciu în temeiul art.38 alin.(1) lit.f) şi j) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a persoanei alese în organul sindical şi neeliberate de la locul de muncă de bază, se admite cu respectarea modului general de încetare rapoartelor de serviciu şi cu acordul preliminar al organului sindical, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.

 3) Nu pot fi încetate rapoartele de serviciu ale conducătorilor organizaţiei sindicale primare (organizatorii sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază, în temeiul art.38 alin.(1) lit.f) şi j) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fără acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior.

       4) Organele sindicale îşi vor comunica acordul sau dezacordul (opinia consultativă) privind încetarea rapoartelor de serviciu a angajatului în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului (opiniei consultative) de către angajator.  În cazul în care răspunsul nu a fost primit de angajator în acest termen, acordul (comunicarea opiniei consultative) a organului respectiv se prezumă.

    5) Membrilor organelor sindicale elective neeliberaţi de la locul de muncă de bază li se acordă pînă la 4 ore de lucru pe săptămînă pentru a-şi realiza drepturile şi a-şi îndeplini obligaţiile sindicale, păstrînduli-se salariul mediu. Durata reală a timpului de lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor sindicale poate fi determinată săptămânal prin acordul părţilor.

   6) Pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti în interesele membrilor de sindicat, în perioada participării la adunările sindicale, învăţămîntul sindical, formarea profesională sindicală, seminarele, concursurilor, spartachiadelor, congresele, conferinţele  şi plenarele convocate de sindicat, participanţii, membrii organelor elective şi alţi membri de sindicat sînt eliberaţi de la locul de muncă de bază pe durată acestora, păstrînduli-se salariul mediu.

 Articolul 36

(1) Garanţii persoanelor alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă de bază:

 1) Persoanelor eliberate din lucru ca urmare a alegerii în funcţii elective în organele sindicale, după expirarea mandatului, li se acordă funcţia deţinută anterior, iar în lipsa acesteia - o altă funcţie echivalentă în aceeaşi unitate. Pe perioada de exercitare a funcţiei elective, rapoartele de serviciu se suspendă.

  2) În cazul în care este imposibil a acorda locul de muncă ocupat anterior sau un loc de muncă echivalent (lichidarea unităţii, reorganizarea ei, reducerea funcţiei), administraţia (iar în cazul lichidării unităţiii - succesorul de drept) plăteşte persoanelor indicate la alin.(1) al prezentului articol o indemnizaţie în temeiul prevederilor  legislaţiei în vigoare.  

  3) Persoanele eliberate din funcţie în legătură cu alegerea lor în componenţa organelor sindicale ale unităţii dispun de aceleaşi drepturi şi înlesniri ca şi ceilalţi membri ai colectivului respectiv.

  4) Retribuirea muncii conducătorului organului sindical al cărui contract individual de muncă sau raport de serviciu a fost suspendat în legătură cu alegerea în funcţia electivă se efectuează din contul mijloacelor unităţii, mărimea salariului include salariul de bază (salariul funcţiei), salariul suplimentar (adausurile şi sporule la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare, dar nu mai mic de salariu în funcţia de exerciţiu.

 5) Concedierea la iniţiativa administraţiei a persoanelor care au fost alese în componenţa organelor sindicale nu se admite timp de doi ani după expirarea atribuţiilor elective, cu excepţia cazurilor de lichidare totală a unităţii sau comiterii de către persoana respectivă a unor acţiuni culpabile, pentru care legislaţia prevede posibilitatea concedierii. În asemenea cazuri, concedierea se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

   Articolul 37

     La solicitarea preşedintelui organizaţiei sindicale sau a  membrilor aleşi în organele de conducere ale sindicatului, angajatorul/conducătorul le va acorda audienţă.

  Articolul 38

(1) Reprezentantul Sindicatului va participa în mod obligatoriu la şedinţele din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră încadrul cărora se vor pune spre discuţie chestiunile privind, remunerarea muncii,  condiţiilor de muncă, asigurările sociale, ocrotirea sănătăţii şi alte domenii ce ţin de dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor şi intereselor colective şi individuale  de muncă a angajaţilor, precum şi alte chestiuni, în conformitate cu dreptul salariaţilor la administrarea unităţilor.

 (2) La nivelul unităţilor, la şedinţele publice în cadrul cărora se pun spre discuţie chestiunile privind bilanţul activităţilor instituţiei, remunerarea muncii, asigurărilor sociale, ocrotirii sănătăţii şi alte domenii ce ţin de muncă, dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor angajaţilor va participa reprezentantul (membrul biroului) uniunii sindicale.

(3) Reprezentanţii care participă la şedinţe, indiferent de nivelul la care are loc, va asigura confidenţialitatea informaţia documentelor discutate.

  Articolul 39

 Obligaţiile unităţilor privind asigurarea condiţiilor pentru activitatea sindicatelor:

(1) Administraţia are obligaţia să acorde gratuit Sindicatului  încăperi cu tot inventarul, cu încălzire, iluminare, cu servicii de dereticare şi pază necesare activităţii acestuia.

 (2) Administraţia pune gratuit  la dispoziţia sindicatului  respectiv, mijloace de telecomunicaţii pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti, iar la necesitate acordă mijloace de transport.

      (3) Întreţinerea gospodărească, inclusiv reparaţia, încălzirea, iluminarea, serviciile de dereticare, dotarea clădirilor, încăperilor, amenajărilor se fac din contul angajatorului.  

 (4) Angajatorul/conducătorul, de comun acord cu sindicatele, prevede în planul de activitate în devizul de cheltuieli, mijloace în mărime de 0,15% din fondul de salarii pentru utilizarea lor, în  scopurile  cultural-sportive.

 (5) Administraţia,  la cererea scrisă a  membrului de sindicat,  efectuează  în modul stabilit de legislaţie,  colectarea cotizaţiilor de membru şi le transferă lunar pe contul de decontare ale organului sindical.

CAPITOLUL VI.

Alte chestiuni determinate de părţi

Articolul 40

(1) Angajatorul comunică la solicitarea scrisă a Sindicatului, gratuit, informaţii ce ţin de condiţiile şi timpul de  muncă, salariu, dezvoltarea social-economică, starea mediului înconjurător, privatizare, asistenţă socială, ocrotirea sănătăţii, spaţiul locativ.

 (2) La solicitarea scrisă a organizaţiei sindicale, comunică acestora situaţii privind modul de folosire a fondurilor destinate îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă şi celor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă şi de trai.

 (3) Angajatorul va comunica la solicitarea scrisă a organizaţiei sindicale statistici privind  sancţiunile disciplinare aplicate membrilor de sindicat.

 (4) La cererea organizaţiei sindicale, angajatorul va pune la dispoziţie, în termen de 15 zile lucrătoare, informaţiile solicitate referitoare la situaţia privind asigurarea cu uniforme de serviciu şi echipament de protecţie personalului concret indicat în solicitare,  în temeiul adresării scrise a acestuia.

 CAPITOLUL VII.

 Dispoziţii finale

Articolul 41 

Părţile semnatare promovează un climat  moral-psihologic normal în raporturile de serviciu, respectând prevederile legii şi ale prezentului Contract.

 Articolul 42

Personalul cu funcţii de conducere are obligaţia de a respecta personalitatea şi demnitatea angajaţilor subordonaţi, în cadrul relaţiilor de muncă şi conexe, precum şi din partea angajaţilor faţă de şefii lor ierarhici.

 Articolul 43

     (1) Părţile semnatare se obligă să respecte şi să aducă la cunoştinţa angajaţilor prevederile  prezentului Contract.

 (2) Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin acte adiţionale ca urmare a acordului de voinţă a părţilor, în condiţiile legii.

 (3) Orice solicitare de modificare a prezentului Contract va constitui obiectul unei negocieri.

 (4) Solicitarea de modificare se comunică în scris celeilalte părţi.

     (5) Negocierile cu privire la modificare vor începe nu mai tîrziu de 7 zile şi nici mai devreme de 3 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.

     (6) Solicitările de modificare, completare a prezentului contract vor fi înaintate prezidiului Consiliului Sindicatului, iar cele ale Sindicatului - se înaintează  Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră cu înregistrare în secretariat.                                             

(7) Părţile sunt obligate să-şi furnizeze reciproc informaţiile necesare pentru desfăşurarea negocierilor colective cel tîrziu peste 2 săptămîni din momentul solicitării.

 (8) La solicitarea Sindicatului, preferenţial, ca urmare a înţelegerii prealabile, va fi organizată întâlnirea conducătorilor Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră  cu reprezentanţii  Sindicatului.

 Articolul 44

     (1) Prezentul Contract se  încheie pe o perioadă de 5 ani. Cu acordul părţilor  termenul de valabilitate a Contractului poate fi prelungit.

 (2) Suspendarea sau încetarea Contractului poate interveni prin acordul părţilor.

 (3) Cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiată, părţile vor conveni asupra prelungirii valabilităţii Contractului sau a negocierii clauzelor acestuia.

 (4) Dacă nici una dintre părţi nu solicită prelungirea valabilităţii sau negocierii Contractului, acesta se prelungeşte de drept pe o perioadă de un an de la data expirării valabilităţii.

  Articolul 45

 (1) Interpretarea clauzelor Contractului se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpretează potrivit dreptului comun.

(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate în prezentul Contract atrage răspunderea părţilor semnatare, în condiţiile legii.

 Articolul 46

     Problemele apărute în aplicarea prezentului Contract vor fi analizate, la sesizarea uneia dintre părţi, în cadrul comisiei de conciliere, constituită în conformitate cu prevederile art.351 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003.

  Articolul 47

 (1) Prezentul Contract intră în vigoare din data înregistrării acestuia la Inspectoratul Teritorial al Muncii.                                                             

 (2) Prezentul Contract s-a încheiat în trei exemplare, cîte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru  Inspectoratul Teritorial al Muncii.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последние новости

Назад Вперед Стр:

Март.13

LEADERȘHIP - LA FEMININ!

LEADERȘHIP - LA FEMININ!

Astăzi, 13 martie 2023, Federația Sindicatelor din Moldova SINDLEX , în incinta  Institutului Muncii,   a convocat  peste 90 de   doamne,...

Читать далее >>

Март.11

CONGRESUL X al Federaţiei Internaţionale a Metaliştilor din Euroasia

CONGRESUL X al Federaţiei Int…

Colaborarea internaţională în domeniul sindical aduce noi experienţe în  elaborarea şi abordarea obiectivelor activităţii sindicaliste în domeniul apărării drepturilor de...

Читать далее >>

Март.10

Femeile sindicaliste la Ocnița ” Aspectul legislației muncii în domeniul protejării drepturilor profesionale, sociale și economice a femeilor din sindicat”

Femeile sindicaliste la Ocnița…

 La data de  5 martie 2023, dna Ecaterina Sturzinschi, președintele centrului sindical ramural, în ajunul Zilei Internaționale a Femeii, în...

Читать далее >>

Фев.28

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Sindicatul  „Demnitate” exprimă îngrijorare în legătură cu dezordinile în masă provocate și organizate de participanții la  proteste, care cu interes...

Читать далее >>

Фев.19

Apelul Prezidiului Consiliului Sindicatului ”DEMNITATE” către toţi cetăţenii Republicii Moldova

Apelul Prezidiului Consiliului…

Prezidiul Consiliului Sindicatului ”DEMNITATE” face apel către toţi cetăţenii Republicii Moldova, participanţi la protestul paşnic de astăzi, să nu admită...

Читать далее >>

Фев.17

Rezultatele activității Comitetului Federal al Federației „SINDLEX” în anul 2022

Rezultatele activității Comite…

Membrii Consiliului General al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, întruniți miercuri,  15 februarie, la ședința de dare de seamă, au...

Читать далее >>

Фев.16

Bilanțul de activitate în anul 2022 al Sindicatului „FRONTIERA”

Bilanțul de activitate în anul…

Tradițional la început de an, organizațiile membre din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, își fac bilanțul activităților desfășurate și...

Читать далее >>

Фев.04

Bilanțul de activitate în anul 2022 al Sindicatului “SALVATORUL”

Bilanțul de activitate în anul…

  Sindicatul „Salvatorul” organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” s-a întrunit  în şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului, la data de 3 februarie2023, ...

Читать далее >>

Фев.01

„TÂNĂRUL SPECIALIST” - EDIȚIA 2023

„TÂNĂRUL SPECIALIST” - EDIȚIA …

În conformitate cu planul de activitate al Asociației sindicale raionale Ocnița pentru anul de studii 2022-2023 și în temeiul Regulamentului...

Читать далее >>

Янв.20

FELICITARE CU ANIVERSAREA A 20 DE ANI a Sindicatului "VIITORUL"

FELICITARE CU ANIVERSAREA A 20…

LA MULȚI ANI! Sindicatul "VIITORUL"

Читать далее >>

Дек.16

INSTRUIREA LIDERILOR DE SINDICAT

INSTRUIREA LIDERILOR DE SINDIC…

În perioada 12-13 decembrie  Sindicatul „GARDIANUL”  și Sindicatul „SindMAI”, organizații membre a Federației ,,SINDLEX” , în conformitate cu planul de...

Читать далее >>

Дек.16

        Sindicatul “DEMNITATE” – instruirea liderilor de sindicat

Sindicatul “DEM…

La data de 8 decembrie 2022, Sindicatul “DEMNITATE”, organizație membră a Federației “SINDLEX”, în incinta Institutului Muncii a desfășurat seminarul...

Читать далее >>

Дек.16

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLICII MOLDOVA

LA MULȚI ANI! POLIȚIA REPUBLIC…

  STIMAȚI COLEGI! În numele Prezidiului Consiliului Sindicatului “DEMNITATE” şi al meu personal, cu ocazia sărbătorii profesionale     – ZIUA POLIŢIEI NAŢIONALE,  adresez sincere felicitări...

Читать далее >>

Дек.15

Instruirea liderilor Organizației de Femei și de Tineret a Federației "SINDLEX"

Instruirea liderilor Organizaț…

La data de 7 decembrie 2022, Organizaţia de Femei şi de Tineret a Federaţiei “SINDLEX” a desfăşurat masa rotundă cu...

Читать далее >>

Дек.01

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

Ziua de 1 Decembrie marchează un moment istoric în care sărbătorim unitatea şi spiritualitatea unui popor cu valori şi tradiţii...

Читать далее >>

Нояб.27

Tinerii sindicalişti s-au întrunit la seminarul cu genericul: “Sindicatele în protejarea drepturilor profesionale şi social-economice ale angajaţilor”.

Tinerii sindicalişti s-au într…

La data de 25 noiembrie 2022, Organizaţia de tineret din cadrul Sindicatului “Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei “Sindlex”, a desfăşurat...

Читать далее >>

Нояб.23

Semnarea Contractului colectiv de muncă al Sindicatului „GARDIANUL”

Semnarea Contractului colectiv…

Sindicatului „GARDIANUL”, organizație membră a Federației „SINDLEX  și Administrația Națională a Penitenciarelor la data de 16 noiembrie 2022 au semnat...

Читать далее >>

Нояб.01

Protecția social-economică a funcționarilor publici cu statut special, obiectiv primordial al sindicatului

Protecția social-economică a …

În calitate de  reprezentant oficial al angajaților, membri de sindicat din cadrul organelor de  drept, care  în virtutea  funcțiilor deținute...

Читать далее >>

Окт.31

STOP PROTESTELOR VIOLENTE!

STOP PROTESTELOR VIOLENTE!

Sindicatul  “Demnitate” exprimă îngrijorarea în legătură cu  dezordinile în masă provocate de protestatarii agresivi la marșul de protest din 30 octombrie 2022,  și...

Читать далее >>

Окт.26

Ședința Consiliului Sindicatului "DEMNITATE"

Ședința Consiliului Sindicatul…

Astăzi, 26 octombrie 2022 liderii Sindicatului „DEMNITATE”, membrii Consiliului  s-au întrunit în format online, pe platforma ZOOM și au discutat...

Читать далее >>

Окт.26

CONFERINȚA DE PRESĂ - 26 octombrie 2022

CONFERINȚA DE PRESĂ - 26 octom…

Federația Sindicatelor din Moldova  „Sindlex” și Sindicatul  „Demnitate” exprimă îngrijorare în legătură cu  dezordinile în masă provocate și organizate de participanții...

Читать далее >>

Окт.23

APEL - Federația „SINDLEX”

APEL - Federația „SINDLEX”

Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, reprezentantul legal al angajaţilor din MAI, se adresează către protestatarii din faţa instituţiilor publice centrale...

Читать далее >>

Окт.23

APEL - Sindicatul „DEMNITATE”

APEL - Sindicatul „DEMNITATE”…

Sindicatul  „DEMNITATE” exprimă îngrijorare în legătură cu dezordinile în masă provocate și organizate de unii oligarhi fugari din țară, care cu...

Читать далее >>

Окт.23

Vizita președintelui Federației "SINDLEX", dl Mihail LAȘCU, în or.BACU

Vizita președintelui Federație…

În perioada 20-22 octombrie, curent dl Mihail LAȘCU, președintele Federației Sindicatelor din Moldova "SINDLEX" și omologul său, dl Nicolae GARAZ,...

Читать далее >>

Окт.17

Cooperarea internaţională deschide noi oportunităţi...

Cooperarea internaţională desc…

Sindicatul „Demnitate” organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „Sindlex” în perioada 12-15 octombrie  a.c. a fost  gazda unei reuniuni...

Читать далее >>

Окт.04

I EDIȚIE a SPARTACHIADEI RAIONALE UNGHENI

I EDIȚIE a SPARTACHIADEI RAION…

La data de 1 octombrie 2022, membrii de sindicat din organizațiile membre ale Federației “SINDLEX”  din raionului Ungheni au desfășurat...

Читать далее >>

Окт.04

Forumul IX al Comisiei de Tineret a CNSM

Forumul IX al Comisiei de Tine…

În perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2022 liderii Organizației de Tineret a Federației „SINDLEX” au participat la Forumul IX...

Читать далее >>

Сен.25

SUNTEM ONORAȚI CA TE-AM CUNOSCUT

SUNTEM ONORAȚI CA TE-AM CUNOSC…

Cu profundă tristețe, Federația „SINDLEX” anunță decesul colegului nostru, prim-vicepreședinte al Federației, dl Alexandru GOBJILA. Un coleg, care și-a dedicat o...

Читать далее >>

Сен.21

CONDAMNĂM PROVOCAREA, INTIMIDAREA , ULTRAGIEREA ORGANELOR DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE!

CONDAMNĂM PROVOCAREA, INTIMIDA…

COMUNICAT Sindicatul  «Demnitate»  exprimă îngrijorare în legătură cu  dezlănţuirea unor proteste  de către un partid parlamentar  şi condamnă   cazurile de  violenţă ...

Читать далее >>

Авг.26

Prin dialog social sunt identificate cele mai bune soluţii.

Prin dialog social sunt identi…

Urmare a modificării  art.124 al Codului muncii din luna iulie a.c., începând cu 01 septembrie, concediul parţial plătit pentru îngrijirea...

Читать далее >>

Авг.26

LA MULȚI ANI MOLDOVA!

LA MULȚI ANI MOLDOVA!

  Mult stimaţi colegi, Cu prilejul aniversării a 31 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova    Federaţia Sindicatelor din Moldova  „SINDLEX”, Vă adresează cele mai...

Читать далее >>

Авг.19

Cooperarea internațională în cadrul parteneriatului social

Cooperarea internațională în c…

Sindicatul “DEMNITATE”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova  “SINDLEX” în urma discuțiilor purtate la ședința EPU (European Police  Union)...

Читать далее >>

Авг.12

Protejarea drepturilor de muncă şi garanţiilor sociale ale funcţionarilor publici cu statut special

Protejarea drepturilor de munc…

Astăzi, 11 august, în incinta Institutului Muncii s-a desfășurat masa rotundă cu genericul „Protejarea drepturilor de muncă şi garanţiilor sociale...

Читать далее >>

Авг.01

COLABORAREA INTERNAȚIONALĂ A F…

Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în cadrul colaborării internaţionale şi la inițiativa Federaţiei Internaţionale Euroasiatice a Metaliștilor din Turcia,  in...

Читать далее >>

Июнь.07

FORUMUL LIDERILOR SINDICALI- 2022

FORUMUL LIDERILOR SINDICALI- 2…

În ajunul Zilei Sindicalistului și aniversării a celor 10 ani de la crearea Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” liderii şi...

Читать далее >>

Июнь.07

ZIUA SINDICALISTULUI - 2021

ZIUA SINDICALISTULUI - 2021

STIMAȚI COLEGI, În numele Comitetului Federal al Federației “SINDLEX” şi al meu personal, permiteţi-mi să vă felicit cu Ziua Sindicalistului, care...

Читать далее >>

Май.17

Ziua Internațională a Familiei marcată la Ocnița

Ziua Internațională a Familiei…

Anual la 15 mai, în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Familiei, pentru a sublinia importanța familiei și a...

Читать далее >>

Май.17

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIEI - UNGHENI 2022

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIEI…

 Ziua Internațională a Familiei este marcată în fiecare an la data de 15 mai. Rolul acestei zile este de a...

Читать далее >>

Май.07

MAI PRESUS DE TOATE ESTE LEGEA !

MAI PRESUS DE TOATE ESTE LEGE…

În aceste  zile  de  odihnă și sărbătoare oficială cu conotații de înaltă intensitate emoțională și comemorativă, angajații MAI sunt non-stop la datorie, monitorizând procesul...

Читать далее >>

Апр.29

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SOLIDARITĂȚII OAMENILOR MUNCII-1 MAI

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SOLIDARI…

STIMAȚI COLEGI!  Cu prilejul Zilei Internaţionale  a Solidarităţii oamenilor muncii -  1 Mai, Comitetul Federal al Federației  „SINDLEX” Vă adresează cele mai calde...

Читать далее >>

Апр.22

PAȘTE FERICIT!

PAȘTE FERICIT!

Mult stimați colegi,  Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” Vă adresează sincere felicitări şi urări de bine! Fie ca...

Читать далее >>

Апр.05

,,ÎN VIITOR CU DEMNITATE’’ - motoul Conferinței a III a Federației „SINDLEX”

,,ÎN VIITOR CU DEMNITATE’’ - m…

La data de 05 aprilie 2022, Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, şi-a desfășurat cea de-a  III-a Conferinţă a Federaţiei, care...

Читать далее >>

Март.22

Protecția socială și de sănătate a femeiilor sindicaliste  din cadrul Asociației sindicale raionale Ocnița

Protecția socială și de sănăta…

La data de 22 martie 2022 curent Asociația sindicală raională Ocnița din cadrul Sindicatului ”VITORUL”, organizație membră a Federaţiei ”SINDLEX”,...

Читать далее >>

Март.09

SĂRUT FEMEIE MÂNA TA!

SĂRUT FEMEIE MÂNA TA!

Милые, нежные, прекрасные женщины  Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX»! От всей души разрешите вас поздравить прекрасным женским днем -  8 Марта. Пусть этот...

Читать далее >>

Март.06

VIZITA CONDUCERII FEDERAȚIEI ”SINDLEX” LA POSTUL VAMAL PALANCA

VIZITA CONDUCERII FEDERAȚIEI ”…

Mihail LAȘCU, președintele Federației ”SINDLEX” împreună cu președintele Sindicatului ”FRONTIERA”, dl Vasile BÎNZARU și președintele Sindicatului ”SALVATORUL”, dl Gheorghe BIVOL...

Читать далее >>

Март.06

8 MARTIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

8 MARTIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ …

Милые, нежные, прекрасные женщины   Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX» от всей души разрешите вас поздравить c прекрасным женским днем -  8 Марта. Пусть...

Читать далее >>

Март.02

EROII NU MOR NICIODATĂ !

EROII NU MOR NICIODATĂ !

Astăzi,  02 martie 2022 se împlinesc 30 de ani de la începutul  Conflictului  armat de pe Nistru.  E o  zi ...

Читать далее >>

Фев.24

Semnarea Contractului colectiv de muncă al Sindicatului “SALVATORUL” al MAI pentru anii 2022-2027

Semnarea Contractului colectiv…

Sindicatului „SALVATORUL”, organizație membră a Federației „SINDLEX și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI la data de 18...

Читать далее >>

Янв.31

Comitetului Federal al Federației „SINDLEX”- bilanțul de activitate în anul 2021

Comitetului Federal al Federaț…

   Tradițional la început de an, Comitetul Federal al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”își face bilanțul activităților desfășurateși examinează rezultatele obținute. Astfel,...

Читать далее >>

Янв.21

Briefing de presă susținut de către Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco - 20 ianuarie 2022

Briefing de presă susținut de …

  Briefing de presă susținut de către Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, privind activitățile ce urmează să fie realizate de subdiviziunile...

Читать далее >>

Янв.13

Prevederile legislației în domeniul salarizării, în vigoare de la 1 ianuarie 2022

Prevederile legislației în dom…

1.Principalele modificări ale Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar sunt: S-a modificat noțiunea de bază “funcție...

Читать далее >>

Дек.30

Conducerea Sindicatului “VIITORUL” a prezentat rezultatele activităţii sale desfăşurate în anul 2021

Conducerea Sindicatului “VIITO…

  Membrii Consiliului Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie “VIITORUL”, organizaţie membră a Federaţiei “SINDLEX” s-au întrunit marţi, 28 decembrie 2021,...

Читать далее >>

Дек.24

Bilanț de an al Sindicatului ”DEMNITATE”

Bilanț de an al Sindicatului ”…

  Sindicatul „Demnitate” la data de 22 decembrie s-a întrunit  în plenara Consiliului sindicatului lărgită, cu participarea  partinerilor sociali.  Să-şi impărtăşească...

Читать далее >>

Дек.05

Sindicaliștii organizează un miting de protest în fața clădirii Parlamentului Republicii Moldova

Sindicaliștii organizează un m…

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a afirmat în cadrul conferinței de presă de astăzi că intenționează să picheteze luni,...

Читать далее >>

Дек.05

Профсоюзы организуют митинг пр…

  Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы заявила на сегодняшней пресс-конференции, что намерена пикетировать здание Парламента Республики Молдова в понедельник, 6 декабря, с...

Читать далее >>

Нояб.30

Asigurarea și protecția funcționarilor cu statut special

Asigurarea și protecția funcți…

   90 de sindicaliști din cadrul organelor de forță au participat la webinarul  cu genericul “Asigurarea protecției sociale și dreptul la...

Читать далее >>

Нояб.24

PARTENERIATUL SINDICAL MOLDO-LITUANIAN

PARTENERIATUL SINDICAL MOLDO-L…

  Mișcarea sindicală nu are hotare, obiectivele principale fiind identice necesităților salariaților întregii lumi. Principiile de bază a sindicalismului rămân a...

Читать далее >>

Нояб.23

Partineriatul sindical moldo-lituanian

Partineriatul sindical moldo-l…

    Partineriatul sindical  moldo-lituanian    O delegaţie din Sindicatul „Demnitate” în perioada   17-18 noiembrie 2021,  a efectuat  o vizită de lucru  în  Lituania,...

Читать далее >>

Нояб.12

VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI

VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI

APEL        Trăim timpuri grele. Pandemia ia proporţii din ce în ce mai periculoase,  iar numărul de decese creşte vertiginos.        Toate...

Читать далее >>

Нояб.04

Declarația Comitetului Federal al SNDLEX

Declarația Comitetului Federal…

D E C L A R A Ţ I E   Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „Sindlex”, declară îngrijorarea şidezacordul,...

Читать далее >>

Нояб.02

 Parteneriatul social dintre Federația „SINDLEX” și Ministerul afacerilor interne

Parteneriatul social dintre F…

La data de 01 noiembrie 2021 Comitetul Federal al Federației Sindicale a Moldovei  „SINDLEX”  a avut o întrevedere de lucru cu dna Ana...

Читать далее >>

Нояб.02

Consolidarea cooperării internaționale

Consolidarea cooperării intern…

Cooperarea sindicală internațională este o prioritate în activitatea instituțională, deoarece oferă posibilitatea schimbului de experiență și informație în vederea realizării obiectivelor de bază a sindicatelor. Astfel, fiind într-o vizită de ...

Читать далее >>

Окт.27

Parteneriat internațional a funcționarilor publici cu statut special

Parteneriat internațional a fu…

Dl Mihail Lașcu, președintele Federației “SINDLEX” și dna Angela Otean, președintele Sindicatului “DEMNITATE”, secretar general al Federației “SINDLEX” au participat...

Читать далее >>

Окт.04

5 octombrie - Ziua Internationala a Pedagogilor!

5 octombrie - Ziua Internation…

   Уважаемые коллеги!                                              Президиум...

Читать далее >>

Окт.04

Vârsta de pensionare pentru angajații MAI rămâne aceeași

Vârsta de pensionare pentru an…

  Discuțiile unor politicieni despre necesitatea modificării vârstei de pensionare a funcționarilor publici cu statut special și al militarilor au generat...

Читать далее >>

Сен.24

Parteneriat social în continuă dezvoltare

Parteneriat social în continuă…

La data de 23 septembrie, în incinta IGP, conducerea Sindicatului „Demnitate” s-a  întâlnit  cu conducerea Inspectoratului General al Poliţiei. La  prezenta...

Читать далее >>

Сен.24

Participarea președintelui Federației "SINDLEX",Mihail LAȘCU LA EMISIUNEA "SPUTNIK MOLDOVA"

Participarea președintelui Fed…

La data de 23 septembrie, curent președintele Federației  ”SINDLEX” dl Mihail Laşcu a participat la emisiunea  "SPUTNIK MOLDOVA" la care a...

Читать далее >>

Сен.24

Suntem la straja drepturilor sociale şi de muncă.

Suntem la straja drepturilor …

Urmare  apariţiei  unor opinii a politicului, privitor la necesitatea modificării vârstei de pensionare a funcţionarilor publici cu statut special şi...

Читать далее >>

Сен.21

OPORTUNITATEA UNOR MODIFICĂRI LEGISLATIVE- COMUNICAT

OPORTUNITATEA UNOR MODIFICĂRI …

 Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” s-a autosesizat pe marginea declarațiilor apărute în mass-media privind oportunitatea unor modificări legislative care ar...

Читать далее >>

Авг.30

Ziua Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRIE

Ziua Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRI…

STIMAȚI COLEGI! Sindicatul Angajaţilor  din  Învăţămînt şi Educaţie „Viitorul” cu prilejul Zilei Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRIE, Vă adresează un călduros mesaj de felicitare cu urări de...

Читать далее >>

Авг.26

LA MULȚI ANI MOLDOVA!

LA MULȚI ANI MOLDOVA!

Mult stimaţi colegi, Cu prilejul aniversării a 31 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova    Federaţia Sindicatelor din Moldova  „SINDLEX”, Vă adresează cele...

Читать далее >>

Авг.25

Un nou sediu pentru salvatorii și pompierii din Anenii Noi

Un nou sediu pentru salvatorii…

  Astăzi, 25 august 2021, dl Mihail LAȘCU, președintele Federației “SINDLEX” a participat la inaugurarea noii Unități de salvatori și pompieri...

Читать далее >>

Авг.25

PROVOCĂRILE ANULUI DE STUDIU 2021-2022 ÎN ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL

PROVOCĂRILE ANULUI DE STUDIU 2…

    Tradițional, în luna august cadrele didactice se întrunesc pentru a face bilanțul anului de studii care a trecut și își...

Читать далее >>

Июль.24

Forumul “Condiții de muncă în pandemie. Noi abordări. Aspecte social-economice”.

Forumul “Condiții de muncă în …

În perioada 21-23 iulie 2021, conform planului de activitate al Federației “SINDLEX” pentru anul 2021, peste 40 de sindicaliști din...

Читать далее >>

Июль.23

COMUNICATUL Comitetul Federal al Federației “SINDLEX”

COMUNICATUL Comitetul Federal …

În ultimul timp, unii politicieni și unele surse mass - media se expun nefondat  și denigrator pe marginea activității Ministerului...

Читать далее >>

Июль.09

COMUNICAT

COMUNICAT

Sindicatul  "Demnitate"  exprimă îngrijorare în legătură cu  dezordinile în masă provocate de unii  actori electorali și condamnă  acțiunile  violente  în...

Читать далее >>

Июль.05

SEMNAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ AL CSC “DINAMO” al MAI pentru anii 2021-2026

SEMNAREA CONTRACTULUI COLECTIV…

Angela OTEAN, președintele Sindicatului „DEMNITATE”, secretarul general al Federației „SINDLEX” și dl Ion BUCUR, șef al Clubului Sportiv Central “DINAMO”...

Читать далее >>

Июль.05

Rezultatele relevante ale Comisiei de Femei din cadrul CNSM, în prima jumătate a anului 2021

Rezultatele relevante ale Comi…

Dna Angela OTEAN, secretarul general și președintele Organizației de Femei al Federației “SINDLEX”, președintele  Sindicatului “DEMNITATE”, vicepreședintele Comisiei de Femei...

Читать далее >>

Июнь.11

CONFERIREA DISTICȚIEI INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ - CRUCEA „Pentru merit” clasa II

CONFERIREA DISTICȚIEI INSPECTO…

Dl Mihail LAȘCU, președintele Federației „SINDLEX” la data de 10 iunie 2021 a fost menționat cu Distincția Inspectoratului General al...

Читать далее >>

Июнь.10

10 iunie – Ziua Poliției de Frontieră

10 iunie – Ziua Poliției de Fr…

       Mult stimați colegi, În numele Comitetului Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” şi al meu personal, Vă adresez cele...

Читать далее >>

Июнь.04

MESAJ DE CONDOLEANȚE

MESAJ DE CONDOLEANȚE

Comitetul Federal al Federatiei "SINDLEX" si Consiliul Sindicatului Angajaților din Învățământ și Educație “VIITORUL” își exprimă regretul profund în legătură...

Читать далее >>

Июнь.02

Sindicatul "SINDMAI"- Felicitare cu ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIIlor

Sindicatul "SINDMAI"…

Sindicatul "SindMAI", organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova "SINDLEX" a organizat și desfășurat, la data de 1 iunie curent, de...

Читать далее >>

Июнь.02

DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIILOR SINDICATUL "FRONTIERA" A ORGANIZAT MAI MULTE ACTIVITĂȚI"

DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPII…

De Ziua Internațională a Copilului la Poliția de Frontieră în conlucrare cu Sindicatul "FRONTIERA" au fost organizate multe activități interesante...

Читать далее >>

Июнь.02

COPIII SUNT VIITORUL ȚĂRII NOASTRE

COPIII SUNT VIITORUL ȚĂRII NOA…

Ziua Internaţională a Copilului este un prilej de a sărbători în fiecare an puritatea şi inocenţa copilăriei. Ziua de 1...

Читать далее >>

Июнь.02

Copilărie păpădie....

Copilărie păpădie....

La 01 iunie de  Ziua Internaţională a Copilului, Inspectoratul General al Poliţiei în partineriat cu  Sindicatul „Demnitate” a organizat  mai...

Читать далее >>

Июнь.02

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI MARCATĂ ÎN CADRUL Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULU…

În contextul marcării Zilei Internaționale a copiilor Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de comun cu Sindicatul “SALVATORUL” au organizat...

Читать далее >>

Май.31

1 Iunie - Ziua Internațională a Copilului

1 Iunie - Ziua Internațională …

                               ,, Copilăria este inima tuturor...

Читать далее >>

Май.21

Consiliul General al Federației “SINDLEX” s-a întrunit..

Consiliul General al Federație…

Membrii  Consiliul General al Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”  la data de 19 mai 2021 s-au întrunit, în regim on...

Читать далее >>

Май.13

Sindicatul "VIITORUL" a semnat o nouă Convenție colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2021-2026

Sindicatul "VIITORUL…

În urma negocierilor colective, la data de 5 mai 2021, președintele Sindicatului Angajaților din Învățământ și Educație “VIITORUL”, Mihail Lașcu...

Читать далее >>

Апр.30

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A OAMENILOR MUNCII-1 Mai

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A OAMENILO…

Mult stimați colegi, Cu prilejul Zilei Internaţionale  a solidarităţii oamenilor muncii-1 Mai   Comitetul Federal al Federației  „SINDLEX”, Vă adresează cele mai calde şi...

Читать далее >>

Апр.29

Partenerii sociali pledează pentru consolidarea sistemelor de securitate și sănătate în muncă pentru a proteja lucrătorii

Partenerii sociali pledează pe…

De Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă (ZMSSLM), marcată anual în întreaga lume la data de...

Читать далее >>

Апр.27

27 APRILIE-ZIUA DRAPELULUI DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

27 APRILIE-ZIUA DRAPELULUI DE …

Mult stimaţi colegi,           În numele Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” ,         Vă felicit cu Ziua Drapelului de Stat al Republicii...

Читать далее >>

Апр.05

LA MULȚI ANI, SALVATORII REPUBLICII MOLDOVA!

LA MULȚI ANI, SALVATORII REPU…

 Stimați colegi, angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență!      În numele Comitetului Federal  al Federaţiei Sindicatelor din Moldova  „SINDLEX” şi al meu personal,  Vă   adresez...

Читать далее >>

Март.27

EPSU - COVID și circumscripția electorală

EPSU - COVID și circumscripția…

Uniunea Serviciilor Publice Europene la data de 25 martie 2021 a organizat și desfășurat o ședință, în format online, cu...

Читать далее >>

Март.27

Consiliul Asociației Sindicale „SindMAI” au făcut un bilanț de activitate în anul 2020 și au examinat rezultatele obținute

Consiliul Asociației Sindicale…

  La data de 24 martie 2021 Asociația Sindicală „SindMAI”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, a desfăşurat în...

Читать далее >>

Март.12

Activitatea Prezidiului Consiliului Sindicatului „Viitorul” în anul 2020

Activitatea Prezidiului Consil…

Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul” a desfăşurat la data de 11martie 2021,în format online, şedinţa Plenară a Consiliului...

Читать далее >>

Фев.15

Noi obiective de conlucrare dintre Sindicatul "FRONTIERA" și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Noi obiective de conlucrare di…

La data de 12  februarie 2021, în cadrul ședinței Plenare a Consiliului Sindicatului “FRONTIERA”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova...

Читать далее >>

Фев.09

Sindicatul „SALVATORUL” – resetarea activității

Sindicatul „SALVATORUL” – rese…

  Asociaţia Sindicală „SALVATORUL”, organizație membră  a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, la data de 6 februarie a.c., a convocat ședința...

Читать далее >>

Янв.28

Cooperarea Poliției de Frontieră cu Sindicatul „Frontiera”

Cooperarea Poliției de Frontie…

Sindicatul “FRONTIERA”, organizație membră a Federației „SINDLEX” a semnat la  data de 27 ianuarie 2021, un nou Contract colectiv de...

Читать далее >>

Дек.30

Acordarea gradului special „COMISAR-ȘEF”.

Acordarea gradului special „CO…

  Comitetul Federal al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” adresează sincere felicitări și urări de bine dlui Alexandru GOBJILA, prim-vicepreședinte al...

Читать далее >>

Дек.22

REITERĂM CERINȚELE

REITERĂM CERINȚELE

  APEL Sindicatul „DEMNITATE”, reprezentantul legal al angajaţilor din Poliţie, se adresează către protestatarii din faţa instituţiilor publice centrale cu solicitarea  de...

Читать далее >>

Дек.17

        LA CEAS ANIVERSAR

LA CEAS ANIVER…

                                         ...

Читать далее >>

Дек.17

MEREU LA DATORIE!

MEREU LA DATORIE!

Sindicatul „Demnitate”  se arată îngrijorat de declanșarea dezordinilor în masă şi condamnă  acțiunile  violente ale protestatarilor din fața Parlamentului RM,...

Читать далее >>

Дек.06

A P E LUL PREZIDIULUI CONSILIULUI SINDICATULUI ”DEMNITATE”

A P E LUL PREZIDIULUI CONSILIU…

Prezidiul Consiliul Sindicatului ”Demnitate” face apel către toți cetățenii  Republicii Moldova, participanți la protestul pașnic de astăzi, să nu admită...

Читать далее >>

Нояб.27

Federaţia „SINDLEX” a completat și modificat Convenţia colectivă la nivel ramural, pentru anii 2020-2025

Federaţia „SINDLEX” a completa…

  Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în parteneriat social cu Ministerul afacerilor interne, a semnat la 26 noiembrie curent, modificările şi...

Читать далее >>

Нояб.14

PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL- este cea de-a patra organizație internațională la care a aderat Federația “SINDLEX”

PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL-…

La data de 22 noiembrie curent, Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” a aderat la PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL- PSI. Această este cea...

Читать далее >>

Нояб.02

Siguranţa cetăţenilor, obligaţie primordială a angajaţilor MAI

Siguranţa cetăţenilor, obligaţ…

                      Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”,  partenerul social fidel al Ministerului Afacerilor Interne, vine cu alese mulţumiri...

Читать далее >>

Окт.31

ORGANIZAȚIA DE FEMEI – protecția socială și de sănătate a femeii sindicaliste

ORGANIZAȚIA DE FEMEI – protec…

  La data de 30 octombrie 2020, Organizația de Femei a Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”  a desfășurat seminarul cu genericul:...

Читать далее >>

Окт.29

Felicitare cu cea de-a 68 aniversare de la crearea Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI

Felicitare cu cea de-a 68 aniv…

  STIMAȚI COLEGI! Cu ocazia aniversării a 68-a de la crearea Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI,    primiţi expresia înaltei noastre consideraţii,...

Читать далее >>

Окт.27

Felicitare cu cea de-a 11 aniversare de la fondarea Sindicatului „DEMNITATE”.

Felicitare cu cea de-a 11 aniv…

STIMAȚI COLEGI, În numele Comitetului Federal al Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” şi al meu personal, permiteţi-mi să vă felicit cu...

Читать далее >>

Окт.22

COMUNICATUL Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”

COMUNICATUL Federației Sindica…

Comitetul Federal al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în numele membrilor de sindicat ai organizațiilor membre: Sindicatele „DEMNITATE”, „FRONTIERA”, „SALVATORUL”,...

Читать далее >>

Окт.21

      Centrul Naţional Anticorupţie are un nou Contract colectiv de muncă pentru anii 2020-2025

Centrul Naţional A…

  La data de 21 octombrie 2020, în rezultatul negocierilor bilaterale a Comisiei de negocieri şi consultări colective, a fost semnat...

Читать далее >>

Окт.02

 Ziua lucrătorului din învățământ

Ziua lucrătorului din învățăm…

                                       ...

Читать далее >>

Сен.29

Protejați pentru a servi cetățenii cu sârguință și legalitate.

Protejați pentru a servi cetăț…

La data de 24 septembrie, membrii Consiliului Sindicatului „Demnitate” s-au   întrunit într-o ședință ordinară, pe ordinea de zi fiind evaluarea...

Читать далее >>

Сен.03

ZIUA ARMATEI NAȚIONALE

ZIUA ARMATEI NAȚIONALE

      STIMAȚI COLEGI!  În numele Comitetului Federal al Federaţiei “SINDLEX” şi al meu personal, cu ocazia sărbătorii profesionale  – ZIUA ARMATEI  NAŢIONALE, Vă adresez...

Читать далее >>

Сен.01

ZIUA CUNOȘTINȚELOR - 1 SEPTEMBRIE

ZIUA CUNOȘTINȚELOR - 1 SEPTEMB…

STIMAȚI COLEGI! Sindicatul Angajaţilor  din  Învăţămînt şi Educaţie „Viitorul” cu prilejul Zilei Cunoştinţelor-1 SEPTEMBRIE, Vă adresează un călduros mesaj de felicitare cu urări de...

Читать далее >>

Авг.26

LA MULȚI ANI, REPUBLICA MOLDOVA!

LA MULȚI ANI, REPUBLICA MOLDOV…

Mult stimaţi colegi, Cu prilejul aniversării a 29 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova    Federaţia Sindicatelor din Moldova  „SINDLEX”, Vă adresează cele...

Читать далее >>

Авг.25

LIPSA CADRELOR DIDACTICE ÎN ȘCOLI

LIPSA CADRELOR DIDACTICE ÎN ȘC…

La data de 25 august 2020, dl Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „VIITORUL” a participat la...

Читать далее >>

Авг.24

SINCERE CONDOLEANȚE FAMILIEI ÎNDURERATE

SINCERE CONDOLEANȚE FAMILIEI Î…

Sindicatul " Demnitate", Federația Sindicatelor din Moldova "Sindlex", cu profundă tristeţe exprimă condoleanțe familiei indurerate și colectivului Inspectoratului de Poliție...

Читать далее >>

Авг.21

Sindicatul „FRONTIERA” își susține familiile cu copii, care pășesc în anul de studii 2020-2021 în „Lumea Cunoștințelor”

Sindicatul „FRONTIERA” își sus…

 La  data de 14 august 2020,  Sindicatul „FRONTIERA” şi-a desfăşurat ședința Prezidiului Consiliului sindical cu participarea conducerii Federației „SINDLEX” în...

Читать далее >>

Июль.17

APELUL Sindicatului "DEMNITATE" din 16 iulie 2020

APELUL Sindicatului "DEMN…

A P E L      Prezidiul Consiliul Sindicatului ”Demnitate”,  ca urmare a  evenimentelor  petrecute în fața Parlamentului RM, astăzi, 16...

Читать далее >>

Май.23

SOLICITARE CĂTRE DEPUTAȚII PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

SOLICITARE CĂTRE DEPUTAȚII PAR…

     La data de 20 mai 2020 Comitetul Federal al Federației  „SINDLEX”, în scopul asigurării respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor...

Читать далее >>

Май.21

Igor Şarov, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării - invitatul emisiunii,MOLDOVA ÎN DIRECT

Igor Şarov, ministrul Educaţie…

La data de 19 mai 2020, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a participat la emisiunea televizată Moldova în...

Читать далее >>

Май.21

Recomandări privind asigurarea drepturilor şi intereselor salariaţilor, în contextul situaţiei epidemiologice din ţară

Recomandări privind asigurarea…

În contextul situaţiei epidemiologice din ţară şi în scopul asigurării respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din...

Читать далее >>

Апр.29

1 MAI - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A OAMENILOR MUNCII

1 MAI - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A …

Stimaţi colegi şi prieteni!  Cu prilejul Zilei Internaţionale  ale oamenilor muncii - 1 Mai Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, Vă...

Читать далее >>

Апр.24

Demnitate și respect celor ce muncesc!

Demnitate și respect celor ce…

APEL În această   perioadă dificilă  pentru întreagă lume, de rând  cu alte servicii ce  sunt non stop  la muncă, asigurând  funcționalitatea ...

Читать далее >>

Апр.24

Umăr la umăr, vom învinge !

Umăr la umăr, vom învinge !

În vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19, în aceste zile, angajații subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne: Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul...

Читать далее >>

Апр.15

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

  С чувством глубокой скорби Федерация Профсоюзов Молдовы „SINDLEX” получило известие о преждевременной смерти лидера и основателя профсоюзного движения Профсоюза Тюрк...

Читать далее >>

Апр.05

ZIUA SALVATORULUI -2020

ZIUA SALVATORULUI -2020

                                       ...

Читать далее >>

Март.30

Pandemia impune reguli stricte, iar noi le confruntăm!

Pandemia impune reguli stricte…

În aceste zile  de grea cumpănă, angajații MAI sunt non-stop la datorie.  De la frontieră și până în cea mai...

Читать далее >>

Март.15

Congresul al IX –lea al Federației Internaționale a Metalistilor din Euroasia

Congresul al IX –lea al Federa…

Colaborarea internațională în domeniu sindical adaugă noi care se confruntă cu elaborarea și abordarea obiectivelor activității sindicaliste în domeniul protejării...

Читать далее >>

Март.06

FELICITARE CU OCAZIA ZILEI DE 8 MARTIE

FELICITARE CU OCAZIA ZILEI DE …

Mult stimate Doamne și Domnișoare, Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii - 8 Martie - ziua în care odată cu sosirea...

Читать далее >>

Фев.27

TÎNĂRUL SPECIALIST, ediția anului 2020

TÎNĂRUL SPECIALIST, ediția anu…

  În incinta Liceului Teoretic ,,Gh.Biruitorul” din or.Ocnița la data de 22 februarie 2020, s-a desfăşurat concursul ,,Tânărul specialist”, ediţia anului...

Читать далее >>

Фев.22

Ședința de lucru a conducerii Sindicatului „VIITORUL” cu activul Asociațiilor sindicale raionale, municipale

Ședința de lucru a conducerii …

În vederea punerii în aplicare a Hotărârii nr. 1 din 31 ianuarie 2020 a Plenarei Consiliului Sindicatului Angajaților din Învățământ...

Читать далее >>

Фев.18

10 ani de parteneriat între CNA şi sindicatul „Demnitate”

10 ani de parteneriat între CN…

Asigurarea garanţiilor sociale pentru angajaţii CNA şi revizuirea noului Contract Colectiv de Muncă au fost subiectele discutate, astăzi, de directorul...

Читать далее >>

Фев.14

Vizite de lucru în Inspectoratele de Poliţie

Vizite de lucru în Inspectorat…

La data de 13 februarie 2020, preşedintele Sindicatului „Demnitate” dna Angela Otean a  participat la o şedinţă cu efectivul Inspectoratului...

Читать далее >>

Фев.12

Polițistul de sector - reduta I al Poliției

Polițistul de sector - reduta …

Prezidiul Sindicatului „Demnitate” salută iniţiativă Inspectoratului General al Poliţiei, Ministerului Afacerilor interne, Guvernului RM, în ceea ce ţine de  suplinirea ...

Читать далее >>

Фев.07

Federaţia „SINDLEX” își sporește eficiența aplicând metode avansate

Federaţia „SINDLEX” își sporeș…

Consolidarea  capacităţilor sindicaliste ale liderilor sindicali din cadrul Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”,  revitalizarea   metodelor de recrutare  a noilor membri de...

Читать далее >>

Фев.02

Instruirea activului sindical din cadrul SINDICATULUI "VIITORUL"

Instruirea activului sindical …

    Sindicatul “VIITORUL”, organizație membră a Federației “SINDLEX” a organizat la data de 31 ianuarie, curent, seminarul cu genericul “Pregătirea organelor...

Читать далее >>

Фев.01

REȚINERI DE SALARII ÎN SECTORUL BUGETAR

REȚINERI DE SALARII ÎN SECTORU…

Mihail LAȘCU, președintele Federației "SINDLEX" la data de 28 ianuarie 2020 a participat la emisiunea televizată "PUBLICA REPORT" cu Uliana URSALOVSCHI.    În...

Читать далее >>

Янв.29

DIALOG SOCIAL - 28 ianuarie 2020

DIALOG SOCIAL - 28 ianuarie 20…

La data de 28 ianuarie 2020 dl Mihail Lașcu, președintele Federației "SINDLEX" a participat la emisiunea televizată ,,Dialog Social”, unde...

Читать далее >>

Янв.27

Asociația Sindicală „SALVATORUL” și-a reunit activul

Asociația Sindicală „SALVATORU…

  În incinta Institutului muncii din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, la data de 25 ianuarie 2020 Asociaţia Sindicală...

Читать далее >>

Янв.24

Instruirea activului sindical

Instruirea activului sindical

La data de 24 ianuarie 2020, în incinta Institutului muncii liderii de sindicat din cadrul Sindicatului „FRONTIERA” și Sindicatului „DEMNITATE”,...

Читать далее >>

Янв.22

Membrii Consiliului Sindicatului „SinDMAI” au făcut un bilanț al activităților desfășurate în anul 2019 și au examinat rezultatele obținute

Membrii Consiliului Sindicatul…

   Asociația Sindicală „SinDMAI”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, la data de 21 ianuarie 2020 în incinta...

Читать далее >>

Янв.17

Discuții pe teme sociale între parteneri sociali

Discuții pe teme sociale între…

La data de 15  decembrie 2020,   în contextul realizării  partineriatului social dintre Inspectoratul General al Poliției și Sindicatul „Demnitate”,   ...

Читать далее >>

Янв.14

ADRESAREA SINDICATULUI „DEMNITATE”

ADRESAREA SINDICATULUI „DEMNIT…

Prezidiul Sindicatului „Demnitate”, în calitatea sa de reprezentant legal al membrilor de sindicat, funcţionari publici cu statut special din cadrul...

Читать далее >>

Дек.29

LA MULȚI ANI!

LA MULȚI ANI!

Mult stimaţi colegi, În ajunul frumoaselor sărbători de iarnă,  Anul Nou şi Crăciunul- 2020, Vă adresăm calde felicitări şi urări de sănătate, belşug şi voie...

Читать далее >>

Дек.29

Puncte de reflecție cu Natalia Hadârcă

Puncte de reflecție cu Natalia…

La data de 26 decembrie 2019 dna Angela OTEAN, colonel de justiție în rezervă, președinta Sindicatului "DEMNITATE" a participat la...

Читать далее >>

Дек.25

REPREZENTANȚII SINDICATELOR S-AU ÎNTÎLNIT CU PRIM-MINISTRUL ION CHICU

REPREZENTANȚII SINDICATELOR S-…

Președintele Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” Mihail LAȘCU, la data de 24 decembrie 2019 a participat la întrunirea președinților centrelor...

Читать далее >>

Дек.21

Evenimentul festiv dedicat celei de-a 29-a Aniversări a Poliției Naționale!

Evenimentul festiv dedicat cel…

  Astăzi, 20 decembrie 2019 dl Mihail LAȘCU, președintele Federației “SINDLEX” și dna Angela OTEAN președintele Sindicatului “DEMNITATE” au participat la...

Читать далее >>

Дек.20

SEMNAREA ACORDULUI DE COLABORARE DINTRE FEDERAȚIA „SINDLEX” și FEDERAȚIA ANGAJAȚILOR DIN CADRUL MAI AL LITUANIEI

SEMNAREA ACORDULUI DE COLABORA…

La  data de 16 decembrie 2019 dl Mihail LAȘCU, președintele Federației „SINDLEX” a participat la ședința  festivă dedicată celor 20...

Читать далее >>

Дек.18

DIALOG SOCIAL-ZIUA POLIȚIEI NAȚIONALE

DIALOG SOCIAL-ZIUA POLIȚIEI NA…

La data de 17 decembrie 2019, în ajunul sărbătoririi celui de-a 29 an de la formarea Poliției Naționale dna Angela...

Читать далее >>

Дек.18

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Poliției Naționale

Mesaj de felicitare cu prileju…

STIMAȚI COLEGI, Ziua Poliţiei Naţionale consemnată tradițional în ajunul sărbătorilor de iarnă vine să profileze sentimentul de siguranță și liniște care...

Читать далее >>

Дек.14

TOT MAI PUȚINI POLIȚIȘTI

TOT MAI PUȚINI POLIȚIȘTI

Dna Angela OTEAN, secretar general al Federației Sindicatelor din Moldova "SINDLEX", președintele Sindicatului "DEMNITATE" a participat la data de 13 decembrie...

Читать далее >>

Дек.13

Dezvoltarea continuă a relațiilor multidimensionale dintre Federația „SINDLEX” și IGPF

Dezvoltarea continuă a relații…

La data de 12 februarie 2019, în incinta Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, conducerea Federației „SINDLEX” a avut o...

Читать далее >>

Дек.13

TRUPELE DE CARABINIERI LA CEA DE-A 28 ANIVERSARE

TRUPELE DE CARABINIERI LA CEA …

La data de 12 decembrie 2019, Mihail LAȘCU, președintele Federației „SINDLEX” a participat la cea de-a 28 aniversare de la...

Читать далее >>

Дек.13

INSUFICIENȚA CADRELOR DIN POLIȚIE

INSUFICIENȚA CADRELOR DIN POLI…

La data de 11 decembrie 2019 președintele Federației „SINDLEX” a participat la emisiunea televizată ”ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”. În cadrul acestei emisiuni...

Читать далее >>

Дек.03

Demararea negocierii în cadrul parteneriatului social

Demararea negocierii în cadrul…

Astăzi, 3 decembrie 2019, în sala de ședințe a Ministerului afacerilor interne  a avut loc şedinţa Comisiei ramurale pentru negocieri şi...

Читать далее >>

Нояб.30

Sindicatul ”DEMNITATE” - 10 ani de activitate

Sindicatul ”DEMNITATE” - 10 an…

Sindicatul ”Demnitate” a ajuns la un deceniu de activitate. Cu această ocazie a avut loc o ședință solemnă la care...

Читать далее >>

Нояб.30

Întîlnirea liderilor Asociației sindicale raionale Bălți cu conducerea Sindicatului “VIITORUL”

Întîlnirea liderilor Asociație…

  Președinții organizațiilor sindicale primare ai Asociației sindicale municipale Bălți au avut o întrevedere cu conducerea Sindicatului Angajaților din Învățămînt și...

Читать далее >>

Нояб.26

 Schimb de experienţă sindicală

Schimb de experienţă sindical…

Sindicatul „Demnitate” în perioada 22-24 noiembrie 2019 a efectuat o vizită de studiu   în vederea   asigurării  şi protejării drepturilor  social-economice...

Читать далее >>

Нояб.18

Sindicatul ”DEMNITATE” – la cea de-a 10-a aniversare

Sindicatul ”DEMNITATE” – la ce…

La data de 15 noiembrie 2019, Sindicatul ”DEMNITATE” a găzduit Conferința jubiliară consacrată aniversării a celor 10 ani ai mișcării sindicaliste a funcționarilor...

Читать далее >>

Окт.28

Felicitare cu aniversarea 67-a Sirviciului Pază a MAI

Felicitare cu aniversarea 67-a…

Stimați colegi, Cu prilejul celei de a 67 – a aniversări  de la constituirea Serviciului Pază a MAI Federația Sindicatelor din Moldova...

Читать далее >>

Окт.25

10 ani ai Sindicatului „Demnitate”!

10 ani ai Sindicatului „Dem…

La data de 26 octombrie 2009, un grup de 22 de  poliţişti,  reprezentanţi ai mai multor  subdiviziuni ale MAI, ferm...

Читать далее >>

Окт.18

POLIȚIA DE FRONTIERĂ ȘI-A ÎNTRUNIT ACTIVUL SINDICAL

POLIȚIA DE FRONTIERĂ ȘI-A ÎNTR…

    La data de 16 octombrie 2019, liderii de sindicat din cadrul Sindicatului „FRONTIERA”, organizație membră a Federației „SINDLEX”, s-au întâlnit...

Читать далее >>

Окт.12

Sindicalistele de la Edineţ promovează munca decentă în mediul rural

Sindicalistele de la Edineţ pr…

Miercuri, 9 octombrie 2019,  Angela Otean, secretar general al Federației  “SINDLEX”, vicepreședinte al Comisiei de Femei din cadrul CNSM, dna...

Читать далее >>

Окт.04

Ziua Mondială a Profesorului

Ziua Mondială a Profesorului

    STIMAȚI COLEGI,         Prezidiul Consiliului Sindicatului Angajaţilor  din Învățîmânt și Educație "ViITORUL" cu prilejul  Zilei Mondiale a Profesorului, Vă adresează un călduros...

Читать далее >>

Сен.26

 Măsuri şi fapte concrete pentru redresarea situaţiei

Măsuri şi fapte concrete p…

La data de 25 septembrie, în insinta Institutului  Muncii, liderii  sindicali  ai Sindicatului „Demnitate” s-au întrunit într-o şedinţă comună cu...

Читать далее >>

Сен.25

Contractul individual de muncă:rolul, importanța și beneficiille

Contractul individual de muncă…

La 25 septembrie 2019 în sala de ședințe a Consiliului raional Edineț a avut loc un seminar organizat de Consiliul...

Читать далее >>

Сен.24

Sindicatele ajută sinistrații din or.Otaci

Sindicatele ajută sinistrații …

La data de 24 septembrie 2019 în incinta Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” președintele Sindicatului “VIITORUL”, dl Mihail Lașcu și președintele...

Читать далее >>

Сен.10

FORUMUL PROFESIONAL

FORUMUL PROFESIONAL

 La data de 7 septembrie 2019, şi-a încheiat lucrările Ediţia 2019 a Forumului Educațional Municipal cu genericul ”Pedagogul, agent al schimbării”.  ...

Читать далее >>

Сен.02

Începutul noului an de studii la Academia de Poliție "Ștefan cel Mare"

Începutul noului an de studii …

                                        La data de 2 septembrie 2019 Mihail LAȘCU, președintele Federației Sindicatelor din Moldova "SINDLEX" a participat la deschiderea unui nou...

Читать далее >>

Сен.02

 Impactul educației asupra calității vieții

Impactul educației asupra cal…

  În ajunul începutului anului de studii, tradițional în luna august se desfășoară Conferințe pedagogice, la care  participă managerii instituțiilor de...

Читать далее >>

Сен.01

Ecaterina Sturzinschi: Vreau ca angajații să înțeleagă rolul sindicatelor

Ecaterina Sturzinschi: Vreau c…

Din interviul ce urmează aflați mai multe detalii din familia sindicală. Protagonista acestui interviu spune că sindicatele apără  drepturile și...

Читать далее >>

Авг.30

Profesorul-agentul schimbării

Profesorul-agentul schimbării

  La data de 29 august 2019 Casa de cultură  din or. Rezina a fost gazda Conferinței pedagogice a lucrătorilor din...

Читать далее >>

Авг.25

CONFERINȚA PEDAGOGICĂ 2019

CONFERINȚA PEDAGOGICĂ 2019

  Tradițional, în luna august cadrele didactice se întrunesc pentru a face bilanțul anului de studii care a trecut și își...

Читать далее >>

Авг.22

SINDICATUL „VIITORUL” în preajma unui nou an de studii 2019-2020

SINDICATUL „VIITORUL” în preaj…

  Institutului muncii a fost gazda ședinței plenare a Consiliul Sindicatului Angajaţilor din Învățământ şi Educaţie „VIITORUL”, la data de 22...

Читать далее >>

Авг.20

ÎNTREVEDEREA ZILEI

ÎNTREVEDEREA ZILEI

  Astăzi, 20 august 2019,  conducerea  Sindicatului „Demnitate”, în  postura dnei Angela Otean, preşedinte, dl Mihail Laşcu, secretar general,  dl Alexandru...

Читать далее >>

Авг.17

Continuarea parteneriatului social dintre Poliția de Frontieră și Sindicat

Continuarea parteneriatului so…

  La data 16 august 2019 în sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, mun.Chișinău s-a desfășurat întâlnirea coducerii Federației Sindicatelor...

Читать далее >>

Авг.13

Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2019 -2020, compartimentul Stat de Drept, în atenţia sindicatelor

Planul de acţiuni al Guvernulu…

       La data de 31 iulie a.c.  conducerea Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a avut o întrevedere cu  viceprim-ministru,...

Читать далее >>

Июль.31

Parteneriatul social constructiv produce doar plusvaloare instituţională

Parteneriatul social constru…

  La data de 31 iulie a.c.  conducerea Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a avut o întrevedere cu  viceprim-ministru, ministru al...

Читать далее >>

Июль.03

Sindicaliștii Federației "SINDLEX" se familiarizează cu practici de dialog social aplicate în Turcia

Sindicaliștii Federației …

În perioada 27 - 30 iunie a.c., președintele Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, dl Mihail Lascu a participat la lucrările...

Читать далее >>

Июнь.27

CUPA PRIETENIEI - ediția a III

CUPA PRIETENIEI - ediția a III

  La data de 22 iunie 2019 în tabăra de odihnă ”Poinița Vesela” al raionului Drochia  s-a desfășurat campionatul Regimentului de...

Читать далее >>

Июнь.15

APELUL FEDERAȚIEI SINDICATELOR DIN MOLDOVA "SINDLEX"

APELUL FEDERAȚIEI SINDICATELOR…

FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN MOLDOVA „SINDLEX” APEL  Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, reieşind din situaţia social-politică  din  Republica Moldova se...

Читать далее >>

Июнь.14

Poliția este o instituție apolitică

Poliția este o instituție apol…

  Președintele Federației “SINDLEX”, dl Mihail LAȘCU la data de 13 iunie 2019 a participat la emisiunea televizată "PUBLICA".  În cadrul acestei...

Читать далее >>

Июнь.09

Обращение Профсоюза "DEMNITATE"

Обращение Профсоюза "DEMN…

*** Призыв Профсоюза "Демнитате" Президиум Совета Профсоюза "Демнитате" обращается к гражданам Республики Молдова с тем, чтобы они не допустили провокаций и атак...

Читать далее >>

Июнь.06

Скорбим.

Скорбим.

 Совет Профсоюза „Демнитате”   выражает соболезнования  Инспекторату Полиции г. Комрат, в связи с  безвременной кончиной   сотрудника  полиции и профсоюзного лидера  Виктора Михайлова. Это большая утрата для...

Читать далее >>

Май.24

Prin comunicare și sport se consolideaza colectivitățile.

Prin comunicare și sport se co…

Comunicarea efecienta, discuțiile în panel și pe diverse subiecte de comun interes au adunat in jurul său peste 400 de...

Читать далее >>

Май.18

CONGRESUL III al Sindicatului “DEMNITATE”

CONGRESUL III al Sindicatului …

   După o activitate de cinci  ani,  liderii sindicali  din cadrul   Sindicatului Demnitate s-au reunit   la lucrările Congresului al III-lea al...

Читать далее >>

Май.13

Marcarea Centenarului Organizației Internaționale a Muncii

Marcarea Centenarului Organiza…

Secretarul General al Federației “SINDLEX”, dna Angela OTEAN , în perioada 7-8 mai curent, în contextul marcării Centenarului Organizației Internaționale...

Читать далее >>

Май.09

Problemele poliţiştilor europeni, analizate în cadrul Reuniunii anuală a EPU, de la Sibiu.

Problemele poliţiştilor europe…

  Mihail LAȘCU, președintele Federației “SINDLEX” în perioada 8-10 mai 2019, perioada care simbolizează pacea și unitatea dintre statele membre ale...

Читать далее >>

Май.08

Sindicatul apără angajatul

Sindicatul apără angajatul

Federația Sindicatelor din Moldova "SINDLEX" a desfășurat Conferința internațională cu genericul: „Sindicatul – garant al apărării drepturilor social-economice și de muncă”   Pentru...

Читать далее >>

Апр.17

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ cu genericul: „Sindicatul – garant al apărării drepturilor social-economice și de muncă”

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ cu g…

  Astăzi, 17 aprilie 2019, în ajunul celei de-a 7 aniversări de la fondarea Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” s-a desfășurat...

Читать далее >>

Апр.14

Mesaj de felicitare adresat domnului Miahail LAŞCU cu jubileul de 60 de ani!

Mesaj de felicitare adresat do…

  Mult stimate domnule Mihail LAȘCU, Astăzi, ajuns la frumosul jubileu de 60 de ani, fără îndoială, sunteţi alături de toţi ceidragi...

Читать далее >>

Апр.10

Михаил ЛАШКУ в передаче "Принципы" на телеканале PRIME

Михаил ЛАШКУ в передаче "…

6 апреля с.г. Михаил Лашку, председатель Федерации Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" принял участие в телевизионной передаче ПРИНЦИПЫ  с Андреем Андриевским, в...

Читать далее >>

Март.22

INIȚIEREA DIALOGULUI SOCIAL

INIȚIEREA DIALOGULUI SOCIAL

  Astăzi, 22 martie 2019 în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, MAI s-a întrunit în şedinţa de lucru Comisia de dialog social „angajator-salariați”  la...

Читать далее >>

Март.20

Masa rotundă a femeilor sindicaliste din raionul Ocniţa

Masa rotundă a femeilor sindic…

  Primăvara - anotimpul renașterii, al trezirii la viață, un anotimp cu zile frumoase, cu soare. O astfel de zi a fost...

Читать далее >>

Март.18

Angela OTEAN a participat la emisiunea televizată REPLICA la canalul PRIME

Angela OTEAN a participat la e…

          Secretarul General al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN a participat la emisiunea televizată REPLICA la canalul PRIME din 17 martie...

Читать далее >>

Март.18

Prima Casa - programul de succes pentu familiile tinere

Prima Casa - programul de succ…

La data de 15 martie 2019, dl Mihail LAȘCU președintele Federației “SINDLEX” a participat la emisiunea televizată „PUBLICA REPORT” cu...

Читать далее >>

Март.14

  Plenara din 13 martie 2019 a Sindicatului „Demnitate”

Plenara din 13 martie 2019…

    Consiliului Sindicatului “Demnitate” s-a întrunit astăzi, 13 martie, în şedinţă  plenară, pentru a discuta despre convocarea celui de-al III-lea Congres...

Читать далее >>

Март.14

Индексация больше, чем инфляция: пенсии граждан вырастут 12.03.2019

Индексация больше, чем инфляци…

Председатель Федерации Профсоюзов Молдовы  "SINDLEX" Михаил ЛАШКУ принял участие в телепередаче "Принцип Андриевского" на телеканале PRIME. Тема передачи была -...

Читать далее >>

Март.11

Emisiunea "Deni za dniom" din 7 martie 2019

Emisiunea "Deni za dniom…

Председатель Федерации Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" Михаил ЛАШКУ принял участие в телепередаче "День за днём" с Викторией Крюковой на PUBLIKA-TV. В...

Читать далее >>

Март.08

LA MULȚI ANI! Domnule Alexandru GOBJILA

LA MULȚI ANI! Domnule Alexandr…

Jubileul de aur în viața Dumneavoastră – 70 de ani de la naştere  ne oferă deosebitul prilej pentru a Vă adresa...

Читать далее >>

Март.06

Поздравляем с Международным Женским днём - 8 Марта!

Поздравляем с Международным Же…

    Милые, нежные, прекрасные женщины   Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX»! От всей души разрешите вас поздравить прекрасным женским днем -  8 Марта. Пусть этот...

Читать далее >>

Март.01

Встреча руководства профсоюза „VIITORUL” с профсоюзными лидерами территориальной Ассоциации Профсоюза муниципия Бэлць.

Встреча руководства профсоюза …

     27 февраля  2019 года в теоретическом лицее имени Н.Гоголя муниципия Бэлць состоялась встреча председателей первичных профсоюзных организации с председателем Профсоюза...

Читать далее >>

Фев.21

PEDAGOGUL ANULUI 2019 – COMPETIȚIE A EXCELENȚEI PROFESIONALE

PEDAGOGUL ANULUI 2019 – COMPET…

La data de 7 februarie 2019 în sala Casei raionale de cultură Direcția Educație, Cultură și Turism Dondușeni a o...

Читать далее >>

Фев.18

Poliția de Frontieră - Trecut, Prezent şi Viitor!

Poliția de Frontieră - Trecut,…

  La data de 16 februarie 2019, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră  în parteneriat cu Sindicatul “Frontiera” a Federaţiei Sindicatelor...

Читать далее >>

Фев.16

Totalurile de activitate a Federației “SINDLEX” în anul 2018

Totalurile de activitate a Fe…

Membrii Consiliul General al Federaţiei „SINDLEX” la data de 1 februarie  2019 s-au întrunit pentru a face bilanțul activității pentru...

Читать далее >>

Фев.15

SUCCESELE PARTENERIATULUI SOCIAL

SUCCESELE PARTENERIATULUI SOCI…

     Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din  Moldova    „SINDLEX” salută  decizia Guvernului Republicii Moldova din 6 și 11 februarie...

Читать далее >>

Фев.13

Оплата труда педагогических работников в новых условиях

Оплата труда педагогических ра…

     13 февраля  2019 года в гимназии №2  гор. Комрат, по инициативе руководства территориальной Ассоциации Профсоюза „VIITORUL”  Комратского района, при...

Читать далее >>

Фев.11

Comunicat de presă

Comunicat de presă

 Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din  Moldova „ Sindlex”  salută  decizia de astăzi, 11 februarie 2019, a Guvernului Republicii Moldova...

Читать далее >>

Фев.07

FELICITARE CU ANIVERSAREA A CELOR 39 DE ANI DE CĂSNICIE

FELICITARE CU ANIVERSAREA A CE…

   Mult stimații noștri, dl Mihai și dna Zinaida LAȘCU, A sosit ziua în care sărbătoriți împreuna 39 de ani de taine...

Читать далее >>

Фев.04

Бесплатные лекарства

Бесплатные лекарства

            3 февраля 2019 года г-жа Анджела ОТЕАН, Генеральный секретарь Федерации «SINDLEX», приняла участие в телепередачи REPLICA.   В этом выпуске собеседники сообщили,...

Читать далее >>

Фев.04

MEDIEREA- SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ

MEDIEREA- SOLUȚIONAREA CONFLIC…

       În cadrul Institutului Muncii la data de 1 februarie 2019 dna Angela Otean, secretar general al Federaţiei „SINDLEX” , formator...

Читать далее >>

Фев.01

Федеральный комитет представил отчет за 2018 год

Федеральный комитет представил…

1 февраля 2019 года члены Генерального совета Федерации ”SINDLEX” собрались для того, чтобы составить план действий на 2019 год и...

Читать далее >>

Фев.01

Totalurile de activitate a Prezidiului Consiliului Sindicatului “VIITORUL” pentru anul 2018

Totalurile de activitate a Pre…

    La data de 1 februarie 2019 în incinta Institutului Muncii CNSM Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră...

Читать далее >>

Янв.23

Демография улучшится в нашей стране!

Демография улучшится в нашей с…

Михаил ЛАШКУ, председатель Федерации "SINDLEX", 22 января 2019 года принял участие в телевизионной передаче "TEMA ZILEI" совместно с бывшим министром...

Читать далее >>

Янв.23

Унитарная система оплаты труда в образовательной сфере

Унитарная система оплаты труда…

  22 января 2019 года в Теоретическом лицее имени „Vasile Alecsandri” гор. Унгены по инициативе руководства Профсоюза „VIITORUL” состоялся семинар по...

Читать далее >>

Янв.18

социальная помощь людям в холодное время года

социальная помощь людям в холо…

Михаил ЛАШКУ, председатель Федерации "SINDLEX" 18 января 2019 года, был гостем шоу «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», где вместе с мэром Будешт...

Читать далее >>

Янв.17

Социальная помощь

Социальная помощь

16 января 2019 года Михаил ЛАШКУ, председатель Федерации "SINDLEX" был гостем телешоу «День за днём» с Викторией Крюковой. Также приняла участие...

Читать далее >>

Дек.26

Счастливого Рождества и Нового Года!

Счастливого Рождества и Нового…

Дорогие коллеги и друзья!  От имени Федерального комитета Федерации "SINDLEX"  от всей души поздравляем вас с Рождеством и Новым 2019 годом! В новом...

Читать далее >>

Дек.20

Итоги и проекты накануне Нового года

Итоги и проекты накануне Новог…

В конце года, когда мы привыкли подводить итоги уходящего периода и наметить некоторые планы на предстоящий год, профсоюзные деятели из...

Читать далее >>

Дек.18

С днем национальной полиции, уважаемые полицейские!

С днем национальной полиции, у…

      УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! От имени Президиума Профсоюза "DEMNITATE"и моего лично, по случаю профессионального праздника - ДНЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ, я искренне поздравляю вас и желаю...

Читать далее >>

Дек.17

Социальные проекты правительства

Социальные проекты правительст…

Г-н Михаил ЛАШКУ, председатель Федерации "SINDLEX", принял участие в передаче «REPLICA» на телеканале PRIME совместно с председателем района Резина Элеонорой ГРАУР,...

Читать далее >>

Дек.12

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ 2018

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ 2018

        Федерация Профсоюзов Молдовы „SINDLEX” организовала и провела 10 декабря 2018  ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ под заголовком "Эффективность социального партнерства. Перспективы и реализация". В...

Читать далее >>

Дек.12

Bilanţul activităţiilor sindicatelor din cadrul Ministerului afacerilor interne, pentru anul 2018

Bilanţul activităţiilor sindic…

Bilanţul activităţii sindicale pentru anul 2018 în domeniul protecţiei drepturilor social - economice şi de muncă ale funcţionarilor publici cu...

Читать далее >>

Дек.11

"Tema zilei" - ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII

"Tema zilei" - ANGAJ…

   Dl Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova SINDLEX, la data de 5  decembrie, curent a fost invitatul emisiunii  „TEMA...

Читать далее >>

Дек.03

AŞTEPTĂRI MARI DE LA NOUA LEGE PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE SALARIZARE ÎN SECTORUL BUGETAR

AŞTEPTĂRI MARI DE LA NOUA LEG…

  La data de 3 decembrie 2018 dl Mihail Laşcu, preşedintele Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a participat la emisiunea televizată...

Читать далее >>

Нояб.29

Комментарий председателя Профсоюза "DEMNITATE" Михаил Лашку телеканалу «МИР 24»

Комментарий председателя Профс…

28 ноября 2018 г. председатель Профсоюза "DEMNITATE" Михаил Лашку телеканалу «МИР 24»  дал комментарий, в котором рассказал какие требования предъявляет Министерство Внутренних Дел к физической форме...

Читать далее >>

Нояб.28

Профсоюзы приветствуют новую инициативу правительства о пособиях и дополнительных социальных выплатах малоимущим гражданам

Профсоюзы приветствуют новую и…

27 ноября 2018 г. генеральный секретарь Федерации «SINDLEX» Анжела ОТЯН приняла участие в передаче "День за днём" на телеканале Publica-TV...

Читать далее >>

Нояб.27

Оскорбительное отношение к полицейским при исполнении

Оскорбительное отношение к пол…

26 ноября с.г. председатель Федерации Михаил Лашку принял участие в телевизионной передаче "TEMA ZILEI", в которой обсуждалась агрессивность водителей на...

Читать далее >>

Нояб.20

Sindicatul „Salvatorul”  în discuţie cu angajaţii DSE Buiucani

Sindicatul „Salvatorul” în d…

   La data de 19 noiembrie la DSE Buiucani s-a petrecut întrunirea conducerii Sindicatului „Salvatorul” cu angajaţii  DSE Buiucani,unde s-a pus...

Читать далее >>

Нояб.16

Компенсация за аренду жилья

Компенсация за аренду жилья

  Для просмотра телепередачи нажмите тут     15 ноября 2018 года председатель Федерации «SINDLEX» Михаил Лашку был гостем телепередачи «День за днём».    В рамках...

Читать далее >>

Нояб.12

Publica Report din 10 noiembrie a.c.

Publica Report din 10 noiembri…

Președintele Federației Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, dl Mihail LAȘCU a participat sâmbătă 10 noiembrie la emisiunea ”PUBLICA REPORT”, unde a...

Читать далее >>

Нояб.07

”Contract colectiv de muncă și parteneriatul social

”Contract colectiv de muncă ș…

 Aici puteți privi emisiunea "Dialogul social" din 6 noiembrie a.c., cu privire la  noul Contract colectiv de muncă, semnat între...

Читать далее >>

Нояб.02

Comisia pentru Negocieri și Consulatări tripartidă a adunat 1 noiemrie pentru discutarea proictul Legii de salarizare

Comisia pentru Negocieri și Co…

      Secretarul general al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN, a participat 01 noiembrie, a.c. la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și...

Читать далее >>

Окт.31

Contractul colectiv de muncă - baza drepturile tale la serviciu

Contractul colectiv de muncă -…

         ”Contract colectiv de muncă – baza drepturilor tale la serviciu” a fost tema de discuţie  în  cadrul reuniunii...

Читать далее >>

Окт.29

Emisiunea ”Replica” unde a fost pusă în discuție reforma salarizării

Emisiunea ”Replica” unde a fos…

Mihail LAȘCU, Președintele Federației ”SINDLEX” a participat vineri, 28 octombrie la emisiunea ”Replica”, împreună cu ministrul finanțelor dl Octavean ARMAȘU și...

Читать далее >>

Окт.26

În anul Contractului Colectiv Sindicatul “Demnitate” a semnat cu Inspectoratul General al Poliţiei un nou Contract Colectiv de Muncă pentru anii 2018-2023

În anul Contractului Colectiv …

   Astazi, 26 octombrie,  la sediul IGP a fost semnat   Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2018-2023 între Inspectoratul general al...

Читать далее >>

Окт.26

"День за днём" обсуждаем реформу оплаты труда бюджетникам с 1 декабря с.г.

"День за днём" обсуж…

Анжела ОТЯН, генеральный секретарь Федерации "SINDLEX", в субботу приняла участие в передаче ДЕНЬ ЗА ДНЁМ на телеканале Publika, где обсуждалась...

Читать далее >>

Окт.24

В ожидании роста зарплат

В ожидании роста зарплат

Сегодня, 24 октября председатель Федерации "SINDLEX" Михаил ЛАШКУ принял участие в телепередаче "День за днем", в которой обсуждался законопроект правительства...

Читать далее >>

Окт.24

Majorarea salariilor în sistemul bugetar este așteptată și susținută de sindicate!

Majorarea salariilor în sistem…

Secretarul general al Federatiei ”SINDLEX” dna Angela OTEAN a participat marți, 23 octombrie a.c. la emisiunea ”Publika Report” unde a...

Читать далее >>

Окт.16

Гарантия профсоюзных прав

Гарантия профсоюзных прав

          15 октября 2018 года, в здании Генерального инспектората полиции, Комиссия по социальному диалогу "работник- работодатель" собралась на заседание, В данном...

Читать далее >>

Окт.15

Promovarea și apărarea valorile creștine

Promovarea și apărarea valoril…

Astăzi, 15 octombrie 2018  i-a fost acordat Ordinul ”Sfântului Ioan Botezătorul” dlui Mihail LAȘCU, Președintele Federației ”SINDLEX”, pentru promovarea și apărarea valorile...

Читать далее >>

Окт.12

Angela OTEAN a participat la programa televizată PUBLIKA -REPORT

Angela OTEAN a participat la p…

Secretarul general al Federației ”SINDLEX”, dna Angela OTEAN a participat la programa televizată ”PUBLIKA -REPORT”, unde s-a pus în discuție...

Читать далее >>

Окт.05

Ziua Profesionale a Lucrătorilor din Învăţămînt –marcată în raionul OCNIŢA

Ziua Profesionale a Lucrătoril…

  La data de 3 septembrie 2018, dl Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL” a participat la...

Читать далее >>

Окт.05

Omagiu pentru cei ce instruiesc polițiști

Omagiu pentru cei ce instruies…

În zi marcantă, dedicată Zilei Mondiale a învățătorului, dl. Alexandru JIZDAN, ministrul afacerilor interne a felicitat cadrele didactice din cele...

Читать далее >>

Окт.05

Михаил Лашку в передаче "День за днём" о надбавках к зарплате учителей

Михаил Лашку в передаче "…

В канун Международного Дня Учителя председатель Профсоюза "VIITORUL", Михаил Лашку принял участие в телепередаче на канале Publika-TV, в рамках которой...

Читать далее >>

Окт.05

Cu sărbătoarea profesională a Serviciilor operative

Cu sărbătoarea profesională a …

                                  Stimaţi colegi,  În numele Prezidiului...

Читать далее >>

Окт.04

Начисление зарплат по новому - токшоу "День за днем"

Начисление зарплат по новому -…

Генеральный секретарь Федерации Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" Анжела ОТЯН приняла участие в телепрограмме "День за днем", в которой обсуждались зарпалаты педагогов,...

Читать далее >>

Окт.03

5 октября - Международный День Учителя

5 октября - Международный День…

Уважаемые коллеги , Поздравляем вас с Международным Днём Учителя, Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, терпения, счастья, тепла в душе и в ваших домах, а...

Читать далее >>

Окт.01

Întrunire cu membrii de sindicat la DSE Ungheni

Întrunire cu membrii de sindic…

    În cadrul Direcţiei Situaţii Excepţionale Ungheni  la data de 29 septembrie s-a desfăşurat întrunirea conducerii Sindicatului „Salvatorul” cu membrii de...

Читать далее >>

Сен.28

Коллективный трудовой договор - правовая основа деятельности первичной профсоюзной организации Профсоюза "VIITORUL"

Коллективный трудовой договор …

       По инициативе Управления Образования Резинского района, 27 сентября 2018 года, профсоюзное Объединение „VIITORUL”, cсовместно с территориальной Инспекцией труда провело семинар...

Читать далее >>

Сен.24

LA PAS CU SPORTUL, SPRE NOI VICTORII !

LA PAS CU SPORTUL, SPRE NOI VI…

  În perioada 21-23 septembrie CNSM a petrecut cea de-a V-a Spartachiadă a Confederației, unind prin duhul sportiv și buna dispoziție peste 650...

Читать далее >>

Сен.21

PROMOVÎND DREPTURILE SINDICALISTE

PROMOVÎND DREPTURILE SINDICALI…

La data de 19 septembrie , în incinta Inspectoratului de Poliţie Ciocana a avut loc întrunirea conducerii Federaţiei “SINDLEX” cu...

Читать далее >>

Сен.14

Ministrul Monica Babuc a avut o întrevedere cu Mihail Lașcu, președintele Sindicatului „Viitorul”

Ministrul Monica Babuc a avut …

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a avut astăzi, 13 septembrie, o întrevedere cu Mihail Lașcu, președintele Sindicatului Angajaților...

Читать далее >>

Сен.11

ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAŢIE DE CALITATE

ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAŢIE DE …

La data de 8 septembrie 2018, dl Mihail Laşcu, preşedintele Sindicatului „Viitorul” a participat la Conferinţa cadrelor didactice din raionul...

Читать далее >>

Сен.03

Поздравляем с началом нового учебного года 2018-2019!

Поздравляем с началом нового у…

Уважаемые педагоги, учащиеся и их родители! Поздравляем Вас с началом нового учебного 2018-2019 года и Днём знаний- 1 сентября! Желаем Вам крепкого здоровья,...

Читать далее >>

Авг.30

Новый 2018-2019 учебный год – качественное образование, задачи и проблемы

Новый 2018-2019 учебный год – …

 Noul an de studii 2018-2019 – studii calitative, obiective și soluții        În mod tradițional, în luna august 2018, la...

Читать далее >>

Авг.29

Organizarea securităţii şi sănătăţii în muncă – seminar instructiv

Organizarea securităţii şi săn…

     În perioada 28-29 august curent, în ajunul noului an de studii 2018-2019,  Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie...

Читать далее >>

Авг.25

La mulți ani, Moldova!

La mulți ani, Moldova!

    Multstimaţi colegi, Cu prilejul aniversării a                                ...

Читать далее >>

Авг.23

Negocieri colective cu privire la modificari și copletări a CCM Sindicatului ”DEMNITATE” cu IGP MAI

Negocieri colective cu privire…

  Comisia de dialog social „angajator-salariat”  Comisia de dialog social „angajator-salariat” s-a întrunit în şedinţa de lucru în încinta Inspectoratului General...

Читать далее >>

Июль.30

”Tema săptămânii” - Reforma fiscală

”Tema săptămânii” - Reforma fi…

  Pentru a privi emisiunea apasați aici

Читать далее >>

Июль.18

Михаил Лашку принял участие в телепередаче "День за днём" и дал свой комментарий по теме "Prima casa-3"

Михаил Лашку принял участие в …

Председатель Федерации "SINDLEX" Михаил Лашку принял участие в телепередаче "День за днём" и дал свой комментарий по теме "Prima casa-3",...

Читать далее >>

Июль.17

NU PROFANAŢI IDEALURILE NAŢIUNII

NU PROFANAŢI IDEALURILE NAŢ…

 Federaţia Sindicatelor  din Moldova „Sindlex” îşi exprimă indignarea profundă privind profanarea numelui marelui Voievod Stefan cel Mare şi Sfant de...

Читать далее >>

Июль.17

LA PAZA PĂCII SOCIALE!

LA PAZA PĂCII SOCIALE!

  La data de 16 iulie 2018, Mihail LAŞCU, preşedintele Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și membru Prezidiului Consiliului Veteranilor al...

Читать далее >>

Июль.13

Tema zilei din 12.07.2018 cu privire la majorarea salariilor pedagogilor

Tema zilei din 12.07.2018 cu p…

Pentru a privi video, apasati aici

Читать далее >>

Июль.13

Телепередача на тему: "Учителям повышают зарплату"

Телепередача на тему: "Уч…

Чтобы посмотреть видео, нажмите тут

Читать далее >>

Июль.12

APEL catre pichetatori

APEL catre pichetatori

   Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, ca reprezentant legal al membrilor de sindicat, funcţionari publici cu statut special...

Читать далее >>

Июль.12

Добрая традиция в сфере обучения профсоюзных лидеров по международной программе в г.Анкара.

Добрая традиция в сфере обучен…

  Как уже стало доброй традицией, группа профсоюзных лидеров Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX» посетили г. Анкара, где прошли ежегодные обучающие курсы...

Читать далее >>

Июль.11

Platforma dialogului social a Sindicatului „Salvatorul”

Platforma dialogului social a …

La data de 10 iulie 2018 , a avut loc semnarea modificărilor şi completărilor la Contractul colectiv de muncă (nivel...

Читать далее >>

Июль.04

Cît ne vom cinsti eroii și vom pastra tradițiile, neamul nostru va rămâne neclintit

Cît ne vom cinsti eroii și vom…

        În perioada 1- 2 iulie 2018,   secretarul general al Federației Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, dna Angela Otean, colonel de justiție...

Читать далее >>

Июль.03

Телепередача "День за днём" о компенсациях за жильё для служащих МВД

Телепередача "День за днё…

Первый заместитель председателя Федерации "SINDLEX" Александр Васильевич Гобжила принял участие в передаче "День за днём" с Викторией Крюковой, в которой...

Читать далее >>

Июль.02

Mai oferă locuințe de serviciu

Mai oferă locuințe de serviciu

Secretarul general al Federației ”SINDLEX” dna Angela OTEAN a participat la emisiunea ”Publika REPORT” cu privire la locuințe de serviciu...

Читать далее >>

Июнь.29

Funcționarii publici cu statut special din cadrul MAI vor primi compensații pentru plata chiriei spațiului locativ

Funcționarii publici cu statut…

Funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care nu sunt asigurați cu spațiu locativ, vor beneficia de...

Читать далее >>

Июнь.28

Nu violența asupra polițiștilor

Nu violența asupra polițiștilo…

Tema zilei din 27.06.2018 cu participarea dlui Mihail Lașcu cu privire acțiunele de nesubordonare cerinților legale polițiștilor și violenței asupra...

Читать далее >>

Июнь.27

APELUL Sindicatului ”DEMNITATE”

APELUL Sindicatului ”DEMNITATE…

   27 iunie 2018     Sindicatul „DEMNITATE”, reprezentantul legal al angajaţilor din Poliţie, îşi exprimă regretul faţă de acţiunile de violenţă...

Читать далее >>

Июнь.27

Schimb de experienţă cu colegii din Piatra Neamţ

Schimb de experienţă cu colegi…

Sindicatul „Demnitate” în perioada 24-26iunie 2018 a efectuat o vizită de studiu  la colegii sindicalişti din  judeţul Neamţ, România. În decursul...

Читать далее >>

Июнь.27

Raport de activitate şi realizări al Asociaţiei Obşteşti Casa de Cultură „Steaua" Scopurile Asociaţiei: Casa de Cultură „Steaua" activează deja de 60 ani.

Raport de activitate şi realiz…

Sarcina principală este realizarea drepturilor sociale şi a libertăţilor oamenilor în domeniul artei precum şi în domeniul artei de amatori,...

Читать далее >>

Июнь.27

Программа "PRIMA CASA" продлена

Программа "PRIMA CASA…

Смотрите передачу с участием председателя Федерации "SINDLEX" Михаилом ЛАШКУ на тему: программа "PRIMA CASA 2" продлена ВИДЕО ПЕРЕДАЧИ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

Читать далее >>

Июнь.22

”Prima Casa” se extinde

”Prima Casa” se extinde

Priviți emisiunea ”Publika Report” cu participarea dnei Angela Otean, secretarul general Federației ”SINDLEX”  VIDEO EMISIUNEI PRIVIȚI AICI

Читать далее >>

Июнь.14

Emisiunea ”Dialog social” din 12 iunie 2018

Emisiunea ”Dialog social” din …

Pentru a privi subiectul dat, priviți emisiunea de la 11.25 minută. Aici urmăriți cum au fost discutate la o masă rotundă,...

Читать далее >>

Июнь.08

GALA COPIILOR TALENTAŢI

GALA COPIILOR TALENTAŢI

   La data de 8 iunie, curent, în cadrul Teatrului Republican de Păpuși “LICURICI” s-a desfăşurat “GALA COPIILOR TALENTAŢI”. În cadrul acestui...

Читать далее >>

Июнь.06

Despre condiții de muncă și garanții sociale  ale funcționarului cu statut special, în ajun de Ziua Sindicalistului

Despre condiții de muncă și ga…

    Astăzi, 06 iunie 2018 liderii sindicali din cadrul Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” s-au întrunit într-o şedinţă unde au pus în discuţie...

Читать далее >>

Июнь.05

Copilărie dulce păpădie…

Copilărie dulce păpădie…

  Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu partenerii sociali a sărbătorit cu fast pe stadionul Dinamo din Chișinău Ziua Internațională a...

Читать далее >>

Май.23

Asociaţia Sindicală „FRONTIERA” la cea de-a 5-ea aniversare

Asociaţia Sindicală „FRONTIERA…

Vineri, 18 mai 2018, cu ocazia a 5 ani de la crearea Asociaţei Sindicale „FRONTIERA”, în Institutul Muncii s-a desfăşurat...

Читать далее >>

Май.16

PRIMA CASĂ UN VIITOR ASIGURAT

PRIMA CASĂ UN VIITOR ASIGURAT

PENTRU A PRIVI VIDEO APASATI AICI

Читать далее >>

Май.12

Poliţiştii de frontieră au celebrat ZIUA FAMILIEI

Poliţiştii de frontieră au cel…

  Fericirea adevărată constă într-o familie frumoasă și unită, acest fapt au demonstrat la data de 11 mai 2018 mai multe...

Читать далее >>

Май.10

Festivalul de creaţie ,,Cântec, joc şi voie bună”, Ocniţa

Festivalul de creaţie ,,Cântec…

  A devenit deja o tradiție la Ocniţa să se  desfăşoare  festivalul de creație a lucrătorilor din domeniul învățământului ,,Cântec, joc...

Читать далее >>

Май.10

ABUZ ÎN SERVICIU PE DRUMURI

ABUZ ÎN SERVICIU PE DRUMURI

Pentru a privi emisiune Publica report apasaţi aici

Читать далее >>

Май.02

Emisiunea cu participarea dlui M.LAŞCU privind accidentul la locul de munca

Emisiunea cu participarea dlui…

  VEZI EMISIUNEA   Preşedintele  Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL”,   dl Mihail LAŞCU, la data de 30 aprilie 2018, a participat...

Читать далее >>

Май.02

Emisiunea consacrată Zilei Solidarităţii -1 MAI

Emisiunea consacrată Zilei Sol…

VEZI EMISIUNEA   Mihail LAŞCU, preşedintele Federaţiei „SINDLEX” la data de 1 mai, curent a participat la emisiunea televizată „TEMA ZILEI”, consacrată...

Читать далее >>

Апр.20

Asociaţia Sindicală raională Donduşeni, instruieşte liderii de sindicat

Asociaţia Sindicală raională D…

  Asociaţia sindicală municipală  Donduşeni din cadrul Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX”, la data...

Читать далее >>

Апр.18

Минимальные европейские стандарты

Минимальные европейские станда…

Председатель Федерации профсоюзов Молдовы «SINDLEX» г-н Михаил Лашку 3-4 апреля 2018 года, принял участие в Международной конференции «Европейские минимальные стандарты»,...

Читать далее >>

Апр.05

Счастливых пасхальных праздников!

Счастливых пасхальных праздник…

Многоуважаемые коллеги, С радостью и от всего сердца поздравляю Вас со Светлым Христовым воскресением- Пасхой Господней! Желаю Вам мира, добра, любви и благополучия. Светлое...

Читать далее >>

Март.14

OMUL, CRIMINOLOGIA, ŞTIINŢA

OMUL, CRIMINOLOGIA, ŞTIINŢA

La data de 9 martie 2018, în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică omagială „Omul, criminologia,...

Читать далее >>

Март.13

Emisiunea Tema zilei din 12.03.2018 cu Alexandru Jizdan

Emisiunea Tema zilei din 12.03…

Cu privire la asigurarea cu spaţii locative de serviciu şi alte fascilităţi sociale, pentru funcţionarii publici cu statutul special al...

Читать далее >>

Март.07

Sindicatul din raionul Ocniţa a marcat sărbătoarea Femeii

Sindicatul din raionul Ocniţa …

          La data de 04 martie 2018, la iniţiativa Asociaţiei raionale a Sindicatului ,,Viitorul”,  a fost organizată o  masă...

Читать далее >>

Март.07

Соблюдение прав членов профсоюза в рамках меняющихся условий труда и распределения рабочего времени учителей.

Соблюдение прав членов профсою…

     В мун. Комрат во вторник, 6-го марта прошел семинар, собравший профсоюзных лидеров южного региона республики Молдова Профсоюза Работников Образования и...

Читать далее >>

Март.07

Reuniunea activului sindical din mun. Bălţ

Reuniunea activului sindical d…

   Asociaţia sindicală municipală Bălţi din cadrul Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” la data...

Читать далее >>

Март.06

Встречаем Весну с улыбкой! Всех Женщин с праздником 8 Марта!

Встречаем Весну с улыбкой! Все…

Праздничная дата В календаре горит огнем... Мы вас сердечно поздравляем С Международным  женским днем- 8 Марта! Желаем доброго здоровья, Успехов, радости в семье, И счастья личного, конечно, И...

Читать далее >>

Март.03

“FEMEIA, ETERNA POVESTE…”

“FEMEIA, ETERNA POVESTE…”

Cu acest generic frumos,  astazi, 03.03.2018, n incinta  Filarmonicii Naționale “Serghei Lunchevici”  a avut loc concertul festiv dedicat Zilei Internaționale a Femeii,...

Читать далее >>

Март.01

Женщины Профсоюза „SINDLEX” за достойную жизнь!

Женщины Профсоюза „SINDLEX” за…

    28 февраля 2018 года в г. Единцы состоялся семинар на тему: „Перспективы долгосрочного  развития до 2030 года. Цели и...

Читать далее >>

Фев.25

Imaginea Poliţiei continuă să crească!

Imaginea Poliţiei continuă să …

Desre măsurile şi acţiunile întreprinse vorbeşte dl Alexandu PÎNZARI, şef al Inspectoratului General al Poliţiei, MAI Republicii Moldova. PENTRU A PRIVI...

Читать далее >>

Фев.24

Михаил Лашку принял участие в телепередаче на Publika-TV

Михаил Лашку принял участие в …

23 февраля председатель Федерации "SINDLEX" был приглашен на передачу на телеканал PUBLIKA-TV, где обсуждались результаты опроса общественного мнения, согласно которым...

Читать далее >>

Фев.23

Angela Otean, secretarul general al Federaţiei "SINDLEX" a participat la emisiunea Publika-Report

Angela Otean, secretarul gener…

150 militarii Republicii Moldova au primit locuinţe de la Statului, în ce constituie problema? PRIVIŢI VIDEO AICI

Читать далее >>

Фев.23

Повышение квалификации профсоюзных лидеров Профсоюза «Спасателей»

Повышение квалификации профсою…

     В период с 21 по 22 февраля 2018 года Федерация Профсоюзов Молдовы  „SINDLEX” провела  два семинара по теме:...

Читать далее >>

Фев.16

"Dialogul Social" 13.02.2018

"Dialogul Social" 13…

Репортаж о встрече членов Федерального Совета с нашими партнерами из Международной Евразийской Федерации "Металлист" в передаче "Dialogul Social" Смотрите видео с...

Читать далее >>

Фев.09

Федерация Профсоюзов Молдовы "SINDLEX" приветствует любую инициативу, что касается социального жилья или помощи молодым семьям в нашей стране.

Федерация Профсоюзов Молдовы …

Председатель Федерации "SINDLEX" принял участие в четверг 8 февраля в обсуждении темы социального жилья для молодых специалистов в рамках телепередачи...

Читать далее >>

Фев.08

Ministrul de Interne afirmă că sunt necesare măsuri drastice împotriva consumului excesiv de alcool

Ministrul de Interne afirmă că…

Funcţionarii trebuie pedepsiţi mai dur decât oamenii simpli, atunci când încalcă Regulamentul circulaţiei rutiere. De această părere este ministrul Afacerilor...

Читать далее >>

Фев.06

Обучение профсоюзных лидеров – приоритет для Федерации „SINDLEX”

Обучение профсоюзных лидеров –…

Федерация Профсоюзов Молдовы „SINDLEX”  провела с 17 по 31 января 2018 г. семинарские занятия со всеми членскими организациями, такие как:...

Читать далее >>

Янв.31

Турецкая делегация из Международной Евроазиатской Федерации Профсоюзов Металлистов в гостях у профсоюзов Молдовы

Турецкая делегация из Междунар…

Во вторник, 30 января с.г. в Молдову с официальным визитом прибыл Генеральный Секретарь Международной Евроазиатской Федерации Профсоюзов Металлистов, господин Исмаил ДУРСУН и...

Читать далее >>

Янв.29

Asociaţia Sindicală “ FRONTIERA” îşi face bilanţul de activitate

Asociaţia Sindicală “ FRONTIER…

  La data de 26 ianuarie 2018, în incinta Institutului muncii, Consiliul Asociaţiei Sindicale „FRONTIERA”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din...

Читать далее >>

Янв.26

Sindicatul „Salvatorul” face totalurile.

Sindicatul „Salvatorul” face t…

Sindicatul „Salvatorul” organizaţie membră a Federaţiei „SINDLEX” s-a întrunit  în şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului, la data de 25 ianuarie ...

Читать далее >>

Янв.23

Sindicatul „SindMAI” face bilanţul activităţii pe anul 2017

Sindicatul „SindMAI” face bila…

   La data de 23 ianuarie  în incinta Institutului Muncii s-a desfăşurat şedinţa plenară a Consiliului Sindicatului „SindMAI” organizaţie membră a...

Читать далее >>

Янв.22

Dialogul Social 16 ianuarie 2018 cu segvenţe

Dialogul Social 16 ianuarie 20…

Dragi prieteni, priviti emisiunea "Dialogul Social" de la minuta: 8:30 În cadrul acestei emisiuni veţi putea viziona semnarea Contractului Colectiv de...

Читать далее >>

Янв.22

Dialog Social. Emisiune din 16 ianuarie 2018

Dialog Social. Emisiune din 16…

Dragi prieteni, priviti emisiunea "Dialogul Social" de la minuta 19:30. Efim Ivas, vicepreşedinte al Sindicatului "VIITORUL" pe regiunea Nord a vizitat...

Читать далее >>

Янв.19

Cu gîndul la invățămînt, de îngrijirea învățătorilor

Cu gîndul la invățămînt, de î…

     La data de 19 ianuarie 2018, în incinta Institutului muncii, Consiliului Sindicatului „Viitorul”, organizație membră a Federației Sindicatelor din...

Читать далее >>

Янв.18

Consiliului Sindicatului “DEMNITATE” s-au reunit la inceput de an

Consiliului Sindicatului “DEMN…

  La data de 17 ianuarie 2018  s-a desfăşurat şedinţa Plenară a Consiliului Sindicatului “DEMNITATE”, urmată de un seminar instructive în...

Читать далее >>

Дек.30

Creciunul Fericit, la anul şi la mulţi ani!

Creciunul Fericit, la anul şi …

  Mult stimaţi colegi, În ajunul frumoaselor sărbători de iarnă, Crăciunul şi  Anul Nou 2020, Vă adresăm calde felicitări şi urări de sănătate, belşug...

Читать далее >>

Дек.20

ПРОДВИГАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ ПРАВА

ПРОДВИГАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕС…

  20 декабря 2017, после раунда переговоров и консультаций Комиссии по переговорам социального диалога, были подписаны изменения и дополнения к Коллективному...

Читать далее >>

Дек.17

Поздравления с Днём Полиции 2017

Поздравления с Днём Полиции 20…

Профсоюз „DEMNITATE” Многоуважаемые коллеги!   Президиум Совета Профсоюза „DEMNITATE” обращается к вам с самыми теплыми поздравлениями по случаю Дня Полиции Республики Молдова и желает...

Читать далее >>

Дек.15

FELICITARE CU ZIUA SISTEMULUI PENITENCIAR 2017

FELICITARE CU ZIUA SISTEMULUI …

   Mult stimţi colegi, În numele Comitetului Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” şi al meu personal, vă adresăm cele mai sincere felicitări cu...

Читать далее >>

Дек.13

Instruirea liderilor de sindicat din cadrul Sindicatului “FRONTIERA”

Instruirea liderilor de sindic…

La data de 13 decembrie,  curent, Federaţia Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, în conformitate cu planul de activitate a organizat  şi...

Читать далее >>

Дек.11

Непрерывное обучение дает возможность знать свои трудовые права

Непрерывное обучение дает возм…

  8 декабря, Федерация Профсоюзов Молдовы ”SINDLEX” организовала и провела методический семинар „Обеспечение и соблюдение социально-экономических прав служащих с особым статусом....

Читать далее >>

Дек.07

Перезагрузка системы образования

Перезагрузка системы образован…

  В среду 6-го декабря с.г.  председатель Профсоюза «VIITORUL» Михаил Лашку принял участие в передаче ДЕНЬ ЗА ДНЕМ на телеканале Publika-TV....

Читать далее >>

Дек.01

FELICITĂRI!

FELICITĂRI!

   Stimaţi colegi ai Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din România, Comitetul Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, Vă...

Читать далее >>

Дек.01

Телепередача

Телепередача

30 ноября Михаил Лашку принял участие в передаче на Публика-ТВ, на которой обсуждалась возможность предоставления кредитов для приобретения первого жилья...

Читать далее >>

Нояб.24

Платформа социального диалога

Платформа социального диалога

 24 ноября 2017 года между Федерацией Профсоюзов "SINDLEX" и Министерством внутренних дел Республики Молдова было подписано Коллективное соглашение на уровне...

Читать далее >>

Нояб.22

Семинар: Профсоюзы и Закон. Профсоюзная учеба в мун. Комрат.

Семинар: Профсоюзы и Закон. Пр…

     21 ноября 2017 Профсоюз Работников Образования и Просвещения  „VIITORUL”  провел в муниципии Комрат семинар на тему: „Изменения и...

Читать далее >>

Нояб.17

Contractul colectiv de muncă a Sindicatului "FRONTIERA" cu modificări şi completări

Contractul colectiv de muncă a…

        CONTRACT COLECTIV de MUNCĂ    cu modificări şi completări pe anii 2017 -2022    mun. Chişinău, 2017      Părţile contractante (denumite în continuare „Părţi”): - Conducerea...

Читать далее >>

Нояб.15

SINDMAI проводит обучение профсоюзных лидеров

SINDMAI проводит обучение проф…

Согласно образовательному плану 15 ноября этого года в Институте труда Федерация профсоюзов "SINDLEX" Молдовы совместно с профсоюзом «SindMAI» провели обучающий...

Читать далее >>

Нояб.10

Sindicatul „FRONTIERA” a semnat modificările şi completările la Contractul colectiv de muncă

Sindicatul „FRONTIERA” a semna…

     Astăzi, 10 noiembrie 2017,  în cadrul parteneriatului social dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Sindicatul „FRONTIERA”,  în...

Читать далее >>

Нояб.07

Vizita preşedintelui Sindicatului „DEMNITATE” la Inspectoratul de Poliţie Criuleni

Vizita preşedintelui Sindicatu…

   La 03 noiembrie 2017, în incinta Inspectoratului de Poliţie Criuleni al Inspectoratului General al Poliţiei, a avut loc întrunirea preşedintelui...

Читать далее >>

Нояб.06

INSTRUIREA LIDERILOR SINDICALI LA UNGHENI

INSTRUIREA LIDERILOR SINDICALI…

La data de 3 noiembrie 2017, în cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din or. Ungheni s-a desfăşurat seminarul instructiv cu...

Читать далее >>

Нояб.03

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ БЕРУТ ВЗЯТКИ!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ БЕРУТ ВЗЯТКИ!

В последнее время стали поступать сигналы о том, что полицейские не только стали отказываться от взяток, но и сообщать об...

Читать далее >>

Окт.26

Funcţiilre vacante în poliţie provoacă activitatea supra normă.

Funcţiilre vacante în poliţie …

Astăzi, 26 oactombrie Secretarul general al Sindicatului "DEMNITATE", doamna Angela OTEAN a participat la emisiunea "Publica report" cu privire la...

Читать далее >>

Окт.25

Negocierile pe marginea Contractului Colectiv de Muncă la IGPF continuă

Negocierile pe marginea Contra…

   Comisia pentru dialog social ”angajator-angajaţi” a  Inspectoratului General  al Poliţiei de Frontieră  s-a întrunit  într-o următoare şedinţă  pentru a ...

Читать далее >>

Окт.25

Комиссия по консультациям и переговорам на отраслевом уровне

Комиссия по консультациям и пе…

Сегодня, 24 октября 2017 года прошел второй раунд переговоров в рамках отраслевой комиссии по переговорам и консультациям, начатой 5 октября 2017...

Читать далее >>

Окт.24

Мнение профсоюза о системе дошкольного образования

Мнение профсоюза о системе дош…

Председатель профсоюза "VIITORUL" Михаил Лашку участвовал в передаче "День за днем" по поводу зарплат в системе дошкольного образования. Гости передачи...

Читать далее >>

Окт.20

Instruirea liderilor sindicali al Sindicatului „Salvatorul”

Instruirea liderilor sindicali…

   Conform planului educaţional,pe data de 19 octombrie curent, în incinta Institutului Muncii , Federaţia  Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” în comun...

Читать далее >>

Окт.18

Negocieri la frontieră pe marginea Contractului Colectiv de Muncă

Negocieri la frontieră pe marg…

     La data  de 17 octombrie 2017, în incinta Inspectoratului General  al Poliţiei de frontieră s-a desfăşurat prima şedinţă...

Читать далее >>

Окт.18

Полиция Молдовы получила новое оборудование и экипировку, чтобы быть более эффективными и полезными гражданам.

Полиция Молдовы получила новое…

Профсоюз «DEMNITATE» приветствует усилия, предпринятые руководством Генеральным инспекторатом полиции и партнерами по развитию, которые 16 октября 2017 года на официальном...

Читать далее >>

Окт.16

Визит колег из Федерации Национальных Профсоюзов Работников Полиции и Служащих по Контракту Румынии

Визит колег из Федерации Нацио…

  13-15 октября Федерацию Профсоюзов Молдовы «SINDLEX» посетило руководство  Федерации Национальных Профсоюзов Работников Полиции и Служащих по Контракту Румынии в лице г-на Думитру...

Читать далее >>

Окт.11

Perfecţionare internaţională la Turin, Italia

Perfecţionare internaţională l…

   În perioada 25 septembrie- 06 octombrie 2017, la Centrul Internaţional de Training al Organizaţiei Internaţionale a Muncii din or. Turin...

Читать далее >>

Окт.05

Desfăşurarea Comisiei de negocieri

Desfăşurarea Comisiei de negoc…

      Astăzi, 5 octombrie 2017 a avut loc şedinţa Comisiei ramurale pentru negocieri şi consultări, la care au participat...

Читать далее >>

Окт.03

Поздравляем с Днём Учителя 2017!

Поздравляем с Днём Учителя 201…

Многоуважаемые учителя!   Президиум Совета Профсоюза Работников Образования и Просвещения «Viitorul» поздравляет Вас и всех коллег с Международным Днём работников образования. Желаем Вам крепкого здоровья,...

Читать далее >>

Окт.03

Встречи в муниципии Бельцы с активом Федерации „SINDLEX”

Встречи в муниципии Бельцы с а…

    29 сентября 2017 года Председатель Федерации Профсоюзов Молдовы „SINDLEX”  госп. Михаил ЛАШКУ и первый заместитель председателя Федерации госп. Александр...

Читать далее >>

Сен.26

Профсоюзом "ДЕМНИТАТЕ" был инициирован социальный диалог.

Профсоюзом "ДЕМНИТАТЕ…

26 сентября 2017 года в рамках социального диалога прошло заседание Комиссии по ведению переговоров «Работодатель-сотрудник» в Генеральном инспекторате полиции МВД, в котором приняли...

Читать далее >>

Сен.18

Sindicatul „DEMNITATE” spune: Nu acţiunilor de violenţă împotriva poliţiştilor!

Sindicatul „DEMNITATE” spune: …

DECLARAŢIE         Sindicatul „DEMNITATE”, reprezentantul legal al angajaţilor din Poliţie, îşi exprimă regretul faţă de acţiunile de violenţă ce...

Читать далее >>

Сен.14

Preşedintele Mihail LAŞCU a participat la emisiunea cu privire la majorarea salariilor

Preşedintele Mihail LAŞCU a pa…

Dl Laşcu a participat ieri, 13 septembrie 2017 la emisiunea "День за днём" cu privire la majorarea salariilor în sistemul...

Читать далее >>

Сен.11

Participarea la Consiliul general a SNPPC al MAI România

Participarea la Consiliul gene…

        În perioada 07-10 septembrie 2017,  dl preşedinte Mihail Laşcu şi dna secretar general Angela Otean  s-au  aflat...

Читать далее >>

Сен.01

Participarea domnului Mihail LAŞCU la deschidera anului de studii 2017-2018

Participarea domnului Mihail L…

  La data de 1 septembrie 2017, dl Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL”, a participat la...

Читать далее >>

Авг.30

INSUFICIENŢA CADRELOR DIDACTICE ŞI A PERSONALULUI AUXILIAR DIN CADRUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT

INSUFICIENŢA CADRELOR DIDACTIC…

      La data de 28 august 2017, dl Mihail LAŞCU, preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Învăţămînt şi Educaţie „VIITORUL” a participat la...

Читать далее >>

Авг.28

Conferinţele cadrelor didactice: perspective, provocări şi aşteptări

Conferinţele cadrelor didactic…

     În perioada 17 – 25 august 2017, s-au desfăşurat Conferinţele cadrelor didactice din raionul Donduşeni (17 august),  cadrul UTA...

Читать далее >>

Июль.12

EMISIUNEA "DIALOG SOCIAL" DIN 11 IULIE 2017

EMISIUNEA "DIALOG SOCIAL…

VIDEO Dialogul Social   Piviţi video de la minuta a 6... pînă la 18, despre realizarea parteneriatului social în cadrul Poliţiei 

Читать далее >>

Июль.12

Солидарны с коллегами из Германии!

Солидарны с коллегами из Герма…

 Профсоюз "Demnitate" выражает свою солидарность с немецкими полицейскими, пострадавшими в процессе обеспечения общественного правопорядка во время саммита G20.  Мы восхищены профессионализмом...

Читать далее >>

Июнь.26

Международное сотрудничество в сфере обучения профсоюзных лидеров.

Международное сотрудничество в…

Международное сотрудничество в сфере обучения профсоюзных лидеров. С 2004 года Профсоюз «VIITORUL», а с 2014 года и Федерация Профсоюзов Молдовы...

Читать далее >>

Июнь.21

EMISIUNEA "DIALOG SOCIAL" DIN 20 IUNIE 2017

EMISIUNEA "DIALOG SOCIAL…

La 20 iunie 2017 în cadrul emisiunii “DIALOG SOCIAL” ministrul Afacerilor interne Alexandru JIZDAN, preşedintele Federaţiei “SINDLEX” Mihail LAŞCU şi...

Читать далее >>

Июнь.15

Întrevederea cu şeful Inspectoratului General al Poliţie al MAI

Întrevederea cu şeful Inspecto…

    La data de 15 iunie 2017  în incinta IGP al MAI RM  s-a desfăşurat întrevederea preşedinţilor organizaţiilor sindicale primare a...

Читать далее >>

Июнь.14

Прекрасны и душой и телом

Прекрасны и душой и телом

       В ходе состоявшегося  9-11 июня с.г. Слета профсоюзных лидеров Федерации Профсоюзов Молдовы „SINDLEX” важнейшими  мероприятиями стали конкурс „Regina...

Читать далее >>

Июнь.12

Partineriat social constructiv cu condecerea Poliţiei de Frontiera

Partineriat social construct…

       Data de 10  IUNIE 2017 reprezintă  o zi deosebită pentru Poliţia de Frontieră . Poliţia de frontieră ...

Читать далее >>

Июнь.12

INVESTIM ÎN OAMENI, PENTRU OAMENI !

INVESTIM ÎN OAMENI, PENTRU OAM…

    Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a organizat, în perioada 9-11 iunie 2017 „Forumul liderilor sindicali” la care au participat circa ...

Читать далее >>

Май.29

Делегация  Федерации „SINDLEX” на Национальной Конференции профсоюза полицейских и вольнонаемного состава МВД Румынии

Делегация Федерации „SINDLEX…

        25-27 мая 2017 года в городе Предял, уезда Брашов Румынии состоялась Конференция Национального Профсоюза Сотрудников Полиции и Вольнонаемного...

Читать далее >>

Май.24

Festivalul de creaţie ,,Cântec, joc şi voie bună”

Festivalul de creaţie ,,Cântec…

  La Ocniţa a devenit deja tradițional desfăşurarea festivalului de creație a lucrătorilor din domeniul învățământului ,,Cântec, joc și voie bună”.  ...

Читать далее >>

Май.19

 Reuniune sindicalistă

Reuniune sindicalistă

La data de 18 mai, în incinta Inspectoratului de Poliţie mun.Bălţi a avut loc întrunirea conducerii Federaţiei “SINDLEX” cu liderii...

Читать далее >>

Май.19

Профсоюзное Объединение мун. Бэлць организовало встречу профсоюзных лидеров

Профсоюзное Объединение мун. Б…

        18 мая 2017 года в Теоретическом лицее имени Н.Гоголя муниципия Бэлць состоялась встреча руководства  Профсоюза Работников Образования и...

Читать далее >>

Май.16

Профсоюз в Окницком районе отметил День Семьи

Профсоюз в Окницком районе отм…

 15 мая 2017, в Республике Молдова отмечался День Семьи. По данному поводу 14 мая в г. Окница по инициативе районного...

Читать далее >>

Апр.14

СВЕТЛОЙ ПАСХИ!

СВЕТЛОЙ ПАСХИ!

Уважаемые коллеги! От имени Генерального комитета Федерации Профсоюзов Молдовы «SINDLEX» и от себя лично, от всего сердца поздравляю Вас со Светлым...

Читать далее >>

Апр.10

II-ая Отчетно-выборная Конференция Федерации „SINDLEX”.

II-ая Отчетно-выборная Конфере…

   07 апреля 2017 года состоялась II-ая Отчетно-выборная Конференция  Федерации Профсоюзов Молдовы „SINDLEX”, на которой были подведены итоги работы за...

Читать далее >>

Апр.04

Felicităm cu Ziua Salvatorului!

Felicităm cu Ziua Salvatorului…

Stimaţi colaboratori ai Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale!      Permiteţi-mi, în numele Comitetului Federal al Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”...

Читать далее >>

Март.29

Un nou model de salarizare în şcoli

Un nou model de salarizare în …

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova "SINDLEX", Mihail LAŞCU  a participat la 28 martie 2017 la emisiunea "Publika report", unde s-a...

Читать далее >>

Март.28

Протестные акции педагогов продолжаются.

Протестные акции педагогов про…

    28 марта 2017 года Профсоюз Работников Образования и Просвещения  „VIITORUL”, входящий в состав Федерации Профсоюзов Молдовы  „SINDLEX”, в знак...

Читать далее >>

Март.27

Ziua Poliţiei naţionale ale României

Ziua Poliţiei naţionale ale Ro…

   La data de 24 martie 2017 delegaţia Sindicatului „Demnitate”,  organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, a participat...

Читать далее >>

Март.24

Femeile sindicalistele bat alarma: Impactul migrației asupra copiilor rămași fără supravegherea părinților devine din ce în ce mai pronunțat

Femeile sindicalistele bat ala…

  Sindicalistele din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX” atrag atenția că tot mai muți copii sunt lăsați fără supravegherea părinților,...

Читать далее >>

Март.21

Şedinţa Comisiei de dialog social „angajator-salariat” la ÎS Servicii Pază a MAI

Şedinţa Comisiei de dialog soc…

          La data de 15 martie  2017 s-a întrunit în şedinţa de lucru Comisia de dialog...

Читать далее >>

Март.16

Masa rotundă ,,Situaţia femeilor din Republica Moldova şi din raionul Ocniţa”

Masa rotundă ,,Situaţia femeil…

La data de 12 martie 2017, Asociaţia raională Ocniţa din cadrul Sindicatului Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră...

Читать далее >>

Март.16

Профсоюзная солидарность в поддержку работников Государственного предприятия „Железная Дорога Молдова”.

Профсоюзная солидарность в под…

    11 марта 2017 года Федерация Профсоюзов Молдовы „SINDLEX” участвовала в акции протеста в поддержку работников Государственного предприятия „Железная...

Читать далее >>

Март.13

VIII Съезд Международной Евразийской Федерации Металлистов РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ.

VIII Съезд Международной Евраз…

   На современном этапе развития мирового профсоюзного движения весьма актуальным является вопрос международного сотрудничества национальных профсоюзов различных стран по дальнейшему развитию ...

Читать далее >>

Март.02

VEŞNICA MEMORIE EROILOR CAZUŢI ÎN RĂZBOIUL DE PE NISTRU!

VEŞNICA MEMORIE EROILOR CAZUŢI…

      La 2 martie 2017,  se împlinesc 25 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru. În...

Читать далее >>

Фев.27

Комиссия по социальному диалогу

Комиссия по социальному диалог…

      Комиссия по социальному диалогу "работник- работодатель" собралась на заседание в здании Генерального инспектората полиции, МВД в пятницу, 24...

Читать далее >>

Фев.17

Встреча активистов Профсоюза „VIITORUL” 17 февраля 2017

Встреча активистов Профсоюза „…

     17 февраля с.г. Профсоюз Работников  Образования и  Просвещения  „VIITORUL” провел в Институте Труда НКПМ встречу председателей территориальных объединений...

Читать далее >>

Фев.17

 Şedinţa Plenara a Sindicatului „Viitorul”

Şedinţa Plenara a Sindicatulu…

         Sindicatul Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul”, organizaţie membră a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, la data de 17...

Читать далее >>

Фев.10

Emisiune Realitatea azi cu participarea dlui Mihail LAŞCU

Emisiune Realitatea azi cu par…

    VIDEO PRIVIŢI AICI!      

Читать далее >>

Фев.06

Встреча лидеров профсоюзной Ассоциации „FRONTIERA”

Встреча лидеров профсоюзной Ас…

      3 января 2017 года, профсоюзная  Ассоциация „FRONTIERA”, член Федерации Профсоюзов Республики Молдова „SINDLEX”, провела  встречу  лидеров всех  первичных профсоюзных организаций...

Читать далее >>

Фев.01

Перевыборы в профсоюзной Ассоциации „SindMAI”

Перевыборы в профсоюзной Ассоц…

          31 февраля 2017 года в государственном предприятии „Întreprinderea de Stat Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne” состоялось отчетно-выборное...

Читать далее >>

Янв.27

ÎNTRUNIREA LIDERILOR DE SINDICAT A ASOCIAŢIEI SINDICALE “SALVATORUL”

ÎNTRUNIREA LIDERILOR DE SINDIC…

Asociaţia Sindicală „Salvatorul”, parte componentă a Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, la data de 26 ianuarie a.c., a convocat liderii...

Читать далее >>

Янв.25

Şedinţa Consiliului Sindicatului “DEMNITATE”

Şedinţa Consiliului Sindicatul…

         La data de 25 ianuarie 2017 în incinta Institutului Muncii s-a desfăşurat şedinţa Plenară a Consiliului Sindicatului “DEMNITATE”. La această şedinţă...

Читать далее >>

Янв.20

Colaborarea internaţională a Sindicatului "Demnitate"

Colaborarea internaţională a S…

La data de 19 ianuarie 2017, în baza prevederilor Contractului de colaborare  între Sindicatul „Demnitate” şi  Asociaţia sindicală teritorială al...

Читать далее >>

Янв.17

Профсоюзная солидарность

Профсоюзная солидарность

    17 января 2017 года в 1000 в городе Кишиневе, в  зале заседаний Национальной  Конфедерации Профсоюзов Молдовы состоялось общее...

Читать далее >>

Янв.17

Educaţia cere salarii să poată supraveţui!

Educaţia cere salarii să poată…

      Sindicaliştii din învăţământ au pichetat astăzi Guvernul RM cerând majorări de salariu şi condiţiile unui trai decent.  Solidarizarea...

Читать далее >>

Янв.16

Встреча профсоюзных активистов муниципального Объединения Бэлц с председателем Михаилом Лашку

Встреча профсоюзных активистов…

В пятницу, 13-го января 2017 г. прошла встреча профсоюзных активистов муниципального Объединения Бэлц с председателем Михаилом Лашку. Встреча проходила под...

Читать далее >>

Янв.11

Мы солидарны!

Мы солидарны!

     Генеральный Совет  Федерации Профсоюзов Молдовы „SINDLEX”  на заседании от 5 января с.г. единогласно решил солидаризироваться с Решением Исполнительного...

Читать далее >>

Янв.06

Заседание Генерального Совета Федерации

Заседание Генерального Совета …

5-го января 2017 состоялось пленарное заседание Генерального Совета Федерации Профсоюзов Молдовы  „SINDLEX”, в ходе которого были рассмотрены вопросы соблюдения социально-экономических...

Читать далее >>

Дек.29

Силовые структуры и Союз ветеранов были выставлены против поглощения со стороны СНА пенсионных услуг в соответствующих министерствах

Силовые структуры и Союз ветер…

        30 ноября с.г, Федерация Профсоюзов Молдовы «SINDLEX» провела круглый стол с участием ветеранов органов внутренних дел,...

Читать далее >>